Yıl: 2017 Cilt: 5 Sayı: Special Issue 2 Sayfa Aralığı: 345 - 354 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili

Öz:
Bu çalışmada turizm alanında yapılan gastronomi tezlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Yüksek Öğretim Kurumu'nun Ulusal Tez Merkezi internet sitesinde turizm lisansüstü tezleri "gastronomi" anahtar kelimesi ile taranmış ve 33 adet teze ulaşılmıştır. Ulaşılan tezlerden 7 tanesinin erişim kısıtlılığı olduğu görülmüştür. Ulaşılan tezler; yıl, tez türü, üniversite, kullanılan diğer anahtar kelimeler, sayfa sayısı, danışman akademik unvanı, tez konusu, benimsenen araştırma yaklaşımı, örnekleme tekniği, örnekleme grubu, veri toplama aracı gibi değişkenler ele alınarak bibliyografik açıdan incelenmiştir. Araştırma kapsamına dâhil edilen tezler, ilgili parametreler doğrultusunda istatistiki program aracılığıyla frekans analizine tabi tutulmuştur. Yapılan bu çalışmada anahtar kelime olarak sadece "gastronomi" kelimesinin kullanılması çalışmanın bir sınırlılığıdır. Yapılan çalışma sonucunda turizm alanında yapılan söz konusu tezlerin genellikle yüksek lisans tezi olduğu belirlenmiş ve yazılan lisansüstü tezlerin genellikle pazarlama konusu kapsamında yazıldığı tespit edilmiştir. Çalışmada, örneklem grubu olarak yabancı turistlerin daha sık tercih edildiği, örneklem grubuna ulaşmada kullanılan örnekleme yöntemlerinin ise kolayda örnekleme ve amaca göre örnekleme olduğu, ulaşılan örneklemden veri elde etmede en çok kullanılan aracın ise anket olduğu tespit edilmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm

(Bibliometric Profile of Thesis Related to Gastronomy in the Field of Tourism)

Öz:
In this study, it is aimed to examine the gastronomy thesis made in the field of tourism. For thispurpose, tourism graduate thesis in the web site of the National Thesis Center of the Council of Higher Education were scanned with the keyword "gastronomy" and 33 thesis were reached. Sevenof the thesis were found to have limited access. The thesis reached; year, thesis type, university, other keywords used, number of pages, academic title, thesis topic, adopted research approach,sampling technique, sampling group and data collection tool were investigated from a bibliographicperspective. The thesis included in the scope of the research were subjected to frequency analysisthrough the statistical program in line with the related parameters. The use of only the word"gastronomy" as a keyword in this study is an important limitation of studying. As a result of thisstudy, it was determined that thesis made in the field of tourism were generally graduate thesis andthat thesis were usually written within the scope of marketing subject. In the study, it is seen thatforeign tourists are preferred more frequently as a sample group, the sampling methods used inreaching the sample group are easy sampling and sampling according to purpose and it is determined that the most used tool to obtain data from the sample reached is the questionnaire.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aksoy, M. ve Sezgi, G. (2015). Gastronomi turizmi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi gastronomik unsurları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(3): 79-89.
 • Altunışık, R.,Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitapevi.
 • Cevizkaya, G., Avcıkurt, C. ve İlsay, S. (2014). Turizm Alan Yazınında Engelliler ile ilgili Çalışmaların Bibliyometrik Profili (2000-2013). 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13 – 16 Kasım 2014, Gazi Üniversitesi, Ankara, ss. 145- 15.
 • Çakıcı, A. C., Yıldırım, O. ve Karacaoğlu, S. (2013). Ulusal Turizm Kongreleri Bildirilerinin Bibliyometrik Profili, 14. Ulusal Turizm Kongresi, 05-08 Aralık 2013, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, ss. 1429-1447.Evren, S. ve Kozak, N. (2012). Türkiye’de 2000-2010 Yılları Arasında Yayımlanan Turizm Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Antalya, ss. 250-266.
