Yıl: 2017 Cilt: 8 Sayı: 21 Sayfa Aralığı: 76 - 94 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK LOJİSTİK FİRMALARINDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

Öz:
Bu çalışmanın amacı Türkiye'de lojistik sektörünün gelişimi ve önemi hakkında bilgiler vererek, sektörde faaliyet gösteren firmaların performans ölçümlerini gerçekleştirmektir. Çalışmada Gri İlişkisel Analiz (GİA) yöntemi kullanılarak verimlilik, büyüklük ve kârlılık oranları yardımıyla 2011 yılı için "FORTUNE Türkiye" dergisinin açıkladığı ilk 500 firma listesinde yer alan 10 lojistik firmasının performans ölçümü gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem kullanılarak firmalar finansal performanslarına göre sıralanmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans

PERFORMANCE MEASUREMENT IN TURKISH LOGISTICS INDUSTRY WITH GRADE RELATIVE ANALYSIS METHOD

Öz:
The aim of this study is to provide information about the development and the importance of the logistics sector in Turkey and to carry out the performance measurements of the companies operating in the sector. The performance measurement of 10 logistics firms taking place among the best 500 firms the Journal of FORTUNE Turkey explained for the year 2011 has been conducted by using efficiency, size and profitability ratios via Grey Relationship Analysis Method (GRA). By performing GRA firms are ranked with respect to their performances
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akdemir, Y., Hanife (2011), Lojistik Sektörü İş Gücü Profilinin Değerlendirilmesi İzmir İli Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Akdoğan, Nalan - Tenker, Nejet (2007), Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, 11. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Akiş, Elife (2016), “Türkiye’de Lojistik Sektörü ve Rekabet Gücüne Etkisi”, 2. Üretim Ekonomisi Kongresi, 11-12 Nisan, İstanbul.
 • Aktaş, Ramazan,-Doğanay, Mete,- Murat, Atılım,- Başçı, E. Savaş (2013), Finansal Yönetim, 1. Baskı, Sakarya: Sakarya Üniversitesi SAÜSEM yayınları.
 • Ayaydın, Hasan. (2014), “Profıitability, Growth And Size: The Case of Turkish Industrial Companies”, Interdisciplinary Perspectives on Social Sciences, Cambridge Scholars Publishing. ss.11-18.
 • Ayaydın, Hasan - Karaaslan, İbrahim. (2014), “The Effect of Research And Development Investment on Fırms’ Fınancial Performance: Evıdence From Manufacturıng Fırms in Turkey, The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, IX (II), ss.43-59.
 • Ayaydın, Hasan - Karaaslan, İbrahim. (2016a), “Girişimcilik Eğilimleri İle Firma Büyümesi Arasındaki İlişkiye Kobilerin Sermaye Yapısının Ve Maddi Olmayan Varlıklarının Etkisinin İncelenmesi: TR90 Örneği”, Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, ss. 506-518.
 • Ayaydın, Hasan - Karaaslan, İbrahim. (2016b), “An Analysis of Research & Development Effect on Market Value for Turkish Listed Firms”, International Congress Of Business And Economics, ICEB 2016, 30 Mayıs-3 Haziran, Bosna Hersek, ss.724-730.
 • Aydın, Nurhan,- Başar, Mehmet,- Coşkun, Metin. (2010), Finansal Yönetim, 1. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Babacan, Muazzez. (2003), “Lojistik Sektörünün Ülkemizdeki Gelişimi ve Rekabet Vizyonu”, Ege Akademik Bakış, 3(1), ss. 8–15.
 • Baki, Birdoğan,-Şimşek, Barış. (2004). ‘Lojistik Faaliyetlere Göre Performans Ölçütlerinin Belirlenmesi’, http://yaem2004.cukurova.edu.tr. (16.04.2015)
 • Baltacı, Nuri,- Sekmen, Özlem,-Akbulut Gizem. (2015). “The Relationship between Air Transport and Economic Growth in Turkey: Cross-Regional Panel Data Analysis Approach”, Journal of Economics and Behavioral Studies, 7(1), pp.89-100.
 • Baltacı, Nuri. (2014), “Turkish Banking Sector: The Analysıs of Macroeconomıcs Indicators and Bank Profitability With Panel Data Approach, Journal of Academic Research in Economics, 6(1), pp.82-92.
 • Bayraktutan, Yusuf, - Tüylüoğlu, Şevket, - Özbilgin, Mehmet.(2012). “Lojistik Sektöründe Yoğunlaşma Analizi ve Lojistik Gelişmişlik Endeksi: Kocaeli Örneği”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(3), ss.61-71.
 • Bilginer, Nejat.,- Kayabaşı, Aydın.,-Sezici Emre. (2008), “Lojistik Faaliyetlerin Süreçsel Etkinliğine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22, ss.277-296.
