Yıl: 2017 Cilt: 8 Sayı: 16 Sayfa Aralığı: 395 - 413 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İŞİN ANLAMI KAVRAMI VE TERCÜME BİR ÖLÇEĞİN TÜRKÇE’DE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ

Öz:
Bu araştırmanın amacı çalışanların iş anlam algısının ölçülmesinde Steger ve arkadaşları tarafından geliştirilen "İşin Anlamı Ölçeği"nin Türkçe geçerleme çalışmasının yapılmasıdır. Keşfedici Faktör Analizi ile Türkiye örnekleminde yapı geçerliliği ortaya çıkarılmış ve daha önceki çalışmaların aksine tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Daha sonra Doğrulayıcı Faktör analizi ile sınanmış ve yapı doğrulanmıştır. Madde analizi ve iç tutarlılık bulguları yüksek kabul edilebilir seviyededir. Ölçeğin Türkçe'de güvenirlik ve geçerliğini değerlendiren çalışma kapsamındaki uygulama ve analizler sonucunda on soruluk tek faktör yapısıyla geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir. Dili de oldukça anlaşılır olan ölçeğin işin anlamı ile ilgili olarak Türkçe yazında yapılacak araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

WORK MEANING CONCEPT AND A TRANSLATION SCALE ANALYSIS OF VALIDITY AND RELIABILITY IN TURKISH VERSION

Öz:
use the "Work And Meaning Inventory" developed by Steger et al. adapting to Turkish literature. Exploratory Factor Analysis, construct validity was revealed in the sample of Turkey and a single factor structure was obtained unlike the previous studies. It was then tested with the Confirmatory Factor Analysis and the structure was verified. Item analysis and internal consistency are highly acceptable.Turkish determined to be valid and reliable with a single factor structure of ten items in content of research. It is thought that the scale, which is also quite comprehensible language, will contribute to the research to be done in the Turkish literature about the work and meaning
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akın, A., Hamedoğlu, M. A., Kaya, Ç., & Sariçam, H. (2013). Turkish version of the work and meaning inventory (Wami): validity and reliability study. Journal Of European Education, 3(2), 11-16.
 • Akgül, A., & Çevik, O. (2005). İstatistiksel veri analizi: spss'te ışletme yönetimi uygulamaları. Ankara: Mustafa Kitabevi.
 • Alpar, R. (2010). Uygulamalı istatistik ve geçerlilik – güvenilirlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Bahad r, A. (2000). Psı koterapı de yenı b r yaklaşım: logoterapı ve vı ktor frankl. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9(9), 2.
 • Bakker, A. B., & Leiter, M.P. (2010). Work engagement: a handbook of essential theory and research. New York: Taylor & Francis.
 • Bayram, N. (2010). Yapısal eşitlik modellemesine giriş amos uygulamaları. Bursa: Ezgi Yayınevi.
 • Bontis, N., Keow, W. C. C. & Richardson, S. (2000). Intellectual capital and business performance in malaysian industries. Journal of Intellectual Capital, 1(1), 85- 100. Brayfield, A., & Rothe, H. (1951). An index of Job satisfaction. Journal Of Applied Psychology, 5, 307-311.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Chartwright, S., & Holmes, N. (2006). The Meaning Of Work: The challenge of regaining employee engagement And reducing cynicism. Human Resource Management Review, 16, 199-208.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010), Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: spss ve lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çöl, G. (2008). Algılanan güçlendirmenin ışgören performansı üzerine etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 35-46.
 • De Cicco, J., Laschinger, H. & Kerr, M. (2006). Perceptions Of empowerment and respect: effect on nurses organizational commitment in nursing homes. Journal Of Gerontological Nursing, 49-56.
 • Dimitrov, D. (2012). Sources of meaningfulness in the workplace: a study in the us hospitality sector. European Journal Of Training And Development, 36(2), 351 – 371.
 • Du Toit, A. (2003). Competitive intelligence in the knowledge economy: what is in it for south african manufacturing enterprises?. International Journal Of Information Management, 23(1), 111-120.
 • Feldman, D.B., & Snyder, C.R. (2005). Hope and the meaningful life: theoretical and empirical associations between goal-directed thinking and life meaning. Journal of Social And Clinical Psychology, 24(3), 401-421.
 • Frankl, V. E. (1984), Man's search for meaning. New York: Pocket Books.
