ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI AMAÇ YÖNELİMLERİ VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ

Yıl: 2014 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 221 - 230 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 14-03-2023

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI AMAÇ YÖNELİMLERİ VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ

Öz:
Başarı amaç yönelimi ve öz-yeterlik motivasyonun önemli süreçlerindendir. Son yıllarda araştırmacılar bu süreçlerin birbiri ile ilişkileri üzerinde durmuşlardır. Bu süreçler arasındaki ilişkinin belirlenmesi öğrenci motivasyonu ve başarısının artırılması açısından önemlidir. Bu nedenle araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının başarı amaç yönelimleri ve akademik öz-yeterlikleri arasındaki ilişkinin yapısal model yardımıyla incelenmesi şeklinde belirlenmiştir. Çalışmanın örneklemini Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 218 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklemden elde edilen veriler yapısal eşitlik modellemesi (YEM) tekniği kullanarak analiz edilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak "Başarı Yönelimleri Ölçeği" ve "Akademik Özyeterlik Ölçeği" kullanılmıştır. Başarı yönelimleri ölçeği üç alt boyut içermektedir. Bunlar; öğrenme yönelimi, performans yaklaşma yönelimi ve performans kaçınma yönelimidir. Araştırmanın yapısal modelinde öğrenme yönelimi, performans yaklaşma yönelimi ve performans kaçınma yönelimi dışsal gizil değişkenleri, akademik öz-yeterlik ise içsel gizil değişkeni oluşturmaktadır. Model uyum ölçütleri uygun değerlerde bulunmuştur. Oluşturulan yapısal modelin analizi sonucunda öğrenme yöneliminin akademik öz-yeterliği olumlu yönde etkilediği ve performans yaklaşma ve performans kaçınma yöneliminin akademik özyeterlikle ilişkili olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme yönelimlerinin akademik öz-yeterliklerinin yaklaşık %11'ini açıkladığı tespit edilmiştir. Çalışmanın betimsel bulgularından elde edilen korelasyon sonucu da yapısal modelden elde edilen sonuçları destekler niteliktedir
Anahtar Kelime:

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ ACHIEVEMENT GOAL ORIENTATIONS AND ACADEMIC SELF-EFFICACY WITH STRUCTURAL EQUATION MODEL

