Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 257 - 295 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tüketici Etnosentrizmi, Kozmopolitlik, Satın Alma Tarzı, İlgilenim ve Algılanan Riskin Yerli Giyim Ürünü Satın Alma Niyetine Etkisi

Öz:
Küreselleşme yalnızca giyim endüstrisinin büyümesine aracılık etmemiştir. Aynı zamanda bireylere farklı kültürlerle etkileşime girme imkânı sağlamış ve tüketicilerin satın alma alışkanlıklarında değişimlere sebep olmuştur. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, etnosentrizm, kozmopolitlik, satın alma tarzı, ilgilenim ve algılanan riskin yerli giyim ürünü satın alma niyeti üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. Araştırma örnekleminde İstanbul'da yaşamakta olan 18 yaşından büyük bireyler hedeflenmiş, toplamda geçerli olan 464 anket araştırmaya dâhil edilmiştir. Anket verileri kolayda örnekleme yöntemiyle toplanmıştır. Çalışma sonucunda etnosentrizm, marka bilinçli, moda bilinçli ve fiyat bilinçli satın alma tarzlarının yerli giyim ürünü satın alma niyeti üzerinde olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kozmopolitliğin tüketici etnosentrizmini olumsuz yönde etkilediği ortaya çıkarılmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

The Effect of Ethnocentrism, Cosmopolitanism, Consumer Decision Making Style, Involvement and Perceived Risk on the Intention to Purchase Domestic Clothing Products

Öz:
Globalization has not only mediated the growth of the clothing industry; but also let individuals to interact with different cultures and caused changes of buying habits. Within this context, the aim of this study is to reveal the effect of ethnocentrism, cosmopolitanism, consumer decision making style, involvement and perceived risk on the intention to purchase domestic brand clothing products. From the research subjects who are individuals older than 18 years living in Istanbul, 464 usable surveys are collected. According to the results, ethnocentrism, brand conscious, fashion conscious and price conscious purchasing styles positively affect intention to purchase domestic brand clothing products. Furthermore, it has been found that cosmopolitanism negatively affects ethnocentrism
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akın, Murat, Recep Çiçek, Esen Gürbüz, ve M. Emin İnal (2009), “Tü- ketici Etnosentrizmi ve Davranış Niyetleri Arasındaki Farklılığın Belirlenmesinde CATSCALE Ölçeği”, Ege Akademik Bakış, 9(2), 489-512.
 • Albert, Caruana ve Magri Emanuel (1996), “The Effects Of Dogmatism And Social Class Variables On Consumer Ethnocentrism In Malta”, Marketing Intelligence & Planning, 14(4).
 • Arı, Emin Sertaç ve Canan Madran (2011), “Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisinin Rolü”, Öneri, 9(35), 15-33.
 • Aysuna, Ceyda (2006), Tüketici Etnosentrizmi Etkisini Ölçmede CATSCALE Ölçeği ve Türkiye Uygulaması, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Balabanis, George, Adamantios Diamantopoulos, Rene Dentiste Mueller veT.C. Melewar (2001), “The Impact of Nationalism, Patriotism and Internationalism on Consumer Ethnocentric Tendencies”, Journal of International Business Studies, 32(1), 157-175.
 • Bawa, Anupam (2004), “Consumer Ethnocentrism: CETSCALE Validation and Measurement of Extent”, Vikalpa: The Journal for Decision Makers, 29(3), 43-57.
 • Bilir, Selime (2009), Tüketicilerin Yaşam Tarzlarına Göre İndirimli Fabrika Alışveriş Merkezleri Tercih Sebeplerinin İncelenmesie Yönelik İstanbul İlinde Pilot Bir Araştırma, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Bozyiğit, Sezen ve Erdem Akkan (2011), “Tüketici Etnosentrizmi ile Satın Alma Niyeti ve Otoriter Tutumla Yetiştirilme Arasındaki İliş- kinin Belirlenmesine Yönelik Pilot Bir Çalışma”, Çağ University Journal of Social Sciences, 8(2), 98-118.
