YENİ KAMU YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DE OBEZİTE SORUNU

Yıl: 2017 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 241 - 264 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

YENİ KAMU YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DE OBEZİTE SORUNU

Öz:
Yeni kamu yönetimi insan odaklı bir yönetim anlayışına sahiptir. Bu nedenle insanın yaşam kalitesini ve süresini uzatmak için politikalar geliştirilmesini savunur. Ayrıca problemler ortaya çıkmadan önlem alınması gerektiğini vurgular. Kamu yönetimi, bu yaklaşımlar çerçevesinde ortaya koyduğu politikaları merkezi idare, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla uygulamaya çalışır. Bu bağlamada insan sağlığını tehdit eden ve onun yaşam kalitesini düşüren toplumsal bir salgın hastalık haline gelen obezite ile ilgili gerekli tedbirleri almak, politikaları üretmek ve uygulamak zorundadır. Diğer yandan, yerel yönetimler ile sivil toplum örgütlerinin obezite ile mücadele de etkin bir rol oynaması için merkezi idarenin yasal ve mali yönden bu örgütleri desteklemesi gerekir. Bir başka deyişle toplumun tüm güçlerini obezite ile mücadelede harekete geçirmek ve bu konuda toplumsal bir bilinç oluşturmak zorundadır. Merkezi idare yeni kamu yönetiminin hem insan odaklı olma anlayışı hem de kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma prensibinin bir sonucu olarak obezite ile mücadele etmek durumundadır. Zira obez olan insanların pek çoğu düşük bir verimlilikte çalışmakta ve ülke kalkınmasına yeterli ve gerekli katkıyı sağlamaktan aciz bir durumda bulunmaktadırlar. Diğer yandan kamu kaynaklarının önemli bir kısmı obez insanların tedavisi için harcanmaktadır. Sağlıklı bireyler sağlıklı bir toplumu oluşturur. Sağlıklı bir toplumun bireyleri ise ülke kalkınması ve gelişmesi için önemli bir kaynaktır. Günümüzde, yeni kamu yönetiminin bir sonucu olarak, üretim için gerekli olan unsurların en önemlisinin insan kaynağı olduğu artık kabul edilmektedir. Bütün bu nedenlerle kamu yönetimi obezite ile mücadele etmek zorundadır
Anahtar Kelime:

NEW PUBLIC ADMINISTRATION AND OBESITY PROBLEM IN TURKEY

Öz:
New public management has a people-oriented management approach. It is therefore in favor of developing policies to extend the quality and duration of human life. It also stressed the need to take measures before the problems. Public administration, this approach within the framework of policies put forward by the central government is trying to implement through local governments and civil society organizations. This binding in its quality of life that threaten human health and take the necessary measures related to obesity, which has become a social epidemic that reduces, to produce policies, and must apply. On the other hand, civil society organizations and local governments struggle with obesity also needs to support this organization from legal and financial aspects of the central government to play an active role. In other words, to mobilize all the forces of society in the fight against obesity, and it is difficult to create a public awareness on this issue. Central administration to be both people-oriented concept of new public management principles as well as a result of the effective and efficient use of public resources has to the macadel obesity. Because of the many obese people who are working at a low efficiency of the country's development and to provide sufficient and necessary additives are present in a helpless situation. On the other hand a significant portion of public resources are spent to treat obese people. Healthy individuals create a healthy society. The healthy members of society is an important resource for the country's development and growth. Nowadays, as a result of the new public management, human resources are now regarded as the most important of the elements required for production. For all these reasons the public administration has to struggle with obesity
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Altunkaynak, Berrin Zuhal ve Özbek Elvan (2006). “Obezite: Nedenleri ve Tedavi Seçenekleri, Van Tıp Dergisi, 13 (4), 2006, s.138-142.
 • Avrupa Obezite Çalışma Derneği (European Association for the Study of Obesity-EASO). http://easo.org/education-portal/obesity-facts-figures/ (Erişim Tarihi: 24 Nisan 2016)
 • Avrupa Obezite İle Mücadele Belgesi, (m.2/3-5). Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Obezite ile Mücadele Bakanlar Toplantısı: Sağlık İçin Diyet ve Fiziksel Aktivite, İstanbul, Türkiye, 15-17 Kasım 2006. www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-8207/h/obzsartc4b1.pdf (Erişim Tarihi: 24 Nisan 2016).
