Yıl: 2016 Cilt: 25 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 126 - 130 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

GEBELERİN DOĞUM KORKUSU VE DOĞUM ŞEKLİNE KARAR VERME DURUMLARININ İNCELENMESİ

Öz:
Bu araştırma, doğuma hazırlık kursuna katılmak için başvuran gebelerin doğum korkusu ve doğum şekline karar verme durumlarının belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Tanımlayıcı olan bu araştırma Nisan 2013-Şubat 2014 tarihleri arasında Acıbadem Hastanesi Doğuma Hazırlık Kursuna gelen 85 gebe ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Kadınların yaş ortalamasının 28.1±3.3, %69.4'ünün lise mezunu olduğu belirlenmiştir. Sezaryen ile doğumu tercih eden gebelerin %28.6'sının doğum korkusu nedeniyle bu doğumu tercih ettikleri belirlenmiştir. Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği'ne göre çalışmaya kapsamındaki kadınların %38.8'inin doğuma ilişkin şiddetli korku, %8.2'sinin ise klinik düzeyde korku yaşadığı belirlenmiştir. Gebelerin W-DEQ-A korku düzeyi toplam puanı arttıkça karar verme ölçeğinin alt ölçeklerinden kaçıngan, erteleyici ve panik karar verme arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05). Doğum korkusu kadının gerek gebelik sürecini gerekse doğum sürecini olumsuz yönde etkileyen ciddi bir sorundur. Kadınların tutum ve inançlarının dikkate alınarak antenatal bakım verilmesi ve normal doğum konusunda cesaretlendirilmeleri oldukça önemlidir
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Araştırmaları Hemşirelik Aile Çalışmaları

INVESTIGATION THE FEAR OF LABOR AND DECISION MAKING ABOUT DELIVERY TYPE IN PREGNANT

Öz:
This study was conducted to determine the fear of labor and to decide the delivery type of the pregnant who participated to preparation for labor. This study that was as descriptive was conducted with 85 pregnant women who came to Preparation for Labor Course to Acıbadem Hospital between April 2013-February 2014. For statistical analysis; number, percent and Correlation Analysis were used. It is determined that average age of them was 28.1±3.3 years, 69.4% graduated from high school. Also, 26.6% of the pregnant women who chose caesarean section, preferred this delivery type because of their fear of labor. According to Wijma Delivery Expectancy/ Experience Questionnaire; it is found that of the women; 38.8% felt fear at severe level, 8.2% felt fear at clinical level. Again, with increased in total W-DEQ-A fear score of pregnant women, there was a meaningful relation between cop-out, procrastination and panic deciding those were subscales of decision making questionnaire (p<0.05). Fear of labor is a serious problem that affects both pregnancy and the delivery process as negatively. It is very important to give antenatal care by considering approaches and beliefs of women and they should be encouraged about normal delivery
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Araştırmaları Hemşirelik Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Dinç H, Yazıcı S, Günaydın S, Yılmaz T. Gebe eğitimi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi HSP 2014;1(1):68-76.
 • 2. Okumuş H, Mete S, Yenal K, Tokat MA, Figen PS. Anne Babalar İçin Doğuma Hazırlık. İstanbul: Deomed Reklam ve Yayıncılık Ltd. ve Şti. 2009; pp 35-42.
 • 3. Kızılırmak A, Başer M. The effect of education given to primigravida women on fear of childbirth. Applied Nursing Research 2016;29:19–24.
 • 4. Kaplan S, Bahar A, Sertbaş G. Gebelerde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde durumluluk kaygı düzeylerinin incelenmesi. Atatürk Ünviversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2007;10(1):113-121.
 • 5. Fisher C, Hauck Y, Fenwick J. How social context impacts on women's fears of childbirth: A Western Australian example. Social Science & Medicine 2006; 63(1):64–75.
 • 6. Geissbuehler V, Eberhard J. Fear of childbirth during pregnancy: A study of more than 8000 pregnant women. Journal of Psychosomatic and Obsteric Gynecology 2002;23:229–235.
 • 7. Şahin N, Dinç H, Dişsiz M. Gebelerin doğuma ilişkin korkuları ve etkileyen faktörler. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2009;40:2.
 • 8. Ryting EL. İnvastigation of 33 woman who demanded a cesarean section for personal reasons. Acta Obstetrica Et Gynecologica Scandinavica 1993;72: 280-285.
 • 9. Ryting EL, Wijma B, Wijma K, Rydhstrom H. Fear of childbirth during pregnancy may increase the risk of emergency cesarean section. Acta Obstetrica Et Gynecologica Scandnavica 1998; 77: 542-547.
 • 10. Serçekuş P. Nullipar Kadınlarda Normal Spontan Doğuma İlişkin Korkular Ve Nedenlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir 2005.
