Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesinin Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler Açısından Geçerliliği

Yıl: 2018 Cilt: 41 Sayı: 354 Sayfa Aralığı: 29 - 43 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesinin Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler Açısından Geçerliliği

Öz:
Anayasa ile vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının maliye politikasının sosyal amacı olduğu hüküm altına alınmıştır. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını maliye politikasının sosyal amacı olarak nitelendiren Anayasa'nın 73'üncü maddesi ile vergi yükü kavramının kapsamı belirlenmemiştir. Nitekim, vergi yükü tanım ve hesaplamaları sadece vergiler dikkate alınarak yapılabildiği gibi vergi benzeri mali yükümlülükler dahil edilerek de yapılmaktadır. Bu itibarla, vergiler için geçerliliği tartışmasız olan vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesinin vergi benzeri mali yükümlülükleri de kapsayıp kapsamadığı hususu tartışmalıdır. Bu çalışma ile vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesinin vergi benzeri mali yükümlülüklere uygulanabilirliği hususu irdelenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans

VALIDITY OF THE PRINCIPLE OF THE FAIR AND BALANCED DISTRIBUTION OF TAX BURDEN TO TAX-LIKE FINANCIAL LIABILITIES

Öz:
It has been granted under the under the provisions of the Constitution that the social objective of fiscal policy of fair and balanced distribution of the tax burden. The scope of the tax burden concept has not been defined under the 73rd article of the Constitution, which defines the fair and balanced distribution of the tax burden as the social purpose of the fiscal policy. Thus, the definition and calculation of tax burden can only be done by taking the taxes into consideration and as well as including tax-like financial obligations. In this respect, it should be debated whether the principle of fair and balanced distribution of the tax burden, whose validity for taxes is indisputable, includes tax-like financial obligations. This study examines the applicability of the principle of fair and balanced distribution of tax burden to tax-like financial liabilities.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • AKDOĞAN, Abdurrahman; (2014). Kamu Maliyesi (16. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • AKSOY, Şerafettin; (1998). Kamu Maliyesi, 3.Bası, İstanbul.
 • ALİEFENDİOĞLU, Yılmaz: (1991) "Vergi ve Hukuk", Bilanço Dergisi, Sayı:3, Ankara, Kasım.
 • ARSLAN, Mehmet; (1992), "Vergi Yükü ve Türkiye'deki Durumu", Vergi Dünyası, Sayı: 135.
 • AYDIN, Fazıl; (2002), "Vergi Yükü ve Türkiye Açısından İncelenmesi - I", Yaklaşım, Sayı: 116.
 • BAŞARAN, Funda; (1998). "Anayasa Temelinde "Benzeri Mali Yükümlülük" Kavramı", Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:118.
 • BATIREL, Ömer Faruk; (2000). "Türk Vergilemesinin Çağdaşlığına Uymayanlar", Vergi Dünyası, Ekim, S.230, http://www.vergidunyasi.com.tr/ DergiIcerik.aspx?ID=2739
 • BİLİCİ, Nurettin; BİLİCİ, Adem; (2011). Kamu Maliyesi, Ankara, Seçkin Yayınları.
 • ÇAĞAN, Nami; (1986). "Anayasa Yönünden Fonlar", Anayasa Yargısı Dergisi, Cilt:3.
 • ÇELİK (TÜZÜN), Binnur; (2001). Vergilemede Müdahale İlkesi, Ankara, Mayıs.
 • DOĞAN, Seyhun; (2002), "Türkiye'de Vergi Yükünün Gelişimi (1980'lerden 2000'e)", Vergi Dünyası, Sayı: 246, ss.151-161.
 • EDİZDOĞAN, Nihat; ÇETİNKAYA, Özhan; GÜ- MÜŞ, Erhan; (2013). Kamu Maliyesi (5. Baskı). Bursa: Ekin.
 • EKİCİ, Şule; (1996), "Türkiye'de Vergi Yükü ve Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ERDEM, Metin, ŞENYÜZ, Doğan, TATLIOĞLU, İsmail; Kamu Maliyesi, 14. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2017.
 • ERGİNAY, Akif; (1983). Yeni Anayasamızın Mali Hükümleri, Prof.Dr. Fadıl Sur'un Anısına Armağan, A.Ü. SBF Yayın No:522, Ankara.
 • GÜNEŞ, Gülsen (1998) Verginin Yasallığı ilkesi, İstanbul.
 • İRTENK, Saffet R.; (1965). Maliye Dersleri, İzmir.
 • JAMAS, Simon, NOBES, Christopher; (2009), TheEconomics of Taxation, Fiscal Publications, Birmingham.
 • KANETİ, Selim; (1989). Vergi Hukuku, 2.Basım, İstanbul.
 • KOÇ AYTEKİN, Güner; "Güney Kore'nin İhracata Dayalı Büyüme Modeli Kapsamında 2023 Türkiye İhracat Stratejisi", Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:4, Sayı:8, 2015, ss.63-86.
 • KOÇ AYTEKİN, Güner; "Türkiye'de Uluslararası Doğrudan Yatırımların Belirleyicilerine Yönelik Bir Model Denemesi', Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:4, Sayı: 2, Aralık 2011, ss.1-16.
 • KORKMAZ, Esfender; (1998), İktisadi Gelişme ve Mali Sistem, İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • LANG, Joachim: (2000) "Vergi Adaletinin Anayasal Temelleri", Funda Başaran (çev.), XIII. Türkiye Maliye Sempozyumu, 14-16 Mayıs 1998, Anayasal Mali Düzen, İstanbul: M.Ü. Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın N.12.
 • Maliye Bakanlığı APK Araştırmaları; (1986), Türkiye'de Vergi Yükü, Cilt: XII, Ankara: Maliye Bakanlığı Yayını 1986/275.
