Yıl: 2016 Cilt: 29 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 265 - 287 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÜLKELERİN DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI BAĞLANTILILIK DÜZEYİNİN GELİŞMEKTE OLAN DOĞU ASYA VE PASİFİK EKONOMİLERİNE YAPILAN İHRACATA ETKİSİ

Öz:
Bu çalışma, denizyolu taşımacılığı bağlantılılık düzeyinin ekonomilerin ihracat düzeyine etkisini araştırmaktadır. Çalışmada bu ilişki, 100 ülkenin bölgesel ve gelir düzeylerine göre ayrıştırılmış farklı ülke grupları için 2004-2014 dönemi yıllık verileri ile dengesiz panel veri analizi yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. Bağımlı değişken olarak; ülkelerin Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde bulunan gelişmekte olan ekonomilere gerçekleştirdiği ihracat kullanılmıştır. Diğer taraftan; modellerdeki bağımsız değişkenler sırasıyla denizyolu taşımacılık bağlantılılık endeksi, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, kişi başına GSYH ve döviz kuru değişkeni olarak ifade edilebilir. Çalışmanın bölgesel ülke gruplarının analiz sonuçlarına göre; Avrupa Birliği, Avrupa ve Merkezi Asya, Latin Amerika ve Karayip, Afrika ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin denizyolu taşımacılık bağlantılılık endeksi seviyelerinin bağımlı değişken üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmuştur. Avrupa Birliği ve Avrupa ve Merkezi Asya bölgelerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının bağımlı değişken üzerinde negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmuştur. Diğer taraftan; Latin Amerika ve Karayip ve Afrika bölgelerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları değişkeninin bağımlı değişken üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmuştur. Avrupa Birliği ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde kişi başına düşen GSYH'nın bağımlı değişken üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmuştur. Döviz kuru değişkeninin ise; Arab ülkelerinde bağımlı değişken üzerinde negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahipken, Afrika ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmuştur. Çalışmanın gelir düzeyleri için ülke gruplarının analiz sonuçlarına göre ise; denizyolu taşımacılık bağlantılılık endeksi ve kişi başına düşen GSYH değişkenleri tüm gelir düzeylerindeki ülke gruplarında bağımlı değişken üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olmuştur. Bununla birlikte; orta gelirli ülke ve düşük ve orta gelirli ülke gruplarında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının bağımlı değişken üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmuştur. Son olarak; orta gelirli, üst orta gelirli, düşük ve orta gelirli ve düşük gelirli ülke gruplarında döviz kuru değişkeni bağımlı değişken üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olmuştur
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans Uluslararası İlişkiler

Baş Boyun Radyoterapisinde Farklı Tedavi Teknikleri İle Simultane Integre Boost Yönteminin Karşılaştırılması

Öz:
Bu çalışmada, baş boyun kanserlerinin tedavisinde kullanılan yoğunluk ayarlı radyoterapi ve yoğunluk ayarlı ark terapi tekniklerinin dozimetrik olarak karşılaştırılması amaçlanmıştır. Planlarda benzer planlama hedefleri ile 33 günlük fraksiyonlarla eş zamanlı olarak hedef hacimlerde farklı doz seviyelerinin sağlandığı Simultane Integre Boost tekniği kullanılmıştır. Planlar, 6 MV foton enerjisi kullanılarak, anisotropic analitic algoritması ile Eclipse tedavi planlama bilgisayarında hesaplatılmıştır. 9 Alan YART ve 2 Ark YAAT planlarının doz homojenitesi ve doz konformalitesi açısından daha üstün oldukları görülmektedir. Kritik organların doz değerleri incelendiğinde optik sinirler, kiazma, gözler, lensler ve parotisler için en düşük dozlar 7 ve 9 Alan YART planları ile elde edilirken beyin sapı, spinal kord, mandibula ve larenks için en iyi dozlar 2 Ark YAAT planları ile elde edilmiştir. Oral kavite dozu 1 Ark YAAT planları ile önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Normal dokuda yüksek doz alan hacim değerleri ve ortalama normal doku doz değerleri 1 ve 2 Ark YAAT planları ile azalırken, normal dokuda düşük doz alan hacim değerleri azda olsa 1 ve 2 Ark planları ile artış göstermektedir. 1, 2 Ark YAAT ve 7, 9 Alan YART planları baş boyun kanserlerinde klinik olarak kabul edilebilir tedavi yöntemleridir. Tedavi süresinin kısalığı ve monitor unit değerlerinin düşük olması açısından YAAT planları daha avantajlıdır
