Yıl: 2014 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 447 - 470 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ÖNEMİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Öz:
Günümüzde geleneksel öğretim yöntemleri yerini öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri yöntemlere bırakmaktadır. Drama, öğrencinin sürecin içine etkin şekilde katılımını sağlayan önemli yöntemlerden biridir. Okulda öğrencilerin başarısını artırarak öğrenilen ilişkilendirilmesi ile mümkün olmaktadır. Drama bu amaca hizmet eden en etkili yöntemlerden biri olarak görülmekte ve bütün eğitim kademelerinde bu yönteme yer verilmesi gerektiği birçok araştırmacı tarafından belirtilmektedir. Soyut kavramların yoğunlukta olduğu Sosyal Bilgiler dersinin tüm konularında drama yönteminin kullanılması başarıyı arttırmada önemli bir etkiye sahiptir. Sosyal hayatta karşılaşılan durumları drama ile istenilen anda yeniden canlandırmak mümkündür. Bununla birlikte drama, öğrencilerde bulunan düşünme, yorumlama, algılama, dinleme ve konuşma yeteneklerinin de etkili bir şekilde gelişmesi açısından onlara olumlu faydalar sağlar. 2006-2007 eğitim yılından itibaren eğitim fakültelerinde uygulanan programlar değiştirilmiştir. Yapılan bu düzenleme ile sosyal bilgiler öğretmen adaylarına drama eğitiminin verilmesinin nedeni, sosyal bilgiler öğretiminde dramanın etkili bir yöntem oluşu ve bu öğretmen adaylarının dramayı tanıyarak mesleki yaşamlarında kullanabilmeleri için gerekli şartların oluşturulması gerekliliğidir
Anahtar Kelime:

IMPORTANCE OF DRAMA METHOD IN SOCIAL STUDIES COURSE AND ITS MODEL IMPLEMENTATION

Öz:
Traditional teaching methods are replaced by the methods which enable the students to express themselves easily in our day. Drama is one of the important methods which enable the student to participate in the process actively. Making the knowledge learned permanent via promoting student achievement is possible by associating knowledge to the daily knowledge. Drama is considered to be one of the most effective methods which serve for this purpose and many researches determine that this method should be used in all education levels. The use of drama in education as a method enable to regulate contemporary human social relations, to recognize itself, allows to produce and exhibit presence. The function of drama in education and training is very important. The use of drama method with all subjects of Social Studies course in which abstract concepts are intense has a great effect on promoting achievement. It is possible to reenact the situations encountered in social life with drama at any time desired. Moreover, drama provides positive benefits for the development of thinking, interpretation, perception, listening, and speaking skills which are inherent within the students’ effectively. From the academic year 20062007 programs implemented in faculties of education has changed. This arrangement made with the social studies teacher candidates drama education caused by the administration, social studies teaching drama at an effective method occurs and that teacher candidates drama by recognizing their professional life needed to exercise creation of conditions is the requirement. The aim of this study is to present the importance of drama in social studies course and its applicability with necessary explanations, model implementations, and a model lesson plan by acting in accordance with Social Studies Teaching curriculum and “Drama” course topics taught in Primary school Teaching and Social Studies Teaching Departments in Education Faculty
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AÇIKGÖZ, K. Ü. (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretim, İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • ADIGÜZEL, H. Ö. (2006). Yaratıcı Drama Kavramı, Bileşenleri ve Aşamaları Yaratıcı Drama Dergisi,1(1), 17-27.
 • ADIGÜZEL, Ö. (2010)Eğitimde Yaratıcı Drama, Ankara: Naturel Yayıncılık.
 • ADIGÜZEL, Ö. ve AYKAÇ, M. (2011) Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı Dramanın Yöntem Olarak Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi 19(1),297- 314.
 • ADIGÜZEL. H. Ö. (1998). Yaratıcı Drama 1985-1998 Yazılar. (2. Baskı). Ankara. Naturel Yayıncılık, 123-126.
 • ALADAĞ, E. (2009) Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yaratıcı Drama M.Safran(Ed.), Sosyal Bilgiler Öğretimi (s.471-484). Ankara: Pegem Akademi.
 • AKAR VURAL, R ve Somers J,W (2011) Hümanist İlköğretim Programları İçin İlköğretimde Drama: Kuram Ve Uygulama, Ankara: Pegem Akademi.
 • ARİELİ, B. (2007). The Integration of Creative Drama Into Science Teaching, Doctor of Philosophy Kansas State University. Kansas.
 • AYKAÇ, N. (2011)Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Kullanılan Yöntem ve Tekniklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi(Sinop ili örneği) Kastamonu Eğitim Dergisi 19(1), 113-126
 • AYKAÇ, M. ve ADIGÜZEL, Ö. (2011) Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı Dramanın Yöntem Olarak Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi 19(1),297- 314
 • ALTIKULAÇ, A. ve AKHAN, N. E. (2010) 8. Sınıf İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Yaratıcı Drama Yöntemi ve Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Kullanılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,11(3), 225- 247
 • BİNBAŞIOĞLU, C. (1988). Özel Öğretim Yöntemleri 6. Basım, Binbaşıoğlu Yayınevi, Ankara.
