Yıl: 2018 Cilt: 17 Sayı: 66 Sayfa Aralığı: 577 - 593 Metin Dili: Türkçe

GENÇ YETİŞKİNLERİN SİYASAL KİMLİKLERİNİN İKİ - DÖNGÜLÜ KİMLİK BİÇİMLENMESİ MODELİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ1

Öz:
Bu araştırmada, genç yetişkinlerin siyasal alandaki ve genel düzeydeki kimlik biçimlenmesi, "İki-Döngülü Kimlik Biçimlenmesi Modeli" bağlamında incelenmiştir. Araştırma grubu, İstanbul'da yaşayan 25 ile 35 yaşları arasındaki 988 genç yetişkinden oluşmuştur. Genç yetişkinler siyasal alanda kimlik statülerine "Genişletilmiş Objektif Ego Kimlik Statüsü Ölçeği-2 (EOM-EIS-2)"nin "Siyasal Alan Alt Ölçeği" kullanılarak gruplanmışlardır. Genel düzeydeki kimlik biçimlenmesi "Kimlik Gelişiminin Boyutları Ölçeği (DIDS)" ile ölçümlenmiştir. Siyasal alanda askıya alınmış kimlik statüsünün en fazla katılımcıyı içeren kimlik statüsü grubu olduğu belirlenmiştir. Genç yetişkinlerin genel kimlik düzeyinde en fazla içsel yatırımda bulunma ve seçenekleri genişlemesine araştırma süreçlerini yaşadıkları görülmüştür. Siyasal alanda başarılı kimlik statüsünde olan katılımcıların diğer kimlik statüsü gruplarındaki katılımcılara kıyasla genel düzeyde daha fazla içsel yatırımda bulundukları belirlenmiştir. Diğer kimlik statüsü gruplarına kıyasla, ipotekli kimlik statüsü grubunun içsel yatırımları ile daha fazla özdeşleştiği ve dağınık kimlik statüsü grubunun seçeneklerini daha fazla saplantılı olarak araştırdığı bulunmuştur. Araştırmanın bulguları "Kimlik Statüsü Yaklaşımı", "İki-Döngülü Kimlik Biçimlenmesi Modeli" ve kimlik çalışmaları ile ilişkili olarak tartışılmıştır
Anahtar Kelime:

EXAMINATION OF YOUNG ADULTS’ POLITICAL IDENTITY WITH REGARD TO DUAL-CYCLE MODEL OF IDENTITY FORMATION

Öz:
In this study, young adults’ identity formation in political domain and on general level was examined with regard to “Dual-Cycle Model of Identity Formation”. Research group was composed of 988 young adults between the ages of 25 and 35, living in Istanbul. The young adults were grouped into identity statuses in political domain by using “Political Domain Subscale” of “Extended Objective Measure of Ego Identity Status-2 (EOMEIS-2)”. Identity formation on general level was measured with “Dimensions of Identity Development Scale (DIDS)”. In political domain moratorium was specified to be the identity status group that involved the most participants. Results revealed that on general level young adults were mostly in commitment making and exploration in breadth processes. Achieved identity group in political domain made more commitments than other identity status groups on general level. It was found that foreclosed identity group identified with commitments and diffused identity group engaged in ruminative exploration more than other identity status groups. The study results were discussed with regard to “Identity Status Approach”, “Dual-Cycle Model of Identity Formation” and identity research
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arneaud, M. J., Alea, N., & Espinet, M. (2016). Identity development in Trinidad: Status differences by age, adulthood transitions, and culture. Identity, 16(1), 59–71. doi:10.1080/15283488.2015.1121818
 • Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469-480. doi:10.1037/0003- 066X.55.5.469
 • Atak, H. (2011). Kimlik gelişimi ve kimlik biçimlenmesi: Kuramsal bir değerlendirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(1), 163-213.
 • Bennion, L. D., & Adams, G. R. (1986). A revision of the extended version of the Objective Measure of Ego Identity Status: An identity instrument for use with late adolescents. Journal of Adolescent Research, 1(2), 183–198. doi:10.1177/074355488612005
 • Berzonsky, M. D., & Kuk, L. S. (2000). Identity status, identity processing style, and transition to university. Journal of Adolescent Research, 15(1), 81-98. doi:10.1177/0743558400151005
 • Campbell, J. D., Trapnell, P. D., Heine, S., Katz, I. M., Lavalle, L. F., & Lehman, D. R. (1996). Self-concept clarity: Measurement, personality correlates and cultural boundaries. Journal of Personality and Social Psychology, 70(1), 141–156. doi:10.1037/0022-3514.70.1.141
 • Crocetti, E., Rubini, M., & Meeus, W. (2008). Capturing the dynamics of identity formation in various ethnic groups: Development and validation of a three-dimensional model. Journal of Adolescence, 31(2), 207–222. doi:10.1016/j.adolescence.2007.09.002
 • Crocetti, E., Sica, L. S., Schwartz, S. J., Serafini, T., & Meeus, W. (2013). Identity styles, dimensions, statuses, and functions: Making connections among identity conceptualizations. European Review of Applied Psychology, 63(1), 1–13. doi:10.1016/j.erap.2012.09.001
 • Crocetti, E., & Meeus, W. (2015). The identity statuses: Strenghts of a person-centered approach. K. C. McLean, & M. Syed (Eds.), The Oxford handbook of identity development içinde (pp. 97–114). New York: Oxford University Press.