 • Ceylan, Ali, - Korkmaz, Turhan. (2013), İşletmelerde Finansal Yönetim, 13. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Çabuk, Adem, - Lazol, İbrahim. (2011), Mali Tablolar Analizi, 11. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Çakır, Süleyman, - Perçin, Selçuk. (2013). “Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü’’, Ege Akademik Bakış, 13(4), ss.449-459.
 • Çakır, Süleyman. (2015). “Bir Toptan Gıda İşletmesinde Bütünleşik Shannon Entropi-Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Nakliye Firması Seçimi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XXXIV(1), ss.199-216.
 • Çevik, Seçil, - Kaya, Sait. (2010). “Türkiye’nin Lojistik Potansiyeli ve İzmir’in Lojistik Faaliyetleri Açısından Durum (SWOT) Analizi”, İZTO Ar-Ge Bülten, Kasım 2010, ss.22-28.
 • Dağlı, Hüseyin. (2013). Finansal Yönetim, 6. Baskı, Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Deng, L. Julong. (1989). “Introduction to Grey System”, The Journal of Grey System, 1(1), pp.1-24.
 • Ducruet, César, - Horst, Martijn van der. (2009). “Transport Integration at European Ports: Measuring the Role and Position of Intermediaries” EJTIR, 9(2), pp.121-142.
 • Feng, Chen-Min, - Wang, Rong-Tsu. (2000), “Performance Evaluation for Airlines Including the Consideration of Financial Ratios”, Journal of Air Transport Management, 6(3), pp.133-142.
 • Gökalp, Füsun. (2014). “Lojistik Hizmeti Sağlayan İşletmelerde Mali Performansı Etkileyen Performans Ölçütlerinin Belirlenmesi: Bir Uygulama”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(1), ss.211-231.
 • Görener, Ali. (2014). “Depolama Faaliyetleri İçin Lojistik Servis Sağlayıcı Seçiminde Önemli Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(22), ss.173-191.
 • Gülenç, İ. Figen, - Karagöz, Bihter. (2008). “E-Lojistik Ve Türkiye’de E-Lojistik Uygulamaları”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), ss.73-91.
 • Gümüş, Yusuf.(2009). "Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Stratejileri ve İşletme Karı İle Olan İlişkisi”, MUFAD JOURNAL, 41, ss.97-113.
 • Hamzaçebi, Coşkun, - Pekkaya, Mehmet. (2011). “Determining of Stock İnvestments With Grey Relational Analysis. Expert Systems with Applications. 38(8), pp.9186-9195.
 • HAQ, A. Noorul, - Kannan, Govindan. (2006). “An Integrated Approach for Selecting A Vendor Using Grey Relational Analysis”, International Journal of Information Technology & Decision Making. 5(2), pp.277-295.
 • Hayaloğlu, Pınar.(2015). “The Impact of Developments in the Logistics Sector on Economic Growth: The Case of OECD Countries”, International Journal of Economics and Financial Issues, 5(2), pp.523-530.
 • Hsiao, Shih-Wen, - Tsai, Hung-Cheng. (2004), “Use of Gray System Theory in Product‐Color Planning”, Color Research & Application, 29(3), pp.222-231.
 • Hsu, Chaug-Ing, - Wen, Yuh-Horng (2000), “Application of Grey Theory And Multiobjective Programming towards Airline Network Design”, European Journal of Operational Research, 127(1), pp.44-68.
 • Karadoğan, Doğan. (2011). “Lojistiğin Ekonomideki Rolü ve Lojistik Ekonomisi”, http://www. lojistikçi.com/ Ekim 2011.
 • James S. Keebler, - Richard E. Plank. (2009) "Logistics performance measurement in the supply chain: a benchmark", Benchmarking: An International Journal, 16(6), pp.785-798, doi: 10.1108/14635770911000114
 • Okka, Osman. (2013), Finansal Yönetim, 5. Baskı, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Peker, İskender, - Baki, Birdoğan. (2011). “Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Türk Sigortacılık Sektöründe Performans Ölçümü”. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 4(7), ss.1-17.
 • Özoğlu, Buket, - Büyükkeklik, Arzum.(2013). “The Transportation and Logistics Sector in Turkish Economy: A Review about Growth Potential and Education Infrastructure” , The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS,13(27), pp.1-10.
 • Tanyaş, Mehmet, (2010). Türkiye Lojistik Sektörü İçin Strateji ve Çözüm Önerileri, http://www.depokur.com/_uploads/2014111715200678.pdf, pp.1-33
 • TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi), “Otomotiv, Lojistik, Ulaşım 2023”, http://www.tasam.org/Files/pdf/sektorler/TSV2023_sektor_09_otomotiv.lojistik.ulasim.pdf, (13.04.2015).
 • Tsai, Lin Chin, - Ling, Huang Ya. (2009). “Tourism Competitiveness Evaluation in Asian countries applying GRA and sensitivity analysis”. The Journal of Grey System. 3(2009). pp.269-278.
 • Ulu, Cenk, - Aracı, Cem. (2012). “Türkiye’de Dış Ticaret Lojistik Süreçleri: Maliyet ve Rekabet Unsurları”, TÜSİAD, Yayın No: TÜSİAD-T/2012-03/526, ss.1-103.