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans Uluslararası İlişkiler

Comparıson of Simultaneous Integrated Boost Method for Different Treatments in Head and Neck Cancer Radiotherapy

Öz:
A comparative planning study was undertaken to evaluate dosimetric differences between volumetric modulated arc therapy versus intensity modulated radiation therapy in the treatment of head and neck. Patients were investigated, with a standard prescription of three dose levels to the target volumes in 33 fractions. Simultaneous Integrated Boost technique was generated for all techniques, with similar planning objectives. Plans were calculated for 6MV photon using anisotropic analytical algorithm implemented in Eclipse treatment planning system. 9 field IMRT and 2 arc VMAT plans show superior dose homogeneity and dose conformity in PTVs. Doses to optic nerves, chiasm, eyes, lenses and protists were slightly lower in 7, 9 field IMRT plans. Doses to the brain stem, spinal cord, mandibula and larynx were better in the 2 arc VMAT techniques. Oral cavity dose reduced significantly with 1 arc VMAT. The high dose radiation volume to the normal tissue and the mean normal tissue dose decreased, but the low dose radiation volume increased slightly in the 1 and 2 arc VMAT plans. 1, 2 arc VMAT and 7, 9 field IMRT plans produced clinically acceptable treatment plan for the head and neck cancer. VMAT represents an attractive solution because of the shorter delivery time and the lower of monitor unit compared with IMRT
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans Uluslararası İlişkiler

THE IMPACT OF LINER SHIPPING CONNECTIVITY LEVEL OF ECONOMIES ON EXPORT TO DEVELOPING ECONOMIES IN EAST ASIA AND PACIFIC ECONOMIES

Öz:
This paper investigates the impact of liner shipping connectivity level on economies’ export levels. This relationship in paper is estimated unbalance panel data method for 2004–2014 periods in 100 countries including different country groups with regional and income level. It uses exports to developing economies in East Asia and Pacific as a dependent variable. On the other hand, liner shipping connectivity index, foreign direct investment, GDP per capita and exchange rate variables are included as independent variables in models. According to analysis results for regional country groups, liner shipping connectivity index levels of European Union, Europe and Central Asia, Latin America and Caribbean, Africa and Middle East and North Africa regions have been positively and statistically significant impacts on dependent variable. Also, foreign direct investment has positively and statistically significant impacts in Latin America and Caribbean, and Africa while there are negative and statistically significant impacts of foreign direct investment in European Union and, Europe and Central Asia regions. GDP per capita in European Union and, Middle East and North Africa regions have positively and statistically significant impacts on dependent variable. Finally, exchange rate has negatively and statistically significant impact in Arab countries group while there are positive and statistically significant impacts in Africa and, Middle East and North Africa regions. According to analysis results for country groups with income level, liner shipping connectivity index and GDP per capita have positively and statistically significant impacts in all income levels. Also, foreign direct investments have positively and statistically significant impacts in middle income and, low and middle income countries. Finally, exchange rate has positively significant impact in middle income, upper middle income, low and middle income and low income country groups
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • [1] Nath, R., Biggs, P.J., Bova, F.J., Ling, C.C., Purdy, J.A., van de Geijn, J., Weinhous, M.S. (1994). SYN45 : AAPM Code of Practice for Radiotherapy Accelerators, Report of AAPM Radiation Therapy Task Group, USA.
 • [2] Edward, C.H., Carlos, A.P., Luther, W.B. (2007). Perez and Brady’s Principles and Practice of Radiation Oncology. Lippincott Williams&Wilkins (ed.), 5. baskı, New York, USA.
