Yıl: 2015 Cilt: 0 Sayı: 63 Sayfa Aralığı: 15 - 29 Metin Dili: Türkçe

TEMEL SANAT EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMA DAYALI (MÜZİK DESTEKLİ) UYGULAMANIN ÖĞRENCİ TUTUM DÜZEYİNE ETKİSİ ( )

Öz:
Günümüzde sanat, yeni yöntem, teknik ve araçlarla zengin anlatım olanak arayışlarını, sanat nesnesini, formlarını farklı disiplinlerin alanlarından beslenerek gerçekleştirmektedir. Böyle bir ortamda kendine yer arayan sanatçının, eğitimcinin araştırmalarını bu yöne çevirme zorunluluğu kaçınılmazdır. Söz konusu gereklilikten hareketle, bu çalışmada disiplinlerarası bir yaklaşımla müzik ve resim alanlarının birlikteliğine dayanmaktadır.Uygulama Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde temel sanat eğitimi ders planı içinde gerçekleştirilmiştir. Temel sanat kavramlarını öğrenme sürecinde disiplinlerarası yaklaşımı temel alan uygulamanın, öğrencilerin tutum düzeyindeki etkisini belirlemek için yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Karabük ili İMKB Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nde Resim bölümünde öğrenim gören 10. Sınıf öğrencileri oluşturmuş ve uygulamanın yapıldığı deney (n=7) ve kontrol (n=7) grubu seçkisiz (random) örnekleme yoluyla seçilmiştir. Bu çalışmada kontrol gruplu ön test-son test araştırma modeli kullanılmıştır.Deney grubuna araştırmacı tarafından geliştirilen müzik öğeleri destekli uygulama (MÖDU), kontrol grubuna geleneksel yöntem uygulanmıştır. 10 hafta sonunda deney ve kontrol grubuna tutum ölçeği son testi uygulanarak veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Tutum ölçeği veri analiz sonuçlarına göre, deney grubunda kontrol grubuna göre anlamlı bir artış görülmemiştir
Anahtar Kelime:

The Effect of Music Supported Practıce on Student Attitudes Based on Interdiciplinary Approach in Basic Art Education

Öz:
In our age, art performs rich narrative possibilities, object of art and art forms, making benefit of various different disciplines by means of new mothods, techniques and tools. Therefore, it is inevitable for the artist or instructor, who tries to find a place in such a structure, to shift their researches to this way. Starting from this necessity, this research, depends on the combination of music and painting in an interdisciplinary approach.Application has been performed within basic art education lesson plan in Arts and Sports High Schools. The purpose of this research is to determine the effects of this application, which uses interdisciplinary approach in the process of learning basic notions of art as a basis, on the level of attitudes of the students. The study group of the research which consists of the student who study in Painting Department of İMKB Fine Arts and Sports High School in Karabük and experimental (n=7) and control (n=7) groups in the application are determined by the way of random sampling. In the implementation of this study which is in the capacity of experimental research, pretest-posttest control group design is preferred as the research model.While the experimental group is tested with the application which is developed by researcher and supported by music elements in basic art education, traditional methods are applied to control group. At the end of ten weeks, final attitude scale test is applied to experimental and control groups, and the acquired data is analyzed statistically. According to the attitude scale data analysis, a significant increase was not observed in the experimental group compared to the control group
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Baş, T. (2003). Anket: Anket nasıl hazırlanır? Anket nasıl uygulanır? Anket nasıl değerlendirilir? Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Dawson, D., Acay, S. (1997). Müzik öğretimi. Ankara: Yükseköğretim Yayınları.
 • Demirel, Ö., Tuncel, İ., Demirhan, C., Demir, K. (2008). Çoklu zekâ kuramı ile disiplinlerarası yaklaşımı temel alan uygulamalara ilişkin öğretmen-öğrenci görüşleri.
 • Eğitim ve Bilim Dergisi, 33(147),s.14-25. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index. php/EB/article/download/683/133 sayfasından 28 Eylül 2013’de alınmıştır.
 • Duman, B., Aybek B. (2003). Süreç-temelli ve disiplinlerarası öğretim yaklaşımlarının karşılaştırılması. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi,11, http://www.sbed.mu.edu. tr/index.php/asd/article/view/126 sayfasından 13 Haziran 2013’te alınmıştır.
 • Ece, A. S., Çeşit, C. (2011). Türkiye’de lisansüstü düzeyde yapılan disiplinler arası mü- zik araştırmaları ve sonuçları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(17), 599-617.
 • Erzen, J. N. (1976). Eğitimin estetik süreç olarak yorumu ve mimarlık eğitimi, http://jfa. arch.metu.edu.tr/archive/02585316/1976/cilt02/sayi_2/175-185.pdf sayfasından 09 Haziran 2012’de erişilmiştir.