 • Cannon, Hough M. ve Atilla Yaprak (2002), “Will the Real-World Citizen Please Stand up! The Many Faces of Cosmopolitan Consumer Behavior”, Journal of International Marketing, 10(4), 30-52.
 • Cateora, Philip R., Mary C. Gilly ve John L. Graham (2011), International Marketing, New York: Mc-Graw-Hill Irwin.
 • Chakraborty, K. S., Manish Das, Raveesh Krishnankutty ve Nirmalya Debnath (2013), “Consumer Ethnocentrism In Backward Regions Of India A Case Study Of Tripura”, Review of Management Innovation & Creativity, 6 (19), 16-26.
 • Charles, Makanyeza, ve du Toit Francois (2016), “Measuring Consumer Ethnocentrism: An Assessment of Reliability, Validity and Dimensionality of the CETSCALE in a Developing Market”, Journal of African Business, 17(2), 188-208.
 • Chung, J.-E., ve Han, T.-I. (2014), “Korean Consumers’ Motivations and Perceived Risks Toward the Purchase of Organic Cotton Apparel”, Clothing and Textiles Research Journal, 32 (4), 235-250.
 • Cleveland, Mark, Micheal Laroche ve Nicolas Papadopoulos (2009), “Cosmopolitanism, Consumer Ethnocentrism, and Materialism: An Eight-Country Study of Antecedents and Outcomes”, Journal of International Marketing, 17(1), 116–146.
 • Czinkota, Micheal R. ve Ilkka A. Ronkainen (2013), International Marketing, South-Western.
 • Çadırcı, Tuğçe O. (2012), “Tüketicilerin Sosyopsikolojik Ve Demografik Özellikleri, İlgilenim, Subjektif Bilgi Ve Güven Düzeyine Bağ- lı Olarak Moda Giysi Pazarının Bölümlendirilmesi”, Öneri, 9 (33), 143-152.
 • Çakır, Vesile (2011), “Ülke Menşei Ve Üretim Menşei Bilgisinin Kalite Algılamalarındaki Rolü”, Erciyes İletişim Dergisi Akademia, 1(2).
 • Çelik, Sabahattin (2008), “Tüketici Satın Alma Davranışına Etki Eden Yaşam Tarzı Faktörleri İle Otomobillerin Hazsal ve Faydacı Özelliklerinin Tercihi Arasındak İlişkinin İncelenmesi”, Öneri, 8(30), 139-154.
 • Çilingir, Zuhal (2014), “Tüketici Etnik Kökenciliği Eğilimi Ölçeği (CATSCALE): İstanbul İli Tüketicileri Üzerine Bir Pilot Araştırma”, International Journal of Economic & Administrative Studies, 7(13), 209-222.
 • Deb, Madhurima ve Gautam Sinha (2016), “Impact of Culture on Religiosity, Cosmopolitianism and Ethnocentrism”, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 28(1), 56-72.
 • Develi, Evrim İlden (2012), “Türk Tüketicilerin Alman Ve Çin Ürünlerine Yönelik Ülke Menşei Algısı”, Öneri, 9(33), 173-184.
 • Engizek, Nil ve Ahmet Şekerkaya (2015), “Tüketicilerin Lüks Markaların Taklitlerini Satın Alma Seviyeleri Açısından Farklılıklarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11(43), 145-184.
 • Ercan, Emine (2010), “Giysi Satın Almada Tüketicinin Kararına Etki Eden Faktörler”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(33), 1-17.
 • Erdoğan, B. Zafer ve Cevahir Uzkurt (2010), “Effects of Ethnocentric Tendency on Consumers’ Perception of Product Attitudes for Foreign and Domestic Products”, Cross Cultural Management: An International Journal, 17(4), 393-406.
 • Erdil, Sabri T. (2015), “Effects of Customer Brand Perceptions on Store Image and Purchase Intention: An Application in Apparel Clothing”, 11th International Strategic Management Conference, 207,196-205, Procedia - Social and Behavioral Sciences.