Öz:
Achievement goal orientation and self-efficacy are important motivational processes. In recent years, researchers have focused on the relationship between these processes. To determine the relationship between these processes is important to improve student motivation and success. The purpose of this study, therefore, is to investigate relationship preservice science teachers’ achievement goal orientations and academic self-efficacy with using structural model. The sample of the study was comprised of 218 preservice science teachers from the Faculty of Education, Kafkas University. The data obtained from a sample were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) technique. Data collection was done through “Achievement Goal Orientations Scale” and “Academic Self-Efficacy Scale”. Achievement Goal Orientations Scale has three dimentions. These dimentions are mastery goals, performance-approach goals and performance-avoidance goals. The structural model thus has three latent exogenous variables (mastery goals, performance-approach goals and performanceavoidance goals) and one endogenous variable (academic self-efficacy). The structural equation modeling yielded good fit. The findings of the structural model showed that mastery goals have positive relationships with self-efficacy and performance-approach goals and performanceavoidance goals to be unrelated to self-efficacy. Besides, preservice science teachers’ mastery goals explain 11% of the academic selfefficacy. The correlation value obtained from descriptive findings seems to support results of structural model
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKIN, A. ve Çetin, B. (2007). Başarı Yönelimleri Ölçeği, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Eğitim Araştırmaları, 26, 1-12.
 • AMES, C., and Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom students’ learning strategies and motivation processes. Journal of Educational Psychology, 80, 260-267.
 • ANDERMAN, E. M., and Midgley, C. (1997). Changes in achievement goal orientations, perceived academic competence, and grades across the transition to middle-level schools. Contemporary Educational Psychology, 22, 269–298.
 • BANDURA, A. (1995). Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. In A.
 • Bandura (Ed.), Self-Efficacy in Changing Societies (pp. 1-45). New York: Cambridge University Pres.
 • BANDURA, A. (1997). Self efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.
 • BELL, B. S., and Kozlowski, W. J. (2002). Goal orientation and ability: Interactive effects on selfefficacy, performance, and knowledge. Journal of Applied Psychology, 87, 497–505
 • BONG, M. (2001). Between and within domain relations of academic motivation among middle and high school students: Self-efficacy, task value, and achievement goals. Journal of Educational Psychology,93, 23–34.
 • CELLAR, D. F., Stuhlmacher, A. F., Young, S. K., Fisher, D. M., Adair, C. K., Haynes, S., et al. (2011). Trait goal orientation, self-regulation, and performance: A meta-analysis, Journal of Business and Psychology, 26, 467–483.
 • ELLİOT, A. J., and Church, M. (1997). A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 218–232.
 • ELLIOT, A. J., and Harackiewicz, J. (1996). Approach and avoidance achievement goals and intrinsic motivation: A mediational analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 461–475
 • HSİEH, P., Sullivan, J. R., and Guerra, N. S. (2007). Closer look at college students: Selfefficacy and goal orientation. Journal of Advanced Academics, 18, 454–476.
 • JERUSALEM, M. ve Schwarzer, R. (1981). Fragebogen zur Erfassung von "Selbstwirksamkeit. Skalen zur Befindlichkeit und Persoenlichkeit In R. Schwarzer (Hrsg.). (Forschungsbericht No. 5). Berlin: Freie Universitaet, Institut fuer Psychologie.
 • JÖRESKOG, K.G. ve Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command Language. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • KAPLAN, A. ve Maehr, M. L. (2007). The contributions and prospects of goal orientation theory, Educational Psychology Review 19, 141–184.
 • MİDDLETON, M. J., and Midgley, C. (1997). Avoiding the demonstration of lack of ability: An underexplored aspect of goal theory. Journal of Educational Psychology, 89, 710–718.
 • MİDGLEY, C., Kaplan, A., Middleton, M., Maehr, M.L., Urdan, T., and Hicks-Anderman, L., (1998). The Development and Validation of Scales Assessing Students’ Achievement Goal Orientations. Contemporary Educational Psychology, 23, 113-131.
 • PAJARES, F., Britner, S. L., and Valiante, G. (2000). Relation between achievement goals and self-beliefs of middle school students in writing and science. Contemporary Educational Psychology, 25, 406–422.
 • PAJARES, F., and Schunk, D. H. (2001). Self-Beliefs and School Success: Self-Efficacy, SelfConcept, and School Achievement. In R. Riding and S. Rayner (Eds.), Perception (pp.239- 266). London: Ablex Publishing.
 • Web:http://www.des.emory.edu/mfp/PajaresSchunk2001.html 30.01.2011’de alınmıştır. PAYNE, S. C., Youngcourt, A. A., and Beaubien, J. M. (2007). A meta-analytic examination of the goal orientation nomological net. Journal of Applied Psychology, 92 (1), 128–150.
 • PHİLLİPS, J. M., and Gully, S. M. (1997). Role of goal orientation, ability, need for achievement, and locus of control in the self-efficacy and goal-setting process. Journal of Applied Psychology, 82, 792-802.
 • PİNTRİCH, P. R. (2000a). An achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology, theory and research. Contemporary Educational Psychology, 25, 92-104.
 • PİNTRİCH, P. R. (2000b). Multiple goals, multiple pathways: The role of goal orientation in learning and achievement. Journal of Educational Psychology, 92 (3), 544-555.
 • PİNTRİCH, P.R., Smith, D.A.F., Garcia, T. and McKeachie, W.J., (1991). Self-Regulated Learning Strategies, http://www.jan.ucc.nau.edu. Erişim Tarihi: 25.03.2010.
 • SCHERMELLEH, Engel, K., Moosbrugger, H., and Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods Of Psychological Research Online, 8 (2), 23-74.
 • SCHUNK, D. H. (2000). Coming to Terms with Motivation Constructs. Contemporary Educational Psychology, 25, 116-119.
 • YILMAZ, M., Gürçay, D. ve Ekici, G. (2007). Akademik öz-yeterlik ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 253-259.
 • ZİMMERMAN, B.J., (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of Educational Pyschology, 81(3): 329-339.
 • ZİMMERMAN, B. J. (1994). Dimensions of academic self-regulation: A conceptual framework for education. In D.H. Schunk and B. J. Zimmerman (Eds.). Self-Regulation of Learning and Performance (pp. 3-24). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
APA AYDIN S (2014). ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI AMAÇ YÖNELİMLERİ VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ. , 221 - 230.
Chicago AYDIN SOLMAZ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI AMAÇ YÖNELİMLERİ VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ. (2014): 221 - 230.
MLA AYDIN SOLMAZ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI AMAÇ YÖNELİMLERİ VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ. , 2014, ss.221 - 230.
AMA AYDIN S ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI AMAÇ YÖNELİMLERİ VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ. . 2014; 221 - 230.
Vancouver AYDIN S ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI AMAÇ YÖNELİMLERİ VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ. . 2014; 221 - 230.
IEEE AYDIN S "ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI AMAÇ YÖNELİMLERİ VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ." , ss.221 - 230, 2014.
ISNAD AYDIN, SOLMAZ. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI AMAÇ YÖNELİMLERİ VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ". (2014), 221-230.
APA AYDIN S (2014). ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI AMAÇ YÖNELİMLERİ VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), 9(2), 221 - 230.
Chicago AYDIN SOLMAZ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI AMAÇ YÖNELİMLERİ VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik) 9, no.2 (2014): 221 - 230.
MLA AYDIN SOLMAZ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI AMAÇ YÖNELİMLERİ VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.9, no.2, 2014, ss.221 - 230.
AMA AYDIN S ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI AMAÇ YÖNELİMLERİ VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2014; 9(2): 221 - 230.
Vancouver AYDIN S ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI AMAÇ YÖNELİMLERİ VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2014; 9(2): 221 - 230.
IEEE AYDIN S "ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI AMAÇ YÖNELİMLERİ VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ." Turkish Studies (Elektronik), 9, ss.221 - 230, 2014.
ISNAD AYDIN, SOLMAZ. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI AMAÇ YÖNELİMLERİ VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ". Turkish Studies (Elektronik) 9/2 (2014), 221-230.