Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 133 - 151 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tek Satıcılık Sözleşmesinde Tekel Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülmesi

Öz:
Tek satıcının sahip olduğu tekel hakkının, yer, zaman ve sözleşme konusu olan mallar bakımından sınırlanması gerekir. Yapımcı ile sözleşme ilişkisi içerisinde bulunmayan üçüncü kişilere karşı ise tek satıcının, yapımcı ile aralarında yapılmış olan tek satıcılık sözleşmesine dayanarak ileri sürebileceği herhangi bir hakkı bulunmamaktadır. Doktrinde, bazı durumlarda tek satıcının tekel hakkını üçüncü kişilere karşı ileri sürebilmesinin sözleşme dışı sorumluluk kurallarına ve özellikle TTK'daki haksız rekabet hükümlerine göre mümkün olabileceği kabul edilmiştir. Yapımcıdan satın aldığı malları, hiçbir değişiklik yapmadan kendisine bırakı- lan bölgede yapımcının markası ile yeniden satan tek satıcının, tek satıcılık hakkını 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine dayanarak üçüncü kişilere karşı ileri sürebilmesi de mümkün değildir. Tek satıcılık sözleşmelerine üçüncü kişilerin paralel ticaret hakkını kısıtlayıcı ve mutlak tekel sağlamaya yönelik olarak konulacak hükümler, Rekabet Kanunu'nun 4. maddesine aykırılık teşkil edecek ve geçersiz sayılacaktır. Bu tür sözleşmelerin, grup muafiyeti tebliğlerinden yaralanmaları da mümkün olamayacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Claiming of the Monopoly Right in the Executive Distribution Agreement Against Third Parties

Öz:
Tek satıcının sahip olduğu tekel hakkının, yer, zaman ve sözleşme konusuolan mallar bakımından sınırlanması gerekir. Yapımcı ile sözleşme ilişkisi içerisindebulunmayan üçüncü kişilere karşı ise tek satıcının, yapımcı ile aralarındayapılmış olan tek satıcılık sözleşmesine dayanarak ileri sürebileceği herhangi birhakkı bulunmamaktadır. Doktrinde, bazı durumlarda tek satıcının tekel hakkınıüçüncü kişilere karşı ileri sürebilmesinin sözleşme dışı sorumluluk kurallarınave özellikle TTK’daki haksız rekabet hükümlerine göre mümkün olabileceği kabuledilmiştir.Yapımcıdan satın aldığı malları, hiçbir değişiklik yapmadan kendisine bırakı-lan bölgede yapımcının markası ile yeniden satan tek satıcının, tek satıcılık hakkını6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine dayanarak üçüncü kişilerekarşı ileri sürebilmesi de mümkün değildir.Tek satıcılık sözleşmelerine üçüncü kişilerin paralel ticaret hakkını kısıtlayıcıve mutlak tekel sağlamaya yönelik olarak konulacak hükümler, RekabetKanunu’nun 4. maddesine aykırılık teşkil edecek ve geçersiz sayılacaktır. Bu türsözleşmelerin, grup muafiyeti tebliğlerinden yaralanmaları da mümkün olamayacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • • Akıncı, Ateş, “Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Üzerine Eleştirisel Bir Bakış” Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Etkisi, Yayına Hazırlayan Doç. Dr. Nurkut İnan, TES-AR yayınları No. 20, Ankara, 1996
 • • Arkan, Sabih, “Marka Hakkının Tüketilmesi”, Prof. Dr. Ali BOZER’e Armağan, Ankara, 1998, s.197-208
 • • Arsebük, Esat, Borçlar Hukuku, Üçüncü Bası, Ankara, 1950
 • • Aslan, İ. Yılmaz, Avrupa Topluluğu Rekabet Hukuku, Ankara, 1992
 • • Aslan, İ. Yılmaz Rekabet Hukuku, Teori-Uygulama-Mevzuat, Genişletilmiş 5. Basım, Bursa, 2017
 • • Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 22. Bası, Ankara, 2017
 • • Hatemi, Hüseyin / Serozan, Rona / Arpacı, Abdülkadir, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul, 1992
 • • İnan, Ali Naim, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Birinci Kitap, Ankara, 1979
 • • İnan, T. Nurkut, “Tek Satıcılık Sözleşmesi ve Üçüncü Kişiler”, Batider, C. XVII, S.2’den Ayrı Bası, İstanbul, 1993, s.55-78
 • • İşgüzar, Hasan, Tek Satıcılık Sözleşmesi, Ankara, 1989
 • • Karayalçın, Yaşar, İnhisari Satış Sözleşmesi-Butlan, Özel Hukukta Meseleler ve Gö- rüşler, Ankara, 1975
