Yıl: 2014 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 127 - 139 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ UYGULAMADA KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Öz:
Öğretmenlik uygulaması, öğretmen adaylarının öğrencilikten öğretmenliğe geçerken ilk adım attıkları ve yeni roller kazandıkları sınıf öğretmeni, uygulama danışmanı, okul yönetimi ve öğretmen adayının işbirliği içinde çalışmasını gerektiren zorlu bir süreçtir. Öğretmen adayı, öğretmenlik kariyerini şekillendirecek olan beceri ve görüşlerini geliştirmek için uygulamada ne kadar az sorun yaşarsa, sonuçları da o kadar iyi olacaktır. O halde uygulamada öğretmen adaylarının yaşadığı sorunların ortaya net bir şekilde konulması, onların daha nitelikli öğretmenler olarak göreve başlamalarını sağlamak açısından iyi bir başlangıç noktası olacaktır. Bu araştırmanın amacı, zihin engelliler sınıf öğretmeni belirlemektir. Bu amacı değerlendirmek için yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı'nda okuyan gönüllü on iki öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının kendilerinden kaynaklı problemlere ilişkin görüşler; uygulama konularıyla ilgili bilgi eksikliği, sınıf yönetimi, okula uyum sağlama, rol karmaşası, zamanı iyi kullanamama, öğrenciler, okul yönetimi ve öğretmenlerle iletişim kurma ve ekonomik problemler olarak belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının uygulama yaptıkları sınıfın öğretmenlerinden kaynaklanan problemlere ilişkin görüşleri, alan dışı öğretmenlerin bilgi düzeyi ve öğretmenlerin öğretmen adayına toplanmaktadır. danışmanlarının zaman konusundaki sıkıntılarını ve beklentilerini yüksek tutmalarını bir problem olarak görmektedirler. Okul yönetiminden kaynaklanan problemlere ilişkin görüşler ise öğretmen adaylarına olumsuz bakış açısı ve okul kullanım alanlarının öğretmen adayları için kısıtlanması olarak ele alınmıştır
Anahtar Kelime:

THE SUGGESTIONS AND OPINIONS FOR THE PROBLEMS OF MENTAL RETARDATION PRACTICUM STUDENTS WHICH ARE ENCOUNTERED ON TEACHING PRACTICUM

Öz:
The teaching practice is a challenging process that the pre-service teachers take a first step from being a student to being a teacher and acquire new roles requiring the colloboration of the classroom teachers, the practice teachers, the school management and the pre-service teachers. If the pre-service teacher has very few problems in the practice process in order to be able to develop his/her own skills and opinions that will shape his/her teaching career, the results will be more positve as well. Therefore, it is essential that the problems of the per-service teachers in the practice process be identified clearly so that they can have a qualified professional teaching life. The purpose of this study is to identify the problems of the pre-service teachers that they meet during the practice process. In order to evaluate it, semistructured interviews have been conducted and the results of the interviews have been analyzed through content analysis method. Twelve voluntary students at Mentally Retarded Teacher Training Program in Ondokuz Mayıs University have participated in this study. As a result of this study, some problems such as the opinions of the pre-service teachers that result from themselves, lack of information in practice subjects, classroom management, adaptation to school, role conflicts, not being able to use the time efficiently, students, school management, making a communication with teachers and some financial problems have been determined. The opinions of the pre-service teachers towards then problems that stem from the teachers in their practice school can be categorised under the headings of the lack of knowledge of the non special education teachers and the negative attitude of the teachers towards the pre-service teachers. Furthermore, they consider their practice counsellors’ complaints about time and their high expectations as a problem, The opinions towards the problems that result from the school management can be regarded as the negative attitude towards the pre-service teachers and the restriction of the use of the school area by the pre-service teachers
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • BURAL, Bekir & AVŞAROĞLU, Selahattin (2012). Zihin Engelliler Öğretmenliği Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Karşılaşılan Güçlüklerin Öğretmen Adayları Açısından Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Education 1 (2), 1-13.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Şener, KILIÇ ÇAKMAK, Ebru; AKGÜN, Özcan E; KARADENİZ, Şirin & DEMİREL, Funda (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • CONDERMAN, Greg; MORİN, Joe, & STEPHENS, J. Todd (2005). Special Education Student Teaching Practices. Preventing School Failure, 49(3), 5-10.
 • DURSUN, Ö. Özgür & KUZU, Abdullah (2008). Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Yaşanan Sorunlara Yönelik Öğretmen Adayı ve Öğretim Elemanı Görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, (25), 159–178.
 • ERGENEKON, Yasemin; ÖZEN, Arzu & BATU, Sema (2008). Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüş ve Önerilerinin Değerlendirilmesi.
 • Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Th eory & Practice, 8 (3) 857-891
 • HENRY, Marvin A., & WEBER, Ann (2010). Supervising Student Teachers- The Professional Way (7.ed.). Lanham, New York, Toronto, Plymouth, UK: Rowman & Littlefield Publishers.
 • KALE, Mustafa (2011). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasında Karşılaştıkları Sorunlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 9(2), 255-280.
 • KİLGORE, Karen; GRİFFİN, Cynthia; OTİS-WİLBORN, Amy, & WİNN, Judy (2003). The Problems of Beginnig Special Education Teachers: Exploring the Contextual Factos Influencing Their Work. Action in Teacher Education, 25(1), 38-47.