 • Fox, R. (2007). Reinventing the gastronomic identity of Croatian tourist destinations. Hospitality Management, 26(3): 546–559.
 • Gheorghe, G., Tudorache, P. ve Nistoreanu, P. (2014). Gastronomic tourism a new trend for contemporary tourism? Cactus Tourism Journal, 9(1): 12-21.
 • Güçlü Nergiz, H. (2014). Türkiye’de Lisansüstü Turizm Tezlerinin Bibliyometrik Profili (1990-2013). VII.
 • Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 4-5 Nisan 2014, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Aydın, ss. 212-221.
 • İçöz, O. ve Kozak, N. (1999). Turizm İşletmeciliği Dergisi'nin turizm literatürüne katkısı hakkında bir inceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10(2): 9-17.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kaya, B. (2014). Annals of Tourism Research Dergisinde 2004 – 2013 Yılları Arasında Yayımlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 4-5 Nisan 2014, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Aydın, ss. 39-54.
 • Koç, M. (2004). Uludağ Üniversitesi’nde Din Psikolojisi İle İlgili Yapılan Tezler (1980-2002) Üzerine Bir Araştırma. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9: 43-66.
 • Kozak, N. (1994). Anatolia Dergisi'nde yayımlanan yazılar üzerine bir inceleme. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3): 22-33.
 • Kozak, N. (1995). Türkiye'de yayımlanan turizm konulu makaleler üzerine bir inceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1): 62-72.
 • Kozak, N. (1996). Türkiye Turizm Tezleri Bibliyografyası (1952-1995). Ankara: Anatolia Yayıncılık.
 • Kozak, N. (2001). Türkiye’de turizm pazarlaması literatürünün gelişim süreci: 1972-1998 yılları arasında hazırlanmış lisansüstü tez çalışmaları üzerine biyo-bibliyografik bir inceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12: 26-33.
 • Lin, Y., Pearson, T., E. ve Cai, L., A. (2011). Food as a form of destination identitiy: a tourism destination brand perspective. Tourism and Hospitality Research, 11(1): 30-48.
 • Mak, Lumbers, Eves, (2012). Globalisation and food consumption in tourism. Annals of Tourism Research, 39(1): 171–196.
 • Özel, Ç. H. ve Kozak, N. (2012). Turizm pazarlaması alanının bibliyometrik profili (2000-2010) ve bir atıf analizi çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 26(4): 715-733
 • Sanchez-Canizares, S. ve Lopez-Guzman, T. (2012). Gastronomy as a tourism resource: profile of culinary tourist. Current Issues in Tourism, 15(3): 1-17.
 • Schmantowsky, C. (2008). Best practise in cluniary tourism development: models and applications domestic and abroad. http://chtalliance.com/archives/ 2008/docs/pdf/CulinaryTourism.pdf, Erişim Tarihi: 07.04.2012.
 • Şahin, S., Acun, A. (2015). Turist rehberliği alanının bibliyometrik profili (ulusal turizm kongreleri bildirileri). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(34): 213-234.
 • Tekin, A. Ö. (2016). Türkiye'deki lisansüstü turizm tezlerinde odaklanılan konular: 1984-2015. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8 (2): 175-187.
 • Temizkan, P. S., Çiçek, D., Özdemir, C. (2015). Sağlık turizmi konusunda yayınlanan makalelerin bibliyometrik profili. International Journal of Human Sciences, 12(2): 395- 415.
 • Tikkanen, İ. (2007). Maslow’s hierarchy and food tourism in Finland: five cases. British Food Journal, 109 (9): 721-734.
 • Turan, A. (2014). Turizm Konulu Yüksek Lisans Tezlerinin Bibliyometrik Özellikleri (1984-2013), VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 4-5 Nisan 2014, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Aydın, ss. 3-15.
