Yıl: 2017 Cilt: 19 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1971 - 1996 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

YEDEK AKÇELER

Öz:
Ticari hayatta şirketler, ileride karşılaşabilecekleri risklere karşı kâr ettikleri zamanlarda önlem almak zorundadır. Şirketler için bu önlemlerden en önemlisi yedek akçe ayırmaktır. Bu durumu dikkate alan kanun koyucu, sermaye şirketleri için belli bir oranda yedek akçe ayrılması konusunda zorunluluk getirmiştir. Ticaret Kanununda yer alan, zorunlu yedek akçe ayrılmasına ilişkin hükümler dışında şirketler, mali durumlarını güçlendirmek için, esas sözleşmelerinde belli bir oranda yedek akçe ayrılmasını öngörebilirler. Yedek akçe; ileride meydana gelebilecek riskli durumlara karşı, işletmenin devamını sağlamak ve pay sahiplerine kâr dağıtabilmek amacıyla, kazançlardan ayrılan kıymetlerdir. Çalışmamızda, yedek akçe kavramını, türlerini, yedek akçe ayrılmasını ve yedek akçenin çözülmesini incelemeye çalışacağız.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

RESERVE FUNDS

Öz:
In commercial life, companies must take precautions during profitable times against future risks. One of the most important precautions among these is reserving funds. Legislators who take this situation into consideration imposed an obligation to reserve a certain amount of reserve fund. Besides the provisions of the Commercial Code regarding mandatory reserve fund, in order to strengthen their financial conditions, companies may foresee reserving a certain amount of fund in their main contracts. Reserve fund is securities which are separated from the income in order to continue the existence of the company and distribute profit to shareholders in case of any risky situation. In our study, we are going to try to examine the concept of reserve fund, its types, reserving funds and resolving reserve funds.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akbulak, Yavuz: "Anonim Şirketlerde Kar Dağıtımı Esasları ve Yedek Akçeler", Ünal Tekinalp'e Armağan, C. I, İstanbul 2003.
 • Altaş, Soner: "Anonim Şirketlerde Eş Zamanlı Sermaye Azaltımı ve Arttırımı", Mali Çözüm Dergisi, Temmuz-Ağustos 2014.
 • Altaş, Soner: "Anonim Şirketlerde Kanuni ve İhtiyari yedek Akçe Ayrımı", Bankacılık Dergisi, Sayı:93, 2015.
 • Altaş, Soner: "Anonim Şirketlerde Yedek Akçeler", Bankacılık Dergisi, Sayı:96, 2016.
 • Altaş, Soner: "Anonim ve Limited Şirketlerde Birinci Temettünün Ödenmesi Zorunlu Mudur", Mali Çözüm Dergisi, Eylül-Ekim 2003.
 • Ansay, Tuğrul: Anonim Şirketler Hukuku, 6. Bası, Ankara 1982.
 • Arslanlı, Halil: Anonim Şirketler, C. IV-V, Anonim Şirketin Hesapları, Anonim Şirketin İnfisahı ve Tasfiyesi, İstanbul 1961.
 • Başak, Levent: "TTK. ve SPK. Hükümlerine Göre Kar Payı Avansı Dağıtımına ilişkin Esaslar ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar", Vergi Sorunları Dergisi, Kasım 2012, Sayı: 314.
 • Bilgili, Fatih/Demirkapı, Ertan: Şirketler Hukuku, II. Baskı, Bursa 2012.
 • Bilgili, Fatih/Demirkapı, Ertan: Ticaret Hukuku Bilgisi, Bursa 2012.
 • Birsel, Mahmut T.: Yargıtay Kararları Işığı Altında Şirket Karı Konusunda Anonim Şirket İle Paysahibi Ararsındaki Menfaat Çatışması, Ankara 1971.
 • Birsel, Mahmut Tevfik:"İstikrarlı kar dağıtımını temin için ayrılacak yedek akçeler ile idare meclisi azalarının kazanç payları arasındaki ilişki", BATİDER 1955, C. III, S. 2.
