Yıl: 2017 Cilt: 50 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 209 - 230 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okuma Kültürü Edinme Sürecinde “İlkokul Dönemi (6-10Yaş)”

Öz:
Okuma kültürü, bireyin düşünme, eleştirme ve üretme süreçlerini yapılandıran en temel değişkendir. Bu bağlamda bu çalışmada, okuma kültürü edinme sürecini kuramsal olarak belirlemek ve bu süreçte ilkokul dönemini (6-10 yaş), çocukların yaş, gelişim özellikleri ve çocuk edebiyatı çerçevesinde ortaya koymak amaçlanmıştır. Tarama modelinde gerçekleştirilen çalışma, çocuğun yaş ve gelişim özellikleri ile çocuk edebiyatı paydasında yapılandırılmıştır. Bu bağlamda sonuç olarak, gelişmiş birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de okumayı geliştirmeye yönelik kurum ve kuruluşların niceliği ve niteliği arttıkça, bireysel ve toplumsal düzlemde okuma kültürünün de gelişeceği düşünülmektedir. En özlü belirlemeyle, okuma kültürü edindirme, devlet politikası ekseninde ele alınıp, uzmanlar, çocuklar ve aileler paydasında oluşturulacak uygulamalar çerçevesinde uzun bir süreçte yapılandırılması gereken bir sistemler bütünüdür
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Sosyoloji

“Primary School Period (6-10 Ages)” Through the Process of Acquiring the Reading Culture