 • Çakır, S. G., & Aydın, G. (2005). Parental attitudes and ego identıty status of Turkish adolescents. Adolescence, 40(160), 847-859. doi:10.1016/j.sbspro.2012.02.073
 • Erikson, E. (1950/1963). Childhood and society (2. bs.). New York: Norton.
 • Erikson, E. H. (1959/1994). Identity and the life cycle. New York: Norton.
 • Erikson, E. (1968/1994). Identity: Youth and crisis. New York: Norton.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3. bs.). London: Sage Publications.
 • Goossens, L. (2001). Global versus domain-specific statuses in identity research: A comparison of two self-report measures. Journal of Adolescence, 24(6), 681–699. doi:10.1006/jado.2001.0438
 • Grotevant, H. D. (1987). Toward a process model of identity formation. Journal of Adolescent Research, 2(3), 203–222. doi:10.1177/074355488723003
 • Grotevant, H. D., & Adams, G. R. (1984). Development of an objective measure to assess ego identity in adolescence: Validation and replication. Journal of Youth and Adolescence, 13(5), 419–438. doi:10.1007/BF02088639
 • Hammack, P. L. (2015) Theoretical foundations of identity. K. C. McLean, & M. Syed (Eds.), The Oxford handbook of identity development içinde (pp. 11–30). New York: Oxford University Press.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). Özerk-ilişkisel benlik: Yeni bir sentez. Türk Psikoloji Dergisi, 11(37), 36-43.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Kültürel Psikoloji: Kültür bağlamında insan ve aile. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Kroger, J. (1997). Gender and identity: The intersection of structure, content and context. Sex Roles, 36(11-12), 767-770. doi:10.1023/A:1025627206676
 • Kroger, J., Martinussen, M., & Marcia, J. E. (2010). Identity status change during adolescence and young adulthood: A meta-analysis. Journal of Adolescence, 33(5), 683–698. doi:10.1016/j.adolescence.2009.11.002
 • Kroger, J. & Marcia, J. E. (2011). The identity statuses: Origins and interpretations. S. J. Schwartz, K. Luyckx, & V. L. Vignoles (Eds.), Handbook of identity theory and research içinde (pp. 31–54). New York: Springer.
 • Luyckx, K., Goossens, L., & Soenens, B. (2006a). A developmental contextual perspective on identity construction in emerging adulthood: Change dynamics in commitment formation and commitment evaluation. Developmental Psychology, 42(2), 366-380. doi:10.1037/0012-1649.42.2.366
 • Luyckx, K., Goossens, L., Soenens, B., & Beyers, W. (2006b). Unpacking commitment and exploration: Validation of an integrative model of adolescent identity formation. Journal of Adolescence, 29(3), 361–378. doi:10.1016/j.adolescence.2005.03.008
 • Luyckx, K., Soenens, B., Vansteenkiste, M., Goossens, L., & Berzonsky, M. D. (2007). Parental psychological control and dimensions of identity formation in emerging adulthood. Journal of Family Psychology, 21(3), 546-550. doi:10.1037/0893- 3200.21.3.546
 • Luyckx, K., Schwartz, S. J., Berzonsky, M. D., Soenens, B., Vansteenkiste, M., Smits, I., & Goossens, L. (2008). Capturing ruminative exploration: Extending the fourdimensional model of identity formation in late adolescence. Journal of Research in Personality, 42(1), 58–82. doi:10.1016/j.jrp.2007.04.004
 • Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3(5), 551–558. doi:10.1016/j.sbspro.2013.08.565
 • Marcia, J. E. (1980). Identity in adolescence. J. Adelson (Ed.), Handbook of adolescent psychology içinde (pp. 159–187). New York: Wiley.
 • Meeus, W. (1996). Studies on identity development in adolescence: An overview of research and some new data. Journal of Youth and Adolescence, 25(5), 569-598. doi:10.1007/BF01537355
 • Meeus, W., Iedema, J., Helsen, M., & Vollebergh, W. (1999). Patterns of adolescent identity development: Review of literature and longitudinal analysis. Developmental Review, 19(4), 419–461. doi:10.1006/drev.1999.0483
 • Meeus, W., Oosterwegel, A., & Vollebergh, W. (2002). Parental and peer attachment and identity development in adolescence. Journal of Adolescence, 25(1), 93-106. doi:10.1006/jado.2001.0451
 • Morsünbül, Ü. (2014). The effects of identity dimensions and employment on the transition to adulthood. The Online Journal of Counseling and Education, 3(1), 1-10.
