Yıl: 2017 Cilt: 12 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 323 - 338 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ RİSK KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI VE RİSK ALGILARININ İNCELENMESİ

Öz:
Risk insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Risk kavramı günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız ve kimi zaman farkına varmadığımız bir durumdur. Hem günlük yaşamda, hem de bir mesleğin gereklerini yerine getirmede karşı karşıya kalınan risk kavramına, gelecek nesilleri yetiştirme görevini üstlenecek ve bu görevi yerine getirme sürecinde pek çok kez risk alma durumunda kalabilecek olan öğretmen adaylarının bakışlarını, bu kavrama ilişkin algılarını belirlemeyi temel amaç edinen bu araştırmada; "Risk kavramını nasıl tanımlarsınız?", "Risk kavramını bir varlığa benzetmeniz istense neye benzetirdiniz? Niçin?", "Bugüne kadar yaşamınızda risk aldınız mı? Eğer aldıysanız en fazla aldığınız 3 riskli durumu sıralar mısınız?" ve "Hangi aşamaya kadar riskleri alabilirsiniz? Maddi ve manevi açıdan bunları belirtebilir misiniz? soruları 2011-2012 akademik yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinde son sınıfta öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarına yöneltilmiştir. Araştırmada, insanlar ve durumları hakkında detaylı ve zengin bilgiler üretilmesini sağlayan nitel yöntem, verilerin çözümlenmesinde ise içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Nitel yöntemle analiz edilen veriler, sayısallaştırılarak frekans dağılımlarının yapılabilmesi amacıyla SPSS paket programı kullanılarak bilgisayar ortamına incelendiğinde, bu çalışmaların genellikle bankacılık, finans ya da işletmelere yönelik olduğu görülmekte iken eğitim alanında risk ile ilgili gerek öğretmenlerle gerekse öğrencilerle, ya da yöneticilerle yapılan araştırmalar ile pek fazla karşılaşılmamaktadır. Bu nedenle eğitim alanında yapılacak araştırma sayısının artırılması, yine bu araştırma ile elde edilen verilerden hareketle bir ölçek geliştirme çalışması yapılması ve bu tür çalışmalarının hem nitelik hem de nicelik açısından artırılması son derece önem taşımaktadır
Anahtar Kelime:

CLASSROOM TEACHER CANDIDATES INVESTIGATION OF RISK SENSES AND VIEWS OF RISK CONCEPTION

Öz:
Risk is an indispensable part of human life. Risk as a concept is a situation that we often encounter in our daily life and sometimes we do not realize it. In this research, which seeks to determine the perceptions of prospective teachers and the perceptions of prospective teachers who will be tasked with raising future generations and who may be at risk many times in the process of doing so, both in daily life and in the concept of risk faced by fulfilling the requirements of a profession; "How do you define the concept of risk?", "What do you like to compare the concept of risk to an asset? Why? "," Have you risked your life to this day? If you have taken the three risky situations you have received the most? "And" What steps can you take risks? Can you specify these in terms of material and spiritual? Questions were directed to classroom teacher candidates who attended the last grade in Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty In the research, a qualitative method that provides detailed and rich information about people and their situation, and a content analysis technique in the analysis of the data.The data analyzed by the qualitative method were digitized and transferred to the computer environment using SPSS package program in order to be able to make frequency distributions.When studies of risk are examined, it is seen that these studies are mostly directed at banking, finance or businesses. However, in the field of education, there is not much encountered with the research about the risk with the teachers, the students, or the managers. For this reason, it is extremely important to increase the number of researches to be made in the field of education, to carry out a scale development work on the basis of the data obtained from this research, and to increase such studies both in terms of quality and quantity
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Çamur, D. ve diğerleri (2007) Bir Üniversitenin Bazı Fakülte ve Yüksek Okullarında Okuyan Gençlerde Bazı Risk Alma Davranışları, Toplum Hekimliği Bülteni, Cilt 26, Sayı 3
 • Derici, O., Tüysüz, Z. ve Sarı, A. (2007) Kurumsal Risk Yönetimi ve Sayıştay Uygulaması, Sayıştay Dergisi, 65. Sayı, S.151-172.
 • Holton, G.A. (2004) Defining Risk, Financial Analyist Journal, vol.60, no.6, CFA Enstitute.
 • İlhan, M. ve diğerleri (2013) Ders Çalışma Becerileri ile Akademik Risk Alma Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt3, sayı, 2.
 • ISO/IEC Guide 73 (2002) Report reproduced with the permission of British Standards Institution under licence number, 2002SK/0313. British Standards can be obtained from BSI Customer Services,, London
 • Kahyaoğlu, M. (2012) Öğretmen Adaylarının Çevresel Risk Algıları ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki, Journal Of Education Future,i 2, 93-104.
 • Lerner, J. S. & Keltner, D. (2000). Beyond valence: Toward a model of emotion-specific influences on judgment and choice, Journal of Cognition and Emotion, 14, 473-493
 • Maner, J. K. & Schmidt, N. B. (2006). The role of risk-avoidance in anxiety, Behavior Therapy, 37, 181–189.
 • Maya, İ. (2011) Eğitim Kurumlarında Risk Yönetimi, Anı Yayınları: Ankara.
 • Özer, M.Akif. (2008) 21. Yüzyılda Yönetim ve Yöneticiler, Nobel yayınları: Ankara
 • Risk Management Standarts, (2002) A Risk Management Standarts, IRM, Airmic, London.
 • Sam, N., Gürsakal, S., Sam, R. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Risk Algısı ve Çevresel Tutumlarının Belirlenmesi, Akademik Bakış Dergisi, 20: 1- 16.
 • Yıldırım A. ve H. Şimşek. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Gözden geçirilmiş 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık: Ankara.
 • http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/valrisk/ch1.pdf “Chapter 1 what is risk ?”erişim tarihi: 18.03.2012
APA GÜVEN B, GÜVEN S (2017). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ RİSK KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI VE RİSK ALGILARININ İNCELENMESİ. , 323 - 338.
Chicago GÜVEN BÜLENT,GÜVEN SİBEL SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ RİSK KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI VE RİSK ALGILARININ İNCELENMESİ. (2017): 323 - 338.
MLA GÜVEN BÜLENT,GÜVEN SİBEL SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ RİSK KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI VE RİSK ALGILARININ İNCELENMESİ. , 2017, ss.323 - 338.
AMA GÜVEN B,GÜVEN S SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ RİSK KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI VE RİSK ALGILARININ İNCELENMESİ. . 2017; 323 - 338.
Vancouver GÜVEN B,GÜVEN S SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ RİSK KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI VE RİSK ALGILARININ İNCELENMESİ. . 2017; 323 - 338.
IEEE GÜVEN B,GÜVEN S "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ RİSK KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI VE RİSK ALGILARININ İNCELENMESİ." , ss.323 - 338, 2017.
ISNAD GÜVEN, BÜLENT - GÜVEN, SİBEL. "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ RİSK KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI VE RİSK ALGILARININ İNCELENMESİ". (2017), 323-338.
APA GÜVEN B, GÜVEN S (2017). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ RİSK KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI VE RİSK ALGILARININ İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), 12(18), 323 - 338.
Chicago GÜVEN BÜLENT,GÜVEN SİBEL SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ RİSK KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI VE RİSK ALGILARININ İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik) 12, no.18 (2017): 323 - 338.
MLA GÜVEN BÜLENT,GÜVEN SİBEL SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ RİSK KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI VE RİSK ALGILARININ İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.12, no.18, 2017, ss.323 - 338.
AMA GÜVEN B,GÜVEN S SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ RİSK KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI VE RİSK ALGILARININ İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2017; 12(18): 323 - 338.
Vancouver GÜVEN B,GÜVEN S SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ RİSK KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI VE RİSK ALGILARININ İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2017; 12(18): 323 - 338.
IEEE GÜVEN B,GÜVEN S "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ RİSK KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI VE RİSK ALGILARININ İNCELENMESİ." Turkish Studies (Elektronik), 12, ss.323 - 338, 2017.
ISNAD GÜVEN, BÜLENT - GÜVEN, SİBEL. "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ RİSK KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI VE RİSK ALGILARININ İNCELENMESİ". Turkish Studies (Elektronik) 12/18 (2017), 323-338.