 • BOZDOĞAN, Z. (2003). Okulda Rehberlik Etkinlikleri ve Yaratıcı Drama, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • CAN, G.,YAŞAR, Ş. , ve SÖZER, E. (1998). Sosyal Bilgiler Öğretimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • DEBRE İ. (2008). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularının Öğretiminde Ders Anlatım Stratejisi Olarak Dramatizasyonun Kullanılmasının Öğrencinin Başarı Düzeyine Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul ) http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • DEMİREL, Ö. (1996). Genel Öğretim Yöntemleri, Ankara:Usem Yayınları.
 • DEMİREL, Ö. (2006). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Öğretme Sanatı, 10. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • ERCİYEŞ, G. (2008). Öğretim Yöntem ve İlkeleri, (Editör:Şeref Tan. Öğretim İlke ve Yöntemleri) 3. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • ERDEN, M. (1997). Sosyal Bilgiler Öğretimi, Alkım Yayınevi, Ankara.
 • ERDİL,A. (2007) İlköğretim T. C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretiminde Dramının Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya. ) http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • FLEMİNG, M. (2000) Wittgenstein and the Teaching of Drama, Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance, 5(1), 33-44 Retrieved from: http://dx. doi. org/10. 1080/135697800114186
 • FREEMAN, G. D. , Sullıvan, K. & Fulton, C. R. (2003). Effects of creative drama on self-concept, social skills and problem behavior. The Journal of Educational Research, 96(3), 131–138.
 • Retrieved from: http://dx. doi. org/10. 1080/00220670309598801
 • GENÇ, H. N. (2003). “Eğitimde Yaratıcı Dramanın Alımlanması”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24,196–205.
 • GİRGİN, T. (1999). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yaratıcı Drama Etkinlikleri (Ankara ili Örneği), (Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara) http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • GÖNCÜOĞLU, Ö. G. (2010). 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Demokrasinin Serüveni Ünitesinin Öğretiminde Drama ve İşbirlikçi Öğretim Yöntemlerinin Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde ) http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • HESAPÇIOĞLU, M. (1997). Öğretim İlke ve Yöntemleri, İstanbul:Beta Yayınları.
 • KAF, Ö. (1999). Hayat bilgisi dersinde bazı sosyal becerilerin kazandırılmasında yaratıcı drama yönteminin etkisi. (Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. ) http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • KARADAĞ, E. ve ÇALIŞKAN, N. (2005). Kuramdan-Uygulamaya İlköğretimde Drama “Oyun ve İşleniş Örnekleriyle, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • KARADAĞ, E ve ÇALIŞKAN, N. (2006) Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yönteminin Kullanılabilirliği (Örnek Ders Planı Uygulaması) Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi 7(1) 35-44
 • KARAKAS, M. (2012). Teaching Density with a Little Drama, Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas, 49(3), 94-97 Retrieved from: http://dx. doi. org/10. 1080/00368121. 2012. 671200
 • KARAKAYA, N. (2007). İlköğretimde Drama ve Örnek Bir Uygulama, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1),103-139
 • KARAMANOĞLU, Senay Sadi, (1999), İngilizce Öğretiminde Yaratıcı Drama Uygulamalarının Hedef Kelime Bilgisi ve Hatırlamaya Etkisi, (Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa) http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • KOÇ, F. (1999), Yaratıcı Dramanın Öğrenmeye Etkisi-Sosyal Bilimler Öğretiminde Bir Yöntem Olarak,(Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara) http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • KÜÇÜKAHMET, L. (2000)Öğretimde Planlama ve Değerlendirme(11. Baskı),Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
 • KÜÇÜKAHMET, L. (2009). Öğretim İlke ve Yöntemleri, (23. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
 • MALBELEĞİ, F. (2011) Drama Yönteminin Sosyal Bilgiler Dersi Başarısına ve Bilinçli Tüketicilik Düzeyine Etkisi, (Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya) http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • MEB (2005)İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (4. -5. Sınıflar), Milli Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara.
 • MEB (2011). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabı. Pasifik Yayıncılık, Ankara
 • MEB (2011a). İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabı. Gizem Yayıncılık, Ankara.
 • MEB(2011b). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabı. Tuna Matbaacılık, Ankara.
 • MEB (2012). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu, Ankara.
 • MEB (2012a). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu, Ankara.
 • MEB (2012b). İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu, Ankara.
 • MEB-EARGED. (2007). Earged Öbbs (İlköğretim Öğrencilerinin Başarılarının Belirlenmesi) 2005 Sosyal Bilgiler Raporu, Ankara.