 • Fakharmanesh, Sina ve Reza G. Miyandehi (2013), “The Purchase of Foreign Products: The Role of Brand Image, Ethnocentrism and Animosity: Iran Market Evidence”, Iranian Journal of Management Studies, 6(1), 147-162.
 • Gázquez-Abad, Juan Carlos, José Felipe Jiménez-Guerrero ve Emilia del Carmen Linares-Agüera (2014), “Using Standard CETSCALE and Other Adapted Versions of the Scale for Measuring Consumers’ Ethnocentric Tendencies An Analysis of Dimensionality”, Business Research Quarterly, 17, 174-190.
 • Gülmez, Mustafa ve Canan Yılmaz (2009), “Etnosentrik Tüketicilerin Yerli Ürün Satın Alma Eğilimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz”, 14. Uluslararası Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı (s. 279-288). Yozgat: Bozok Üniversitesi.
 • Güner, Ayşe Gökçe (2014), “Tüketici Kültürü Çerçevesinde Yaşam Tarzının Önemi ve Marka Tercihi: Bir Araştırma”, İstanbul: Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ha, Sejin ve Sharron J. Lennon (2006), “Purchase Intent for Fashion Counterfeit Products: Ethical Ideologies, Ethical Judgments, and Perceived Risks”, International Textile & Apparel Association, 24(4), 297-315.
 • Hat, Agnieszka (2015), “Enhancing the Quality of Consumer Ethnocentrism Research by Means of Systematic Review”, Review Of Business, 36(1), 55-71.
 • Hamelin, Nicolas, Meriam Ellouzi ve Andrew Canterbury (2011), “Consumer Ethnocentrism and Country-of-Origin Effects in the Moroccan Market”, Journal of Global Marketing, 24, 228–244.
 • Hsu, Jane Lu ve Kai-Ming Chang (2008), “Purchase Of Clothing And Its Linkage To Family Communication And Lifestyles Among Young Adults”, Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 12(2), 147 - 163.
 • Jacoby, Jacob ve Leon B. Kaplan (1972), “The Components of Perceived Risk”, Purdue Papers in Consumer Psychology, 118, 1-19.
 • Javalgi, Rajshekhar G., Virginie Pioche Khare, Andrew C. Gross ve Robert F. Scherer (2005), “An Application of The Consumer Ethnocentrism Model to French Consumers”, International Business Review, 14(3), 325-334.
 • Jiaxun, He ve Wang Cheng Lu (2015), “Cultural identity and consumer ethnocentrism impacts on preference and purchase of domestic versus import brands: An empirical study in China”, Journal of Business Research, 68(6), 1225-1233.
 • Jin, Zhongqi, Richard Lynch, Samaa Attia, Bal Chansarkar, Tanses Gülsoy, Paul Lapoule, Xueyuan Liu, William Newburry, Mohamad Sheriff Nooraini, Ronaldo Parente, Keyoor Purani ve Marius Ungerer (2015), “The Relationship Between Consumer Ethnocentrism, Cosmopolitanism And Product Country Image Among Younger Generation Consumers: The Moderating Role Of Country Development Status”, International Business Review, 380-393.
 • John, Anna V. ve Malcolm P. Brady (2010), “Consumer Ethnocentrism and Conspicuous Consumption of Domestic and Foreign Consumer Goods in Mozambique, a Less-Developed SADC Country”, Irish Journal of Management, 30(1), 41-72.
 • Jones, Christie veSoyoung Kim (2010), “Influences of Retail Brand Trust, Off-line Patronage, Clothing Involvement and Website Quality on Online Apparel Shopping Intention”, International Journal of Consumer Studies, 34, 627–637.
