Yıl: 2014 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 905 - 915 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

MANEVİ DESTEK ALGISI (MDA) ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ

Öz:
Makalenin amacı; yataklı tedavi kurumlarında görev yapan Doktor, Ebe ve Hemşirelere yönelik 'Manevi Destek Algısı' ölçek geliştirme çalışması geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Manevi Bakım kavramının gelişimsel süreci devam etmekle birlikte sağlık alanında tanımlanma ve sınıflandırma süreci henüz tamamlanmamıştır. Bu çalışmada 'Manevi Bakım; hastanelerde yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedavilerine hiç bir şekilde müdahalede bulunulmamak şartı ile talep eden hastalara manevi telkinde bulunmak, onları ruhsal (manevi) ve moral yönden desteklemek, ibadetlerini hastalıklarının verdiği imkânlar çerçevesinde yerine getirmelerine rehberlik etmek ve yaşama dirençlerini desteklemek amacıyla sunulan manevi destek hizmetleridir' şeklinde tanımlanmıştır. Öncelikle ilgili literatür bilgisi araştırılarak madde havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan madde havuzu kapsam geçerliliğinin sağlanması için uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşlerine göre düzenlenen ölçek pilot olarak 50 Doktor, Ebe ve Hemşireye uygulanarak güvenirlik katsayısı (Cronbach alpha) 0,963 olarak bulunmuştur. Sağlık çalışanları üzerinde tekrar test uygulanmış ve korelasyon katsayısı 0,947 olarak saptanmıştır. Ölçek bir sonraki adımda Denizli İli Kamu Hastaneler Birliği'ne bağlı yataklı tedavi kurumlarında (hastanelerde) görev yapan 244 Doktor, Ebe ve Hemşireye uygulanmıştır. Ölçek için yapılan güvenirlik analizi sonucunda güvenirlik katsayısı (Cronbach alpha) 0,940 olarak bulunmuş ve iç tutarlılığı etkileyen bir madde çıkartılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin % 58.4 varyans oranıyla tek faktör olduğu tespit edilmiştir. Manevi destek algısı konusunda ulaşabildiğimiz kadarıyla, Türkiye'de geliştirilmiş ilk ve tek ölçek olma özelliğinden dolayı paralel form çalışmasına yer verilememiştir. Bu sonuçlara göre ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir
Anahtar Kelime:

SPIRITUAL SUPPORT PERCEPTION (MDA) SCALE: DEVELOPMENT, VALIDITY AND RELIABILITY

Öz:
The purpose of the article is to develope 'Spiritual Perception of Support' scale for Doctors, Nurses and Midwives working in inpatient treatment institutions, to make the validity and reliability analyzes. Although the concept of Spiritual Care of the developmental process continues, identification and classification process in the health field is not yet completed. In this study, 'Spiritual Care, not interfering inpatients of medical treatment In the hospitals in any way, is a spiritual life support services to suggest spiritual indoctrination to the patient who request, to support them mental (spiritual) and moral aspects, to guide fulfilling worship within the framework of the possibilities of their diseases and to support the living resistance. First, the item pool was created through the relevant literature investigating the item pool was submitted to expert opinion to Create the ensure content validity. According to expert opinion as a pilot scale organized 50 Doctors, Nurses and Midwives applied to the reliability coefficient (Cronbach alpha) was found to be 0.963. the re-test was performed on Health workers and the correlation coefficient was determined to be 0.947. in the next step The Scale were performed. on the public hospital inpatient Union institutions (hospitals) serving 244 Doctors, Nurses and Midwives of Denizli Province. As a result of the reliability analysis for the scale reliability coefficient (Cronbach alpha) was found to be 0.940 and a substance that affects the internal consistency has been removed. the results of the exploratory factor analysis of variance demonstrating the construct +validity of a rate of 58.4%, the scale has been found to be the only factor. Because of its Being the first and the only moral support scale improved in Turkey, As far as we know, the parallel form works are not included. According to these results, the scale is a valid and reliable instrument
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • BAŞBAKKAL, Z. (2005). Spiritüalite ve Hemşirelik, 3. Uluslararası -10. Ulusal Hemşirelik Kongresi. 07-10 Eylül 2005. İzmir.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş.(2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 2. Baskı, Pegem Yayıncılık, Ankara, s.182
 • ÇETİN, G. (Edt.) ve KAYA, A. (Edt.) (2012). Hekimlik Uygulamalarının Adli Tıbbi Güncellenmesi, İ.Ü. Cerrahpaşa tıp Fak. Sürekli tıp Eğitimim Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No:78, İstanbul. (198-199)
 • DAŞTAN, N. B. ve BUZLU, S. (2010). Meme Kanseri Hastalarında Maneviyatın Etkileri ve Manevi Bakım, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3 (1), 73-78.
 • ERGÜL, Ş. ve TEMEL, A. B. (2007). Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenirliği, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 23 (1), 75-87.
 • ERGÜL, Ş. ve BAYIK, A. (2004). Hemşirelik ve Manevi Bakım, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8 (1) 37-45.
 • GORDON, M. (1982). Functional Health Paterns, Nur-sing Diagnosis Process and Aplication. Mc Graw- Hill Book Comp, New York.
 • GOVİER, I. (2000). Spiritual care in nursing: a systematic approach, Nursing Standard, 14:17,32- 36.
 • HALL, J. (2006). Spirituality at the beginning of life. Jo-urnal of Clinical Nursing 15, 804-810.
 • MCSHERRY, W. DRAPER, P. KENDRİCK, D. (2002). The Construct validity of a rating scale designed to assess spirituality and spiritual care, International Journal of Nursing Studies, 39, 723-734
 • MOLLAOĞLU, H. (2013). Hastane Hizmetleri Bağlamında Manevi Bakım ve New York Healthcare Chaplaincy Örneği, Ankara Ünv. Sosyal Bilimler Enst. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • SÜLLÜ, E. (2006). Yoğun Bakımda Yatan Çocuk Hastaların Annelerinin Manevi Bakım Gereksinimleri, Ege Ünv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. İzmir.
 • TAVŞANCIL, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • YILMAZ, M. ve OKYAY, N. (2009). Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Görüşleri, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2009 (3), 41-52.
 • Amsterdam Bildirgesi, (1994). http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/hashak/amsterdam.asp (Erişim: 24.12.2013).
 • BAŞAR, S. (2014). Hastanelerde Din Hizmeti Modeli, http://www.manevibakim.com/bilim_alanlari/manevi_bakim/makale_01.asp (Erişim: 01.01.2014).
 • Hutchinson M. (1997). Healing The Whole Person: The Spiritual Dimension Of Holistic Care, http://members. tripod. com/~Marg_ Hutchison/nurse-4.html (erişim tarihi;15.05.2003)
 • http://www.manevibakim.com/bilim_alanlari/manevi_bakim/index.asp (Erişim: 05.01.2014).
 • Lizbon Bildirgesi (1981) http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/lizbon.htm (Erişim: 26.12.2013).
 • Resmi Gazete. 01.08.1998 Tarih, 23420 sayılı, http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/yonetmelik.htm (Erişim: 24.12.2013).
 • ÖZDOĞAN, Ö. (2014). Hastalıklara Manevi-Psikolojik Yaklaşım.
 • http://www.manevibakim.com/bilim_alanlari/manevi_bakim/makale_05.asp (erişim, 02.01.2014)
 • http://www.manevibakim.com/bilim_alanlari/manevi_bakim/index.asp (Erişim: 11.12.2013)
APA KAVAS E, KAVAS N (2014). MANEVİ DESTEK ALGISI (MDA) ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ. , 905 - 915.
Chicago KAVAS Erkan,KAVAS Nurgül MANEVİ DESTEK ALGISI (MDA) ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ. (2014): 905 - 915.
MLA KAVAS Erkan,KAVAS Nurgül MANEVİ DESTEK ALGISI (MDA) ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ. , 2014, ss.905 - 915.
AMA KAVAS E,KAVAS N MANEVİ DESTEK ALGISI (MDA) ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ. . 2014; 905 - 915.
Vancouver KAVAS E,KAVAS N MANEVİ DESTEK ALGISI (MDA) ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ. . 2014; 905 - 915.
IEEE KAVAS E,KAVAS N "MANEVİ DESTEK ALGISI (MDA) ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ." , ss.905 - 915, 2014.
ISNAD KAVAS, Erkan - KAVAS, Nurgül. "MANEVİ DESTEK ALGISI (MDA) ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ". (2014), 905-915.
APA KAVAS E, KAVAS N (2014). MANEVİ DESTEK ALGISI (MDA) ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ. Turkish Studies (Elektronik), 9(2), 905 - 915.
Chicago KAVAS Erkan,KAVAS Nurgül MANEVİ DESTEK ALGISI (MDA) ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ. Turkish Studies (Elektronik) 9, no.2 (2014): 905 - 915.
MLA KAVAS Erkan,KAVAS Nurgül MANEVİ DESTEK ALGISI (MDA) ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.9, no.2, 2014, ss.905 - 915.
AMA KAVAS E,KAVAS N MANEVİ DESTEK ALGISI (MDA) ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ. Turkish Studies (Elektronik). 2014; 9(2): 905 - 915.
Vancouver KAVAS E,KAVAS N MANEVİ DESTEK ALGISI (MDA) ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ. Turkish Studies (Elektronik). 2014; 9(2): 905 - 915.
IEEE KAVAS E,KAVAS N "MANEVİ DESTEK ALGISI (MDA) ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ." Turkish Studies (Elektronik), 9, ss.905 - 915, 2014.
ISNAD KAVAS, Erkan - KAVAS, Nurgül. "MANEVİ DESTEK ALGISI (MDA) ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ". Turkish Studies (Elektronik) 9/2 (2014), 905-915.