 • KÜÇÜKAHMET, Leyla (2002). Bir Meslek Olarak Öğretmenlik. (Edit: Hasan Bacanlı). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • ÖZEN, Arzu; ERGENOKON, Yasemin & BATU, Sema (2009). Zihin Engelliler Öğretmenliği Adaylarının Uygulama Okulları ve Uygulama Sınıf Öğretmenleri Hakkındaki Görüşleri. Anadolu Üniveristesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 185-200.
 • RALPH, Edwin G. (2003). Promoting Teaching in Schools Rural Schools. Journal of Teaching & Learning, 2(2), 23-39.
 • ………………………. (2004). Interns’ and Cooperating Teachers’ Concerns During the Extended Practicum. Alberta Journal of Educational Research, 50 (4), 411-429).
 • ROMANO, Molly & GİBSON, Peggy (2006) Beginning Teacher Successes and Struggles An Elemantary Teacher’s Reflections on the First Year of Teaching. The Prefessional Educator,28(1), 1-26.
 • ROSENBERG, Michael. S.; O’SHEA, Lawrence & O’SHEA, Dorothy J.(2002). Student to Master Teacher: A Practical Guide Educating Students with Special Education (3rd ed). Columbus, Ohio: Merril Prentice-Hall.
 • SILAY, İlhan & GÖK, Tolga (2004). Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Sorunları Gidermek Amacıyla Hazırlanan Öneriler Üzerine Bir Çalışma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • SİMMONS, P. E.; EMORY, A.; CARTER, T.; COKER, T.; FİNNEGAN, B.; CROCKETT, D.;
 • RİCHARDSON, L.; YAGER, R.; CRAVEN,J.; TİLLOTSON, J.; BRUNKHORST, H.,
 • TWİEST, M., HOSSAİN, K., GALLAGER, J., DUGGAN-HAAS, D.; PARKER, J.;
 • CAJAS, F., ALSHANNAG, Q.; MCGLAMERY, S.; KROCKOVER, G., ADAMS, P.;
 • SPECTOR, B.; LA PORTA, T., JAMES,B.; REARDEN, K. & LABUDA, K. (1999).
 • Beginning Teachers: Beliefs and Classroom Actions. Journal of Research in Science Teaching, 36, 930-954.
 • SİNCLAİR, Catherine; MUNNS, Geof & WOODWARD, Helen (2005). Get real: Making Problematic the Pathway into the Teaching Profession. Asia-Pasific Journal of Teacher Education, 33(2), 209-222.
 • ŞAHİN, Ersin & ÖZKILIÇ, Rüçhan (2005). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarını Uygulama Dersleri için Hazırlanan Uygulama Kılavuzu Hakkındaki Görüşleri, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 115-133.
 • WOODS, Amelia M., & WEASMER, Jerie (2003). Great Expectations for Student Teachers Expilicit and Implied. Education,123(4), 681-688.
 • YAPICI, Şenay & YAPICI, Mehmet (2004). Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi I Dersine İlişkin Görüşleri. İlköğretim Online, 3(2), 54-59.
 • YEŞİLYURT, Etem & SEMERCİ, Çetin (2011). Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-23.
APA ALPTEKİN S, VURAL M (2014). ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ UYGULAMADA KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ. , 127 - 139.
Chicago ALPTEKİN Serpil,VURAL MURAT ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ UYGULAMADA KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ. (2014): 127 - 139.
MLA ALPTEKİN Serpil,VURAL MURAT ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ UYGULAMADA KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ. , 2014, ss.127 - 139.
AMA ALPTEKİN S,VURAL M ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ UYGULAMADA KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ. . 2014; 127 - 139.
Vancouver ALPTEKİN S,VURAL M ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ UYGULAMADA KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ. . 2014; 127 - 139.
IEEE ALPTEKİN S,VURAL M "ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ UYGULAMADA KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ." , ss.127 - 139, 2014.
ISNAD ALPTEKİN, Serpil - VURAL, MURAT. "ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ UYGULAMADA KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ". (2014), 127-139.
APA ALPTEKİN S, VURAL M (2014). ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ UYGULAMADA KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ. Turkish Studies (Elektronik), 9(2), 127 - 139.
Chicago ALPTEKİN Serpil,VURAL MURAT ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ UYGULAMADA KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ. Turkish Studies (Elektronik) 9, no.2 (2014): 127 - 139.
MLA ALPTEKİN Serpil,VURAL MURAT ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ UYGULAMADA KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.9, no.2, 2014, ss.127 - 139.
AMA ALPTEKİN S,VURAL M ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ UYGULAMADA KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ. Turkish Studies (Elektronik). 2014; 9(2): 127 - 139.
Vancouver ALPTEKİN S,VURAL M ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ UYGULAMADA KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ. Turkish Studies (Elektronik). 2014; 9(2): 127 - 139.
IEEE ALPTEKİN S,VURAL M "ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ UYGULAMADA KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ." Turkish Studies (Elektronik), 9, ss.127 - 139, 2014.
ISNAD ALPTEKİN, Serpil - VURAL, MURAT. "ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ UYGULAMADA KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ". Turkish Studies (Elektronik) 9/2 (2014), 127-139.