 • Türktarhan, G. (2014). Türkiye’de Turizm Alanyazınının İncelenmesi: “Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası (1929-1984)” Üzerine Bir İnceleme. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 4-5 Nisan 2014, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Aydın, ss. 182-199.
 • Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği. (2015). Gastronomi Turizmi Raporu, https://www.tursab.org.tr/dosya/12302/tursab-gastronomi-turizmi-raporu_12302_353 1549.pdf, Erişim Tarihi: 01.08.2017.
 • Yılmaz, G. (2017). Ulusal turizm kongrelerinde gastronomi ve mutfak sanatları alanı ile ilgili yayınlanan bildiriler üzerine bir araştırma. Turizm & Araştırma Dergisi, 6(1): 1-21.
 • Yüncü, H. R. (21 Temmuz 2009). Sürdürülebilir Turizm Açısından Gastronomi Turizmi ve Perşembe Yaylası. 10. Aybastı-Kabataş Kurultayı, 21 Temmuz 2009, Eskişehir, ss. 27-34.
 • Zahari, M. S. M., Jalis, M. H., Zulfifly, M. İ., Radzi, S. M. ve Othman, Z. (2009). Gastronomy: an opportunity for Malaysian culinary educators. International Education Studies, 2(2): 66-71.
 • Zencir, E. ve Kozak, N. (2012). Sosyal Bilimler Enstitü Dergilerinde Yayımlanan Turizm Makalelerinin Bibliyometrik Profili (2000-2010). VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Antalya, ss. 673-682.
APA SÜNNETÇİOĞLU A, Yalçınkaya P, OLCAY M, MERCAN Ş (2017). Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili. , 345 - 354.
Chicago SÜNNETÇİOĞLU AYŞE,Yalçınkaya Pınar,OLCAY Merve,MERCAN ŞEFİK OKAN Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili. (2017): 345 - 354.
MLA SÜNNETÇİOĞLU AYŞE,Yalçınkaya Pınar,OLCAY Merve,MERCAN ŞEFİK OKAN Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili. , 2017, ss.345 - 354.
AMA SÜNNETÇİOĞLU A,Yalçınkaya P,OLCAY M,MERCAN Ş Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili. . 2017; 345 - 354.
Vancouver SÜNNETÇİOĞLU A,Yalçınkaya P,OLCAY M,MERCAN Ş Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili. . 2017; 345 - 354.
IEEE SÜNNETÇİOĞLU A,Yalçınkaya P,OLCAY M,MERCAN Ş "Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili." , ss.345 - 354, 2017.
ISNAD SÜNNETÇİOĞLU, AYŞE vd. "Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili". (2017), 345-354.
APA SÜNNETÇİOĞLU A, Yalçınkaya P, OLCAY M, MERCAN Ş (2017). Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(Special Issue 2), 345 - 354.
Chicago SÜNNETÇİOĞLU AYŞE,Yalçınkaya Pınar,OLCAY Merve,MERCAN ŞEFİK OKAN Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5, no.Special Issue 2 (2017): 345 - 354.
MLA SÜNNETÇİOĞLU AYŞE,Yalçınkaya Pınar,OLCAY Merve,MERCAN ŞEFİK OKAN Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.5, no.Special Issue 2, 2017, ss.345 - 354.
AMA SÜNNETÇİOĞLU A,Yalçınkaya P,OLCAY M,MERCAN Ş Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2017; 5(Special Issue 2): 345 - 354.
Vancouver SÜNNETÇİOĞLU A,Yalçınkaya P,OLCAY M,MERCAN Ş Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2017; 5(Special Issue 2): 345 - 354.
IEEE SÜNNETÇİOĞLU A,Yalçınkaya P,OLCAY M,MERCAN Ş "Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5, ss.345 - 354, 2017.
ISNAD SÜNNETÇİOĞLU, AYŞE vd. "Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5/Special Issue 2 (2017), 345-354.