 • Asariotis, Regina; Hassiba Benamara; Hannes Finkenbrink; Jan Hoffmann; Jennifer Lavelle; Maria Misovicova; Vincent Valentine ve Frida Youssef (2011), Review of Maritime Transport, 2011 (No. UNCTAD/RMT/2011). http://www.unctad.org/en/docs/rmt2011_en.pdf
 • [3] Hall, E.J., Giaccia, A.J. (2006). Radiobiology for the radiologist. Lippincott Williams&Wilkins (ed.), 6. baskı, Philadelphia, USA.
 • Chen, Edward K. Y. (1997), “The Total Factor Productivity Debate: Determinants of Economic Growth in East Asia”, Asian‐Pacific Economic Literature, 11(1), pp.18–38.
 • [4] Carol, M.P. (1995). A system for planning and rotational delivery of intensity-modulated fields. International journal imaging systems technology, 6, 56-61.
 • De Groot, Henri L. F.; Gert-Jan Linders; Piet Rietveld ve Uma Subramanian (2004), “The Institutional Determinants of Bilateral Trade Patterns”, Kyklos, 57(1), pp.103-124.
 • [5] Ling, C.C., Burman, C., Chui, C.S. (1996). Conformal radiation treatment of prostate cancer using inversely-planned intensity-modulated photon beams produced with dynamic multileaf collimation. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, 35(4), 721-730.
 • De Langen, Peter W. ve Kristina Sharypova (2013), “Intermodal Connectivity As a Port Performance Indicator”, Research in Transportation Business & Management, 8, pp.97–102.
 • [6] International Commission on Radiation Units and Measurements. (2010). Prescribing, Recording, and Reporting Photon-Beam Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT), Oxford University, ICRU Report 83, UK.
 • Drysdale, Peter ve Yiping Huang (1997), "Technological Catch‐Up and Economic Growth in East Asia and the Pacific". The Economic Record, 73(222), pp.201-211.
 • [7] Carol, M.P., Targovnik, H., Smith, D. (1992). 3-D planning and delivery system for optimized conformal therapy. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, 24, 158.
 • Duval, Yann ve Chorthip Utoktham (2011), "Trade Facilitation in Asia And the Pacific: Which Policies and Measures Affect Trade Costs the Most?", Asia-Pacific Research and Training Network on Trade Working Paper Series, (94).
 • [8] Mundt, A.J., Roeske, J.C. (2005). Intensity Modulated Radiation Therapy A Clinical Perspective. BC Decker (ed.), 5. baskı, Hamilton, USA.
 • Eichengreen, Barry ve Poonam Gupta (2012), "The Real Exchange Rate and Export Growth: Are Services Different?", MPRA Paper No. 43358. Online at http://mpra.ub.unimuenchen.de/43358/
 • [9] James, D.C., Kian, A. (2010). Radiation Oncology: Rationale, Technique, Results. Mosby Elsevier (ed.), 9. baskı, Philadelphia, USA.
 • Ferrari, Claudio; Francesco Parola ve Marco Benacchio (2008), "Network Economies in Liner Shipping: The Role of Home Markets. Maritime Policy & Management, 35(2), pp.127-143.
 • [10] Paul, Q.M., Peter, H.R.E., Patrick, J.G. (2009). Principles and Practice of Head and Neck Surgery and Oncology. Informa healthcare (ed.), 2. baskı, New York, USA.
 • Franco, Chiara (2013), "Exports and FDI Motivations: Empirical Evidence from US Foreign Subsidiaries", International Business Review, 22(1), pp.47-62.
 • [11] Otto, K. (2007). Volumetric modulated arc therapy: IMRT in a single gantry arc. Medical Physics, 35(1), 310.
 • Frankel, Jeffrey A.; David Romer ve Teresa Cyrus (1996) "Trade and Growth in East Asian Countries: Cause and Effect?", (No. w5732), National Bureau of Economic Research.
 • [12] Khan, F.M. (2003). The Physics of Radiation Therapy. Lippincott Williams&Wilkins (ed.), 4. baskı, Philadelphia, USA.
 • Gelareh, Shahin; Stefan Nickel ve David Pisinger (2010), "Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 46(6), pp.991-1004.
