Yıl: 2014 Cilt: 24 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 226 - 234 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Validity and Reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a Younger Population

Öz:
Amaç: Akıllı telefonlar iletişim amaçlı kullanımları yanında internet, fotoğraf makinesi, video-ses kayıt cihazı, navigasyon, müzik çalar gibi birçok özelliğin bir arada toplandığı günümüzün popüler teknolojik cihazlarıdır. Akıllı telefonların kullanımı hızla artmaktadır. Bu hızlı artış akıllı telefonlara bağımlılığı ve problemli kullanımı beraberinde getirmektedir. Bizim bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de akıllı telefonlara bağımlılığı değerlendiren ölçek yoktur. Bu çalışmanın amacı Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması, geçerlik ve güvenilirliğinin incelenmesidir.Yöntem: Çalışmanın örneklemini Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gören ve akıllı telefon kullanıcısı olan 301 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama araçları olarak Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği, Bilgi Formu, İnternet Bağımlılığı Ölçeği ve Problemli Cep Telefonu Kullanımı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekler, tüm katılımcılara Bilgi Formu hep ilk sırada olacak şekilde karışık sırayla verilmiştir. Ölçeklerin doldurulması yaklaşık 20 dakika sürmüştür. Test-tekrar-test uygulaması rastgele belirlenmiş 30 öğrenci ile (rumuz yardımıyla) üç hafta sonra yapılmıştır. Ölçeğin faktör yapısı açıklayıcı faktör analizi ve varimaks rotasyonu ile incelenmiştir. Güvenilirlik analizi için iç tutarlılık, iki-yarım güvenilirlik ve test-tekrar test güvenilirlik analizleri uygulanmıştır. Ölçüt bağıntılı geçerlilik analizinde Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Faktör Analizi yedi faktörlü bir yapı ortaya koymuş, maddelerin faktör yüklerinin 0,349-0,824 aralığında değiştiği belirlenmiştir. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,947 bulunmuştur. Ölçeğin diğer ölçeklerle arasındaki korelasyonlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Test-tekrar test güvenilirliğinin yüksek olduğu (r=0,814) bulunmuştur. İki yarım güvenilirlik analizinde Guttman Splithalf katsayısı 0,893 olarak saptanmıştır. Kız öğrencilerde ölçek toplam puan ortalamasının erkeklerden istatistiksel olarak önemli düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur (p=0,03). Yaş ile ölçek toplam puanı arasında anlamlı olmayan negatif ilişki saptanmıştır (r=-0.086, p=0,13). En yüksek ölçek puan ortalaması 16 saat üzeri kullananlarda gözlenmiş olup 4 saatten az kullananlardan istatistiksel olarak önemli derecede fazla bulunmuştur (p=0,01). Ölçek toplam puanı akıllı telefonu en çok kullanım amacına göre karşılaştırıldığında en yüksek ortalamanın oyun kategorisinde olduğu ancak internet (p=0,44) ve sosyal ağ (p=0,98) kategorilerinden farklı olmadığı, ayrıca telefon (p=0,02), SMS (p=0,02) ve diğer kullanım amacı (p=0,04) kategori ortalamalarından istatistiksel olarak önemli derecede fazla olduğu bulunmuştur. Akıllı telefon bağımlısı olduğunu düşünenlerin ve bu konuda emin olmayanların toplam ölçek puanları akıllı telefon bağımlısı olduğunu düşünmeyenlerin toplam ölçek puanlarından anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p=0,01).Sonuç: Bu çalışmada, Akıllı telefon Bağımlılığı Ölçeği'nin Türkçe formunun akıllı telefon bağımlılığının değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu bulunmuştur
Anahtar Kelime:

Konular: Psikoloji

Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçe formunun gençlerde geçerlilik ve güvenilirliği

