Yıl: 2013 Cilt: 8 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 969 - 1032 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

19. YÜZYIL KLASİK ŞAİRLERİMİZDEN MUHAMMED ŞERÎFÎ'NİN DÜRR-İ MANZÛM ADLI MENAKIPNAMESİ

Öz:
Bu çalışma bir menakıpname örneği olan Dürr-i Manzûm adlı eseri tanıtmayı amaçlamaktadır. Menakıpname, bir velinin hayatı çevresinde oluşmuş menkıbe veya kerâmetleri anlatan dinî-tasavvufî eserlerin ortak adıdır. Türk edebiyatının menakıpnamelerle tanışması İslamiyet'le birlikte şekillenen tasavvuf aracılığıyla olmuştur. Edebiyatımızdaki ilk menakıpname, 11. yüzyılın sonunda yazılan "Tezkire-i Satuk Buğra Han" adlı eserdir. Bu yüzyıldan itibaren Anadolu sahasında telif veya tercüme yoluyla 100'ün üzerinde menakıpname kaleme alınmıştır. Bu türün manzum örneklerinden biri de 19. yüzyıl klasik şairlerimizden Muhammed Şerîfî'ye aittir. Dürr-i Manzûm adındaki bu menakıpnamede Ebû Hanîfe ile talebesi İmâm Yûsuf'un çeşitli kıssaları anlatılmaktadır. Mesnevi nazım şeklinin esas alındığı eserde 605 beyit bulunmaktadır. Eserin tespit edilebilen tek nüshası Milli Kütüphanede (arşiv nu. 06 Mil Yz A 2032) kayıtlıdır. Altı bölümden oluşan çalışmanın giriş bölümünde klasik Türk edebiyatındaki mensur ve manzum menakıpnameler hakkında genel bilgi verilmiştir. Birinci bölüm Dürr-i Manzûm adlı menakıpnameyle ilgili çeşitli tespitlerden oluşmaktadır. İkinci bölüm ilgili eserin transkripsiyonlu metnini içermektedir. Üçüncü bölümde yapılan çalışmanın sonuçları özetlenmiştir. Dördüncü bölümde çalışma esnasında kullanılan kaynak eserler belirtilmiştir. Beşinci bölümde Dürr-i Manzûm'la ilgili kısa bir sözlük yer almaktadır. Son bölümde ise eserden orijinal metin örnekleri verilmiştir. Bu çalışmayla, Türk tarihi, kültürü ve edebiyatı açısından oldukça önemli olan menakıpname türü dikkatlere sunulmuş; ilgili türün manzum bir örneği, "inceleme-metin-sözlük" bağlamında tanıtılmıştır.
Anahtar Kelime:

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Öz:
This study aims to introduce the work named Dürr-i Manzûm which is a example of menaqıpname. Menaqıpname is the common name of the religious-mystical works about the legends and miracles formed around the life of a saint. Turkish literature makes acquainted with menaqıpnames through mysticism consisting of Islam. The first menaqıpname of Turkish literature is the work named Tezkire-i Satuk Buğra Han which is written at the end of the 11th century. From this century, more than 100 menakıpnames are indited by copyright or translation in Anatolia. One of the verse examples of this genre is, also, belong to Muhammed Şerîfî who is one of our 19th century classic poets. In this menaqıpname named Dürr-i Manzûm, various parables about Ebû Hanîfe and his student İmâm Yûsuf are narrated. The work is mesnevi and consists of 605 couplets. A single copy that can be detected of the work is registered in the National Library of Turkey (archives nu. 06 Mil Yz A 2032). In the introduction of the study consists of six chapters, general information about the prose and verse menaqibnames in the classical Turkish literature is given. The first chapter consists of various determinations of menaqıpname named Dürr-i Manzûm. The second chapter contains the transcribed text of this work. The results from this study are summarized in the third chapter. In the fourth chapter, sources used this study are stated. The fifth chapter includes a short glossary of Dürr-i Manzûm. Examples of original text of the work are given in the last chapter. In this study, menaqibname genre which is very important in terms of Turkish history, culture and literature is explained and a verse example of the genre is presented in the context of "analyse-textdictionary".
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKKU?, Metin, Klâsik Türk Şiirinin Anlam Dünyası Edebi Türler ve Tarzlar, Fenomen Yay., Erzurum 2007.
 • ALTUNTA?, Halil - ?AH?N, Muzaffer, Kur'an-ı Kerim Meâli, D?B Yay., Ankara 2006.
 • ARTV?NL?, Taner, "Mehmed ?erifi ve Mevlid'i", Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu Bildirileri, Yusufeli Belediyesi Yay., ?stanbul 2010, s. 459-492.
 • ARTV?NL?, Taner, "?air Mehmed ?erifî", Folklor / Edebiyat, S 4-32/2002, s.333-337.
 • Büyük Türk Klasikleri, C 1, Ötüken-Söğüt Yay., ?stanbul 1985, s. 272, 273.
 • ÇAĞBAYIR, Ya?ar, Ötüken Türkçe Sözlük, Ötüken Yay., ?stanbul 2007.
 • ÇELEB?OĞLU, Âmil, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB. Yay., ?stanbul 1998.
 • DEVELL?OĞLU, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi Yay., Ankara 1998. http://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=137733 (07.05.2013)
 • KANAR, Mehmet, Farsça-Türkçe Sözlük, Deniz Kitabevi, ?stanbul 2000.
 • K?REM?TÇ?, Ferdi, "Muhammed ?erîfî ve Pend-i Gülistân Mesnevisi", Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu Bildirileri, Yusufeli Belediyesi Yay., ?stanbul 2010, s. 493-502.
 • K?REM?TÇ?, Ferdi, Muhammed Şerîfî'nin Hayatı, Edebî Kişiliği, Eğitim Anlayışı ve "Pend-i Gülistân" Adlı Eseri (İnceleme-Tenkitli Metin), Atatürk Üniversitesi SBE., Yayınlanmamı? Doktora Tezi, Erzurum 2009.
 • OCAK, A. Ya?ar, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler (Metodolojik Bir Yaklaşım), TTK Yay., Ankara 2010.
 • PALA, ?skender, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ötüken Yay., ?stanbul 1998.
 • PARLATIR, ?smail, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı Yay., Ankara 2006.
 • ?ENTÜRK, A. Atilla - KARTAL, Ahmet, Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yay., ?stanbul 2005.
 • ?erîfî ?erîf Mehmed b. Ahmed b. Halîl, Dürr-i Manzûm, Milli Kütüphane, Nu. 06 Mil Yz A 2032.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi-Devirler / ?simler / Eserler / Terimler,"Menâkıbnâme" mad., C 6, Dergâh Yay., ?stanbul 1986.
APA KİREMİTÇİ F (2013). 19. YÜZYIL KLASİK ŞAİRLERİMİZDEN MUHAMMED ŞERÎFÎ'NİN DÜRR-İ MANZÛM ADLI MENAKIPNAMESİ. , 969 - 1032.
Chicago KİREMİTÇİ FERDİ 19. YÜZYIL KLASİK ŞAİRLERİMİZDEN MUHAMMED ŞERÎFÎ'NİN DÜRR-İ MANZÛM ADLI MENAKIPNAMESİ. (2013): 969 - 1032.
MLA KİREMİTÇİ FERDİ 19. YÜZYIL KLASİK ŞAİRLERİMİZDEN MUHAMMED ŞERÎFÎ'NİN DÜRR-İ MANZÛM ADLI MENAKIPNAMESİ. , 2013, ss.969 - 1032.
AMA KİREMİTÇİ F 19. YÜZYIL KLASİK ŞAİRLERİMİZDEN MUHAMMED ŞERÎFÎ'NİN DÜRR-İ MANZÛM ADLI MENAKIPNAMESİ. . 2013; 969 - 1032.
Vancouver KİREMİTÇİ F 19. YÜZYIL KLASİK ŞAİRLERİMİZDEN MUHAMMED ŞERÎFÎ'NİN DÜRR-İ MANZÛM ADLI MENAKIPNAMESİ. . 2013; 969 - 1032.
IEEE KİREMİTÇİ F "19. YÜZYIL KLASİK ŞAİRLERİMİZDEN MUHAMMED ŞERÎFÎ'NİN DÜRR-İ MANZÛM ADLI MENAKIPNAMESİ." , ss.969 - 1032, 2013.
ISNAD KİREMİTÇİ, FERDİ. "19. YÜZYIL KLASİK ŞAİRLERİMİZDEN MUHAMMED ŞERÎFÎ'NİN DÜRR-İ MANZÛM ADLI MENAKIPNAMESİ". (2013), 969-1032.
APA KİREMİTÇİ F (2013). 19. YÜZYIL KLASİK ŞAİRLERİMİZDEN MUHAMMED ŞERÎFÎ'NİN DÜRR-İ MANZÛM ADLI MENAKIPNAMESİ. Turkish Studies (Elektronik), 8(4), 969 - 1032.
Chicago KİREMİTÇİ FERDİ 19. YÜZYIL KLASİK ŞAİRLERİMİZDEN MUHAMMED ŞERÎFÎ'NİN DÜRR-İ MANZÛM ADLI MENAKIPNAMESİ. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.4 (2013): 969 - 1032.
MLA KİREMİTÇİ FERDİ 19. YÜZYIL KLASİK ŞAİRLERİMİZDEN MUHAMMED ŞERÎFÎ'NİN DÜRR-İ MANZÛM ADLI MENAKIPNAMESİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.4, 2013, ss.969 - 1032.
AMA KİREMİTÇİ F 19. YÜZYIL KLASİK ŞAİRLERİMİZDEN MUHAMMED ŞERÎFÎ'NİN DÜRR-İ MANZÛM ADLI MENAKIPNAMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(4): 969 - 1032.
Vancouver KİREMİTÇİ F 19. YÜZYIL KLASİK ŞAİRLERİMİZDEN MUHAMMED ŞERÎFÎ'NİN DÜRR-İ MANZÛM ADLI MENAKIPNAMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(4): 969 - 1032.
IEEE KİREMİTÇİ F "19. YÜZYIL KLASİK ŞAİRLERİMİZDEN MUHAMMED ŞERÎFÎ'NİN DÜRR-İ MANZÛM ADLI MENAKIPNAMESİ." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.969 - 1032, 2013.
ISNAD KİREMİTÇİ, FERDİ. "19. YÜZYIL KLASİK ŞAİRLERİMİZDEN MUHAMMED ŞERÎFÎ'NİN DÜRR-İ MANZÛM ADLI MENAKIPNAMESİ". Turkish Studies (Elektronik) 8/4 (2013), 969-1032.