 • [13] Khan, F.M., Gibbons, J.P. (2014). Treatment Planning in Radiation Oncology. Lippincott Williams&Wilkins (ed.), 5. baskı, Philadelphia, USA.
 • Hayaloğlu, Pınar (2015), "The Impact of Developments in the Logistics Sector on Economic Growth: The Case of OECD Countries", International Journal of Economics and Financial Issues, 5(2), pp.523-530.
 • [14] Lauve, A., Morris, M., Schmidt-Ullrich, R. (2004). Simultaneous integrated boost intensity-modulated radiotherapy for locally advanced head and neck squamous cell carcinomas: II clinical results. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, 60(2), 374-387.
 • Hoffmann, Par Jan (2012), "Corridors of the Sea: An Investigation into Liner Shipping Connectivity", Les Corridors De Transport, pp.263.
 • [15] Mohan, R., Wu, Q., Manning, M., Schmidt-Ulrich, R. (2000). Radiobiological considerations in teh design of fractionation strategies for intensity-modulated radiation therapy of head and neck cancers. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, 46(3), 619-630.
 • Jongwanich, Juthathip (2007), "Determinants of Export Performance in East and Southeast Asia", ERD Working Paper Series, No. 106, http://hdl.handle.net/11540/1869.
 • [16] Bai, Y.R., Wu, G.H., Guo, W.J. (2003). Intensity modulated radiation therapy and chemotherapy for locally advanced pancreatic cancer: results of feasibility study. World Journal of Gastroenterol, 9(11), 2561-2564.
 • Jongwanich, Juthathip (2010), "Determinants of Export Performance in East and Southeast Asia", The World Economy, 33(1), pp.20–41.
 • [17] Orlandi, E., Palazzi, M., Pignoli, E., Fallai, C., Giostra, A., Olmi, P. (2010). Radiobiological basis and clinical results of the simultaneous integrated boost (SIB) in intensity modulated radiotherapy (IMRT) for head and neck cancer. Critical Reviews in Oncology Hematol, 73(2), 111-125.
 • Kawai, Masahiro (2005), "East Asian Economic Regionalism: Progress and Challenges", Journal of Asian Economics, 16(1), pp.29–55.
 • [18] Li, J.G., Xing, L., Boyer, A.L., Hamilton, R.J., Spelbring, D.R., Turian, J.V. (1999). Matching photon and electron fields with dynamic intensity modulation. Medical Physics, 26(11), 2379-2384.
 • Lekakou, Maria B. ve Thomas K. Vitsounis (2011), "Market Concentration in Coastal Shipping and Limitations to Island's Accessibility", Research in Transportation Business & Management, 2, pp.74-82.
 • [19] Radiation Therapy Oncology Group (RTOG), http://www. rtog.org/ClinicalTrials/ProtocolTable/StudyDetails.aspx, (16.05.2012).
 • Nakamura, Shin-ya ve Tsuyoshi Oyama (1998), "The Determinants of Foreign Direct Investment from Japan and the United States to East Asian Countries, and the Linkage between FDI and Trade", Bank of Japan, working paper, (98-11).
 • [20] Schelegel, W., Bortfeld, T., Grosu, A.L. (2006). New Technoligies in Radiation Oncology. Springer (ed.), 1. baskı, Verlag, Berlin.
 • Nicita, Alessandro, Victor Ognivtsev ve Miho Shirotori (2013), "Global Supply Chains: Trade and Economic Policies for Developing Countries", United Nations Conference on Trade and Development.
 • [21] Van’t Riet, A., Mak, A.C., Moerland, M.A. (1997). A conformation number to quantify the degree of conformality in brachytherapy and external beam irradiation: Application to the prostate. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, 37, 731–736.
 • Petri, Peter A. (2006), "Is East Asia Becoming more Interdependent?", Journal of Asian Economics, 17(3), pp.381–394.
 • [22] Krishnan, J., Rao, S., Hedge, S., Shetty, J., Shambhavi. (2015). A Dosimetric Comparison of Double Arc Volumetric Modulated Arc Therapy with Large Field Intensity Modulated Radiation Therapy for Head and Neck Cancer. International Journal of Medical Physics, 4, 353-363.