 • 11. Melender HL. Experiences of fears associatea with pregnancy and childbirth: A study of 329 pregmant women. Birth 2002;29(2):101-109.
 • 12. Sayıner FD, Özerdoğan N. Doğal doğum. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi 2009;2(3):144-148.
 • 13. Wijma K, Wijma B, Zar M. Psychometric aspects of the W-DEQ; A new questionnaire for the measurement of fear of childbirth. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, 1998,19:84-97
 • 14. Vatansever Z. Okumuş H. Gebelerin doğum şekline karar verme durumlarının incelenmesi. DEUHYO ED 2013;6(2):82-87.
 • 15. Çivili D. Kadınların Doğum Şekli Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir 2005.
 • 16. Okumuş H, Mete S, Yenal K, Tokat MA, Figen PS. Anne Babalar İçin Doğuma Hazırlık. Edt. Okumuş H, Mete S. Deomed Reklam ve Yayıncılık Ltd. ve Şti İstanbul 2009; pp 83,89-99.
 • 17. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. (Üçüncü Baskı), Sistem Ofset, Ankara 2003; pp 126.
 • 18. Karabulutlu Ö. Kadınların doğum şekli tercihlerini etkileyen faktörler. İstanbul Üniversitesi F. N. Hemşirelik Dergisi 2012;20(3):201-218.
 • 19. Sertbaş G. Gebelerde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde durumluk- sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. Türk Hemşireler Dergisi 1998;48 (6):16-19.
 • 20. Coşar F, Demirci N. Lamaze felsefesine dayalı doğuma hazırlık eğitiminin doğum algısı ve doğuma uyum sürecine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2012;3(1):18- 30.
 • 21. Duran TE, Atan ÜŞ. Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. Genel Tıp Dergisi 2011;21(3):83-88.
 • 22. Kasai KE. Women’s opinions about mode of birth in Brazil: A qualitiative study in a public teaching hospital. Midwifery 2010;26:319-26.
 • 23. Yalçın H. Anne Adaylarına Verilen Eğitim Gebelik, Doğum, Lohusalık Ve Bebek Bakımına İlişkin Fonksiyonel Olmayan Uygulamalara Etkisi, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya 2011.
 • 24. Coşkun A. Gebelik ve üreme sağlığı danışmanlığı. 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kitabı (19-22 Nisan) Ankara 2007; pp 140-143.
 • 25. Körükçü ÖH. Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A Versiyonun Gerçeklik ve Güvenirlik Çalış- ması, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sağ- lık Bilimleri Enstitüsü, Antalya 2009.
 • 26. Deniz ME. Üniversite öğrencilerinin karar vermede öz saygı karar verme stilleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine bir araştırma. Eğitim Araştırmaları Dergisi 2004;4 (15): 23-35.
 • 27. Büyükbayrak EE, Kaymaz O, Kars B, Karşıdağ AYK, Bektas E, Unal O et al. Caesarean delivery or vaginal birth: preference of Turkish pregnant women and influencing factors. J Obstet Gynaecol 2010;30:155– 158.
 • 28. Hofberg K, Ward MR. Fear of pregnancy and childbirth. Postgrad Med J 2003;79(935):505-510.
 • 29. Poikkeus P, Saisto T, et al. Fear of childbirth and pregnancy related anxiety in women conceiving with assisted reproduction. Obstetrics & Gynecology 2006;108(1):70-76.
 • 30. Yanıkkerem UE, Kitapcıoğlu G, Karadeniz G. Kadınların doğum yöntemlerine bakış açısı, deneyim ve memnuniyetleri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2010;5(13):108- 118.
 • 31. Subaşı B, Özcan H, Pekçetin S, Göker B, Tunç S, Budak B. Doğum Eğitiminin Doğum Kaygısı ve Korkusu Üzerine Etkisi. Selçuk Tıp Dergisi 2013; 29(4): 165- 167.
 • 32. Karaçam Z, Akyüz EÖ. Doğum eyleminde verilen destekleyici bakım ve ebe/hemşirenin rolü. İ.Ü.F.N. Hem. Dergisi 2011;19(1):45-53.
 • 33. Şeker S. Doğuma Hazırlık Sınıflarının Annenin Doğum sonu Fonksiyonel Durumuna ve Bebeğini Algı- lamasına Etkisi, Doktora tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir 2006.
 • 34. Melender HL. Fears and coping strategıes associated with pregnancy and childbirth in Finland. Jourmal of Midwifery & Women’s Health 2002;47(4):256-263.
 • 35. Aksoy AN, Ozkan H, Gundogdu G. Fear of childbirth in women with normal pregnancy evolution. Clinical and Experimental Obstetrics Gynecology 2015;42(2):179-183.
