ÇOK DİLLİLİK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE TOPLUMDİLBİLİMSEL YAKLAŞIM

Yıl: 2013 Cilt: 8 Sayı: 10 Sayfa Aralığı: 313 - 330 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÇOK DİLLİLİK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE TOPLUMDİLBİLİMSEL YAKLAŞIM

Öz:
Bu çalışmada, çok dillilik ve çok kültürlülük bağlamında yabancı dil öğretiminde toplumdilbilimsel boyut irdelenmeye çalışılmıştır. Avrupa Konseyi'nin geliştirdiği Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni ve benimsediği yaklaşım çalışmaya dayanak oluşturmuştur. Geleneksel yöntemlerdeki dilin yapısal kurallarının ölçünlü (standart) dile bağlı kalınarak öğretilmesi yaklaşımı yerine, dil-toplum ilişkisinden hareketle dili dış etkenlerle bağıntılı toplumsal bir olgu olarak değerlendiren toplumdilbilimden etkilenerek dilin kullanım boyutunun öğretimi üzerinde duran Eylem Odaklı Yaklaşım benimsenmiştir. Geçmiş dönemlerde yabancı dilde iletişime daha çok yazılı metinler bağlamında gereksinim duyulurken, sanayi devriminden sonra ticaretin gelişmesi ve seyahatlerin artmasıyla sözlü dilde iletişim de yabancı dil öğretimi/öğreniminde önem kazanmaya başlamıştır. Günümüzde ulaşım olanaklarının ve teknolojik iletişim araçlarının gelişimi sözlü dilde iletişimi daha da artırmıştır. Buna bağlı olarak geçmişte yabancı dil öğretiminde sadece ölçünlü yazı dilinin öğretimine yer verilmesi yeterli bulunurken günümüzde ölçünlü dilin yanında farklı toplumsal kesimlerin dil kesitleri ve bölgesel dil değişkenlerinin de öğrenilmesi bir gereksinim hâline gelmiştir. Dili çeşitli toplumsal bağlamlar içerisinde anlayabilme ve kullanabilme öğretimi/öğreniminin temel amacı olmalıdır. Yabancı dil öğrenenlerin hedef dili daha yaygın ve uygun bir şekilde kullanarak farklı kişi ve topluluklarla, bir başka deyişle farklı kültürden insanlarla başarılı iletişim, etkileşim ve ortak eylem gerçekleştirebilmeleri açısından dilbilgisel yetilerle birlikte toplumdilbilimsel yetilerinin de geliştirilmesi oldukça önemlidir
Anahtar Kelime:

SOCIOLINGUISTIC APPROACH TO FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN THE CONTEXT OF MULTILINGUISM AND MULTICULTULTIRALISM