 • Rodrigue, Jean-Paul (2010, January), "Maritime Transportation: Drivers for the Shipping and Port Industries", In International Transport Forum.
 • [23] Boylan, C., Rowbottom, C. (2014). A bias-free, automated planning tool for technique comparison in radiotherapy–application to nasopharyngeal carcinoma treatments. Journal of Applied Clinical Medical Physics, 15(1), 213-225.
 • Schwartz, Jordan; Jose Luis Guasch; Gordon Wilmsmeier ve Aiga Stokenberga (2009), "Logistics, Transport and Food Prices in Lac: Policy Guidance for Improving Efficiency and Reducing Costs.
 • [24] Syam Kumar, S.A., Vivekanandan, N., Sriram, P. (2012). A study on conventional IMRT and RapidArc treatment planning techniques for head and neck cancers. ScienceDirect, 17, 168-175.
 • Shepherd, Ben; Ramonette B. Serafica; Akhmad Bayhaqi ve Hao Jing (2011), "The Trade Impact of Enhanced Multimodal Connectivity in the Asia-Pacific Region", Journal of Economic Integration, pp.624-650.
 • [25] White, P., Chan, K.C., Cheng, K.W., Chan, K.Y., Chau, M.C. (2013). Volumetric intensity-modulated arc therapy vs conventional intensity-modulated radiation therapy in nasopharyngeal carcinoma: a dosimetric study. Journal of Radiation Research, 54, 532-545.
 • Tourk, Khairy (2004), "The Political Economy of East Asian Economic Integration", Journal of Asian Economics, 15(5), pp. 843-888.
 • Unctad (Fırst Quarter 2015), Transport Newsletter, N°65. http://unctad.org/en/Publications Library/webdtltlb2015d3_en.pdf
 • Wilmsmeier, Gordon; Jan Hoffmann ve Ricardo J. Sanchez (2006), "The Impact of Port Characteristics on International Maritime Transport Costs", Research in Transportation Economics, 16, pp.117–140.
 • Wilmsmeier, Gordon ve Theo Notteboom (2011), "Determinants of Liner Shippping Network Configuration: A Two-Region Comparison", GeoJournal, 76(3), pp.213–228.
APA ÜNVER M, COŞKUN B, YUMAK YAHŞİ A, Okumuş A, AKTAŞ Ş, TOKATLI F (2016). ÜLKELERİN DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI BAĞLANTILILIK DÜZEYİNİN GELİŞMEKTE OLAN DOĞU ASYA VE PASİFİK EKONOMİLERİNE YAPILAN İHRACATA ETKİSİ. , 265 - 287.
Chicago ÜNVER MUSTAFA,COŞKUN Bilgehan,YUMAK YAHŞİ AYŞE,Okumuş Ayşe,AKTAŞ Şahin,TOKATLI Füsun ÜLKELERİN DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI BAĞLANTILILIK DÜZEYİNİN GELİŞMEKTE OLAN DOĞU ASYA VE PASİFİK EKONOMİLERİNE YAPILAN İHRACATA ETKİSİ. (2016): 265 - 287.
MLA ÜNVER MUSTAFA,COŞKUN Bilgehan,YUMAK YAHŞİ AYŞE,Okumuş Ayşe,AKTAŞ Şahin,TOKATLI Füsun ÜLKELERİN DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI BAĞLANTILILIK DÜZEYİNİN GELİŞMEKTE OLAN DOĞU ASYA VE PASİFİK EKONOMİLERİNE YAPILAN İHRACATA ETKİSİ. , 2016, ss.265 - 287.
AMA ÜNVER M,COŞKUN B,YUMAK YAHŞİ A,Okumuş A,AKTAŞ Ş,TOKATLI F ÜLKELERİN DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI BAĞLANTILILIK DÜZEYİNİN GELİŞMEKTE OLAN DOĞU ASYA VE PASİFİK EKONOMİLERİNE YAPILAN İHRACATA ETKİSİ. . 2016; 265 - 287.