Öz:
Reading culture is the most basic variable that forms an individual’s thinking, criticizing and producing processes. In this respect, in this study it is aimed to determine the process of acquiring reading culture theoretically, and in this processes to present within the frames of age and development characteristics and children’s literature of children at the primary school periods (6-10 ages). The study is carried out by using survey model and it is structured on the ground of a child’s age and development characteristics and children’s literature. Within this respect, as a result, it is considered that when the quality and quantity of institutions and establishments for developing reading increase, reading culture will also increase on the individualistic and social ground in our country like in many developed countries. With the briefest definition, acquiring reading culture is the sum of systems that should be approached with state policies and structured in a long period within the practices based on the ground of specialists, children and families
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Sosyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ardila, A. vd. (2011). Gender Differences in Cognitive Development. Developmantal Psychology. 47 (4), 984–990.
 • Aydın, A. (2008). Eğitim Psikolojisi/ Gelişim-Öğrenme-Öğretim. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Bilgin, M. (2012). “Bedensel ve Devinsel Gelişim”. Eğitim Psikolojisi. B. YEŞİLYAPRAK. (Ed.). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Can, G.(2012). “Kişilik Gelişimi”. Eğitim Psikolojisi. B. YEŞİLYAPRAK. (Ed.). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Çakır, Ö. ve Alıcı, D. (2012). İlköğretim Düzeyinde Okuma Stratejisinin Kazandırılması: Öğrencilerin Okuma Stratejilerinin Saptanması, Materyal Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları. (Haz. Mustafa Aksan, Yeşim
 • Aksan). Türkçe Öğretiminde Güncel Çalışmalar Dergisi. Mersin; Ankara: Mersin Üniversitesi; TÜBİTAK, 33.
 • Farrant,B.M.vd. (2012). Language, Cognitive Flexibility, and Explicit False Belief Understanding: Longitudinal Analysis in Typical Development and Specific
 • Language Impairment. Child Development. University of Western Australia. 83 (1), 223–235.
 • Gander, M. J. ve Gardiner, H. W. (2007). Çocuk ve Ergen Gelişimi. (Yay. Haz. B. ONUR). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Hall, S. (2000). Using Picture Storybooks to Teach Character Education. Arizona: OryxPress.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Karatay, H. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Okuduğunu Kavrama ile İlgili Bilişsel Farkındalıkları. TÜBAR-XXVII- Bahar, 457-475.
 • Keklik, İ. (2011). “Bilişsel Gelişim”. Eğitim Psikolojisi. İ. YILDIRIM. (Ed.) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kiefer, Z. B. (2010). Charlotte Huck’s Children’s Literature. New York: Mc Graw Hill Publishing.
 • Küçükkaragöz, H. (2012). “Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi”. Eğitim Psikolojisi. B. YEŞİLYAPRAK. (Ed.). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Lerer, S. (2008). Children’s Literature- A Reader’s History From Aesopto Harry Potter. London and Chicago: The University of Chicago Press.
 • Levykh, M. G. (2008). Personality, Emotions, And Behavioural Mastery in The Thought Of Lev Vygotsky. Unpublisheddoctoralthesis. Simon Fraser University Faculty of Education, Canada.
 • Özdemir, O. vd. (2012). Kişilik Gelişimi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. CurrentApproaches in Psychiatry. 4 (4), 566-589.
 • Russell, D. L. (2009). Literature for Children. London: Pearson Education Publishing.
 • Senemoğlu, N. (2005). Kuramdan Uygulamaya Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sever, S. (1995). Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Yapısal ve Eğitsel Özellikler. ABECE Eğitim, Ekin ve Sanat Dergisi. Ankara. (107), 14-15
 • Sever, S. (2007). “Okuma Kültürü Edinme Sürecinde Türkçe Öğretiminin Sorumluluğu”. Okuma Kültürü ve Okullarda Uygulama Sorunları Toplantısı. Ankara: MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Sever, S. vd. (2007). İlköğretimde Çocuk Edebiyatı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, 1764.
 • Sever, S. (2010). Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Tudem Yayıncılık.
 • Sever, S. vd. (2011). “Türkçe Öğretiminin Amaçları ve Sorunları”. Etkinliklerle Türkçe Öğretimi. B. Düzçay (Ed.). İzmir: Tudem Yayıncılık.
 • Smith, P. K. vd. (2005). UnderstandingChildren’s Development.Oxford: Blackwell Publishing.
 • Soto,C.J.(2000). The development of basic personality trait structure from childhood to adulthood. Unpublished DoctoralThesis, Harvard University, United States.
 • Üstün, E. vd. (2004). Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Çocukların Bilişsel Gelişimlerinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (26), 205-210.
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2005). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yavuzer, H. (2006). Doğum Öncesinden Ergenlik Sonuna Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yılmaz, B. (2009). Çocuklarda Okuma Kültürünü Geliştirmede Ebeveyn ve Öğretmenin Rolü. Çocuk ve Okuma Kültürü Sempozyumu. Ankara: Eğitim Sen Yayını, 133-140.
APA SAMUR A (2017). Okuma Kültürü Edinme Sürecinde “İlkokul Dönemi (6-10Yaş)”. , 209 - 230.
Chicago SAMUR A Özgül İNCE Okuma Kültürü Edinme Sürecinde “İlkokul Dönemi (6-10Yaş)”. (2017): 209 - 230.
MLA SAMUR A Özgül İNCE Okuma Kültürü Edinme Sürecinde “İlkokul Dönemi (6-10Yaş)”. , 2017, ss.209 - 230.
AMA SAMUR A Okuma Kültürü Edinme Sürecinde “İlkokul Dönemi (6-10Yaş)”. . 2017; 209 - 230.
Vancouver SAMUR A Okuma Kültürü Edinme Sürecinde “İlkokul Dönemi (6-10Yaş)”. . 2017; 209 - 230.
IEEE SAMUR A "Okuma Kültürü Edinme Sürecinde “İlkokul Dönemi (6-10Yaş)”." , ss.209 - 230, 2017.
ISNAD SAMUR, A Özgül İNCE. "Okuma Kültürü Edinme Sürecinde “İlkokul Dönemi (6-10Yaş)”". (2017), 209-230.
APA SAMUR A (2017). Okuma Kültürü Edinme Sürecinde “İlkokul Dönemi (6-10Yaş)”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 50(1), 209 - 230.
Chicago SAMUR A Özgül İNCE Okuma Kültürü Edinme Sürecinde “İlkokul Dönemi (6-10Yaş)”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 50, no.1 (2017): 209 - 230.
MLA SAMUR A Özgül İNCE Okuma Kültürü Edinme Sürecinde “İlkokul Dönemi (6-10Yaş)”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.50, no.1, 2017, ss.209 - 230.
AMA SAMUR A Okuma Kültürü Edinme Sürecinde “İlkokul Dönemi (6-10Yaş)”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017; 50(1): 209 - 230.
Vancouver SAMUR A Okuma Kültürü Edinme Sürecinde “İlkokul Dönemi (6-10Yaş)”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017; 50(1): 209 - 230.
IEEE SAMUR A "Okuma Kültürü Edinme Sürecinde “İlkokul Dönemi (6-10Yaş)”." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 50, ss.209 - 230, 2017.
ISNAD SAMUR, A Özgül İNCE. "Okuma Kültürü Edinme Sürecinde “İlkokul Dönemi (6-10Yaş)”". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 50/1 (2017), 209-230.