Yıl: 2017 Cilt: 8 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 507 - 530 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

STUDY ON DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE TOWARDS DECIPHERING IN INSTRUMENT TRAINING

Öz:
Bu çalışmada, müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin deşifre yapmaya yönelik tutumlarını belirlemek için "Çalgı Eğitiminde Deşifre Yapmaya Yönelik Tutum Ölçeği" geliştirmek ve geliştirilen bu ölçeğin geçerlik-güvenirliğini kanıtlamak amaçlanmıştır. Ayrıca ölçeğin psikometrik bulgularına dayalı olarak Müzik Eğitimi ABD öğrencilerinin çalgı eğitiminde deşifre yapmaya yönelik tutumları cinsiyet ve sınıf değişkenleri açısından incelenmiştir. Çalışmanın verileri Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında öğrenim gören 270 öğrenciden toplanmıştır. Ölçeğin açımlayıcı faktör analizi ile gerçekleştirilen bulgularına göre 4 boyuttan oluşan bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Cronbach Alfa analizlerine göre ölçeğin güvenirliği tüm alt boyutlarında .83 ile .88 arasında değişmektedir. Son olarak müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin çalgı eğitiminde deşifre yapmaya yönelik tutumları cinsiyet ve sınıf düzeyine göre farklılar göstermektedir
Anahtar Kelime:

ÇALGI EĞİTİMİNDE DEŞİFRE YAPMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Öz:
In this study, it was aimed to develop an "Attitude Scale towards Deciphering in Instrument Training" in order to determine the attitudes of students from the department of music education towards deciphering and to prove the validity and reliability of this scale. Furthermore, the attitudes of students from the Department of Music Education towards deciphering in instrument training were also examined in terms of the variables of gender and grade based on the psychometric findings of the scale. The data of the study were collected from 270 students studying at the Departments of Music Education. According to the findings obtained by the exploratory factor analysis, the scale was observed to have a structure consisting of 4 dimensions. According to the Cronbach's Alpha analyses, the reliability of scale ranges from .83 to 88 in its all sub-dimensions. Finally, the attitudes of students from the department of music education towards deciphering in instrument training differ by gender and grade level
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aiken L. R. (1996). Rating Scales and Checklists: Evaluating behavior, personality, and attitudes. New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • Bakıoğlu, Ç. ve Kurtuldu, M. K. (2015). Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, (ALEG), 1 (1), 33-39.
 • Banton, L.J. (1995). The role of visual and auditory feedback during the sight-reading of music psychology of music.
 • Canakay, E. U. (2006). Müzik teorisi dersine ilişkin tutum ölçeği Geliştirme. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli
 • Çevik, D. B. (2011). Armoni Dersine İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 190, 7-24.
 • Çilden, Ş.(2000). Yaylı Çalgı Eğitiminde Deşifre, Filarmoni Sanat Dergisi. Sayı:158 Ankara
 • Çimen, G. (2001). Piyanoda Deşifre Öğretimine Yaklaşımlar. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14(2), 95.
 • Dalkıran, E. (2011). Keman Eğitiminde Deşifre Becerisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 54-63.
 • David Kim-Boyle. (2014) Visual Design of Real-Time Screen Scores. Organised Sound, 19(03), 286-294.
 • Decker, T. W. (1992). Piano teaching device and method. New York: US 5107743
 • Deniz Nart, S. (2010). Deşifre Şarkı Söyleme ve Koro Eğitimine Katkıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 134-142.
 • Drai-Zerbib, V., T. Baccino, and E. Bigand. 2012. Sight-reading expertise: Cross-modality integration investigated using eye tracking. Psychology of Music, 40(2), 216–235.
 • Gençaydın, Z. (1990). Sanat eğitiminin düşünsel temelleri ortaöğretim kurumlarında resim-iş öğretimi ve sorunları. Ankara: Şafak Matbaac
 • Henry, M. L. (2011). The effect of pitch and rhythm difficulty on vocal sight-reading performance. Journal of Research in Music Education, 59(1), 72–84.
 • Henry, M., & Demorest, S. M. (1994). Individual sight-singing achievement in successful choral Ensembles. Applications of Research in Music Education, 1-8.
 • Kagıtçıbası, Ç. (2005). Yeni insan ve insanlar. stanbul: Evrim Basım Yayım.
 • Kuo, Ming-Hui (2012). Strategies and Methods for Improving Sight-Reading. Kentucky University, DissertationsMusic.
 • Lewis, M. B. (1996). Teaching Sight-Reading. http://www.marthabeth.com/teaching_sight_reading.html
 • Lindsay Vickery. (2014) The Limitations of Representing Sound and Notation on Screen. Organised Sound, 19(3), 215-227.
 • McPherson, G. E. 1994. Factors and abilities influencing sightreading skill in music. Journal of Research in Music Education, 42, (3) 217–231.
 • Nolin, W.H. (1988). Patterns of attitudinal development in general music classes. Update, 1, 33-36
 • Özmenteş, Gökmen (2006). Müzik Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. İlköğretim Online, 5(1), 23- 29.
 • Öztopalan, Ezgi (2007). İlköğretim Düzeyindeki özel Okulların 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin Tutumları ve Akademik başarıları Arasındaki İlişki. İlköğretim Online. 5(1), 23-29.
 • Öztopalan, R.; Uçal E.C. (2016). Konservatuvarların orkestra derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Journal of International Social Research , 9(42), 1275-1282.
 • Parncutt,R. And McPherson, G. (2002). The science and psychology of music performance: Creative strategies for teaching and learning. Google Akademik Kitaplar. https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=l5unYHW80csC&oi=fnd&pg=PR7&dq=the+teaching+ music+sight+reading+&ots=x8HOcSJyn0&sig=V1ZdS0boUnWmtHKSC21Zx3rzL9w&redir_esc=y#v=onep age&q=sight%20reading&f=false
 • Penttinen, Marjaana, and Erkki Huovinen.(2011). "The Early Development of Sight-Reading Skills in Adulthood: A Study of Eye Movements". Journal of Researchin Music Education. 59, no. 2: 196-220.
 • Pike, P. D., and Carter, R. (2010). Employing cognitive chunking techniques to enhance sightreading performance of undergraduate group-piano students. International Journal of Music Education, 28, (3) 231–246.
 • Price, Harry E; Blanton, Frank; Regena Turner Parrish. (1998). Effects of two instructional methods on high school band students' sight-reading proficiency, music performance, and attitude. Applications of Research in Music Education, 17(1), 14-21.
 • Smoliar, S.W., Waterworth, J.A. and Kellock, P.K. (1995). pianoFORTE: a system for piano education beyond notation literacy. MULTIMEDIA '95 Proceedings of the( third ACM international conference on Multimedia Pages 457-465.
 • Sünbül, A. M. (2004). Düşünme stilleri ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Eğitim ve Bilim Dergisi, 132, 25-42.
 • Şen, Y. ve Şentürk, N. (2014). Müzik öğretmeni adaylarının geleneksel Türk müziği derslerine ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International Journal Of Turkish Education Sciences, October, 167-187.
 • Şendurur, Y. ve Barış, D. A. (2002). Müzik Eğitimi ve Çocuklarda Bilişsel Başarı. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, (1) 165-174.
 • Topoloğlu, O. ve Erden, E. (2012). Bireysel çalgı eğitimi dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Akademik Bakış Dergisi, 31, 1-9.
 • Tufan, E. & Güdek, B. (2008), Piyano dersi tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 75–90
 • Tufan, S. (2000). Piyano Eğitiminde Deşifre Çalışmaları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 101-104.
 • Uçal, E. C. (2006). Müzik Teorisi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu. (26- 28 Nisan 2006) Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Umuzdaş, S. (2012). Development of An Attitude Scale for Cello Lesson. Elementary Education Online, 11(2), 472-479.
 • Yağışan, N.; Sünbül, A.M; Yücalan, Ö.B. (2007). Eğitim fakültesi, güzel sanatlar ve diğer bölüm öğrencilerinin benlik imgesi ve denetim odaklarının karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, (22) 243-262.
 • Yalçınkaya , B. ve Eldemir, A. C., (2013). Bireysel Çalgı Dersine İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 29-36.
 • Zhukov, K. (2006). Good sight-readers: Born or bred? Paper presented at the 7th Australasian Piano Pedagogy Conference, 12–16 July 2005, in Adelaide, Australia. Available at www.appca.com.au : Proceedings.
APA kılınçer ö, TOPTAŞ B (2017). STUDY ON DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE TOWARDS DECIPHERING IN INSTRUMENT TRAINING. , 507 - 530.
Chicago kılınçer özlem,TOPTAŞ BARIŞ STUDY ON DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE TOWARDS DECIPHERING IN INSTRUMENT TRAINING. (2017): 507 - 530.
MLA kılınçer özlem,TOPTAŞ BARIŞ STUDY ON DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE TOWARDS DECIPHERING IN INSTRUMENT TRAINING. , 2017, ss.507 - 530.
AMA kılınçer ö,TOPTAŞ B STUDY ON DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE TOWARDS DECIPHERING IN INSTRUMENT TRAINING. . 2017; 507 - 530.
Vancouver kılınçer ö,TOPTAŞ B STUDY ON DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE TOWARDS DECIPHERING IN INSTRUMENT TRAINING. . 2017; 507 - 530.
IEEE kılınçer ö,TOPTAŞ B "STUDY ON DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE TOWARDS DECIPHERING IN INSTRUMENT TRAINING." , ss.507 - 530, 2017.
ISNAD kılınçer, özlem - TOPTAŞ, BARIŞ. "STUDY ON DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE TOWARDS DECIPHERING IN INSTRUMENT TRAINING". (2017), 507-530.
APA kılınçer ö, TOPTAŞ B (2017). STUDY ON DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE TOWARDS DECIPHERING IN INSTRUMENT TRAINING. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27), 507 - 530.
Chicago kılınçer özlem,TOPTAŞ BARIŞ STUDY ON DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE TOWARDS DECIPHERING IN INSTRUMENT TRAINING. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 8, no.27 (2017): 507 - 530.
MLA kılınçer özlem,TOPTAŞ BARIŞ STUDY ON DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE TOWARDS DECIPHERING IN INSTRUMENT TRAINING. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.27, 2017, ss.507 - 530.
AMA kılınçer ö,TOPTAŞ B STUDY ON DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE TOWARDS DECIPHERING IN INSTRUMENT TRAINING. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 8(27): 507 - 530.
Vancouver kılınçer ö,TOPTAŞ B STUDY ON DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE TOWARDS DECIPHERING IN INSTRUMENT TRAINING. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 8(27): 507 - 530.
IEEE kılınçer ö,TOPTAŞ B "STUDY ON DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE TOWARDS DECIPHERING IN INSTRUMENT TRAINING." Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 8, ss.507 - 530, 2017.
ISNAD kılınçer, özlem - TOPTAŞ, BARIŞ. "STUDY ON DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE TOWARDS DECIPHERING IN INSTRUMENT TRAINING". Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 8/27 (2017), 507-530.