Yıl: 2017 Cilt: 18 Sayı: Sayfa Aralığı: 31 - 44 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi ve 2013 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğretmen Değerlendirmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, 2005 yılı fen ve teknoloji dersi ve 2013 yılı fen bilimleri dersi öğretim programlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin bazı değişkenler açısından tespit edilmesidir. Araştırmada, betimsel araştırma yöntemlerinden tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, MEB'e bağlı ilkokul ve ortaokullarda farklı illerde görev yapan Fen Bilimleri (n = 99) ve Sınıf Öğretmenleri (n = 26) oluşturmaktadır. 2013 Öğretmenlerin programlara yönelik görüşleri hizmetiçi eğitimin sonunda 5li likert tipi ölçek kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulguları SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre, eski ve yeni programın ögelerine yönelik öğretmen görüşleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin yenilenen fen bilimleri dersi öğretim programına ilişkinhedef, içerik, süreç ve değerlendirmeleri açısından programı olumlu buldukları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin yeni fen programı ile ilgili görüşleri cinsiyete göre değişkenlik gösterirken; branş, mesleki kıdem, mezuniyet türü, mezun olunan fakülteye göre değişkenlik göstermemektedir
Anahtar Kelime:

Teachers Evaluation of the 2005 Science and Technology and 2013 Science Course Curriculum

Öz:
The main purpose is evaluation of teachers’ views about 2005 and 2013 science course curriculum and determines their views for the new science program. Survey model of the descriptive research methods was used in the study. The study group is consisted of a total of 125 teachers who are working in different cities in Ministry of Education. (Science Teachers, n = 99; Classroom Teachers, n = 26.) Teachers' views on the programs were assessed through a likert type scale (1 to 5) at the end of in-service training. The findings of the study were analyzed using the SPSS program. As a result of the research, it was determined that there are significant differences between the opinions of teachers for the old and new science course program. In addition, it has been identified that teachers’ views about 2013 science course curriculum in terms of aim&objectives, content, teaching strategies and evaluation are positive. Teachers' views about the new program varied according to gender on the other hand there weren’t any difference according to branches, seniority, type of graduation and graduated from faculty
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akmaz, B. & Kapucu, S. (2014). Fen bilimleri öğretmenlerinin fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8.sınıflar) öğretim programının güçlü ve zayıf yönleri hakkındaki görüşleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı, Adana.
 • Akpınar, D. (2002). 1992 ve 2001 öğretim yıllarındaki ilköğretim fen bilgisi programlarına ilişkin öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Berkant, H. G. & Kankılıç, D. (2014). Fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. 11.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı, Adana.
 • Çıray, F., Küçükyılmaz, E. A. & Güven, M. (2015). Ortaokullar için güncellenen fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 31-56.
 • Elmas, R., Aydoğdu, B. & Saban, Y. (2014). 2013 Fen Bilimleri dersi öğretim programının değerlendirilmesi. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı, Adana.
 • Ertürk, S. (1994). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan Yayınları. Karatepe, A., Yıldırım, H., Şensoy, Ö. & Yalçın, N. (2004). Fen bilgisi öğretimi amaçlarının gerçekleştirilmesinde yeni programın öğretme-öğrenme süreçleri boyutunda uygunluğu konusunda öğretmen görüşleri. http://www.kefad.gazi.edu.tr/2004.2/165-175.pdf.pdf (Ziyaret Tarihi: 12.03.2007)
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler, Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Yayınevi.
 • MEB. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı (4-8). Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB. (2013). Milli Eğitim Bakanlığı Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı (3-8). Ankara: MEB Yayınları. Özcan, H. & Küçükoğlu, M. (2014). 2004 ve 2013 fen öğretim programlarının kazanımlar açısından karşılaştırılmasına yönelik öğretmen görüşleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı, Adana.
 • Özyurt, Y., Bahar, M. & Nartgün, Z. (2014). Fen Bilimleri dersi öğretim programlarının (2005-2013) ölçme-değerlendirme anlayışlarının karşılaştırılması ve 5.sınıf ders kitaplarına yansımaları. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı, Adana.
 • Saban, Y., Aydoğdu, B. & Elmas, R. (2014). 2005 ve 2013 Fen Bilgisi öğretim programlarının 4. ve 5. sınıf düzeylerinin bilimsel süreç becerileri açısından karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 62-85.
 • Savran, A., Çakıroğlu, J. & Özkan, Ö. (2002). Fen Bilgisi öğretmenlerinin yeni fen bilgisi programına yönelik düşünceleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan poster bildiri, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Şahin, İ., Turan, H. & Apak, Ö. (2005). Yeni ilköğretim birinci kademe fen ve teknoloji programının stake'in uygunluk modeliyle değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı, Denizli.
 • Toraman, S. & Alcı, B. (2013). Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin yenilenen fen bilimleri dersi öğretim programına ilişkin görüşleri. EKEV Akademi Dergisi, 17 (56), 11- 22.
APA OZDEMİR E, ARIK S (2017). 2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi ve 2013 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğretmen Değerlendirmesi. , 31 - 44.
Chicago OZDEMİR Esra Benli,ARIK SELÇUK 2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi ve 2013 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğretmen Değerlendirmesi. (2017): 31 - 44.
MLA OZDEMİR Esra Benli,ARIK SELÇUK 2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi ve 2013 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğretmen Değerlendirmesi. , 2017, ss.31 - 44.
AMA OZDEMİR E,ARIK S 2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi ve 2013 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğretmen Değerlendirmesi. . 2017; 31 - 44.
Vancouver OZDEMİR E,ARIK S 2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi ve 2013 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğretmen Değerlendirmesi. . 2017; 31 - 44.
IEEE OZDEMİR E,ARIK S "2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi ve 2013 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğretmen Değerlendirmesi." , ss.31 - 44, 2017.
ISNAD OZDEMİR, Esra Benli - ARIK, SELÇUK. "2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi ve 2013 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğretmen Değerlendirmesi". (2017), 31-44.
APA OZDEMİR E, ARIK S (2017). 2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi ve 2013 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğretmen Değerlendirmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(), 31 - 44.
Chicago OZDEMİR Esra Benli,ARIK SELÇUK 2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi ve 2013 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğretmen Değerlendirmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18, no. (2017): 31 - 44.
MLA OZDEMİR Esra Benli,ARIK SELÇUK 2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi ve 2013 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğretmen Değerlendirmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no., 2017, ss.31 - 44.
AMA OZDEMİR E,ARIK S 2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi ve 2013 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğretmen Değerlendirmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(): 31 - 44.
Vancouver OZDEMİR E,ARIK S 2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi ve 2013 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğretmen Değerlendirmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(): 31 - 44.
IEEE OZDEMİR E,ARIK S "2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi ve 2013 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğretmen Değerlendirmesi." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, ss.31 - 44, 2017.
ISNAD OZDEMİR, Esra Benli - ARIK, SELÇUK. "2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi ve 2013 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğretmen Değerlendirmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18/ (2017), 31-44.