 • Aydın, Sabahattin (2008). “Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Yaklaşımı ve Sağlık Hizmet Sistemi Reformundaki Yeri”, Sağlık Bakanlığı, Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri, Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sempozyumu, 13-14 Kasım 2008, Ankara, 2008, s.17- 25.
 • Balcıoğlu, İbrahim ve Başer, Sinem Zeynep (2008). “Obezitenin Psikiyatrik Yönü”, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyumu Dizisi No: 62, Mart 2008, s.341-348.
 • Baltacı, Gül (2008). Obezite ve Egzersiz, 1. Baskı, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 730, Ankara, 2008.
 • Başbakanlık Genelgesi (2010); “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı”, Genelge: 2010/22; 29 Eylül 2010 tarihli Resmi Gazete, Sayı: 27714. http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2011/basinmus/okulkantinlerigidasatisi .pdf (Erişim Tarihi: 25 Nisan 2016).
 • Bilgiç, Veysel K. (2008). “Küreselleşme Sürecinde Kamu Hizmetinde Dönüşüm”, Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar, Ed. Bekir Parlak, Ankara, Turhan Kitabevi Yay., 2008, s.91- 118.
 • Buzgan, Turan (2013), Obezite İle Mücadele El Kitabı, (Sunuş Yazısı), Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2013, s.7. Program; 29 Eylül 2010 tarihli 27714 sayılı Resmi Gazete’de Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanmıştır.
 • Çöl, Meltem (1998). “Halk Sağlığı Yönünden Obezite”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Cilt 51, Sayı 3, 1998, s.173-176.
 • Değirmenci, Taner (2006). “Obez Erişkinlerde Benlik Saygısı, Yaşama Kalitesi, Yeme Tutumu, Depresyon ve Anksiyete”, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Denizli, 2006, s.1-81.
 • Dünya Sağlık Örgütü, (2006). Avrupa Obezite ile Mücadele Bakanlar Toplantısı: Sağlık İçin Diyet ve Fiziksel Aktivite, İstanbul, Türkiye, 15-17 Kasım 2006: Avrupa Obezite İle Mücadele Belgesi, m.1/1. www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-8207/h/obzsartc4b1.pdf (Erişim Tarihi: 24 Nisan 2016).
 • Frederickson, H. George (1996). “Comparing the Reinventing Government Movement with the New Public Administration”, Public Administration Review, Vol. 56, May-June 1996, s.263- 270.
 • Gökbunar, Ramazan, Doğan, Alper ve Utkuseven, Ahmet (2015). “Obezite İle Mücadelede Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Vergilerin Değerlendirilmesi”, Celal Bayar Üniversitesi İİBF, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, 2015, s.581.
 • Gülçelik, Nefle Ersöz, Gürlek, Alper ve USMAN, Aydan (2007). “Obezitenin Medikal Tedavisi”, Hacettepe Tıp Dergisi, Sayı 38, 2007, s.212-217.
 • Hood, Christopher (1991). “A Public Management For All Seasons?”, Public Administration, Spring 1991, Vol. 69, 3-19.
 • İslamoğlu, Yahya, KOPLAY, Mustafa, SUNAYI, Sadık ve AÇIKEL Mahmut (2008). “Obezite ve Metabolik Sendrom”, Tıp Araştırmaları Dergisi, 2008, 6 (3), s.168-174.
 • Kaestner, Robert (2016). “Obesity: Causes, Consequences and Public Policy Solutions” http://igpa.uillinois.edu/system/files/IR09/text/ch8-obesity.pdf (Erişim Tarihi: 11 Nisan 2016).
 • Mannıng, Nick (2001). “The Legacy of New Public Management in Developing Countries”, International Review of Administrative Sciences, Vol. 67, No. 2, June, 2001, s.297-312.
 • Mathıasen, David G., (1999). “The New Public Management and Its Critics”, International Public Management Journal, Vol. 2, No. 1, 1999, s.90-111.