 • Esen, M. (2008). Müziksel algılamada ses ve renk ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. İstanbul: Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Genç, M. A. (2014). Üstün yetenekli öğrencilerin görsel sanatlar eğitiminde disiplinlerarası öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi (Konya bilsem örneği). Sanat Eğitimi Dergisi. 2(1), s. 142-168. http://www.sanategitimidergisi.com/makale/ pdf/1386683808.pdf sayfasından 28 Temmuz 2014’de alınmıştır.
 • Itten, J. (1975). Desing and form, London: Khon Wiley &Sons and Thames and Hudson Ltd.
 • İlhan, A. Ç. (2008). Müzik - görsel sanatlar ilişkisi, 80.251.40.59/education.ankara.edu. tr/ilhan/.../M4.doc sayfasından 23 Temmuz 2013’de alınmıştır.
 • İlhan, A. Ç. (1994). Üniversitelerde sanat eğitiminin gerekliliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 27(1), 173-183. 2 Kasım 2011 tarihinde http:// dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/495/5838.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • İpşiroğlu, N., İpşiroğlu, M. (1993). Sanatta devrim. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • İpşiroğlu, N. (2006). Resimde müziğin etkisi. İstanbul: Yirmidört Yayınevi 172
 • İpşiroğlu, N. (2010). Görsel sanatlarda alımlama ve sanatlararası etkileşim. İstanbul: Hayalbaz Yayınevi.
 • Kandemir, B.(2007). 20. Yüzyıl resiminde müziğin etkisi ve bu etkilenmenin klee ve kandinsky odaklı biçimsel incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kaptan, S. (1995). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Web Ofset.
 • Kara, E. (2007). Temel tasarım eğitiminde destek bir veritabanı önerisi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Korkmaz, Y. (2007). Görsel ve işitsel sanatlar arasında ritm kavramının etkileşiminin 6.7.8. sınıflarda resim-iş eğitimi dersine katkısı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi (2007). Bilim ve sanat merkezleri yönergesi (2007/2593). http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2593_0.html adresinden 19 Ağustos 2014’te alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013). İlkokul ve ortaokul görsel sanatlar dersi öğretim programı (1.-8.sınıflar). Ankara: MEB, http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/programlar/ilkogretim/ilk_orta_gorselsanatlar.pdf adresinden 28 Ekim 2013’te alınmıştır.
 • Özdemir, A. (2014). Temel sanat eğitiminde disiplinler arası yaklaşıma dayalı (müzik destekli) uygulamanın öğrenci başarı düzeyine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özel, V.S. (2007). Plastik sanatlarda disiplinlerarası etkileşimler ve seramik sanatına yansıması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Özkök, A. (2005). Disiplinlerarası yaklaşıma dayalı yaratıcı problem çözme öğretim programının yaratıcı problem çözme becerisine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Dergisi. 28, s. 159-167.
 • Özmenteş, G. (2008). İnsan, ritim ve müzik: Görüngübilimsel bir bakış. Sanat Sokağı, 2, s. 23-25. 8 Haziran 2014 tarihinde http://gozmentes.blogspot.com.tr/2008/06/insan-ritim-ve-mzik-grngbilimsel-bir.html sayfasından alınmıştır.
 • Shaughnessy, J.J., Zechmesiter, E. B. (1997). Research methods psychology. Singapore: McGrawHill.
 • Timur, S. (2004). Sanat eğitiminde alternatif yöntemler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Turhal, S. (2005). İlköğretim II. kademe altıncı sınıf resim dersi öğrencilerinin yaratı- cılığının gelişmesinde müzik dinletisinin resme etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Tüzel, O. O. (2008). Türk sanatında müzik esinli çalışmalar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yıldırım, A. (1996). Disiplinlerarası öğretim kavramı ve programlar açısından doğurduğu sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, s. 89-94.
 • Akdeniz, H., Aksel, E. (1989, Kasım). Güzel sanatlar fakültelerinde temel sanat eğitimi üzerine düşünceler ve bir bakış açısı. Güzel Sanatlar Fakültelerinde Temel Sanat Eğitimi’nde sunulmuş bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kara, D. (2007, Nisan). 20.yy eğitim sistemi, disiplinler arası sanat eğitimi. Bahariye Sanat Gazetesi, http://devabilkara.com/20yy-eitim-sitemi-disiplinler-arasi-sana adresinden 3 Mart 2014’te alınmıştır.
 • Bozdağ, L., Perdahçı, N. (2011). Sanat eğitiminde disiplinlerarası yaklaşım. Başkent Üniversitesi 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Başkent Üniversitesi, Ankara. http://gsf.baskent.edu.tr/duyuru/SEMPOZYUM_KITAP. pdf adresinden 4 Temmuz 2014’te alınmıştır.