Öz:
Objective: Smartphones have many features such ascommunication, internet, photography, multimedia andnavigation, and are currently one of the most populartechnological devices. Usage of smartphones has increasedrapidly and this rapid increase has brought about addictionand problematic usage. To our knowledge, there is no scale,which can be used to assess addiction to smartphones in theTurkish population. The aim of this study was to adapt Turkishterminology and to assess the reliability and validity of theTurkish version of the Smartphone Addiction Scale.Methods: The sample was composed of 301 students studyingat the Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, whoused smartphones. In the study, in addition to the SmartphoneAddiction Scale, an Information Form, the Internet AddictionScale and the Problem Mobile Phone Use Scale were used astools for collecting data. The scales were given to all attendeesin mixed order and the Information Form was always givenat the first stage. It took about 20 minutes to complete thescales. Test-retest application was made with 30 randomlyselected students (with the help of nicknames) three weekslater. The factor structure of the scale was examined by factoranalysis and the Varimax Rotation method. Internal consistency,split-half reliability and test-retest reliability analyses wereconducted for the reliability analysis. Pearson correlationanalysis was used to analyze criterion-related validity.Results: Factor analysis revealed a seven-factor structure andfactor loadings of items that ranged from 0.349 to 0.824. TheCronbach’s alpha coefficient was founded to be 0.947 forthe scale. Correlations between the Smartphone AddictionScale-Turkish version and the other scales were statisticallysignificant. The test-retest reliability was high (r=0.814). TheGuttman Split-half coefficient was calculated to be 0.893 inthe split-half reliability analysis. The average total scores forgirls were significantly higher than those for boys (p=0.03).There was a non-significant negative correlation betweenage and scale total score (r=-0.086, p=0.13). Average scalescores were the highest in users who used smartphones forover 16 hours. Average scale scores were significantly higherin users who used smartphones for over 16 hours comparedwith users of smartphones for less than 4 hours (p=0.01). Werecorded the highest scale score in the game category. Wedidn’t observe any statistical significance when comparinggame scores with those of the internet (p=0.44) and socialnetworking (p=0.98) categories. Additionally, total scores forgaming were significantly higher than those for voice calling(p=0.02), short text messaging (p=0.02) and other categories(p=0.04). Moreover, the participants who selected the answers‘agree’ or ‘unsure’ as self-rating for smartphone addictionobtained significantly higher scores than the participants whoanswered ‘disagree’ (p=0.01).Conclusion: In this study, we found that the Turkish versionof the Smartphone Addiction Scale is a reliable and validmeasurement tool for the evaluation of smartphone addiction.
Anahtar Kelime:

Konular: Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Lee H, Ahn H, Choi S, Choi W. The SAMS: Smartphone addiction management system and verification. J Med Syst 2014;38:(1). doi: 10.1007/s10916-013-0001-1. [CrossRef]
 • 2. International Data Corporation (IDC). Third quarter report 2013. http://www.idc.com/getdoc. jsp?containerId=prUS24418013. Accessed February 14, 2014.
 • 3. Kim S, Kim R. A Study of Internet Addiction: Status, Causes, and Remedies-Focusing on the alienation factor. International Journal of Human Ecology 2002;3(1):1-19.
 • 4. Kwon M, Kin DJ, Cho H, Yang S. The smartphone addiction scale: development and validation of a short version for adolescents. PLoS One 2013;8(12):e83558. doi:10.1371/ journal.pone.0083558. [CrossRef]
 • 5. Kwon M, Lee JY, Won WY, Park JW, Min JA, Hahn C, et al. Development and validation of a smartphone addiction scale (SAS). PLoS One 2013; 8(2):e56936. doi: 10.1371/ journal.pone.0056936. [CrossRef]
 • 6. Kim H. Exercise rehabilitation for smartphone addiction. J Exerc Rehabil 2013;9(6):500-5. [CrossRef]
 • 7. National Information Society Agency Internet Addiction Survey 2011. National Information Society Agency, Seoul, South Korea, 2012. p.118-9.
 • 8. Mobile consumer report 2013, Nielsen. Available from http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/uk/en/ documents/Mobile-Consumer-Report-2013.pdf. Accessed April 24, 2014.
 • 9. Lin YH, Chang LR, Lee YH, Tseng HW, Kuo TB, Chen SH. Development and validation of the smartphone addiction inventory (SPAI). PLoS One 2014;9(6):e98312. doi: 10.1371/ journal.pone.0098312. [CrossRef]
 • 10. Young KS. Internet Addiction: The Emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychol Behav 1998;(1):237-44. [CrossRef]
 • 11. Nichols LA, Nicki R. Development of a psychometrically sound internet addiction scale: a preliminary step. Psychol Addict Behav 2004;18(4):381-4. [CrossRef]
 • 12. Kayri M, Günüç S. The Adaptation of Internet Addiction Scale into Turkish: The study of Validity and Reliability. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi DergisiAnkara University Journal of Faculty of Educational Sciences 2009;42(1):157-75. (Turkish)
 • 13. Bianchi A, Phillips JG. Psychological predictors of problem mobile phone use. Cyberpsychol Behav 2005;8(1):39-51. [CrossRef]
 • 14. Şar AH, Işıklar A. Adaptation of problem mobile phone use scale to Turkish. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi-International Journal Human Sciences 2012;2(9):264-75. (Turkish)
 • 15. Polit DF, Hungler BF. Nursing Research: Principles and Methods. 5th ed. Philadelphia: JB Lippincott; 1995.
 • 16. Erefe I. The nature of the data collection instruments.In Erefe I,(editor) Research in Nursing. Istanbul: Odak Press; 2002. p.169-88. (Turkish)
 • 17. Özgüven İE. Psychological Tests (Psikolojik Testler). 3rd ed. Ankara: PDREM Yayınları; 1999. (Turkish)
 • 18. Takao M, Takahashi S, Kitamura M. Addictive personality and problematic mobile phone use. Cyberpsychol Behav 2009;12(5):501-7. [CrossRef]
 • 19. Billieux J, Van der Linden M, d’Acremont M, Ceschi G, Zermatten A. Does impulsivity relate to perceived dependence on and actual use of the mobile phone? Appl Cognit Psychol 2007;21(4):527-37. [CrossRef]
APA DEMİRCİ K, ORHAN H, Demirdas A, AKPINAR A, SERT H (2014). Validity and Reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a Younger Population. , 226 - 234.
Chicago DEMİRCİ Kadir,ORHAN Hikmet,Demirdas Arif,AKPINAR Abdullah,SERT Havva Validity and Reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a Younger Population. (2014): 226 - 234.
MLA DEMİRCİ Kadir,ORHAN Hikmet,Demirdas Arif,AKPINAR Abdullah,SERT Havva Validity and Reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a Younger Population. , 2014, ss.226 - 234.
AMA DEMİRCİ K,ORHAN H,Demirdas A,AKPINAR A,SERT H Validity and Reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a Younger Population. . 2014; 226 - 234.
Vancouver DEMİRCİ K,ORHAN H,Demirdas A,AKPINAR A,SERT H Validity and Reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a Younger Population. . 2014; 226 - 234.
IEEE DEMİRCİ K,ORHAN H,Demirdas A,AKPINAR A,SERT H "Validity and Reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a Younger Population." , ss.226 - 234, 2014.
ISNAD DEMİRCİ, Kadir vd. "Validity and Reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a Younger Population". (2014), 226-234.
APA DEMİRCİ K, ORHAN H, Demirdas A, AKPINAR A, SERT H (2014). Validity and Reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a Younger Population. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 24(3), 226 - 234.
Chicago DEMİRCİ Kadir,ORHAN Hikmet,Demirdas Arif,AKPINAR Abdullah,SERT Havva Validity and Reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a Younger Population. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 24, no.3 (2014): 226 - 234.
MLA DEMİRCİ Kadir,ORHAN Hikmet,Demirdas Arif,AKPINAR Abdullah,SERT Havva Validity and Reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a Younger Population. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, vol.24, no.3, 2014, ss.226 - 234.
AMA DEMİRCİ K,ORHAN H,Demirdas A,AKPINAR A,SERT H Validity and Reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a Younger Population. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 2014; 24(3): 226 - 234.
Vancouver DEMİRCİ K,ORHAN H,Demirdas A,AKPINAR A,SERT H Validity and Reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a Younger Population. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 2014; 24(3): 226 - 234.
IEEE DEMİRCİ K,ORHAN H,Demirdas A,AKPINAR A,SERT H "Validity and Reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a Younger Population." Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 24, ss.226 - 234, 2014.
ISNAD DEMİRCİ, Kadir vd. "Validity and Reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a Younger Population". Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 24/3 (2014), 226-234.