Yıl: 2017 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1 - 17 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Öz:
Bu çalışmada Allen, Shankman ve Miguel (2012) tarafından duygusal zeka ve liderlik çalışmaları entegre edilerek teorik alt yapısı oluşturulan duygusal zeka öğrenci liderliği konusunda bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ölçek geliştirme için gerekli adımlar izlenmiş ve ölçek amaçlı örnekleme ile seçilen 322 üniversite öğrencisine uygulanmış ve veriler üzerinde geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçek 42 madde ve 11 faktörden oluşmaktadır ve güvenirlik katsayısı Cronbach ? .918 olarak tespit edilmiştir. Teorik olarak öngörülen 21 alt boyuttan 3 alt boyut madde analizleri sırasında dışarıda kalırken 7 alt boyut da ilişkili olabilecek diğer alt boyutlarla birleşmiştir. Çalışma sonucunda geçerli ve güvenilir Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği Ölçeği (DZÖLÖ) elde edilmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Developing A Scale for Emotionally Intelligent Student Leadership

Öz:
In this study, a scale for Emotionally Intelligent Student Leadership, theorized by Allen, Shankman and Miguel (2012), is aimed to be developed. Certain steps to develop a scale was followed and the scale was applied to 322 university students chosen through purposive sampling and validity and reliability analyses were carried out on the data. The scale consists of 42 items and 11 factors and the reliability coefficient Cronbach’s α was found to be .918. Of the 21 sub-dimensions projected by the theory beforehand, 3 of them were to be omitted according to item analyses results and 7 of the sub-dimensions combined with others which may be logically related to each other. As a result of the study a Emotionally Intelligent Student Leadership Scale (DZÖLÖ) is obtained
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar, F. (2002). Duygusal zekâ ve liderlik. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12, 53-68.
 • Allen, S. J., Shankman, M. L., & Miguel, R. F. (2012). Emotionally intelligent leadership: an integrative, process-oriented theory of student leadership. Journal of Leadership Education 11, (1), 177-203.
 • Bennis, W. G. (1992). Managing the dream: leadership in the 21st century. Management Decision 30, 6.
 • Bennis, W. (2013). Leadership in a digital world: embracing transparency and adaptive capacity. MIS Quarterly. 37, 2.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemAkademi.
 • Çiftçi, S. K., & Karadağ, E. (2016). Developing a Mathematics Education Quality Scale. Africa Education Review, 13(3-4), 211-234.
 • Doğan, S. ve Demiral, Ö. (2007). Kurumların başarısında duygusal zekanın rolü ve önemi. Yönetim ve Ekonomi 14, 1, 209-230.
 • Dorczak, R. (2012). Developmental leadership — an attempt to define specificity of educational leadership. Zarządzanıe Publiczne 4 (20) 19–25.
 • Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS. ABD: SAGE.
 • Goleman, D. (1997). Emotional intelligence. ABD: Bantam Books.
 • Goleman, D. (2010). İşbaşında duygusal zeka (7. Basım). İstanbul: Varlık Yay.
 • Güven, M., ve Demircan, Z. A. (2013). Duygusal zekâ ve eğitime yansımaları. G. Ekici, & M. Güven, Yeni öğrenme-öğretme yaklaşımları ve uygulama örnekleri içinde (s. 346-389). Ankara: Pegem Akademi.
 • Haber, P., Allen, S. J., Facca, T. & Shankman, M. L. (2012). College students’ emotionally intelligent leadership: An examination of differences by student organization involvement and formal leadership roles. International Journal of Leadership Studies, 7, 2 246-265.
 • Hilliard, A. T. (2010). Student leadership at the university. Journal of College Teaching and Learning 7, 2.
 • Hosu, I. (2012). Charismatic leadership and political communication. Revista Transilvană de Ştiinţe ale Comunicării,1, 15 19-37.
 • Howell, J. M. & Avolio, B. J. (1993). Transformational leadership, transactional leadership, locus of control, and support for innovation: Key predictors of consolidated- business – unit performance. Journal of Applied Psychology 78 6, 891, 902.
 • Jenkins, D. M. (2013). Exploring instructional strategies in student leadership development programming. Journal Of Leadership Studies 6, 4 Kelsey, C. & Hayes, S. (2012). A framework for educational leadership. Primary Health Care 22 8.
 • Lunenburg, F. C., & Ornstein, A. C. (2013). Eğitim Yönetimi. (G. Arastaman, Çev.) Ankara: Nobel.
 • Mozhgan, A., Parivash, J., Nadergholi, G. & Jowkar, B. (2011). Student leadership competencies development. Procedia Social and Behavioral Sciences 15, 1616–1620
 • Northouse, P. G. (2010). Leadership: Theory and practice. ABD: SAGE Ramos-Villarreal, J. & Holland, G. (2011). University students' development of emotional intelligence skills for leadership. American Journal of Business Education 4, 3.
 • Richards, D. (2012). Leadership for Learning in Higher Education: The Student Perspective. Educational Management Administration & Leadership 40.
 • Shankman, M. L., Allen, S. J. & Facca, T. M. (2010). Emotionally intelligent leadership for students: Inventory. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Shankman, M. L., Haber, P., Facca, T. & Allen, S. J. (2010). Gender and leadership through the lens of emotionally intelligent leadership. Leadership Review, 10, 88-103.
 • Spillane, J. P. (2004). Educational leadership. Educational Evaluation and Policy Analysis 26, 2.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yay.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yay.
 • Taylor, J. (2008). Student leadership: friend or foe? steps for developing effective student leadership. Choral Journal, 111-113.
 • Turan, S. ve Bektaş, F. (2014). Liderlik. S. Turan, Eğitim Yönetimi Teori, Araştırma ve Uygulama içinde (s. 293-336). Ankara: Pegem Akademi.
 • Williams, E.A., Pillai, R., Deptula, B. & Lowe, K. B. (2011). The effects of crisis, cynicism about change, and value congruence on perceptions of authentic leadership and attributed charisma. The Leadership Quarterly, doi:10.1016/j.leaqua.2011.07.003
 • Yeşilyaprak, B. (2001). Duygusal zekâ ve eğitim açısından doğurguları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi(25), 139-146
APA Koçyiğit M, KARADAG E (2017). Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. , 1 - 17.
Chicago Koçyiğit Mehmet,KARADAG ENGIN Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. (2017): 1 - 17.
MLA Koçyiğit Mehmet,KARADAG ENGIN Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. , 2017, ss.1 - 17.
AMA Koçyiğit M,KARADAG E Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. . 2017; 1 - 17.
Vancouver Koçyiğit M,KARADAG E Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. . 2017; 1 - 17.
IEEE Koçyiğit M,KARADAG E "Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması." , ss.1 - 17, 2017.
ISNAD Koçyiğit, Mehmet - KARADAG, ENGIN. "Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". (2017), 1-17.
APA Koçyiğit M, KARADAG E (2017). Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1 - 17.
Chicago Koçyiğit Mehmet,KARADAG ENGIN Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18, no.2 (2017): 1 - 17.
MLA Koçyiğit Mehmet,KARADAG ENGIN Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, 2017, ss.1 - 17.
AMA Koçyiğit M,KARADAG E Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(2): 1 - 17.
Vancouver Koçyiğit M,KARADAG E Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(2): 1 - 17.
IEEE Koçyiğit M,KARADAG E "Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, ss.1 - 17, 2017.
ISNAD Koçyiğit, Mehmet - KARADAG, ENGIN. "Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18/2 (2017), 1-17.