 • Garner, H., & Meda, D. (2006). La Place du travail dans l'identité des personnes, données sociales. La Société Française, 623-63.
 • Ghadi, M.Y., Fernando, M., & Caputi, P. (2013). Transformational leadership and work engagement. Leadership & Organization Development Journal, 34(6), 532 – 550.
 • Hoar, R. (2004). Work with meaning. Management Today, May, 44-50.
 • Kapiz, S.Ö. (2001). İşin değişen anlamı ve birey yaşamında önemi. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 3(2), 78-89.
 • Kesken, J., & Ünnü, N. A. (2011). Öteki Liderlik. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Keser, A. (2005). Çalışmanın değişen anlamı ve çalışmaya ilişkin trendler. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 49, 261-379.
 • Mashlach, C., & Leiter M. P. (2016). Understanting the burnout experience: recent research and its implications psychiatry. World Psychiatry, 15(2), 103-11.
 • May, D.R., Gilson, R.L. & Harter, L.M. (2004). The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work. Journal Of Occupational And Organizational Psychology, 77(1), 11- 37.
 • Meitar, R.C., Carmeli, A. & Waldman, D.A. (2009). Linking meaningfulness ın the workplace to employee creativity: The Intervening role of organizational ıdentification and positive psychological experiences. Creatıvıty Research Journal, 21(4), 361–375.
 • Melton, A.M.A., & Schulenberg, S.E. (2008). On the measurement of meaning: logotherapy’s empirical ontributions to humanistic psychology. The Humanistic Psychologist, 36, 31-44.
 • Mendes, F., & Stander, M.W. (2011). Positive Organization: The role of leader behaviour ın work engagement and retention. Journal Of Industrial Psychology, 37(1), 1-13.
 • Morin, E. (2008). Sens Du Travail, Santé mentale et engagement organisationnel, Santé sycholog que tudes Et Recherches Rapport R-543 Irsst.
 • Nielsen, K., Randall, R., Yarker, J. & Brenner, S. O. (2008). The effects of transformational leadership on followers’ perceived work characteristics and psychological well-being: a longitudinal study. Work And Stress, 22 (1), 16-32.
 • Özdamar, K. (2004). aket rogramlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özdamar, K. (2016). Eğitim, sağlık ve davranış bilimlerinde ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi. Eskişehir: Nisan Kitabevi.
 • Pahl, R. (1994). After success, fin-de siècle anxiety and ıdentity. Cambridge: Polity Press.
 • Pratt, M.G., & Ashforth, B.E. (2003). Fostering meaningfulness in working and at work. İçinde Cameron, K.S., Dutton, J.E. & Quinn, R.E. (Eds), Positive organizational scholarship, Foundations Of A New Discipline, San Francisco, Ca: Berrett-Koehler Publishers, 309-327.
 • Seligman, M. E. P. (2002). Authentic happiness. London: Nicholas Brealey Publishing.
 • Reich, R. B. (2001). The future of success working and livind in the new economy. New York: Vintagebooks.
 • Rosso, B.D., Dekas, K.H. & Wrzesniewski, A. (2010). On The Meaning Of Work: A Theoretical integration and review. research ın organizational behavior, 30, 91-127.
 • Sezer, S. (2012). Yaşamın anlamı konusuna kuramsal ve ps kometr k çalışmalar açısından b r bakış. Ankara Ün vers tes Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, (45)1, 212.
 • Spreitzer, G.M. (1995). Psychological empowerment in the workplace : Dimensions, measurement, and validation. Academy Of Management Journal, 38(5), 1442- 1465.
 • Steger, M. F., Kashdan, T. B. , Sullivan, B. A. & Lorentz, D. (2008). Understanding the search for meaning in life: personality, Cognitive style and the dynamic between seeking and experiencing meaning. Journal of Personality, 76(2), 199-228.
 • Steger, M. F., Dik, B. J. & Duffy, R. D. (2012). Measuring meaningful work: the work and meaning inventory (Wami). Journal of Career Assessment, 00(0), 1-16. Stets, Jan E., & Burke, P. J. (2000). Identity theory and social identity theory. Social Psychology Quarterly, 63(3), 224-237.
 • Stewart, A.T. (1997). Entellektüel Sermaye: kuruluşların yeni zenginliği, Çev: Nurettin Elhüseyni, Mess Yayın No: 258, 72
 • Tabachnick, B., & Fidell, L. (2012). Using multivariate statistics. Boston: Pearson Education.