 • 36. Gren MJ, Kafetsios K, Statham H, Snowdon C, Factor structor, validity and reliability of the Cambridge Worry Scale in a pregnant population. Journal of Health Psychology 2003;8 (6):753-764.
 • 37. Serçekuş P. Doğum korkusuna müdahale: hypnobirthing. TAF Preventive Medicine Bulletin 2011;10(2):239-242.
 • 38. Serçekuş P, Mete S. Turkish women’s perceptions of antenatal education. International Nursing Review 2010;57(3):395-401.
 • 39. Arslan H, Karahan N, Çam Ç. Ebeliğin doğası ve doğum şekli üzerine etkisi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi 2008;1(2):55-59.
APA Bülbül T, Ozen B, ÇOPUR A, KAYACIK F (2016). GEBELERİN DOĞUM KORKUSU VE DOĞUM ŞEKLİNE KARAR VERME DURUMLARININ İNCELENMESİ. , 126 - 130.
Chicago Bülbül Tülay,Ozen Betul,ÇOPUR Adeviye,KAYACIK Fatma GEBELERİN DOĞUM KORKUSU VE DOĞUM ŞEKLİNE KARAR VERME DURUMLARININ İNCELENMESİ. (2016): 126 - 130.
MLA Bülbül Tülay,Ozen Betul,ÇOPUR Adeviye,KAYACIK Fatma GEBELERİN DOĞUM KORKUSU VE DOĞUM ŞEKLİNE KARAR VERME DURUMLARININ İNCELENMESİ. , 2016, ss.126 - 130.
AMA Bülbül T,Ozen B,ÇOPUR A,KAYACIK F GEBELERİN DOĞUM KORKUSU VE DOĞUM ŞEKLİNE KARAR VERME DURUMLARININ İNCELENMESİ. . 2016; 126 - 130.
Vancouver Bülbül T,Ozen B,ÇOPUR A,KAYACIK F GEBELERİN DOĞUM KORKUSU VE DOĞUM ŞEKLİNE KARAR VERME DURUMLARININ İNCELENMESİ. . 2016; 126 - 130.
IEEE Bülbül T,Ozen B,ÇOPUR A,KAYACIK F "GEBELERİN DOĞUM KORKUSU VE DOĞUM ŞEKLİNE KARAR VERME DURUMLARININ İNCELENMESİ." , ss.126 - 130, 2016.
ISNAD Bülbül, Tülay vd. "GEBELERİN DOĞUM KORKUSU VE DOĞUM ŞEKLİNE KARAR VERME DURUMLARININ İNCELENMESİ". (2016), 126-130.
APA Bülbül T, Ozen B, ÇOPUR A, KAYACIK F (2016). GEBELERİN DOĞUM KORKUSU VE DOĞUM ŞEKLİNE KARAR VERME DURUMLARININ İNCELENMESİ. Sağlık Bilimleri Dergisi, 25(3), 126 - 130.
Chicago Bülbül Tülay,Ozen Betul,ÇOPUR Adeviye,KAYACIK Fatma GEBELERİN DOĞUM KORKUSU VE DOĞUM ŞEKLİNE KARAR VERME DURUMLARININ İNCELENMESİ. Sağlık Bilimleri Dergisi 25, no.3 (2016): 126 - 130.
MLA Bülbül Tülay,Ozen Betul,ÇOPUR Adeviye,KAYACIK Fatma GEBELERİN DOĞUM KORKUSU VE DOĞUM ŞEKLİNE KARAR VERME DURUMLARININ İNCELENMESİ. Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.25, no.3, 2016, ss.126 - 130.
AMA Bülbül T,Ozen B,ÇOPUR A,KAYACIK F GEBELERİN DOĞUM KORKUSU VE DOĞUM ŞEKLİNE KARAR VERME DURUMLARININ İNCELENMESİ. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 25(3): 126 - 130.
Vancouver Bülbül T,Ozen B,ÇOPUR A,KAYACIK F GEBELERİN DOĞUM KORKUSU VE DOĞUM ŞEKLİNE KARAR VERME DURUMLARININ İNCELENMESİ. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 25(3): 126 - 130.
IEEE Bülbül T,Ozen B,ÇOPUR A,KAYACIK F "GEBELERİN DOĞUM KORKUSU VE DOĞUM ŞEKLİNE KARAR VERME DURUMLARININ İNCELENMESİ." Sağlık Bilimleri Dergisi, 25, ss.126 - 130, 2016.
ISNAD Bülbül, Tülay vd. "GEBELERİN DOĞUM KORKUSU VE DOĞUM ŞEKLİNE KARAR VERME DURUMLARININ İNCELENMESİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 25/3 (2016), 126-130.