 • • Kayıhan, Şaban, Türk Hukukunda Acentelik Sözleşmesi, 4. Baskı, Ankara, 2011
 • • Özsunay, Ergun, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Dördüncü Bası, İstanbul, 1979
 • • Pınar, Hamdi, “Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi”, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000
 • • Poroy, Reha / Yasaman, Hamdi, Ticari İşletme Hukuku, Güncelleştirilmiş 16. Bası, İstanbul, 2017
 • • Schwarz, Andreas B., Borçlar Hukuku Dersleri, çeviren: Davran, B., C. I, İstanbul, 1948
 • • Sungurbey, İsmet, Medeni Hukuk Sorunları, C. III
 • • Tandoğan, Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. I/1, Ankara, 1984
 • • Tandoğan, Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. I/1, Güncelleştirilmiş 4. Bası, Ankara, 1985
 • • Tandoğan, Haluk, “Tek Satıcılık Sözleşmesi”, Batider, C. XI, S. 4, İstanbul, 1982, s.1- 36
 • • Tekil, Fahiman, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, 1997
 • • Tekinalp, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, Güncelleştirilmiş 5. Bası, İstanbul, 2012
 • • Teoman, Ömer, “Tek Satıcılık Hakkının Üçüncü Kişiler Tarafından İhlali Durumunda Haksız Rekabete İlişkin Kuralların Uygulanma Olanağı”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu X, Ankara, 1993, s.25-40
 • • Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet, Türk Medeni Hukuku, C. I, cüz 2: Şahsın Hukuku, 6. Bası, İstanbul, 1963
 • • Von Tuhr, Andreas, Borçlar Hukuku 1.2, çeviren: EDEGE, Cevat, Ankara, 1983
 • • Yavuz, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), Yenilenmiş 14. Baskı, İstanbul, 2016
 • • Yavuz, Cevdet, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 9. Bası, İstanbul, 2014
APA YEŞİLTEPE S (2017). Tek Satıcılık Sözleşmesinde Tekel Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülmesi. , 133 - 151.
Chicago YEŞİLTEPE SALİH ÖNDER Tek Satıcılık Sözleşmesinde Tekel Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülmesi. (2017): 133 - 151.
MLA YEŞİLTEPE SALİH ÖNDER Tek Satıcılık Sözleşmesinde Tekel Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülmesi. , 2017, ss.133 - 151.
AMA YEŞİLTEPE S Tek Satıcılık Sözleşmesinde Tekel Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülmesi. . 2017; 133 - 151.
Vancouver YEŞİLTEPE S Tek Satıcılık Sözleşmesinde Tekel Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülmesi. . 2017; 133 - 151.
IEEE YEŞİLTEPE S "Tek Satıcılık Sözleşmesinde Tekel Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülmesi." , ss.133 - 151, 2017.
ISNAD YEŞİLTEPE, SALİH ÖNDER. "Tek Satıcılık Sözleşmesinde Tekel Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülmesi". (2017), 133-151.
APA YEŞİLTEPE S (2017). Tek Satıcılık Sözleşmesinde Tekel Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülmesi. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 133 - 151.
Chicago YEŞİLTEPE SALİH ÖNDER Tek Satıcılık Sözleşmesinde Tekel Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülmesi. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4, no.2 (2017): 133 - 151.
MLA YEŞİLTEPE SALİH ÖNDER Tek Satıcılık Sözleşmesinde Tekel Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülmesi. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, 2017, ss.133 - 151.
AMA YEŞİLTEPE S Tek Satıcılık Sözleşmesinde Tekel Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülmesi. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 4(2): 133 - 151.
Vancouver YEŞİLTEPE S Tek Satıcılık Sözleşmesinde Tekel Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülmesi. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 4(2): 133 - 151.
IEEE YEŞİLTEPE S "Tek Satıcılık Sözleşmesinde Tekel Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülmesi." İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4, ss.133 - 151, 2017.
ISNAD YEŞİLTEPE, SALİH ÖNDER. "Tek Satıcılık Sözleşmesinde Tekel Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülmesi". İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4/2 (2017), 133-151.