 • Kalaycı, Şeref (2014), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kalbakhanı, Ebrahim (2013), Yaşam Tarzı ve Tüketici Etnosentrizminin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Erzurum’da Bir Uygulama, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kang, Jiyun ve Kim, Sang-Hoon (2013), “What Are Consumers Afraid of? Understanding Perceived Risk toward the Consumption of Environmentally Sustainable Apparel”, Family and Consumer Sciences Research Journal, 41(3), 267–283.
 • Kapferer, Jean-Noel ve Laurent, Gilles (1985), “Measuring Consumer Involvement Profiles”, Journal of Marketing Research, 22(1), 41- 53.
 • Kavak, Bahtışen ve Lale Gümüşoğlu (2007), “Segmenting Food Markets: The Role of Ethnocentrism and Lifestyle in Understanding Purchasing Intentions”, International Journal of Market Research, 49(1), 71-94.
 • Kayabaşı, Aydın, Feyyaz H. Ebeoğlugil ve Ömür Özkuk (2016),“Fiyat Bilinçli Satın Alma Tarzının, Kalite Bilinçli Satın Alma Tarzı ile Tüketici Karmaşası İlişkisi Üzerine Düzenleyici Etkisi”,Business and Economics Research Journal, 7(2), 149-166.
 • Kayış, Aliye (2014), “Güvenilirlik Analizi”, Ş. Kalaycı içinde, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil, 403- 419.
 • Kaynak, Erdener ve Ali Kara (2001), “An Examination Of The Relationship Among Consumer Lifestyles, Ethnocentrism, Knowledge Structures, Attitudes And Behavioural Tendences: A Comparative Study In Two CIS States”, International Journal of Advertising, 20(4).
 • Kaynak, Erdener ve Ali Kara (2002), “Consumer Perceptions of Foreign Products: An Analysis of Product-Country Images and Ethnocentrism”, European Journal of Marketing, 36(7/8), 928-949.
 • Kim, Hye-Shin ve Mary Lynn Damhorst (2010), “The Relationship of Body-Related Self-Discrepancy to Body Dissatisfaction, Apparel Involvement, Concerns With Involvement, Concerns With Purchase Intentions in Online Apparel Shopping”, Clothing & Textiles Research Journal, 28(4), 239-254.
 • Kim, Hye-Shin (2005), “Consumer Profiles of Apparel Product Involvement and Values”, Journal of Fashion Marketing and Management, 9(2), 207-220.
 • Kim, Hye-Shin, Mary Lynn Damhorst ve Kyu-Hye Lee (2002), “Apparel Involvement and Advertisement Processing A Model”, Journal of Fashion Marketing and Management, 6(3), 277-302.
 • Kipnis, Eva, Krzysztof Kubacki, Amanda J. Broderick, Dariusz Siemieniako, ve Nataliya L. Pisarenko (2012),‘They Don’t Want Us To Become Them’: Brand Local Integration And Consumer Ethnocentrism”, Journal of Marketing Management, 28(7-8), 836–864.
 • Konuk, Faruk Anıl (2015), “The Effects Of Price Consciousness And Sale Proneness On Purchase İntention Towards Expiration Date-Based Priced Perishable Foods”, British Food Journal, 117(2), 793-804.
 • Kotler, Philip ve Gary Armstrong (2012), Principles of Marketing (14th Edition), New Jersey: Prentice Hall.
 • Kotler, Philip ve Kevin L. Keller (2012), Marketing Management, New Jersey: Prentice Hall.
 • Kurtuluş, Kemal ve Zehra Bozbay (2011), “Ülke İmajı: Japonya Ve Çin’in Ülke İmajları Açısından Karşılaştırılması”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 40(2), 267-277.
 • Kurtuluş, Kemal ve Abdullah Okumuş (2010), “Consumers’ Price Perceptions As A Segmentation Criteria: An Emerging Market Case”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(1), 21-34.
 • Küçükemiroğlu, Orsay, Talha Harcar ve John E. Spillan (2006), “Market Segmentation by Exploring Buyer Lifestyle Dimensions and Ethnocentrism Among Vietnamese Consumers: An Empirical Study”, Journal of Asia-Pacific Business, 7(4), 55-76.
