TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA KURULMUŞ OLAN REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİN TAPU SİCİLİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Yıl: 2017 Cilt: 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 61 - 102 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA KURULMUŞ OLAN REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİN TAPU SİCİLİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Öz:
Taşınmaz üzerindeki rehin haklarının açıklığı, tapu siciline tescil ile sağlanırken taşınır üzerindeki rehin hakları bakımından, kural olarak, malikin taşınır üzerindeki dolaysız zilyetliğinin sonlandırılması gerekir. Taşınır rehni bakımından geçerli olan bu kural, çeşitli sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Ticari yaşamda finansmana erişimi kolaylaştırmak amacıyla çıkarılmış olan Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile bu sakıncalar giderilmeye çalışılmış ve Kanun'da sayılan taşınır varlıkların rehne konu olabilmeleri için, yine Kanun'da sayılan kişiler arasında kurulacak rehin sözleşmelerinin bir sicile tescil edilebilmeleri olanağı getirilmiştir. Bu makalede, "Rehinli Taşınır Sicili" adını taşıyan bu sicilin işleyişi ve bu sicile yapılan tescillerin hükmü, taşınmaz rehni bakımından benzer rol oynayan tapu sicilinin işleyişiyle ve tapu sicili işlemlerine bağlanan hükümlerle karşılaştırılarak incelenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

ANALYSING OF THE REGISTRY FOR PLEDGED MOVABLE GOODS, WHICH HAS BEEN ESTABLISHED ACCORDING TO THE ACT ABOUT PLEDGE ON MOVABLE GOODS IN TRADE TRANSACTIONS, COMPARED TO THE LAND REGISTRY

Öz:
Clearness of pledge on movable goods can be reached by registration on the land registry. On the other side it is necessary that owner has to lose his direct possession on movable goods, if he wants to put them in pledge; but this rule is bringing some problems in itself. By the Act about Pledge on Movable Goods in Trade Transactions, which has been regulated in order to make easy finding finances in trade life, has been aimed to solve this problems. It means, some movable goods would be pledged by this Act, if the pledge agreements had been registered on "the registry for pledged movable goods". On this article, this registry will be analyzed compared to the land registry.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akipek, Jale/Akıntürk, Turgut: Eşya Hukuku, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul 2009.
 • Antalya, O. Gökhan/Acar, Faruk: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni, Aristo Yayınevi, İstanbul 2017.
 • Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 23. Bası, Ankara 2017.
 • Ayan, Mehmet: Eşya Hukuku I, Zilyetlik ve Tapu Sicili, 13. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016.
 • Ayan, Mehmet: Eşya Hukuku III, Sınırlı Aynî Haklar, 8. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017.
 • Cansel, Erol: Tapu siciline İtimat Prensibi, Ajans Türk Matbaası, Ankara 1964.
 • Ertaş, Şeref: Eşya Hukuku, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, 13. Baskı, İzmir 2016.
 • Esener, Turhan/Güven, Kudret: Eşya Hukuku, 6. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2015.
 • Göle, Celal/Aydoğan, Gökhan: "Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun Ticaret Hukuku Açısından Değerlendirilmesi", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Ankara 2017, Cilt: 33, Sayı: 1, s. 5-51.
 • Gözler, Kemal/Kaplan, Gürsel: İdare Hukuku Dersleri, 17. Baskı, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 2015.
 • Gözübüyük, A. Şeref/Tan, Turgut: İdare Hukuku, Cilt I Genel Esaslar, 11. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2016.
 • Gürsoy, Kemal Tahir: Türk Eşya Hukukunda Zilyetlik ve Tapu Sicili, Sevinç Matbaası, Ankara 1970.
 • Hatemi, Hüseyin/Serozan, Rona/Arpacı, Abdülkadir: Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 1991 (Hatemi).
 • Nomer, Halûk Nami/Ergüne, Mehmet Serkan: Eşya Hukuku-Zilyetlik ve Tapu Sicili, İkinci Bası, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015.
 • Oğuzman, M. Kemal/Seliçi, Özer/Oktay Özdemir, Saibe: Eşya Hukuku, 18. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 2015.
 • Serozan, Rona: Medeni Hukuk Genel Bölüm Kişiler Hukuku, Vedat Kitapçılık, 6. Bası, İstanbul 2015.
 • Sirmen, A. Lâle: Eşya Hukuku, 3. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2015.
 • Şengül, Mehmet: Tapu Sicilinin Aleniyeti, Adalet Yayınevi, Ankara 2013.
 • Şit İmamoğlu, Başak: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Bir İnceleme, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2017.
 • Tekinay, Selâhattin Sulhi/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Halûk/Altop, Attila: Tekinay Eşya Hukuku, Cilt I: Zilyetlik-Tapu Sicili-Mülkiyet, 5. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 1989.
 • Ünal, Mehmet/Başpınar, Veysel: Şekli Eşya Hukuku, 7. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara 2015.
APA GÜRPINAR D (2017). TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA KURULMUŞ OLAN REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİN TAPU SİCİLİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. , 61 - 102.
Chicago GÜRPINAR DAMLA TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA KURULMUŞ OLAN REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİN TAPU SİCİLİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. (2017): 61 - 102.
MLA GÜRPINAR DAMLA TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA KURULMUŞ OLAN REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİN TAPU SİCİLİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. , 2017, ss.61 - 102.
AMA GÜRPINAR D TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA KURULMUŞ OLAN REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİN TAPU SİCİLİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. . 2017; 61 - 102.
Vancouver GÜRPINAR D TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA KURULMUŞ OLAN REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİN TAPU SİCİLİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. . 2017; 61 - 102.
IEEE GÜRPINAR D "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA KURULMUŞ OLAN REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİN TAPU SİCİLİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ." , ss.61 - 102, 2017.
ISNAD GÜRPINAR, DAMLA. "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA KURULMUŞ OLAN REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİN TAPU SİCİLİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ". (2017), 61-102.
APA GÜRPINAR D (2017). TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA KURULMUŞ OLAN REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİN TAPU SİCİLİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(2), 61 - 102.
Chicago GÜRPINAR DAMLA TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA KURULMUŞ OLAN REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİN TAPU SİCİLİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 19, no.2 (2017): 61 - 102.
MLA GÜRPINAR DAMLA TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA KURULMUŞ OLAN REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİN TAPU SİCİLİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, 2017, ss.61 - 102.
AMA GÜRPINAR D TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA KURULMUŞ OLAN REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİN TAPU SİCİLİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 19(2): 61 - 102.
Vancouver GÜRPINAR D TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA KURULMUŞ OLAN REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİN TAPU SİCİLİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 19(2): 61 - 102.
IEEE GÜRPINAR D "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA KURULMUŞ OLAN REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİN TAPU SİCİLİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ." Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19, ss.61 - 102, 2017.
ISNAD GÜRPINAR, DAMLA. "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA KURULMUŞ OLAN REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİN TAPU SİCİLİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 19/2 (2017), 61-102.