Vancouver ÜNVER M,COŞKUN B,YUMAK YAHŞİ A,Okumuş A,AKTAŞ Ş,TOKATLI F ÜLKELERİN DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI BAĞLANTILILIK DÜZEYİNİN GELİŞMEKTE OLAN DOĞU ASYA VE PASİFİK EKONOMİLERİNE YAPILAN İHRACATA ETKİSİ. . 2016; 265 - 287.
IEEE ÜNVER M,COŞKUN B,YUMAK YAHŞİ A,Okumuş A,AKTAŞ Ş,TOKATLI F "ÜLKELERİN DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI BAĞLANTILILIK DÜZEYİNİN GELİŞMEKTE OLAN DOĞU ASYA VE PASİFİK EKONOMİLERİNE YAPILAN İHRACATA ETKİSİ." , ss.265 - 287, 2016.
ISNAD ÜNVER, MUSTAFA vd. "ÜLKELERİN DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI BAĞLANTILILIK DÜZEYİNİN GELİŞMEKTE OLAN DOĞU ASYA VE PASİFİK EKONOMİLERİNE YAPILAN İHRACATA ETKİSİ". (2016), 265-287.
APA ÜNVER M, COŞKUN B, YUMAK YAHŞİ A, Okumuş A, AKTAŞ Ş, TOKATLI F (2016). ÜLKELERİN DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI BAĞLANTILILIK DÜZEYİNİN GELİŞMEKTE OLAN DOĞU ASYA VE PASİFİK EKONOMİLERİNE YAPILAN İHRACATA ETKİSİ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(1), 265 - 287.
Chicago ÜNVER MUSTAFA,COŞKUN Bilgehan,YUMAK YAHŞİ AYŞE,Okumuş Ayşe,AKTAŞ Şahin,TOKATLI Füsun ÜLKELERİN DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI BAĞLANTILILIK DÜZEYİNİN GELİŞMEKTE OLAN DOĞU ASYA VE PASİFİK EKONOMİLERİNE YAPILAN İHRACATA ETKİSİ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 29, no.1 (2016): 265 - 287.
MLA ÜNVER MUSTAFA,COŞKUN Bilgehan,YUMAK YAHŞİ AYŞE,Okumuş Ayşe,AKTAŞ Şahin,TOKATLI Füsun ÜLKELERİN DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI BAĞLANTILILIK DÜZEYİNİN GELİŞMEKTE OLAN DOĞU ASYA VE PASİFİK EKONOMİLERİNE YAPILAN İHRACATA ETKİSİ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.29, no.1, 2016, ss.265 - 287.
AMA ÜNVER M,COŞKUN B,YUMAK YAHŞİ A,Okumuş A,AKTAŞ Ş,TOKATLI F ÜLKELERİN DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI BAĞLANTILILIK DÜZEYİNİN GELİŞMEKTE OLAN DOĞU ASYA VE PASİFİK EKONOMİLERİNE YAPILAN İHRACATA ETKİSİ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 29(1): 265 - 287.
Vancouver ÜNVER M,COŞKUN B,YUMAK YAHŞİ A,Okumuş A,AKTAŞ Ş,TOKATLI F ÜLKELERİN DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI BAĞLANTILILIK DÜZEYİNİN GELİŞMEKTE OLAN DOĞU ASYA VE PASİFİK EKONOMİLERİNE YAPILAN İHRACATA ETKİSİ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 29(1): 265 - 287.
IEEE ÜNVER M,COŞKUN B,YUMAK YAHŞİ A,Okumuş A,AKTAŞ Ş,TOKATLI F "ÜLKELERİN DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI BAĞLANTILILIK DÜZEYİNİN GELİŞMEKTE OLAN DOĞU ASYA VE PASİFİK EKONOMİLERİNE YAPILAN İHRACATA ETKİSİ." Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, ss.265 - 287, 2016.
ISNAD ÜNVER, MUSTAFA vd. "ÜLKELERİN DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI BAĞLANTILILIK DÜZEYİNİN GELİŞMEKTE OLAN DOĞU ASYA VE PASİFİK EKONOMİLERİNE YAPILAN İHRACATA ETKİSİ". Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 29/1 (2016), 265-287.