ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Yıl: 2017 Cilt: 12 Sayı: 11 Sayfa Aralığı: 71 - 94 Metin Dili: Türkçe

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Öz:
Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında öğrenim görenöğrencilerin internet bağımlılıkları ile sürekli kaygı düzeyleri arasındakiilişkinin incelenmesidir. Çalışma ilişkisel tarama modelindeyürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılındaMalatya Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde resmi okullarda öğrenim görenorta öğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde tabakalıörnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örnekleme 275'i genel orta öğretimkurumlarında, 254'ü mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarındaöğrenim gören 529 öğrenci dahil edilmiştir. Öğrencilerin internetbağımlılıklarını ölçmek amacıyla İnternet Bağımlılığı Ölçeğikullanılmıştır. Bu ölçek, "Patolojik İnternet Kullanımını" belirlemek içinKimberley Young'ın (1998), DSM-IV'ün "Psikoaktif Madde Bağımlılığı"ölçeğinden uyarlayarak hazırladığı 7 maddelik tanı anketinin geliştirilmiş20 maddelik bir ölçektir. Ölçeğin Türkçe uyarlama çalışmasıBayraktar(2001) tarafından KKTC'de gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerinsürekli kaygı düzeylerinin belirlenmesi için Durumluk-Sürekli KaygıEnvanteri kullanılmıştır. Bu envanter, Spielberger ve arkadaşlarıtarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkiye'deki geçerlik ve güvenirliğiÖner ve Le Compte tarafından yapılmıştır. Araştırmada Sürekli kaygıenvanteri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, bağımsızörneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi testi (ANOVA) ve PearsonÇarpım Moment Korelasyon Analizi kullanılarak çözümlenmiştir.Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; Araştırmaya katılanöğrencilerin %84,7'si Semptom göstermeyen, % 13,2'si Sınırlı Semptomgösteren ve %2,1'i ise patolojik internet kullanıcısıdır. Öğrencilerininternet bağımlılık düzeyleri arasında cinsiyete göre anlamlı birfarklılaşma bulunmamış fakat Sürekli Kaygı düzeyleri arasında iseistatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Öğrenim gördükleri okul türüne göre internet bağımlılık düzeyleri ve sürekli kaygıdüzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılıkbulunmamıştır. Bilgisayara sahip olma, mobil internet bağlantısınasahip olma, İnternete Kullanım Sürelerine ve bilgisayar kullanımsürelerine göre internet bağımlılık düzeyleri ve sürekli kaygı düzeyleriarasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklık bulunmuştur. Aile gelirdurumlarına göre internet bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı birfarklılık bulunmuş fakat sürekli kaygı düzeyleri arasında istatistikselolarak anlamlı bir farklık bulunmamıştır. Öğrenim gördükleri sınıflaragöre İnternet bağımlılık düzeyleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasındaistatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. İnternet bağımlılıkdüzeyleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasında düşük düzeyde pozitif yönlübir ilişki bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET ADDICTION LEVELS AND TRAIT ANXIETY LEVELS OF STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS

Öz:
This study aims to examine the relationship between internet addiction and trait anxiety levels of students attending secondary education institutions. The study was conducted following a relational screening model. The population of the research is constituted by secondary education students studying in state schools in Yeşilyurt and Battalgazi provinces in Malatya in 2016-2017 academic year. Stratified sampling method was utilized in the selection of the sample. A total of 529 students, 275 participants studying in general secondary education institutions and 254 participants in vocational and technical secondary education institutions, were included in the sample. The Internet Addiction Test (IAT) was used to measure the presence of Internet dependency among students. This scale is a developed 20- item form of the 7-item diagnostic questionnaire adapted from DSM-IV's "Psychoactive Substance Addiction" scale by Kimberley Young (1998) to determine "Pathological Internet Usage". The Turkish adaptation study of the scale was carried out by Bayraktar (2001) in the TRNC. State-Trait Anxiety Inventory (STAI) was utilized to measure the trait anxiety levels of the students. This inventory was developed by (Spielberg et al.,1970) The reliability and validity study of the scale in Turkey was carried out by Öner and Le Compte. In the research was used Trait Anxiety Inventory. Data obtained in the study were analyzed by using independent sample t-test, One Way Analysis of Variance (ANOVA) and Pearson Correlation Coefficient Analysis. According to the results obtained in the research; 84.7% of the students participated in the study had No Symptoms, 13,2% had Limited Symptoms while 2.1% are pathological internet users. In terms of gender variable, there was no significant difference between students' internet addiction levels; however, a statistically significant difference was observed to be between Trait Anxiety levels. In terms of school type, no statistically significant difference was found between both internet addiction levels and trait anxiety levels. Considering variables 'Having a computer', 'Having a mobile internet connection', 'Duration to use Internet' and 'Duration to use computer', statistically significant differences were found to be in terms of internet addiction levels and trait anxiety levels. While there observed a significant difference between internet addiction levels, in terms of family income levels, there was not statistically significant difference regarding trait anxiety levels. According to the grades they study in, a statistically significant difference was found in terms of both internet addiction levels and trait anxiety levels. There was a low positive correlation between internet addiction levels and trait anxiety levels.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA GÖLDAĞ B (2017). ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), 12(11), 71 - 94.
Chicago GÖLDAĞ BATTAL ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik) 12, no.11 (2017): 71 - 94.
MLA GÖLDAĞ BATTAL ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.12, no.11, 2017, ss.71 - 94.
AMA GÖLDAĞ B ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2017; 12(11): 71 - 94.
Vancouver GÖLDAĞ B ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2017; 12(11): 71 - 94.
IEEE GÖLDAĞ B "ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ." Turkish Studies (Elektronik), 12, ss.71 - 94, 2017.
ISNAD GÖLDAĞ, BATTAL. "ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Turkish Studies (Elektronik) 12/11 (2017), 71-94.