 • Kwak, Hyokjin, Anupam Jaju veTrina Larsen (2006), “Consumer Ethnocentrism Offline and Online The Mediating Role of Marketing Efforts and Personality Traits in the United States, South Korea, and India”, Journal of the Academy of Marketing Science, 34(3), 367-385.
 • Luque-Martinez, Teodoro, Jose-Angel Ibanez-Zapata ve Salvador Del Barrio-Garcia, (2000), “Consumer Ethnocentrism Measurement: An Assessment of the Reliability and Validity of the CETSCALE in Spain”, European Journal of Marketing, 34(11-12).
 • Makanyeza, Charles (2015), “Consumer Awareness, Ethnocentrism and Loyalty: An Integrative Model”, Journal of International Consumer Marketing, 27, 167–183.
 • Nakip, Mahir (2013), Pazarlamada Araştırma Teknikleri ve SPSS Uygulamaları, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Nam, Jinhee, Reagan Hamlin,Hae Jin Gam, Ji Hye Kang, Jiyoung Kim, Pimpawan Kumphai, Cathy Starr, Lynne Richards (2006), “The fashion-conscious behaviours of mature female consumers”, International Journal of Consumer Studies, 31(1), 102-108.
 • Nguyen, Tho D., Trang T. Nguyen ve Nigel J. Barrett (2008), “Consumer ethnocentrism, cultural sensitivity, and intention to purchase local products--evidence from Vietnam”, Journal of Consumer Behaviour, 7(1), 88-100.
 • O’Cass, A. (2000), “An Assessment of Consumers Product, Purchase Decision, Advertising and Consumption Involvement in Fashion Clothing”, Journal of Economic Psychology, 21, 545-576.
 • Ogle, Jennifer, Karen H. Hyllegard, Ruoh-Nan Yan ve Mary A Littrell (2014), “Segmenting the teen girl apparel market: differences in fashion involvement, materialism and social responsibility”, Young Consumers, 15(2), 153 - 166.
 • Okumuş, Abdullah (2013), Tüketici Davranışı: Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Özçelik, Duygu Güngör ve Ömer Torlak (2011), “Marka Kişiliği Algısı ile Etnosentrik Eğilimler Arasındaki İlişki Levi’s ve Mavi Jeans Üzerine Bir Uygulama”, Ege Akademik Bakış, 11(3), 361-377.
 • Quing, Ping, Antonio Lobo ve Li Chongguang (2012), “The Impact of Lifestyle and Ethnocentrism on Consumers’ Purchase Intentions of Fresh Fruit in China”, Journal of Consumer Marketing, 29(1), 43 - 51.
 • Rajagopalan, Ramya ve Jeanne Heitmeyer (2005), “Ethnicity and Consumer Choice A Study of Consumer Levels of Involvement in Indian Ethnic Apparel and Contemporary American Clothing”, Journal of Fashion Marketing and Management, 83-105.
 • Rezaei, Sajad, Seyed Ali Alavi, Naser Valaei ve Wan Khairuzzaman Wan Ismail (2016), “Examining shopping mall consumer decision-making styles, satisfaction and purchase intention”, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research , 26(3), 272-303.
 • Robin B. DiPietro, Jeffrey Campbel ve Daniel Remar (2014), “Local Foods In A University Setting: Price Consciousness, Product Involvement, Price/Quality Inference And Consumer’s Willingness-To-Pay”, International Journal of Hospitality Management, 42, 39-49.
 • Santaella, Monica, Teresa A. Summers ve Jenna Tedrick Kuttruff (2014). “Involvement in Fashion Advertising: Image versus Text”, Academy of Business Journal, 1, 8-23.
 • Shimp, Terence A., ve Subhash Sharma (1987), “Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE”, Journal of Marketing Research, 24, 280-289.
