Yıl: 2003 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 45 - 63 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulaması

Öz:
Günümüzdeki hızlı değişim ve gelişimin etkilerinin en çok hissedildiği alanlardan biri üniversite eğitimi ve kütüphanelerdir. Teknolojik gelişmeler üniversite eğitimi ve kütüphanelerinin yeniden yapılanmasını kaçınılmaz kılan önemli faktörlerden biridir. Yeniden yapılanma sürecinde üniversite eğitimi sırasında kazanılması gereken beceriler önem kazanmaktadır. Bunlardan biri yaşamboyu öğrenmeye ve öğrenmeyi öğrenmeye önemli katkılar sağlayan bilgi okuryazarlığıdır. Bilgi okuryazarlığı uygulamalarının geliştirilmesinde kütüphane ve kütüphanecilerin rolü gittikçe artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bilgi okuryazarlığının gelişimi ile üniversite eğitimi ve kütüphanelerde yarattığı değişimi tanımlamak; Dokuz Eylül Üniversitesinde geliştirilecek bilgi okuryazarlığı uygulamaları kapsamında kütüphane ve kütüphanecilerinin konumunu belirlemektir.
Anahtar Kelime: bilgi okuryazarlığı üniversite kütüphaneleri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ACRL (2002). National ACRL Institute for information literacy - best practices initiative. [Çevrim içi], Elektronik adres: http://www.earlham.edu/ ~libr/Plan.htm [3 Ekim 2002].
 • ACRL (2001). Objectives for information literacy instruction: A model statement for academic librarians. [Çevrim içi], Elektronik adres: http://www.ala.org/ACRL/Standards_and_Guidelines/Objectives_for_Inf ormation_Literacy_Instruction__A_Model_Statement_for_Academic_Li brarians.htm [4 Ekim 2002].
 • ACRL (2000). Information literacy competency standards for higher education. [Çevrim içi], Elektronik adres: http:// www.ala.org/ Content/NavigationMenu/ACRL/Standards_and_Guidelines/ Information_Literacy_Competency_Standards_for_Higher_Education.htm [23 Aral›k 2001].
 • ACRL (1997). Guidelines for instruction programs in academic libraries. [Çevrim içi], Elektronik adres: http://www.ala.org/ Content/NavigationMenu/ACRL/Standards_and_Guidelines/Guidelines _for_Instruction_Programs_in_Academic_Libraries1.htm [4 Ekim 2002].
 • ALA (1998). A Progress report on information literacy: An update on the American Library Association presidential Committee on Information Literacy: Final report. [Çevrim içi], Elektronik adres: http://www.infolit.org/documents/progress.html [30 Ocak 2002].
 • ALA (1989). American Library Association Presidential Committee on Information Literacy. [Çevrim içi], Elektronik adres: http://www.ala.org/ Content/NavigationMenu/ACRL/Publications/White_Papers_and_Repor ts/Presidential_Committee_on_Information_Literacy.htm [30 Ocak 2002]
 • Angeley, R. ve Purdue J. Information literacy: An overview. [Çevrim içi], Elektronik adres: http://www.ac.wwu.edu/~dialogue/issue6.html [26 Aral›k 2002].
 • Bilgin, N. (2000). ‹çerik analizi. ‹zmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay›nlar›.
 • California State University, Northridge. Library strategic plan. [Çevrim içi], Elektronik adres: http://library.csun.edu/susan.curzon/stratpln.html [11 Ekim 2002]
 • Çak›n, ‹. (2000). Üniversitelerimizin bilgiye eriflim sorunlar› ile Ulusal Akademik A¤ ve Bilgi Merkezi. Bilgi Dünyas›, 2000, 1(1): 26-41.
 • Çak›n, ‹. (1998). Üniversitelerimizin bilgiye eriflim ortamlar›: Genel de¤erlendirme. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Cumhuriyetimizin 75.Y›l Özel Say›s›, s. 37-67.
 • Çapar, B. ve Gürdal, O. (2001). Kütüphanecilik Bölümü ö¤rencilerinin okuryazarl›k durumu üzerine bir araflt›rma. Türk Kütüphanecili¤i, 2001, 15(4): 407-418.
 • Çelik, A. (2000). Üniversite kütüphanelerinin gelece¤i. Bilgi Dünyas›, 2000, 1(1): 42-55.
 • Doherty, J.J., Hansen, M.ary A. ve Kaya, K.K. (1999), Teaching information literacy skills in the information age: The need for critical thinking. Library Philosophy and Practice, 1(2), [Çevrim içi], Elektronik adres: http://www.uidaho.edu/~mbolin/doherty.htm [ 3 Ekim 2002].
 • Dokuz Eylül Üniversitesi. (2002). K›lavuz 2002. ‹zmir: DEÜ.
 • Doyle, C. (1994). Information literacy in an information society: A concept for the information age. ERIC Clearinghouse on Information and Technology. New York: Syracuse University.
 • Grassian, E. ve Kaplowitz, J.R. (2001). Information literacy instruction theory and practice. New York: Neal-Schuman Publishers.
 • Gürdal, O. (2000). Yaflamboyu ö¤renme etkinli¤i “Enformasyon okuryazarl›¤›”. Türk Kütüphanecili¤i, 14(2): 176-187. Hacettepe Üniversitesi. Üniversitemiz: Tarihçe. [Çevrim içi], Elektronik adres: http://www.hacettepe.edu.tr/turkce/universitemiz/tarihce.shtml [11 Ekim 2002].
 • Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri. (1999). Kütüphane hakk›nda. [Çevrim içi], Elektronik adres: http://www.library.hacettepe.edu.tr/ kutuphane.htm [11 Ekim 2002].
 • Kurbano¤lu, S. (2001). Ö¤rencilere bilgi okuryazarl›¤› becerilerinin kazand›r›lmas›n›n önemi ve okul kütüphanelerinin bu alandaki rolü. Bilgi Dünyas›, 2(1):1-19.
 • McCool, D. (1989). Staffing for bibliographic instruction issues and strategies for new and expanding programs. M.Patine and B.Katz (yay.haz), Integrating Library Use Skills into the General Eductaion Curriculum içinde (s. 17-24). London: Haworth Press.
 • Meulemans, Y, Y.N ve Brown, J. (2001). Educating instruction librarians: A model for library and information science education. Research Strategies, 18: 253-264.
 • Miller, D. ve Anderson, J.L. (1996). Developing an integrated library program. Ohio: Linworth Publishing.
 • Oberman, C. (2002). What the ACRL Institute for Information Literacy Best Practices Initiative tells us about the librarian as teacher, 68th IFLA Council and General Conference: Libraries for Life: Democracy, Diversity, Delivery, August 18th - 24th 2002, Glasgow, Scotland’da sunulan bildiri. [Çevrim içi], Elektronik adres: http://www.ifla.org/ IV/ifla68/papers/082-119e.pdf [10 Eylül 2002].
 • ODTÜ. (2002). ODTÜ hakk›nda. [Çevrim içi], Elektronik adres: http://www.odtu.edu.tr/about/geninfo.php [10 fiubat 2002].
 • ODTÜ. METU Library facts about online library. [Çevrim içi], Elektronik adres: http://swan.lib.metu.edu.tr/9.asp [11 Ekim 2002].
 • Rader, H. (1998). Faculty-librarian collaboration in building the curriculum for the millennium - the US experience. 64th IFLA General Conference, August 16th-21st 1998, Amsterdam, Holland’ta sunulan bildiri. [Çevrim içi], Elektronik adres: http://www.ifla.org/IV/ifla64/040-112e.htm [19 A¤ustos 2002].
 • Rader, H. (1995). Information literacy and the undergraduate curriculum. Library Trends, 44(2): 270-279.
 • Rubin, R. (1998). Foundations of library and information science. London: Neal-Schuman Publishers.
 • Sprague, R. ve Watson, H.J. (1996). Decision support for management. New Jersey: Prentice Hall.
 • Tonta, Y. (2002). Bilgi eriflim sorunlar› ve internet. A.Can, T.Gülle, O.Gürdal ve E.Y›lmaz (yay.hazl.). 37. Kütüphane Haftas› Bildirileri içinde (s. 52-62). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derne¤i.
APA Saatçioğlu Ö, ÖZMEN Ö, ÖZER SÜREL P (2003). Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulaması. , 45 - 63.
Chicago Saatçioğlu Ömür Yaşar,ÖZMEN Ömür,ÖZER SÜREL Pınar Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulaması. (2003): 45 - 63.
MLA Saatçioğlu Ömür Yaşar,ÖZMEN Ömür,ÖZER SÜREL Pınar Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulaması. , 2003, ss.45 - 63.
AMA Saatçioğlu Ö,ÖZMEN Ö,ÖZER SÜREL P Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulaması. . 2003; 45 - 63.
Vancouver Saatçioğlu Ö,ÖZMEN Ö,ÖZER SÜREL P Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulaması. . 2003; 45 - 63.
IEEE Saatçioğlu Ö,ÖZMEN Ö,ÖZER SÜREL P "Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulaması." , ss.45 - 63, 2003.
ISNAD Saatçioğlu, Ömür Yaşar vd. "Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulaması". (2003), 45-63.
APA Saatçioğlu Ö, ÖZMEN Ö, ÖZER SÜREL P (2003). Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulaması. Bilgi Dünyası, 4(1), 45 - 63.
Chicago Saatçioğlu Ömür Yaşar,ÖZMEN Ömür,ÖZER SÜREL Pınar Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulaması. Bilgi Dünyası 4, no.1 (2003): 45 - 63.
MLA Saatçioğlu Ömür Yaşar,ÖZMEN Ömür,ÖZER SÜREL Pınar Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulaması. Bilgi Dünyası, vol.4, no.1, 2003, ss.45 - 63.
AMA Saatçioğlu Ö,ÖZMEN Ö,ÖZER SÜREL P Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulaması. Bilgi Dünyası. 2003; 4(1): 45 - 63.
Vancouver Saatçioğlu Ö,ÖZMEN Ö,ÖZER SÜREL P Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulaması. Bilgi Dünyası. 2003; 4(1): 45 - 63.
IEEE Saatçioğlu Ö,ÖZMEN Ö,ÖZER SÜREL P "Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulaması." Bilgi Dünyası, 4, ss.45 - 63, 2003.
ISNAD Saatçioğlu, Ömür Yaşar vd. "Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulaması". Bilgi Dünyası 4/1 (2003), 45-63.