Yıl: 2017 Cilt: 16 Sayı: 63 Sayfa Aralığı: 1230 - 1241 Metin Dili: Türkçe

ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Öz:
Bu araştırmanın temel amacı; öğretim elemanlarının mesleki hayatlarında karşılaştıkları etik dışı davranışları incelemektir. Temel amaca ulaşabilmek için; öğretim elemanlarının akademik araştırmalarında, meslektaşlarıyla ilişkilerinde, öğrencileriyle ilişkilerinde, eğitim-öğretim faaliyetlerinde ve bunların dışında en fazla gözlemledikleri etik dışı davranışların neler olduğu sorularına cevap aranmıştır.Bu araştırma nitel bir çalışmadır. Amaçlar çerçevesinde hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. Form, alt amaçlar doğrultusunda beş sorudan oluşmaktadır. Hazırlanan görüşme formu, Dicle Üniversitesi bünyesinde yer alan farklı fakültelerin öğretim elemanlarına araştırmacılar tarafından gidilerek doğrudan uygulanmıştır. Öğretim elemanlarının verdiği cevaplar araştırmacılar tarafındankayıt edilerek ve öğretim elemanlarının kendi yazılarıyla doldurduğu görüşme formu verileriyle bilgiler toplanmıştır. Araştırmaya 24 öğretim elemanı katılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde nitel araştırma yaklaşımlarından betimsel analiz tekniği uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğretim elemanlarının akademik çalışmalarda gözlemledikleri en fazla ihlal edilen etik davranış;"intihal" olmuştur. Sonrasında çalışmaların orijinallikten uzak olması ve aynı çalışmanın farklı isimlerle birden çok yayınlanması gelmektedir. Öğretim elemanlarının meslektaşlarıyla ilişkilerinde gözlemledikleri etik dışı davranışlar ise sırasıyla;kıskançlık, negatif rekabet, bilimsel etiğe aykırı yardımlaşma ve ast-üst ilişkileri olmuştur. Öğretim elemanlarının öğrencileriyle ilgili gözlemlediği etik dışı davranışlar ise öğrencilere yeterince değer vermeme, taraflı davranma ve öğrencileri özel işlerde çalıştırma olmuştur. Yine öğretim elemanlarının eğitim öğretim faaliyetlerinde karşılaştığı etik dışı davranışların başında derslere gereken önemin verilmemesi gelmiştir.
Anahtar Kelime:

UNETHICAL BEHAVIOURS THAT INSTRUCTORS COME ACROSS DURING THEIR CAREER: THE CASE OF DICLE UNIVERSITY

Öz:
The main aim of this study is to put forward unethical behaviours that instructors come across during their career. This is a qualitative research. A semi-structured interview form has been prepared regarding main and sub purposes of the study. The form consists of five purposes in accordance with sub-questions. The interview form has been applied by researchers of Dicle University. The answers given by the lecturers were recorded by the researchers and the information was gathered by the semi-structured interview form filled in by the lecturers. The study was attended by 24 lecturers. While analysing data, descriptive analysis technique was applied According to research findings, the most unethical behaviours that instructors witness are plagiarism. Theinstructors also agree that scientific researches are away from originality and some researches are duplicatestudies. Unethical behaviours that instructors witness during their relationship with their colleagues are jealousy,negative competition, aid in violation of scientific ethics and superior-subordinate relationship. Unethicalbehaviours that instructors witness during their relationship with their students are underestimation of students,behaviours of sided acts, individual works. .. Unethical behaviours that instructors witness during theirinstructional activities is underestimation of instructional activities.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aktan, C., (2004). Nasıl Bir Üniversite? Đstanbul: Değişim Yayınları
 • Arıkan, H., Demir, G, Y. (2009). Akademisyenlik ve Etik: Uygulamalar Üzerine Toplumsal Bir Değerlendirme. VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009. “Toplumsal Dönüşümler Ve Sosyolojik Yaklaşımlar”.Adnan Menderes Üniversitesi, AYDIN Arslan, A., (1994), Felsefeye Giriş, Ankara: Vadi Yayınları.
 • Atayman, V. (2005). Etik. Đstanbul: Donkişot Yayınları
 • Aydın, Đ. (2002), Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik, Pegema Akademi Yayıncılık, Ankara
 • Borkowski, S. C., &Welsh, M. J. (2000). Ethical practice in the accounting publishing process: Contrasting opinions of authors and editors. Journal of Business Ethics, 25(1), 15-31.
 • Büken, N. Ö. (2006). Türkiye örneğinde akademik dünya ve akademik etik. Hacettepe Tıp Dergisi, 37(3), 164-170.
 • Bülbül, T. (2004). Bilimsel Yayınlarda Etik. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(15), 53-61.
 • Comas-Forgas, R., &Sureda-Negre, J. (2010). Academic plagiarism: Explanatory factors from students’ perspective. Journal of Academic Ethics, 8(3), 217-232.
 • Dağlı, A., Akyıldız, S. (2009). Đlköğretim Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Đlköğretim Denetmenlerinin Etik Davranışları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2009), 27-38
 • De George, R. T. (2003). Ethics, academic freedom and academic tenure. Journal of Academic Ethics, 1(1), 11-25.
 • Deliveli, K. (2013). Üniversitelerde Mobbing Mağduru Kadın Yöneticiler. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1).
 • Gözütok, D. (1999). Öğretmenlerin Etik Davranışları. The Third Internaional Conference on Teacher Education Almost 2000: Crises and Challenge Teacher Education. Juhn 27- July 1. Beit Berl Collage, Israel
 • Günal, Đ. H. (2010). Yayın etiği ve sorunları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi.
 • Gündüz, Y., Coşkun,S. Z. (2012). Öğrenci Algısına Göre Öğretmen Etik Değerler Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 13, Sayı 1, Nisan 2012, Sayfa 111-131
 • Hamilton, N. W. (2002). Academic ethics: Problems and materials on professional conductands hared governance. Greenwood Publishing Group.
 • Kansu, E. (1994) Dünya'da ve Türkiye'de Bilim, Etik ve Üniversite (s.71- 75). TÜBA,Bilimsel Toplantı Serileri 1, Ankara: TÜBA
 • Kırel, Ç. (2000). Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Bir Uygulama Çalışması. Eskişehir: T.C Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • Kuçuradi, Đ (2003). Etik ve “Etikler”. TMH - Türkiye Mühendislik Haberleri Sayı 423 - 2003
 • Kumral, O. (2009). Öğretmen adaylarının öğretim elemanlarının davranışlarına yönelik algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 92-102.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. 2. Edition London: Sage Publication.
 • Özdemir, M. (2008). Kamu Yönetiminde Etik. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, 2008, Ss. 179-195.
 • Özgan, H., Külekçi, E., & Özkan, M. (2012). Analyzing of the relationships between organizational cynicism and organizational commitment of teaching staff. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 196-205.
 • Özmen, F., Güngör, A. (2008). Eğitim Denetiminde Etik. Đnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı:15 (137–155)
 • Pelit, E., Güçer, E., (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğiyle Đlgili Etik Olmayan Davranışlara Ve Öğretmenleri Etik Dışı Davranışa Yönelten Faktörlere Đlişkin Algılamaları. Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl: 2006 Sayı: 2
 • Pupovac, V., Bilic-Zulle, L., &Petrovecki, M. (2008). On Academic Plagiarismin Europe. An Analytical Approach Based on Four Studies. Digithum, 10, 13-19.
 • TDK (Türk Dil Kurumu), (2013). http://tdkterim.gov.tr/bts/ 18.02.2013 tarihinde erişilmiştir. TÜBA (2001). Bilimsel araştırmalarda etik ve sorunlar. 18.02.2013 tarihinde http://www.tuba.gov.tr/tr/yayinlar/tuba-bilim-ve-dusun-dizisi/1142-bilimsel-arastirmada-etikve-sorunlari-10.htmladresinden erişildi.
 • TÜBĐTAK (2006). Bilimsel dergilere gönderilen makalelerde dikkat edilmesi gereken noktalar. 18.02.2013 tarihinde http://journals.tubitak.gov.tr/genel/brosur.pdf adresinden erişildi.
 • Uçak, N., Birinci H. (2008). Bilimsel Etik ve Đntihal. Türk Kütüphaneciliği 22, 2 (2008), 187-204
 • Yeşiltaş, M., & Öztürk, Y. (2000). Öğretim elemanlarının ders vermelerindeki başarılarının değerlendirilmesi sisteminin Türk kamu üniversitelerinde uygulanabilirliği üzerine bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(19).
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
APA ORAL B, AVCI Y, TÖSTEN R (2017). ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. , 1230 - 1241.
Chicago ORAL BEHÇET,AVCI YUNUS EMRE,TÖSTEN RASİM ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. (2017): 1230 - 1241.
MLA ORAL BEHÇET,AVCI YUNUS EMRE,TÖSTEN RASİM ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. , 2017, ss.1230 - 1241.
AMA ORAL B,AVCI Y,TÖSTEN R ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. . 2017; 1230 - 1241.
Vancouver ORAL B,AVCI Y,TÖSTEN R ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. . 2017; 1230 - 1241.
IEEE ORAL B,AVCI Y,TÖSTEN R "ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ." , ss.1230 - 1241, 2017.
ISNAD ORAL, BEHÇET vd. "ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". (2017), 1230-1241.
APA ORAL B, AVCI Y, TÖSTEN R (2017). ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 16(63), 1230 - 1241.
Chicago ORAL BEHÇET,AVCI YUNUS EMRE,TÖSTEN RASİM ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 16, no.63 (2017): 1230 - 1241.
MLA ORAL BEHÇET,AVCI YUNUS EMRE,TÖSTEN RASİM ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.16, no.63, 2017, ss.1230 - 1241.
AMA ORAL B,AVCI Y,TÖSTEN R ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2017; 16(63): 1230 - 1241.
Vancouver ORAL B,AVCI Y,TÖSTEN R ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2017; 16(63): 1230 - 1241.
IEEE ORAL B,AVCI Y,TÖSTEN R "ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 16, ss.1230 - 1241, 2017.
ISNAD ORAL, BEHÇET vd. "ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 16/63 (2017), 1230-1241.