 • Tajfel, H., & Turner, J. (1985). The social identity theory of intergroup behavior, içinde Worchel, S. & Austin,W. (Eds.), Psychology of inter-group relations, (2), Chicago, Nelson-Hall, 7-24.
 • Tavşancıl, E. (2014). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Thomas, K. W., & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive elements of empowerment: an ınterpretive model of intrinsic task motivation. The Academy Of Management Review, 15 (4), 666 – 681.
 • Vuori, T., San, E., & Kira, M. (2012). Meaningfulness-making at work. qualitative research in organizations and management. An International Journal, 7(2), 231 -248.
 • Zyl, L.E., Deacon, E., & Rothmann, S. (2010). Towards happiness: experiences of work-role fit, meaningfulness and work engagement of industrial/organizational psychologists in south africa. Sa Journal Of Industrial Psychology, 36(1).
APA AFACAN FINDIKLI M, KELEŞ H, Afacan C (2017). İŞİN ANLAMI KAVRAMI VE TERCÜME BİR ÖLÇEĞİN TÜRKÇE’DE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ. , 395 - 413.
Chicago AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,KELEŞ Hatice Necla,Afacan Ceyda İŞİN ANLAMI KAVRAMI VE TERCÜME BİR ÖLÇEĞİN TÜRKÇE’DE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ. (2017): 395 - 413.
MLA AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,KELEŞ Hatice Necla,Afacan Ceyda İŞİN ANLAMI KAVRAMI VE TERCÜME BİR ÖLÇEĞİN TÜRKÇE’DE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ. , 2017, ss.395 - 413.
AMA AFACAN FINDIKLI M,KELEŞ H,Afacan C İŞİN ANLAMI KAVRAMI VE TERCÜME BİR ÖLÇEĞİN TÜRKÇE’DE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ. . 2017; 395 - 413.
Vancouver AFACAN FINDIKLI M,KELEŞ H,Afacan C İŞİN ANLAMI KAVRAMI VE TERCÜME BİR ÖLÇEĞİN TÜRKÇE’DE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ. . 2017; 395 - 413.
IEEE AFACAN FINDIKLI M,KELEŞ H,Afacan C "İŞİN ANLAMI KAVRAMI VE TERCÜME BİR ÖLÇEĞİN TÜRKÇE’DE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ." , ss.395 - 413, 2017.
ISNAD AFACAN FINDIKLI, MİNE MUKADDES vd. "İŞİN ANLAMI KAVRAMI VE TERCÜME BİR ÖLÇEĞİN TÜRKÇE’DE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ". (2017), 395-413.
APA AFACAN FINDIKLI M, KELEŞ H, Afacan C (2017). İŞİN ANLAMI KAVRAMI VE TERCÜME BİR ÖLÇEĞİN TÜRKÇE’DE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 8(16), 395 - 413.
Chicago AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,KELEŞ Hatice Necla,Afacan Ceyda İŞİN ANLAMI KAVRAMI VE TERCÜME BİR ÖLÇEĞİN TÜRKÇE’DE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 8, no.16 (2017): 395 - 413.
MLA AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,KELEŞ Hatice Necla,Afacan Ceyda İŞİN ANLAMI KAVRAMI VE TERCÜME BİR ÖLÇEĞİN TÜRKÇE’DE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , vol.8, no.16, 2017, ss.395 - 413.
AMA AFACAN FINDIKLI M,KELEŞ H,Afacan C İŞİN ANLAMI KAVRAMI VE TERCÜME BİR ÖLÇEĞİN TÜRKÇE’DE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ . 2017; 8(16): 395 - 413.
Vancouver AFACAN FINDIKLI M,KELEŞ H,Afacan C İŞİN ANLAMI KAVRAMI VE TERCÜME BİR ÖLÇEĞİN TÜRKÇE’DE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ . 2017; 8(16): 395 - 413.
IEEE AFACAN FINDIKLI M,KELEŞ H,Afacan C "İŞİN ANLAMI KAVRAMI VE TERCÜME BİR ÖLÇEĞİN TÜRKÇE’DE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ." KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 8, ss.395 - 413, 2017.
ISNAD AFACAN FINDIKLI, MİNE MUKADDES vd. "İŞİN ANLAMI KAVRAMI VE TERCÜME BİR ÖLÇEĞİN TÜRKÇE’DE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZİ". KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 8/16 (2017), 395-413.