Yıl: 2017 Cilt: 19 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1927 - 1952 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI

Öz:
Davalı, davaya cevap vermek zorunda değildir. Ancak, davalının cevap dilekçesi vermemesinin savunma hakkına birtakım etkileri vardır. Davalının cevap dilekçesi vermemesinin anlamı, davayı inkâr etmiş sayılmasıdır. Bu durumda, davalı, sadece inkâr çerçevesinde savunma yapabilir. Bunun sebebi, savunmanın değiştirilmesi veya genişletilmesi yasağıdır. Bununla birlikte, davalı, savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağının istisnaları sayesinde yeni vakıalar ileri sürebilecektir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

LEGAL RESULTS OF NO SUBMISSION OF THE PLEA

Öz:
The defendant does not have to submit a plea in a lawsuit. But, no submission of the plea has effects on the right of defense. No submission of the plea means that the defendant deny all allegations. In this case, defendant is able to defend himself within the scope of denial. The reason for this is the prohibition of modification or expansion of defense. However, the defendant is able to assert new claims by means of exceptions of the prohibition of modification or expansion of defense.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alangoya, Yavuz/Yıldırım, M. Kamil/Deren Yıldırım, Nevhis: Medenî Usûl Hukuku Esasları, Beta Yayınları, İstanbul 2009.
 • Ansay, Sabri Şakir: "Islah", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:1950 C. 7 S. 1-2, s. 122-129. (Islah)
 • Ansay, Sabri Şakir: Hukuk Yargılama Usûlleri, Ankara 1960. (Usûl)
 • Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema: Medeni Usûl Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2016.
 • Atalay, Oğuz: Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2017.
 • Baumbach, Adolf/Lauterbach, Wolfgang/Albers, Jan/Hartmann, Peter: Zivilprozessordnung mit FamFG, GVG und anderen Nebengesetzen, München 2013.
 • Baumgärtel, Gottfried: Wesen und Begriff der Prozeßhandlung einer Partei im Zivilprozeß, Berlin-Frankfurt 1957.
 • Berkin, Necmeddin M: Medeni Usûl Hukuku Esasları, İstanbul 1969.
 • Bilge, Necip/Önen, Ergun: Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, Ankara 1978.
 • Bolayır, Nur: Hukuk Yargılamasında Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hakimin Rolü, İstanbul 2014.
 • Erdönmez, Güray: "Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bakımından Delillerin İbrazı", Medeni Usûl ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı X, 1-2 Ekim 2012 İzmir, s. 348-376. (Delillerin İbrazı)
 • Erdönmez, Güray: "Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Delillerin Gösterilmesi ve İbrazı", İstanbul Barosu Dergisi, Eylül-Ekim 2013, C. LXXXVII, S. 5, s. 15-53. (Delillerin Gösterilmesi)
 • Erdönmez, Güray: Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2017.
 • Karafakih, İsmail Hakkı: Hukuk Muhakemeleri Usûlü Esasları, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1952. (Usûl)
 • Karafakih, İsmali Hakkı: "Cevap Layihası Vermemiş Olan Davalı Müruru Zaman Def'ini Dermeyan Hakkını Iskat Etmiş Midir?", İstanbul Barosu Dergisi, 1962/1-2-3, s. 13-19. (Müruru Zaman Def'i)
 • Karslı, Abdürrahim: Medeni Usûl Hukukunda Usûli İşlemler, İstanbul 2001.
 • Kiraz, Taylan Özgür: Medeni Yargılama Hukukunda İkrar, Ankara 2005.
 • Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usûlü, Cilt: II, İstanbul 2001. (Cilt: II)
 • Kuru, Baki. Hukuk Muhakemeleri Usûlü, Cilt: IV, İstanbul 2001. (Cilt: IV)
 • Kuru, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usûl Hukuku, İstanbul 2016. (Usûl)
 • Kuru, Baki: Medeni Usûl Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2015. (Ders Kitabı)
 • Musielak, Hans-Joachim: Kommentar zur Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz, München 2012.
 • Özekes, Muhammet: Medeni Usûl Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Ankara 2003.
 • Özekes, Muhammet: Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2017.
 • Pekcanıtez, Hakan: "Hukuki Dinlenilme Hakkı", Prof. Dr. Seyfullah Edis'e Armağan, İzmir 2000, s. 753-791.
 • Pekcanıtez, Hakan: Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2017.
 • Pekcanıtez, Hakan/Akyazılı, Erdem: "Islaha İlişkin Bazı Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi", Uğur Alacakaptan'a Armağan, C. II, İstanbul 2008, s. 533-559.
 • Postacıoğlu, İlhan E: Medenî Usûl Hukuku Dersleri, 6. Baskı, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1975.
 • Rosenberg, Leo/Schwab, Karl Heinz/Gottwald, Peter: Zivilprozessrecht, München 2010.
 • Schilken, Eberhard: Zivilprozessrecht, Köln-Berlin-Bonn-München 2002.
 • Stein, Friedrich/Jonas, Martin: Kommentar zur Zivilprozessordnung, Band 3, Tübingen 2005.
 • Umar, Bilge: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2014.
 • Umar, Bilge/Yılmaz, Ejder: İspat Yükü, Kazancı Matbaacılık, İstanbul 1980.
 • Üstündağ, Saim: "Süresinde Cevap Layihası Vermemenin Müeyyidesi Vardır", İstanbul Barosu Dergisi, 1962/4-5-6, s. 22-36. (Cevap Layihası)
 • Üstündağ, Saim: İddia ve Müdafaanın Değiştirilmesi Yasağı, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1967. (İddia ve Müdafaanın Değiştirilmesi)
 • Üstündağ, Saim: Medenî Yargılama Hukuku, Nesil Matbaacılık, İstanbul 2000. (Usûl)
 • Waldner, Wolfram: Der Anspruch auf rechtliches Gehör, Köln-BerlinBonn-München 1989.
 • Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2013. (Şerh)
 • Yılmaz, Ejder: Medeni Yargılama Hukukunda Islah, 4. Baskı, Ankara 2013. (Islah)
APA Aras A (2017). CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI. , 1927 - 1952.
Chicago Aras Aslı CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI. (2017): 1927 - 1952.
MLA Aras Aslı CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI. , 2017, ss.1927 - 1952.
AMA Aras A CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI. . 2017; 1927 - 1952.
Vancouver Aras A CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI. . 2017; 1927 - 1952.
IEEE Aras A "CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI." , ss.1927 - 1952, 2017.
ISNAD Aras, Aslı. "CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI". (2017), 1927-1952.
APA Aras A (2017). CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(3), 1927 - 1952.
Chicago Aras Aslı CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 19, no.3 (2017): 1927 - 1952.
MLA Aras Aslı CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, 2017, ss.1927 - 1952.
AMA Aras A CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 19(3): 1927 - 1952.
Vancouver Aras A CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 19(3): 1927 - 1952.
IEEE Aras A "CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI." Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19, ss.1927 - 1952, 2017.
ISNAD Aras, Aslı. "CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 19/3 (2017), 1927-1952.