APA ÖZDEMİR A, BÖLÜKOĞLU H, ŞENTÜRK N (2015). TEMEL SANAT EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMA DAYALI (MÜZİK DESTEKLİ) UYGULAMANIN ÖĞRENCİ TUTUM DÜZEYİNE ETKİSİ ( ). , 15 - 29.
Chicago ÖZDEMİR Asuman,BÖLÜKOĞLU Hülya İZ,ŞENTÜRK Nezihe TEMEL SANAT EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMA DAYALI (MÜZİK DESTEKLİ) UYGULAMANIN ÖĞRENCİ TUTUM DÜZEYİNE ETKİSİ ( ). (2015): 15 - 29.
MLA ÖZDEMİR Asuman,BÖLÜKOĞLU Hülya İZ,ŞENTÜRK Nezihe TEMEL SANAT EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMA DAYALI (MÜZİK DESTEKLİ) UYGULAMANIN ÖĞRENCİ TUTUM DÜZEYİNE ETKİSİ ( ). , 2015, ss.15 - 29.
AMA ÖZDEMİR A,BÖLÜKOĞLU H,ŞENTÜRK N TEMEL SANAT EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMA DAYALI (MÜZİK DESTEKLİ) UYGULAMANIN ÖĞRENCİ TUTUM DÜZEYİNE ETKİSİ ( ). . 2015; 15 - 29.
Vancouver ÖZDEMİR A,BÖLÜKOĞLU H,ŞENTÜRK N TEMEL SANAT EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMA DAYALI (MÜZİK DESTEKLİ) UYGULAMANIN ÖĞRENCİ TUTUM DÜZEYİNE ETKİSİ ( ). . 2015; 15 - 29.
IEEE ÖZDEMİR A,BÖLÜKOĞLU H,ŞENTÜRK N "TEMEL SANAT EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMA DAYALI (MÜZİK DESTEKLİ) UYGULAMANIN ÖĞRENCİ TUTUM DÜZEYİNE ETKİSİ ( )." , ss.15 - 29, 2015.
ISNAD ÖZDEMİR, Asuman vd. "TEMEL SANAT EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMA DAYALI (MÜZİK DESTEKLİ) UYGULAMANIN ÖĞRENCİ TUTUM DÜZEYİNE ETKİSİ ( )". (2015), 15-29.
APA ÖZDEMİR A, BÖLÜKOĞLU H, ŞENTÜRK N (2015). TEMEL SANAT EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMA DAYALI (MÜZİK DESTEKLİ) UYGULAMANIN ÖĞRENCİ TUTUM DÜZEYİNE ETKİSİ ( ). EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 0(63), 15 - 29.
Chicago ÖZDEMİR Asuman,BÖLÜKOĞLU Hülya İZ,ŞENTÜRK Nezihe TEMEL SANAT EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMA DAYALI (MÜZİK DESTEKLİ) UYGULAMANIN ÖĞRENCİ TUTUM DÜZEYİNE ETKİSİ ( ). EKEV AKADEMİ DERGİSİ 0, no.63 (2015): 15 - 29.
MLA ÖZDEMİR Asuman,BÖLÜKOĞLU Hülya İZ,ŞENTÜRK Nezihe TEMEL SANAT EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMA DAYALI (MÜZİK DESTEKLİ) UYGULAMANIN ÖĞRENCİ TUTUM DÜZEYİNE ETKİSİ ( ). EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.0, no.63, 2015, ss.15 - 29.
AMA ÖZDEMİR A,BÖLÜKOĞLU H,ŞENTÜRK N TEMEL SANAT EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMA DAYALI (MÜZİK DESTEKLİ) UYGULAMANIN ÖĞRENCİ TUTUM DÜZEYİNE ETKİSİ ( ). EKEV AKADEMİ DERGİSİ. 2015; 0(63): 15 - 29.
Vancouver ÖZDEMİR A,BÖLÜKOĞLU H,ŞENTÜRK N TEMEL SANAT EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMA DAYALI (MÜZİK DESTEKLİ) UYGULAMANIN ÖĞRENCİ TUTUM DÜZEYİNE ETKİSİ ( ). EKEV AKADEMİ DERGİSİ. 2015; 0(63): 15 - 29.
IEEE ÖZDEMİR A,BÖLÜKOĞLU H,ŞENTÜRK N "TEMEL SANAT EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMA DAYALI (MÜZİK DESTEKLİ) UYGULAMANIN ÖĞRENCİ TUTUM DÜZEYİNE ETKİSİ ( )." EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 0, ss.15 - 29, 2015.
ISNAD ÖZDEMİR, Asuman vd. "TEMEL SANAT EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMA DAYALI (MÜZİK DESTEKLİ) UYGULAMANIN ÖĞRENCİ TUTUM DÜZEYİNE ETKİSİ ( )". EKEV AKADEMİ DERGİSİ 63 (2015), 15-29.