 • Morsünbül, Ü., & Çok, F. (2013). Kimlik gelişiminde yeni bir boyut: Seçeneklerin saplantılı araştırılması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(40), 232-244.
 • Pastorino, E., Dunham, R. M., Kidwell, J. S., Bacho, R. A., & Lamborn, S. D. (1997). Domain-specific gender comparisons in identity development among college youth: Ideology and relationships. Adolescence, 32(127), 559-577.
 • Schwartz, S. (2001). The evolution of Eriksonian and neo-Eriksonian identity theory and research: A review and integration. Identity: An International Journal of Theory and Research, 1(1), 7–58. doi:10.1207/S1532706x
 • Schwartz, S. J., Beyers, W., Luyckx, K., Soenens, B., Zamboanga, B. L., Forthun, L. F., & Waterman, A. S. (2011). Examining the light and dark sides of emerging adults’ identity: A study of identity status differences in positive and negative psychosocial functioning. Journal of Youth and Adolescence, 40(7), 839–859. doi:10.1007/s10964- 010-9606-6
 • Solomontos-Kountouri, O., & Hurry, J. (2008). Political, religious and occupational identities in context: Placing identity status paradigm in context. Journal of Adolescence, 31(2), 241–58. doi:10.1016/j.adolescence.2007.11.006
 • Sunar, D. (2002). Change and continuity in the Turkish middle class family. R. Liljestrom & E. Özdalga (Eds.), Autonomy and dependence in family: Turkey and Sweden in critical perspective içinde (pp. 217-237). Istanbul: Swedish Research Institute.
 • Sunar, D., & Fişek, G. O. (2005). Contemporary Turkish families. J. L. Roopnarine & U. P. Gielen (Eds), Families in global perspective içinde (pp. 169–183). Boston: Pearson.
 • Stephen, J., Fraser, E., & Marcia, J. E. (1992). Moratorium-achievement (Mama) cycles in lifespan identity development: Value orientations and reasoning system correlates. Journal of Adolescence, 15(3), 283-300. doi:10.1016/0140-1971(92)90031-Y
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics (5 bs.). Boston: Pearson/Allyn & Bacon.
 • Tajfel, H., & Turner, J. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), Psychology of intergroup relations içinde (pp. 7–24). Chicago: Nelson-Hall.
 • Varan, A. (1990). Liseli gençlerin kimlik statülerinin cinsiyet, yaş ve sosyal-çevre açısından incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
APA AKMAN ÖZDEMİR P, ÇELEN N (2018). GENÇ YETİŞKİNLERİN SİYASAL KİMLİKLERİNİN İKİ - DÖNGÜLÜ KİMLİK BİÇİMLENMESİ MODELİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ1. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 17(66), 577 - 593.
Chicago AKMAN ÖZDEMİR PETEK,ÇELEN Nermin GENÇ YETİŞKİNLERİN SİYASAL KİMLİKLERİNİN İKİ - DÖNGÜLÜ KİMLİK BİÇİMLENMESİ MODELİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ1. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 17, no.66 (2018): 577 - 593.
MLA AKMAN ÖZDEMİR PETEK,ÇELEN Nermin GENÇ YETİŞKİNLERİN SİYASAL KİMLİKLERİNİN İKİ - DÖNGÜLÜ KİMLİK BİÇİMLENMESİ MODELİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ1. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.17, no.66, 2018, ss.577 - 593.
AMA AKMAN ÖZDEMİR P,ÇELEN N GENÇ YETİŞKİNLERİN SİYASAL KİMLİKLERİNİN İKİ - DÖNGÜLÜ KİMLİK BİÇİMLENMESİ MODELİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ1. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2018; 17(66): 577 - 593.
Vancouver AKMAN ÖZDEMİR P,ÇELEN N GENÇ YETİŞKİNLERİN SİYASAL KİMLİKLERİNİN İKİ - DÖNGÜLÜ KİMLİK BİÇİMLENMESİ MODELİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ1. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2018; 17(66): 577 - 593.
IEEE AKMAN ÖZDEMİR P,ÇELEN N "GENÇ YETİŞKİNLERİN SİYASAL KİMLİKLERİNİN İKİ - DÖNGÜLÜ KİMLİK BİÇİMLENMESİ MODELİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ1." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 17, ss.577 - 593, 2018.
ISNAD AKMAN ÖZDEMİR, PETEK - ÇELEN, Nermin. "GENÇ YETİŞKİNLERİN SİYASAL KİMLİKLERİNİN İKİ - DÖNGÜLÜ KİMLİK BİÇİMLENMESİ MODELİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ1". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 17/66 (2018), 577-593.