 • Marobela, Matsomi, (2008). “New Public Management and the Corporatisation of the Public Sector in Peripheral Capitalist Countries”, International Journal of Social Economics, Vol. 35, No. 6, 2008, p.423-434. Milli Eğitim Bakanlığı (2011), Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, “Okul Kantinlerindeki Gıda Satışı”,Genelge; 21 Temmuz 2011/41. http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2011/basinmus/okulkantinlerigidasatisi .pdf (Erişim Tarihi: 25 Nisan 2016).
 • Musıngarımı, Primrose, (2008). Obesity in the UK: A Review and Comparative Analysis of Policies within the Devolved Regions, February 2008. ILC-UK www.ilcuk.org.uk. http://www.ilc-alliance.org/images/uploads/publicationpdfs/pdf_pdf_45.pdf (Erişim Tarihi: 11 Nisan 2016).
 • Merdol, Türkan Kutluay (2003). “Obezitede Diyet Tedavisi Temel İlkeleri ve Eğitim”, Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 2003, Suppl. 2, s.33-38. Osborne, David ve Gaebler, Ted, (1993). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, A Plume Book, New York, 1993.
 • Ömürgönülşen, Uğur, (2003). “Kamu Sektörünün Yönetimi Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Yeni Kamu İşletmeciliği”, Çağdaş Kamu Yönetimi I, Ed. Muhittin Acar, Hüseyin Özgür, Ankara, Nobel Yay., 2003, s.3-44.
 • Özilbey, Pelin ve Ergör, Gül, (2015). “İzmir İli Güzelbahçe İlçesi’nde İlköğretim Öğrencilerinde Obezite Prevalansı ve Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi” Turk J Public Health 2015;13(1), s.37. Available online at: http://tjph.org/ojs/index.php/
 • Öztek, Zafer (2008). “Sağlığın Geliştirilmesi Çalışmalarının Sağlık Hizmetlerine Entegrasyonu”, Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sempozyumu, Ankara, 2008, s.115-121. Sağlık ve Toplum Dergisi, Yıl: 21, Sayı: 1, Ocak-Mart 2011, s.3-6.
 • Parlak, Bekir ve SOBACI, Zahid, (2010). Kamu Yönetimi: Kuram ve Uygulamada, 2. Baskı, Bursa, Aktüel Yay., 2010.
 • Pederson, Christoffer Green, (2002). “New Public Management Reforms of the Danish and Swedish Welfare States: The Role of Different Social Democratic Responses”, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 15, No. 2, April 2002, p.271-294.
 • Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği, (2014). “Okullarda Diyabet Eğitimi Programı” İşbirliği Protokolu, Şubat 2014, (m.3-4). http://okulsagligi.meb.gov.tr/image/images/files/okulda_diyabet_prog_protokolu.p df (Erişim Tarihi: 24 Nisan 2016).
 • Sağlık Bakanlığı, (2008). Fiziksel Aktivite Bilgi Serisi, Koordinatör: Gül Balcı, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 734, Ankara, 2008.
 • Sağlık Bakanlığı, (2014a). Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması – 2010, (Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sonuç Raporu), Sağlık Bakanlığı Yayın No: 931, Ankara, 2014.
 • Sağlık Bakanlığı, (2004). “Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi: Yeterli ve Dengeli Beslenme”, Ankara, 2004, s.9-11.
 • Sağlık Bakanlığı, (2011). Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı (2010-2014), 2. Baskı, Ankara, 2011.
 • Sağlık Bakanlığı, (2014b). Türkiye’de Obezite Tedavisinde Obezite Cerrahisinin Yeri, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı Yay., Ankara, 2014, s.38. http://www.hta.gov.tr/pdf/Obezite%20Cerrahisi%20Rapor%2025%2004%202014. pdf (Erişim Tarihi: 28 Mart 2016).
 • Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, (2013a). Obezite İle Mücadele El Kitabı, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 904, Ankara, 2013.
 • Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, (2010). Türkiye Obezite (Şişmanlık) İle Mücadele ve Kontrol Programı (2010-2014), 1. Baskı, Ankara, 2010.
 • Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, (2013b). Türkiye
 • Sağlam, Fazıl ve GÜVEN, Hakan, (2014). “Obezitenin Cerrahi Tedavisi”, Okmeydanı Tıp Dergisi, Sayı 30 (Ek Sayı:1), 2014, s.60-65.
