Yıl: 2018 Cilt: 33 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 242 - 255 Metin Dili: Türkçe

Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki: Problem Çözme Becerilerinin Aracılık Etkisi

Öz:
Üniversite birinci sınıftaki öğrencilerin üniversiteye uyum sürecinde oldukları dikkate alındığında depresyon düzeyleri, algıladıkları sosyal destek ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi, onlara sunulacak psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin planlanması açısından önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişkide problem çözme becerilerinin aracılık etkisini belirlemektir. Araştırmanın örneklemi Ömer Halisdemir Üniversitesinde dört fakültede ve birinci sınıfta öğrenim gören 3700 öğrenciden oranlı örnekleme yöntemiyle seçilen 319 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcılara Beck Depresyon Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Problem Çözme Envanteri uygulanmıştır. Veriler basit ve çoklu doğrusal regresyon analizi ile çözümlenmiştir. Ön analizde bir öğretim yılında kişisel zorluk yaşadığını belirten öğrencilerin depresyon puanlarının daha yüksek olduğu, kadınların kendilerini problem çözme konusunda daha olumlu algıladıkları bulunmuştur. Kişisel zorluk deneyiminin, algılanan problem çözme becerilerinin ve algılanan sosyal desteğin depresyonun önemli yordayıcıları olduğu bulunmuştur. Ayrıca algılanan sosyal destek ve depresyon arasındaki ilişkide problem çözme becerilerinin kısmen aracı olduğu saptanmıştır
Anahtar Kelime:

Relationship between University Students’ Perceived Social Support and Depression Levels: Mediating Effects of Problem-Solving Skills

Öz:
Considering that first-year students are in the process of adapting to the university, examining the relationships between their depression levels, perceived social support and problem-solving skills becomes crucial in terms of planning psychological counseling and guidance services that will be offered to them. The purpose of this study is to examine the mediating role of problem-solving skills in the relationship between perceived social support and depression in university students.The study sample is comprised of 319 first-year students selected by proportional sampling method out of 3700 first-year students attending four faculties of Ömer Halisdemir University. Beck Depression Inventory, Multidimensional Scale of Perceived Social Support and Problem-Solving Inventory were administered to the participants. The data were analyzed using simple and multiple linear analysis. In the preliminary analysis, it was found that depression scores of students who stated that they had personal difficulties in an academic year were higher, and women perceived themselves positively in problem solving. It was seen that personal difficulty experience was important predictors of perceived problem-solving skills and perceived social support. Furthermore, it was determined that problem-solving skills were partial mediators in the relationship between perceived social support and depression
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA YAVUZER Y, ALBAYRAK G, KELDAL G (2018). Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki: Problem Çözme Becerilerinin Aracılık Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 242 - 255.
Chicago YAVUZER YASEMİN,ALBAYRAK GÜLDENER,KELDAL Gökay Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki: Problem Çözme Becerilerinin Aracılık Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33, no.1 (2018): 242 - 255.
MLA YAVUZER YASEMİN,ALBAYRAK GÜLDENER,KELDAL Gökay Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki: Problem Çözme Becerilerinin Aracılık Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, 2018, ss.242 - 255.
AMA YAVUZER Y,ALBAYRAK G,KELDAL G Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki: Problem Çözme Becerilerinin Aracılık Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 33(1): 242 - 255.
Vancouver YAVUZER Y,ALBAYRAK G,KELDAL G Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki: Problem Çözme Becerilerinin Aracılık Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 33(1): 242 - 255.
IEEE YAVUZER Y,ALBAYRAK G,KELDAL G "Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki: Problem Çözme Becerilerinin Aracılık Etkisi." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, ss.242 - 255, 2018.
ISNAD YAVUZER, YASEMİN vd. "Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki: Problem Çözme Becerilerinin Aracılık Etkisi". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33/1 (2018), 242-255.