 • Üstünışık, Naime Zerrin. (2007), Türkiye'deki iller ve Bölgeler Bazında Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması: Gri ilişkisel Analiz Yöntemi ve Uygulaması, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Wang, Rong-Tsu, - Ho, Cheng-Ta, - Feng, Cheng- Min,-M., - Yang, Yung-Kai. (2004). “A Comparative Analysis of The Operational Performance of Taiwan's Major Airports”. Journal of Air Transport Management, 10(5), pp.353-360.
 • Wang, Yue-Jie (2009), “Combining Grey Relation Analysis With FMCGDM To Evaluate Financial Performance of Taiwan Container Lines”, Expert Systems with Applications, 36(2, Part 1), pp.2424-2432.
 • Wen, Kun-Li. (2004). “The Grey System Analysis And its Application in Gas Breakdown and VAR Compensator Finding”. International Journal of Computational Cognition, 2(1), pp.21-44.
 • Yapraklı, Tevfik Şükrü - Ünalan, Musa.(2016). “Küresel Lojistik Performans Endeksi ve Türkiye’nin Son 10 Yıllık Lojistik Performansının Analizi”, 2. International Caucasus-Central Asia Foregn Trade and Logistics Congress, 22 Ekim, ss.311-324.
 • Yıldıztekin, Atilla., Hedef Dergisi Yazısı, http://www.atillayildiztekin.com, 11.04.2015.
 • Yuan, X. (2007), “Grey Relation Evaluation of Financial Situation of Listed Company”, Journal of Modern Accounting and Auditing, 3(2), pp.41-44.
 • Zhai, Lian-Yin, - Khoo, Li-Pheng - Zhong, Z.W. (2009), “Design Concept Evaluation in Product Devolopment Using Rough Sets and Grey Relation Analysis”, Expert System with Applications, 36(3), pp.7072-7079.
 • Network Global Logistics, http://networkgloballogistics.com/haberler/turkiye-lojistiksektorun de-enhizli-buyuyen-10-ulke-arasinda.html, (13.04.2015).
 • www.utikad.org.tr/sayfalar.asp?page=13, (17.03.2017)
 • http://www.invest.gov.tr/tr-TR/sectors/Pages/TransportationAndLogistics.aspx, (18.03.2017)
 • http://lpi.worldbank.org/ Dünya Bankası, Lojistik Performans Endeksi, 2016, (30.03.2017)
 • http://webnak.com.tr/blog/lojistik-sektoru/, (31.03.2017)
 • http://www.lojistikcilerinsesi.biz/2016/09/21/2016-lojistik-performans-indeksine-gore-turkiye nin-durumu/, (19.03.2017)
APA AYAYDIN H, DURMUŞ S, PALA F (2017). GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK LOJİSTİK FİRMALARINDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ. , 76 - 94.
Chicago AYAYDIN HASAN,DURMUŞ Savaş,PALA Fahrettin GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK LOJİSTİK FİRMALARINDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ. (2017): 76 - 94.
MLA AYAYDIN HASAN,DURMUŞ Savaş,PALA Fahrettin GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK LOJİSTİK FİRMALARINDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ. , 2017, ss.76 - 94.
AMA AYAYDIN H,DURMUŞ S,PALA F GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK LOJİSTİK FİRMALARINDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ. . 2017; 76 - 94.
Vancouver AYAYDIN H,DURMUŞ S,PALA F GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK LOJİSTİK FİRMALARINDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ. . 2017; 76 - 94.
IEEE AYAYDIN H,DURMUŞ S,PALA F "GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK LOJİSTİK FİRMALARINDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ." , ss.76 - 94, 2017.
ISNAD AYAYDIN, HASAN vd. "GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK LOJİSTİK FİRMALARINDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ". (2017), 76-94.
APA AYAYDIN H, DURMUŞ S, PALA F (2017). GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK LOJİSTİK FİRMALARINDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(21), 76 - 94.
Chicago AYAYDIN HASAN,DURMUŞ Savaş,PALA Fahrettin GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK LOJİSTİK FİRMALARINDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8, no.21 (2017): 76 - 94.
MLA AYAYDIN HASAN,DURMUŞ Savaş,PALA Fahrettin GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK LOJİSTİK FİRMALARINDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.21, 2017, ss.76 - 94.
AMA AYAYDIN H,DURMUŞ S,PALA F GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK LOJİSTİK FİRMALARINDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 8(21): 76 - 94.
Vancouver AYAYDIN H,DURMUŞ S,PALA F GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK LOJİSTİK FİRMALARINDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 8(21): 76 - 94.
IEEE AYAYDIN H,DURMUŞ S,PALA F "GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK LOJİSTİK FİRMALARINDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ." Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, ss.76 - 94, 2017.
ISNAD AYAYDIN, HASAN vd. "GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK LOJİSTİK FİRMALARINDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ". Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8/21 (2017), 76-94.