 • Çalışkan, Merdan: "Yapı Kooperatiflerinde Ayrılan Ortaklara yapılacak ödemeler ve Varlıklardan Pay Verilmesi", Mali Çözüm Dergisi, KasımAralık 2011.
 • Çevik, Orhan Nuri: Uygulamada Şirketler Hukuku, II. Bası, Ankara 1994.
 • Çevik, Orhan/Azık, Kenan: Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, Ankara 1971.
 • Çevik, Orhan: Anonim Şirketler, 4. Bası, Ankara 2002.
 • Doğanay, İsmail: Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C. II, 2. Bası, Ankara 1981.
 • Domaniç, Hayri: Anonim Şirketler, İstanbul 1978.
 • Erdamar, Cengiz: Anonim Ortaklıkta Karın Dağıtımı ve Vergilendirilmesi, İstanbul 1982.
 • Eyüpgiller, Servet: Bankalar Kanunu Şerhi, 1981.
 • İmregün, Oğuz: Anonim Ortaklıklar, 3. Bası, İstanbul 1974.
 • Karayalçın, Yaşar: Muhasebe Hukuku, Ankara 1988.
 • Kayar, İsmail: "Hisse Senedi Yatırımcısının Korunması Açısından HAAO'- larda Kar Dağıtımı" Ünal Tekinalp'e Armağan, C. I, İstanbul 2003.
 • Kumkale, Rüknettin: Anonim Şirketler, Ankara 2003.
 • Kumkale, Rüknettin: Limited Şirketler, II. Bası, Ankara 2006.
 • Moroğlu, Erdoğan: Anonim Ortaklıklarda Esas Sermaye Artırımı, 2. Bası. İstanbul 2003.
 • Örmeci, Musa: "Anonim Şirketlerde Yedek Akçeler ve Kar Dağıtımı", Vergi Dünyası 1988, C. VI, S. 81.
 • Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin: Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 8. Bası, İstanbul 2000.
 • Tekil, Fehima: Anonim Şirketler Hukuku, 2. Bası, İstanbul 1998.
 • Tekinalp, Ünal: " Anonim Ortaklığın Bilançosu ve Yedek Akçeleri, İstanbul 1979.
 • Türk, Ahmet: "Anonim Ortaklıkta Gizli Yedek Akçeler", DEÜHFD 2002, C. IV, S. 4.
 • Türk, Ahmet: Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları, Ankara 1999.
 • Ulusoy, Yasin: Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Dış Denetim, Ankara 2007.
 • Yavuz, Mustafa: "Anonim Şirketlerde Kar Payı Alma Hakkını Kısıtlayan Unsurlar", Mali Çözüm Dergisi, Kasım-Aralık 2013.
 • Yılmaz, Ejder: Hukuk Sözlüğü, 4. Bası, Ankara 1992.
APA ÇAĞIRGAN TUNCER S, ULUSOY Y (2017). YEDEK AKÇELER. , 1971 - 1996.
Chicago ÇAĞIRGAN TUNCER Senar,ULUSOY Yasin YEDEK AKÇELER. (2017): 1971 - 1996.
MLA ÇAĞIRGAN TUNCER Senar,ULUSOY Yasin YEDEK AKÇELER. , 2017, ss.1971 - 1996.
AMA ÇAĞIRGAN TUNCER S,ULUSOY Y YEDEK AKÇELER. . 2017; 1971 - 1996.
Vancouver ÇAĞIRGAN TUNCER S,ULUSOY Y YEDEK AKÇELER. . 2017; 1971 - 1996.
IEEE ÇAĞIRGAN TUNCER S,ULUSOY Y "YEDEK AKÇELER." , ss.1971 - 1996, 2017.
ISNAD ÇAĞIRGAN TUNCER, Senar - ULUSOY, Yasin. "YEDEK AKÇELER". (2017), 1971-1996.
APA ÇAĞIRGAN TUNCER S, ULUSOY Y (2017). YEDEK AKÇELER. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(3), 1971 - 1996.
Chicago ÇAĞIRGAN TUNCER Senar,ULUSOY Yasin YEDEK AKÇELER. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 19, no.3 (2017): 1971 - 1996.
MLA ÇAĞIRGAN TUNCER Senar,ULUSOY Yasin YEDEK AKÇELER. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, 2017, ss.1971 - 1996.
AMA ÇAĞIRGAN TUNCER S,ULUSOY Y YEDEK AKÇELER. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 19(3): 1971 - 1996.
Vancouver ÇAĞIRGAN TUNCER S,ULUSOY Y YEDEK AKÇELER. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 19(3): 1971 - 1996.
IEEE ÇAĞIRGAN TUNCER S,ULUSOY Y "YEDEK AKÇELER." Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19, ss.1971 - 1996, 2017.
ISNAD ÇAĞIRGAN TUNCER, Senar - ULUSOY, Yasin. "YEDEK AKÇELER". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 19/3 (2017), 1971-1996.