 • MUTLUER, M. Kâmil; ÖNER, Erdoğan; KESİK, Ahmet; (2013). Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi (3. Baskı), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 186.
 • NADAROĞLU, Halil; (1996). Kamu Maliyesi (9. Baskı). İstanbul: Beta.
 • OĞURLU, Yücel; (1995). "Anayasal Vergilendirme ilkeleri Işığında Devletin Vergilendirme Yetkisi", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Ana Bilim Dalı, Mali Hukuk Bilim Dalı, İstanbul.
 • OKTAR, Ateş; (2005). Vergi Hukuku, İstanbul. ÖNCEL, Mualla; KUMRULU, Ahmet; ÇAĞAN, Nami; (2007). Vergi Hukuku, 14.Bası, Ankara.
 • ÖNER, Erdoğan; (1986), Kamu Maliyesi, An kara: Maliye ve Gümrük Bakanlığı A.P.K. Yayın No:1986/282.
 • ÖZ, Ersan; (2004). Vergilendirmede Kanunilik ve Türk Vergi Sistemi, Ankara,
 • ÖZTÜRK, İlhami; Vergi Benzeri Mali Yükümlü lükler, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016.
 • SEVİĞ, Veysi; (2001). "Anayasa Hukuku Açısın dan Hayat Standardı Esası", Vergi Dünyası Dergisi, s.239, Temmuz, http://www.vergidunyasi.com.tr/ DergiIcerik.aspx?ID=2577
 • SOYDAN, Billur Yaltı; "Vergi Adaleti Kavramın da Soyuttan Somuta: Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarını Eşitlik, Özgürlük ve Sosyal Devlet Kav ramları ile Okumak", Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 119.
 • SÖNMEZ, Erdal, AYAZ, Garip; (1999) Vergi Yar gısı, Ankara: Oluş Yayıncılık, Şubat.
 • TAVŞANCI, Aykut; (2005) "Vergilendirme Yet kisinin Anayasal Sınırları ve 1982 Anayasası", Ver gi Sorunları Dergisi, Sayı:203.
 • TERLEMEZ, Birol; (2001). 1982 Anayasası'nda Vergileme İlkeleri, Yaklaşım, Yıl: 2001 Sayı 4, No: 2558, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/ read_frame.asp?file_name=2001042558.htm
 • TURHAN, Salih; (1998). Vergi Teorisi ve Politi kası, İstanbul.
 • Türk Harb-İş Sendikası; (1997), Türkiye'de Üc retliler Üzerindeki Vergi Yükü, Ankara: Dosya Ya yıncılık.
 • TÜRK, İsmail; (1992), Kamu Maliyesi, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • TÜRK, İsmail; (1998), Maliye Politikası, Ankara: Turhan Kitabevi
 • ULUATAM, Özhan, METHİBAY, Yaşar; (2001), Vergi Hukuku,5. Baskı, Ankara: İmaj Yayıncılık.
 • YİĞİT, Uğur; (2008). Anayasa Mahkemesi Ka rarları Çerçevesinde Mali Güce Göre Vergilendir me İlkesi, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.
 • YUNAR, Mustafa; (1992), "Vergi Yükü ve Tür kiye'deki Gelişimi", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilim ler Enstitüsü.
APA Yiğit U (2018). Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesinin Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler Açısından Geçerliliği. , 29 - 43.
Chicago Yiğit Uğur Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesinin Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler Açısından Geçerliliği. (2018): 29 - 43.
MLA Yiğit Uğur Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesinin Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler Açısından Geçerliliği. , 2018, ss.29 - 43.
AMA Yiğit U Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesinin Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler Açısından Geçerliliği. . 2018; 29 - 43.
Vancouver Yiğit U Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesinin Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler Açısından Geçerliliği. . 2018; 29 - 43.
IEEE Yiğit U "Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesinin Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler Açısından Geçerliliği." , ss.29 - 43, 2018.
ISNAD Yiğit, Uğur. "Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesinin Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler Açısından Geçerliliği". (2018), 29-43.
APA Yiğit U (2018). Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesinin Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler Açısından Geçerliliği. Vergi Sorunları Dergisi, 41(354), 29 - 43.
Chicago Yiğit Uğur Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesinin Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler Açısından Geçerliliği. Vergi Sorunları Dergisi 41, no.354 (2018): 29 - 43.
MLA Yiğit Uğur Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesinin Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler Açısından Geçerliliği. Vergi Sorunları Dergisi, vol.41, no.354, 2018, ss.29 - 43.
AMA Yiğit U Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesinin Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler Açısından Geçerliliği. Vergi Sorunları Dergisi. 2018; 41(354): 29 - 43.
Vancouver Yiğit U Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesinin Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler Açısından Geçerliliği. Vergi Sorunları Dergisi. 2018; 41(354): 29 - 43.
IEEE Yiğit U "Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesinin Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler Açısından Geçerliliği." Vergi Sorunları Dergisi, 41, ss.29 - 43, 2018.
ISNAD Yiğit, Uğur. "Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesinin Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler Açısından Geçerliliği". Vergi Sorunları Dergisi 41/354 (2018), 29-43.