 • Septioğlu, Ali Sait, (2008). “Sağlık İnsangücü Planlaması”, Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sempozyumu, 13-14 Kasım 2008 Ankara, 2008, s.83-107.
 • Sözen, Süleyman, (2005). Teori ve Uygulamada Yeni Kamu Yönetimi, Ankara, Seçkin Yay., 2005.
 • Turunç, Sencer, (2014). “Obezite Vergisi; Sıkı Maliye Politikasının Bir Aracı Olabilir mi?”, Özel Gündem, Şubat 2014, s.1-12. http://www.abmaliye.gov.tr/ABDID%20Raporlar/Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20v e%20%C4%B0nceleme%20Serisi/Obezite%20Vergisi.pdf (Erişim Tarihi: 11 Nisan 2016).
 • Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu, (2008). Yeterli ve Dengeli Beslen; Sağlıklı Yaşa, COMART Kurumsal İletişim Hizmetleri, 1. Baskı, Ankara, 2008. http://tgdf.org.tr/pdf/YDBSY-2.pdf (Erişim Tarihi: 25 Nisan 2015).
 • Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, (2015). Obezite Tanı ve Tedavi Kılavuzu, 2. Baskı, Ankara, 2015.
 • Yardım, Nazan, (2015). “Sağlık Perspektifi ile Beklentiler”, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurum, Fiziksel Aktivite Çalıştayı, 9-10 Şubat 2015, Ankara, s.7-10. http://fizikselaktivite.gov.tr/wp-content/uploads/Calistay_Kitapcik.pdf (Erişim Tarihi: 11 Nisan 2016).
 • Yıldırım, Mine, Akyol, Aslı ve Ersoy, Gülgün, (2012). Şişmanlık (Obezite) ve Fiziksel Aktivite, 2. Baskı, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 729, Ankara, 2012.
 • Zorlutuna, Yaman, (2008). “Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri ve Sağlığın Teşviki”, Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sempozyumu, 13-14 Kasım 2008, Ankara, 2008, s.33-42.
APA TUNÇER P (2017). YENİ KAMU YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DE OBEZİTE SORUNU. , 241 - 264.
Chicago TUNÇER Polat YENİ KAMU YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DE OBEZİTE SORUNU. (2017): 241 - 264.
MLA TUNÇER Polat YENİ KAMU YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DE OBEZİTE SORUNU. , 2017, ss.241 - 264.
AMA TUNÇER P YENİ KAMU YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DE OBEZİTE SORUNU. . 2017; 241 - 264.
Vancouver TUNÇER P YENİ KAMU YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DE OBEZİTE SORUNU. . 2017; 241 - 264.
IEEE TUNÇER P "YENİ KAMU YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DE OBEZİTE SORUNU." , ss.241 - 264, 2017.
ISNAD TUNÇER, Polat. "YENİ KAMU YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DE OBEZİTE SORUNU". (2017), 241-264.
APA TUNÇER P (2017). YENİ KAMU YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DE OBEZİTE SORUNU. Turkish Studies (Elektronik), 12(2), 241 - 264.
Chicago TUNÇER Polat YENİ KAMU YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DE OBEZİTE SORUNU. Turkish Studies (Elektronik) 12, no.2 (2017): 241 - 264.
MLA TUNÇER Polat YENİ KAMU YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DE OBEZİTE SORUNU. Turkish Studies (Elektronik), vol.12, no.2, 2017, ss.241 - 264.
AMA TUNÇER P YENİ KAMU YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DE OBEZİTE SORUNU. Turkish Studies (Elektronik). 2017; 12(2): 241 - 264.
Vancouver TUNÇER P YENİ KAMU YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DE OBEZİTE SORUNU. Turkish Studies (Elektronik). 2017; 12(2): 241 - 264.
IEEE TUNÇER P "YENİ KAMU YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DE OBEZİTE SORUNU." Turkish Studies (Elektronik), 12, ss.241 - 264, 2017.
ISNAD TUNÇER, Polat. "YENİ KAMU YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DE OBEZİTE SORUNU". Turkish Studies (Elektronik) 12/2 (2017), 241-264.