 • MORRİS, R. V. and WELCH, M. (2004). Scripted Drama Assesment İn a Middle School Social Studies Class”, Canadian Social Studies, 38(2). Retrieved from: http://www. educ. ualberta. ca/css/
 • NAS, R. (2000). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara: Ezgi Kitapevi Yayınları.
 • OKVURAN, A. (1993) Yaratıcı Drama Eğitiminin Empatik Beceri ve Empatik Eğilim Düzeylerine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.) http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • O’NEİLL, C. & LAMBERT, A. (1995). Drama structures: A practical handbook for teachers. Hutchinson, London. Retrieved from: http://books. google. com.tr/books?id=3UE42zvINb4C&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbs_ge_summary _r&cad=0#v=onepage&q&f=false O'TOOLE,J. (2002): Drama: The Productive Pedagogy, Melbourne Studies in Education, 43(2), 39-52 Retrieved from: http://dx. doi. org/10. 1080/17508480209556401
 • ÖNDER, A. (2000). Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama. Epsilon Yayınları, İstanbul.
 • ÖNEN,F. ve diğerleri (2009)Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Öğretim Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Bilgilerine Etkisi: Öpyep Örneği Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3),9-23.
 • ÖZTÜRK, C. ve OTLUOĞLU, R. (2011), Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünler ve Yazılı Materyaller, 4. Baskı Ankara: Pegem Akademi.
 • ROSLER, B. (2008): Process Drama in One Fifth-Grade Social Studies Class, The Social Studies, 99(6), 265-272 Retrieved from: http://dx. doi. org/10. 3200/TSSS. 99. 6. 265-272
 • SABAN, A. (2009) Öğrenme Öğretme Süreci: Yeni Teoriler ve Yaklaşımlar. Beşinci Baskı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • SAN,İ (1990) Eğitimde Yaratıcı Drama, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2),573-582
 • SAN, İ. (1998). Türkiye’de Yaratıcı Drama Çalışmalarının Dünü ve Bugünü. H. Ö.,Adıgüzel (Ed.), Yaratıcı Drama 1985-1998 Yazılar,(s.433-444)Ankara:Naturel Yayıncılık.
 • SEVER, R. , Yalçınkaya, E. ve Mazman,F. (2009) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkili Bir Öğretim Yöntemi: Dramatizasyon, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,13 (1), 155-166.
 • SÖNMEZ, V. (1996). Sosyal Bilgiler Öğretimi (Genişletilmiş 2. Baskı) Ankara: Pegem Akademi. TAY, B. ve ÖCAL A. (2008). Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara: Pegem Akademi.
 • TOPAL, Y. ve ŞİMŞEK, T. (2006) Türkçe Eğitiminde Drama ve Özgün Uygulama Örnekleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7(1), 277-297
 • UZGÖREN, S. (2011) Eğitimde Drama Uygulamaları Okulöncesi ve İlköğretimde, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • YALÇIN, M. (2004), İlköğretimde Sosyal Bilgiler Dersinin Yaratıcı Drama Yöntemi İle Verilmesinin Dersin Öğrenilmesine Etkisinin İncelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.) http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • YEĞEN, G. (2008). Matematik öğretmen adaylarının eğitiminde dramanın sağlayacağı bireysel ve mesleki katkılara yönelik düşünceleri, Türkiye 10. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri. N. Aslan (Ed). Eğitimde drama Oluşum Yayınları, Ankara. 17-23.
APA Çelikkaya T (2014). SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ÖNEMİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ. , 447 - 470.
Chicago Çelikkaya Tekin SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ÖNEMİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ. (2014): 447 - 470.
MLA Çelikkaya Tekin SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ÖNEMİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ. , 2014, ss.447 - 470.
AMA Çelikkaya T SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ÖNEMİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ. . 2014; 447 - 470.
Vancouver Çelikkaya T SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ÖNEMİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ. . 2014; 447 - 470.
IEEE Çelikkaya T "SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ÖNEMİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ." , ss.447 - 470, 2014.
ISNAD Çelikkaya, Tekin. "SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ÖNEMİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ". (2014), 447-470.
APA Çelikkaya T (2014). SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ÖNEMİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ. Turkish Studies (Elektronik), 9(2), 447 - 470.
Chicago Çelikkaya Tekin SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ÖNEMİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ. Turkish Studies (Elektronik) 9, no.2 (2014): 447 - 470.
MLA Çelikkaya Tekin SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ÖNEMİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.9, no.2, 2014, ss.447 - 470.
AMA Çelikkaya T SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ÖNEMİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ. Turkish Studies (Elektronik). 2014; 9(2): 447 - 470.
Vancouver Çelikkaya T SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ÖNEMİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ. Turkish Studies (Elektronik). 2014; 9(2): 447 - 470.
IEEE Çelikkaya T "SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ÖNEMİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ." Turkish Studies (Elektronik), 9, ss.447 - 470, 2014.
ISNAD Çelikkaya, Tekin. "SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ÖNEMİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ". Turkish Studies (Elektronik) 9/2 (2014), 447-470.