ORTAOKULDA DOĞRUDAN KAZANDIRILACAK DEĞERLERİN VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ KİTABINA YANSIMA DÜZEYLERİ

Yıl: 2013 Cilt: 8 Sayı: 8 Sayfa Aralığı: 1715 - 1731 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ORTAOKULDA DOĞRUDAN KAZANDIRILACAK DEĞERLERİN VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ KİTABINA YANSIMA DÜZEYLERİ

Öz:
Değerlerin kazandırılmasında etkili bir programın hazırlanmasının yanı sıra ders kitapları da önemli bir yer tutmaktadır. Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersinde, öğretmenlerin ve öğrencilerin birincil kaynak olarak kullandıkları ve takip ettikleri ders kitaplarında bu değerlerin hangilerinin yer aldığı, değerlere ne kadar yer verildiği, hangilerinin daha sık vurgulandığı büyük bir önem taşımaktadır. Ortaokul 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi kitaplarında değerlere yer verilme durumunu belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden döküman incelemesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda; 8. sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi programında doğrudan kazandırılacak değerlere hangi ünitede ne kadar sıklıkla ve ne şekilde yer verildiği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada 2012-2013 eğitim -öğretim yılında 8.sınıflarda Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersinde kullanılan öğretmen kılavuz kitabı, ders kitabı ve çalışma kitapları incelenmek üzere ele alınmıştır. Öğretim programlarında kazandırılması hedeflenen 19 değerden özsaygı ve diğergamlık değerleri ünite içerisinde doğrusundan kazandırılacak değerler arasında yer almadığından dolayı geriye kalan 17 değer esas alınmıştır. Sonuç olarak, ünitelerin tamamı dikkate alındığında en fazla bahsedilen değer sorumluluk (129) olup bunu sırasıyla, millî, manevi ve evrensel değerlere duyarlı olma (98 ) ve eşitlik (77) değerleri izlerken; en az ele alınan değerler vatanseverlik (4) olup bunu sırasıyla yardımseverlik (9) ve paylaşma (13) değerleri izlemektedir
Anahtar Kelime:

REFLECTION LEVELS OF THE VALUES ATTAINED EXPLICITLY IN SECONDARY SCHOOLS IN THE CITIZENSHIP AND DEMOCRACY TEXTBOOK

Öz:
In imparting values, as well as the preparation of a effective program have an important place in textbooks. The study conducted to determine the state of including values in secondary school Citizenship and Democracy textbook was carried out with document analysis, one of the qualitative research methods. For this purpose, directly gain values to be determined which took place in the unit tried to determine how often and in what way in 8 Citizenship and Democracy Education Instructor program. In this study, for review were discussed in teacher's book, textbooks and workbooks that used Citizenship and Democracy Education Course in the academic year 2012-2013. This study are based on the remaining value of 17.Because of education programs targeted gain curve over 19 will gain in value in the unit values of selfesteem and altruism are not included within the values .As a result, all of the units mentioned in considering the value of the maximum liability (129), respectively, it is a national, to be sensitive to the spiritual and universal values (98) and equality (77), while the values, the values of patriotism dealt with at least (4), respectively, it is charity (9) and share (13) followed by values
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • ADIGÜZEL, A. (2010). İlköğretim okullarında öğretim teknolojilerinin durumu ve sınıf öğretmenlerinin bu teknolojileri kullanma düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 1-17.
  • ANONİM(2010) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı B.08.0.TTK.0.72.02.00 Sayı, İlk Ders Konulu Genelge
  • HO, H., Hsu, Y.(2011)Improving the Textbook Adoption Procesy in Taiwan, International Education Studies 4(4),92-98 . http://dx.doi.org/10.5539/ies.v4n4p92
  • KARACA, F.(2011) İlköğretim Öğretmenleri Derslerinde Ne Tür Öğretim Araç ve Gereçleri Kullanmaktadırlar? Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32,131-148.
  • MEB (2011). İlköğretim 8.Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı. Devlet Kitapları, Birinci Baskı, Ankara
  • SANCHEZ, T.,R. (1998). Heroes, Values, and Transcending Time: Using Trade Books to Teach Values. ERİC Document No: ED 426 923, February, 22, 2013 from www.eric.ed.gov
  • SEZER, Ö. (2005). İlköğretim 1. Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Değerlerin İncelenmesi. Yüksek Lisans. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı; İstanbul.
  • TILLMAN, D.(2000). Living Values Activities for Young Adults. Living Value: A Educational Program. Health Communications, Inc.
  • YILDIRIM, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Tıpkı Basım 3.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA Çelikkaya T (2013). ORTAOKULDA DOĞRUDAN KAZANDIRILACAK DEĞERLERİN VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ KİTABINA YANSIMA DÜZEYLERİ. , 1715 - 1731.
Chicago Çelikkaya Tekin ORTAOKULDA DOĞRUDAN KAZANDIRILACAK DEĞERLERİN VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ KİTABINA YANSIMA DÜZEYLERİ. (2013): 1715 - 1731.
MLA Çelikkaya Tekin ORTAOKULDA DOĞRUDAN KAZANDIRILACAK DEĞERLERİN VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ KİTABINA YANSIMA DÜZEYLERİ. , 2013, ss.1715 - 1731.
AMA Çelikkaya T ORTAOKULDA DOĞRUDAN KAZANDIRILACAK DEĞERLERİN VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ KİTABINA YANSIMA DÜZEYLERİ. . 2013; 1715 - 1731.
Vancouver Çelikkaya T ORTAOKULDA DOĞRUDAN KAZANDIRILACAK DEĞERLERİN VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ KİTABINA YANSIMA DÜZEYLERİ. . 2013; 1715 - 1731.
IEEE Çelikkaya T "ORTAOKULDA DOĞRUDAN KAZANDIRILACAK DEĞERLERİN VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ KİTABINA YANSIMA DÜZEYLERİ." , ss.1715 - 1731, 2013.
ISNAD Çelikkaya, Tekin. "ORTAOKULDA DOĞRUDAN KAZANDIRILACAK DEĞERLERİN VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ KİTABINA YANSIMA DÜZEYLERİ". (2013), 1715-1731.
APA Çelikkaya T (2013). ORTAOKULDA DOĞRUDAN KAZANDIRILACAK DEĞERLERİN VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ KİTABINA YANSIMA DÜZEYLERİ. Turkish Studies (Elektronik), 8(8), 1715 - 1731.
Chicago Çelikkaya Tekin ORTAOKULDA DOĞRUDAN KAZANDIRILACAK DEĞERLERİN VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ KİTABINA YANSIMA DÜZEYLERİ. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.8 (2013): 1715 - 1731.
MLA Çelikkaya Tekin ORTAOKULDA DOĞRUDAN KAZANDIRILACAK DEĞERLERİN VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ KİTABINA YANSIMA DÜZEYLERİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.8, 2013, ss.1715 - 1731.
AMA Çelikkaya T ORTAOKULDA DOĞRUDAN KAZANDIRILACAK DEĞERLERİN VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ KİTABINA YANSIMA DÜZEYLERİ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(8): 1715 - 1731.
Vancouver Çelikkaya T ORTAOKULDA DOĞRUDAN KAZANDIRILACAK DEĞERLERİN VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ KİTABINA YANSIMA DÜZEYLERİ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(8): 1715 - 1731.
IEEE Çelikkaya T "ORTAOKULDA DOĞRUDAN KAZANDIRILACAK DEĞERLERİN VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ KİTABINA YANSIMA DÜZEYLERİ." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.1715 - 1731, 2013.
ISNAD Çelikkaya, Tekin. "ORTAOKULDA DOĞRUDAN KAZANDIRILACAK DEĞERLERİN VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ KİTABINA YANSIMA DÜZEYLERİ". Turkish Studies (Elektronik) 8/8 (2013), 1715-1731.