Yıl: 2017 Cilt: 17 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 2096 - 2116 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS DERSLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİYLE ÖRTÜŞME DÜZEYİ

Öz:
Bu araştırmada; AİBÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programının Bologna Süreci kapsamında hazırlanan alan ve alan eğitimi dersleri öğrenme çıktıları ile MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu Fen ve Teknoloji öğretmeni özel alan yeterlikleri karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma ile verilen derslerin öğrenme çıktıları ile özel alan öğretmen yeterliklerinin ne oranda örtüştüğünün ortaya konması amaçlanmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasından yararlanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak ise doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmada alan ve alan eğitimi dersleri öğrenme çıktıları ile Fen ve Teknoloji öğretmeni özel alan yeterliklerinden formal eğitim sürecini doğrudan ilgilendiren "öğrenme-öğretme sürecini planlama ve düzenleme" ve "gelişimi izleme ve değerlendirme" yeterlik alanlarına odaklanılmıştır. Çalışmanın bulguları bütüncül bir yaklaşımla ele alındığında alan ve alan eğitimi dersleri öğrenme çıktılarının ilgili yeterlikler ile örtüşme düzeyinin oldukça düşük olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Sonuçların öğretmen yetiştirme profili bağlamında olası etkileri eleştirel bakış açısıyla yorumlanmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel

LEVEL OF CORRESPONDANCE BETWEEN LEARNING OUTCOMES OF COURSES IN SCIENCE TEACHER EDUCATION AND SPECIAL FIELD COMPETENCIES

Öz:
In this study, the learning outcomes of the field and field education courses prepared within the process of Bologna and offered in Science Teacher Education Undergraduate Program of Abant Izzet Baysal University (AIBU) were compared to Science and Technology Teacher special field competencies prepared by Republic of Turkey Ministry of National Education (MoNE). With this comparison, it was aimed to reveal to what extent the learning outcomes of the offered courses correspond to special field competencies. Case study, one of the qualitative research methods, was used in the present study. Document analysis was used as the data collection method. In this study, it is focused on that the contents of the field and field education courses of Science Teacher Education Undergraduate Program and the competency fields of “planning and arranging the learning/teaching process” and “monitoring and evaluating the development” within the framework of Science and Technology Teacher special field competencies. When the results of the study were considered altogether, it has been found that the level of overlap with the relevant competences of field and field education learning outcomes is very low. The possible implications of the results in the context of the teacher training profile have been interpreted critically
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adıgüzel, A. (2009). Yenilenen ilköğretim programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 77-94.
 • AİBÜ AKTS Bilgi Kataloğu (2014). Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı. 12 Haziran 2014 tarihinde <http://bologna.ibu.edu.tr/Catalog.aspx?lang=trTR&opID=324&pmID=3889 &oID=4&s=6&tak=14> adresinden erişildi.
 • Atanur Baskan, G., Aydın, A. ve Madden, T. (2006). Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemine karşılaştırmalı bir bakış. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 35-42.
 • Ayan, M. (2011). Eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği programlarının öğretmenlik mesleği genel yeterliklerini kazandırma düzeyi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Aydın, A. (1998). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ve öğretmen yetiştirme sorunu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 15, 275-286.
 • Aydın, B. (2003). Bilgi toplumu oluşumunda bireylerin yetiştirilmesi ve matematik öğretimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 183-190.
 • Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi? Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 36-38.
 • Bahar, M., Nartgün, Z. ve Özyurt, Y. (2015). Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Dersleri Öğrenme Çıktılarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri İle Örtüşme Düzeyi. 5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Edirne, Türkiye.
 • Bahar, M. ve Özyurt, Y. (2016). İlköğretim Bölümü Lisans Programı Genel Kültür Dersleri Öğrenme Çıktılarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri İle Örtüşme Düzeyi. 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye.
 • Balaban, U. (2012). Türkiye’de yükseköğretim reformu ve ABD’de endüstri-üniversite ilişkisinin tarihi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 67(4), 25-61.
 • Berry, B. (2002). What it means to be a “highly qualified teacher”. Chapel Hill, NC: Southeast Center for Teaching Quality. (ERIC Document Reproduction Service No. ED480580) Çelik, Z. (2012). Bologna Süreci’nin Avrupa yükseköğretim sistemi üzerine etkileri.
 • Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(2), 100-105.
 • Ekici, T. (2012). Bireysel ses eğitimi dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 557-569.
 • Glesne, C. (2013). Nitel Araştırmaya Giriş (2. Baskı). (A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu, Çev. Ed.) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Günay, D. (2011). Türk yükseköğretiminin yeniden yapılandırılması bağlamında sorunlar, eğilimler, ilkeler ve öneriler – I. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(3), 113-121.
 • Karaca, E. (2008). Eğitimde kalite arayışları ve eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 61-80.
 • Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 1-14.
 • MEB. (2008). Öğretmen yeterlikleri öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri (1. Baskı). Ankara: Devlet Kitapları.
 • Sarı, N. (2002). Sanayileşmenin öğretmen eğitim programları üzerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Uygun, S. (2006). Cumhuriyet döneminde ortaöğretime öğretmen yetiştirmenin tarihsel analizi. Orta Öğretimde Yeniden Yapılandırma Sempozyumu (20-22 Aralık 2004), 596-602. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Yaman, S. ve Yalçın, N. (2005). Fen bilgisi öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının yaratıcı düşünme becerisine etkisi. İlköğretim-Online, 4(1), 42- 52.
 • Yılmaz, B. C. (2008). Yenilenen fen ve teknoloji müfredatında fen ve teknoloji öğretmen yeterliklerinin nitel olarak belirlendiği bir çalıma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK. (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. 23 Haziran 2014 tarihinde <https://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/Egitim_fakultesi _ogretmen_yetistirme_lisans_programlari_mart_98.pdf/5e166018-b80648d5 -ae136af d5dac511c> adresinden erişildi.
 • YÖK. (2007a). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. 19 Haziran 2014 tarihinde<https://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/E%C4%9E%C4 %B0T%C4%B0M+FAK%C3%9CLTES%C4%B0%20%C3%96%C4%9ER ETMEN+YET%C4%B0%C5%9ET%C4%B0RME+L%C4%B0SANS+PR OGRAMLARI.pdf/054dfc9e-a753-42e6-a8ad-674180d6e382> adresinden erişildi.
 • YÖK. (2007b). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). 23 Haziran 2014 tarihinde<http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/%C3%96%C4%9 ERETMEN+YET%C4%B0%C5%9ET%C4%B0RME+VE+E%C4%9E%C4 %B0T%C4%B0M+FAK%C3%9CLTELER%C4%B0.pdf/b4b76064-96b4- 457b9813-3edc1fb75697?version=1.0> adresinden erişildi.
 • YÖK. (2010). Yükseköğretimde yeniden yapılanma: 66 soruda bologna süreci uygulamaları. 16 Haziran 2014 tarihinde <https://bologna.yok.gov.tr/files/ce63c4b383ae852 dce0a9b17bac57c6e.pdf> adresinden erişildi.
APA Özyurt Y, BAHAR M, NARTGÜN Z (2017). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS DERSLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİYLE ÖRTÜŞME DÜZEYİ. , 2096 - 2116.
Chicago Özyurt Yunus,BAHAR MEHMET,NARTGÜN ZEKERIYA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS DERSLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİYLE ÖRTÜŞME DÜZEYİ. (2017): 2096 - 2116.
MLA Özyurt Yunus,BAHAR MEHMET,NARTGÜN ZEKERIYA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS DERSLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİYLE ÖRTÜŞME DÜZEYİ. , 2017, ss.2096 - 2116.
AMA Özyurt Y,BAHAR M,NARTGÜN Z FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS DERSLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİYLE ÖRTÜŞME DÜZEYİ. . 2017; 2096 - 2116.
Vancouver Özyurt Y,BAHAR M,NARTGÜN Z FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS DERSLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİYLE ÖRTÜŞME DÜZEYİ. . 2017; 2096 - 2116.
IEEE Özyurt Y,BAHAR M,NARTGÜN Z "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS DERSLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİYLE ÖRTÜŞME DÜZEYİ." , ss.2096 - 2116, 2017.
ISNAD Özyurt, Yunus vd. "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS DERSLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİYLE ÖRTÜŞME DÜZEYİ". (2017), 2096-2116.
APA Özyurt Y, BAHAR M, NARTGÜN Z (2017). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS DERSLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİYLE ÖRTÜŞME DÜZEYİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 2096 - 2116.
Chicago Özyurt Yunus,BAHAR MEHMET,NARTGÜN ZEKERIYA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS DERSLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİYLE ÖRTÜŞME DÜZEYİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17, no.4 (2017): 2096 - 2116.
MLA Özyurt Yunus,BAHAR MEHMET,NARTGÜN ZEKERIYA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS DERSLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİYLE ÖRTÜŞME DÜZEYİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.4, 2017, ss.2096 - 2116.
AMA Özyurt Y,BAHAR M,NARTGÜN Z FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS DERSLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİYLE ÖRTÜŞME DÜZEYİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 17(4): 2096 - 2116.
Vancouver Özyurt Y,BAHAR M,NARTGÜN Z FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS DERSLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİYLE ÖRTÜŞME DÜZEYİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 17(4): 2096 - 2116.
IEEE Özyurt Y,BAHAR M,NARTGÜN Z "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS DERSLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİYLE ÖRTÜŞME DÜZEYİ." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, ss.2096 - 2116, 2017.
ISNAD Özyurt, Yunus vd. "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS DERSLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİYLE ÖRTÜŞME DÜZEYİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17/4 (2017), 2096-2116.