Öz:
In this study, it is aimed to examine the sociolinguistic dimension of foreign language teaching in the context of multilingualism and multiculturalism. A Common European Framework of Reference for Languages improved by the European Union and the approach adopted by the union are the basis of this study. Instead of the approach of teaching the structural rules of language through traditional methods on the basis of the standard language, an action-oriented approach influenced by sociolinguistic which evaluates the language as a social phenomenon relative to external factors based on the relation with language-society, focuses on the teaching the dimension of application of language. In the past, we needed more for a foreign language communication in the context of written texts, but after the industrial revolution due to the increase of trades and travels, it developed day by day, the communication in a verbal language has gained importance in a foreign language learning-teaching. Recently, the development of transportation facilities and technological communication tools have further increased the communication in a verbal language. As a result, in the past only teaching of standard written language in language teaching was sufficient. Besides the standard language, teaching of language sections of different social groups and regional language variables have become a necessity. The ability to understand and use language in various social contexts should be the main objective of foreign language learning-teaching. By using target language more widely and appropriately, foreign language learners can interact, communicate successfully and perform mutually with different people and communities from different cultures
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKPINAR Meriç ve AÇIK Fatma (2010). “Avrupa Dil Gelişim Dosyası Bağlamında, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Deyim ve Atasözlerinin Öğrenme–Öğretme Sürecine Aktarımı”, III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • BAYLON Christian (1997). Sociolinguistique, Société, Langue Et Discours, Paris : Nathan.
 • BİNGÖLÇE Filiz (2002). Kadın Argosu Sözlüğü, Metis Yayınları, Metis Kadın Araştırmaları 13, İstanbul.
 • ÇEÇEN Mehmet Akif (2007). “Yabancılara Türk Atasözlerinin Öğretiminde Sıralamaya İlişkin Bir Deneme”, Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi,22-23 Kasım 2007.
 • DEMİREL Özcan (2003). "Avrupa Birliği ile Bütünleşme Bağlamında Türkiye'de Yabancı Dil Öğretimi" Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, ss:239-249.
 • EKER Süer (2007). "Toplum-dilbilim, Dil Planlamaları ve Kamu Mensuplarının Dil Kullanımı", Gazi Türkiyat, 2007/1, ss:27-135.
 • GRICE H.P. (1975). “Logicand Conversation”, in COLE P. and Morgan J.L. (eds.) Speech acts (p. 41-58), Academic Press, New York.
 • GÜNAY V. Doğan (2004). Dil ve İletişim, Multilingual, İstanbul.
 • HOLEC H., LITTLE D. & RICHTERICH R. (1996). Strategies in Language Learning and Use, Council of Europe, Strasbourg.
 • İMER Kamile (1987). "Kuramsal Bir Bakış ve Dil Türleri", Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Dergisi, C.: 31 S.: 1-2, ss.: 213-230.
 • İŞİSAĞ Korkut Uluç (2008). "Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni'nin Dilbilimsel Açıdan İncelenmesi", Journal of Language and Linguistic Studies, Vol.4, No.1, April 2008.
 • İŞİSAĞ Korkut Uluç (2006). “Toplumdilbilimin Yabancı Dil Öğretimine Katkısı”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl 13/38, ss: 279-286.
 • KOCAER Sibel (2006). "Argo ve Toplumsal Cinsiyet", Millî Folklor, Üç Aylık Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, Yıl 18, Sayı 71, ss.97-101.
 • KOCAMAN Ahmet (1983). "Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yönelimler", Yabancılara Türkçe Öğretimi Akademisi, Dilset Yayınları.
 • LABOV William (2006). The Social Stratification of English in New York City, Cambridge University Press.
 • LITTLE D., DEVITT, S. & SINGLETON D., (1988). Authentic Textsin Foreing Language Teaching: Theory and Practice, Authentik: Dublin.
 • MCKAY S. L. ve HOMBERGER,N. H. (2010). Sociolinguistics and Langage Education, Multilingual Matters.
 • MCKAY S. L. ve HOMBERGER, N. H. (1996). Sociolinguistics and Langage Teaching, University Press.
 • ŞAHİN Yusuf (2007). "Yabancı Dil Öğretiminin Eğitbilimsel ve Dilbilimsel Temelleri", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 22, Yıl: 2007/1 ss:465-470.
 • TOKLU M. Osman (2003). Dilbilime Giriş, Akçağ Basım Yayım Pazarlama, Ankara.
 • VARDAR Berke (1980). Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Y.Ankara.
 • www.academia.edu/.../Sociolinguistics_ Sociology_of_Languages.15.01.2013.
APA GÜNDAY R (2013). ÇOK DİLLİLİK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE TOPLUMDİLBİLİMSEL YAKLAŞIM. , 313 - 330.
Chicago GÜNDAY RIFAT ÇOK DİLLİLİK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE TOPLUMDİLBİLİMSEL YAKLAŞIM. (2013): 313 - 330.
MLA GÜNDAY RIFAT ÇOK DİLLİLİK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE TOPLUMDİLBİLİMSEL YAKLAŞIM. , 2013, ss.313 - 330.
AMA GÜNDAY R ÇOK DİLLİLİK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE TOPLUMDİLBİLİMSEL YAKLAŞIM. . 2013; 313 - 330.
Vancouver GÜNDAY R ÇOK DİLLİLİK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE TOPLUMDİLBİLİMSEL YAKLAŞIM. . 2013; 313 - 330.
IEEE GÜNDAY R "ÇOK DİLLİLİK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE TOPLUMDİLBİLİMSEL YAKLAŞIM." , ss.313 - 330, 2013.
ISNAD GÜNDAY, RIFAT. "ÇOK DİLLİLİK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE TOPLUMDİLBİLİMSEL YAKLAŞIM". (2013), 313-330.
APA GÜNDAY R (2013). ÇOK DİLLİLİK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE TOPLUMDİLBİLİMSEL YAKLAŞIM. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 313 - 330.
Chicago GÜNDAY RIFAT ÇOK DİLLİLİK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE TOPLUMDİLBİLİMSEL YAKLAŞIM. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 313 - 330.
MLA GÜNDAY RIFAT ÇOK DİLLİLİK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE TOPLUMDİLBİLİMSEL YAKLAŞIM. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.313 - 330.
AMA GÜNDAY R ÇOK DİLLİLİK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE TOPLUMDİLBİLİMSEL YAKLAŞIM. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 313 - 330.
Vancouver GÜNDAY R ÇOK DİLLİLİK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE TOPLUMDİLBİLİMSEL YAKLAŞIM. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 313 - 330.
IEEE GÜNDAY R "ÇOK DİLLİLİK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE TOPLUMDİLBİLİMSEL YAKLAŞIM." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.313 - 330, 2013.
ISNAD GÜNDAY, RIFAT. "ÇOK DİLLİLİK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE TOPLUMDİLBİLİMSEL YAKLAŞIM". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 313-330.