 • Shua, Shih-Tun, Stephen Strombeck ve Chia-Ling Hsieh (2013), “Consumer Ethnocentrism, Self-Image Congruence and Local Brand Preference A Cross-National Examination”, Asia Pacific Management Review, 18(1), 43-61.
 • Siamagka, Nikoletta-Theofania ve George Balabanis (2015), “Revisiting Consumer Ethnocentrism: Review, Reconceptualization, and Empirical Testing”, Journal of International Marketing, 23(3), 66-86.
 • Sim, So Yun, Ho Jung Choo, Ha Kyung Lee ve Ha Bin Kim (2014), “The Effect of Consumers’ Involvement and Innovativeness on the Utilization of Fashion Wardrobe”, International Journal of Consumer Studies, 38, 175–182.
 • Skrbis, Zlatko, Gavin Kendall ve Ian Woodward (2004), “Locating cosmopolitanism - Between humanist ideal and grounded social category”,Theory, Culture & Society, 21(6), 115–136.
 • Šmaižienė, Ingrida ve Rimgailé Vaitkienė (2014), “Consumer Ethnocentrism and Attitudes towards the Domestic and Foreign-Made Dietary Supplements (the Case of Lithuanian Market)”, Economics and Business, (26), 88-96.
 • Solomon, Micheal, Gary Bamossy, Soren Askegaard ve Margaret K. Hogg (2006), Consumer Behaviour: A European Perspective, New Jersey: Prentice Hall.
 • Spillan, John E., Zhixin Kang ve Somjit Barat (2011), “A Multi-Country Study Exploring Relationships of Lifestyles to Ethnocentrism”, Journal of Transnational Management, 16(2), 62-83.
 • Spillan, John E., , Orsay Küçükemiroğlu ve Antinez de César Mayolo (2007), “Profiling Peruvian Consumers’ Lifestyles, Market Segmentation and Ethnocentrism”, Latin American Business Review, 8(4).
 • Sproles, George. B. Ve Elizabeth. L. Kendall(1986), “A Methodology for Profiling Consumers’ Decision-Marking Styles, Journal of Consumer Affairs, 20(2), 267-280.
 • Summers, Teresa A., Frances C. Lawrence, Janice L. Haynes ve Patricia J. Wozniak (1990), “Perceived Risk Associated with Apparel Purchasing in Discount Stores”, Lifestyles: Family and Economic Issues, 11(4), 397-409.
 • T.C. Ekonomi Bakanlığı (2016), Hazır Giyim Sektörü, Ankara: T.C. Ekonomi Bakanlığı.
 • Tabachnick, Barbara G. ve Linda S. Fidell (2013), Using Multivariate Statistics (6th Edition), Boston: Pearson.
 • “The Most Valuable Apparel Brands Of 2015”, 01.10.2015, http:// brandirectory.com/league_tables/table/apparel-2015, (Erişim: 11.05.2016).
 • Tsai, Wanhsiu Sunny, Jinnie Jinyoung Yoo ve Wei-Nai Lee(2013a), “For Love of Country? Consumer Ethnocentrism in China, South Korea, and the United States”,Journal of Global Marketing, 26, 98- 114.
 • Tsai, Wan-Hsiu (Sunny), Wei-Na Lee ve Young-A Song (2013b), “A Cross-Cultural Study of Consumer Ethnocentrism Between China and the U.S”,Journal of International Consumer Marketing, 25, 80–93.
 • Tuncer, Serpil (2012), “Tüketici Pazarlarına Yönelik Yaşam Tarzı Bö- lümlendirmesi ve Cep Telefonu Sektöründe Bir Araştırma”, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Uyar, Kumru ve Yunus Dursun (2015), “Farkli Ürün Kategorilerinde Yabanci Markalama ve Tüketici Etnosentrizmi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 363-382.
 • Yener, Dursun (2014), “Tüketici Etnosentrizmini Etkileyen Bir Faktör Olarak Dindarlık”,International Journal of Economic & Administrative Studies, 6(12), 65-84.
 • Zaichkowsky, Judith Lynne (1985), “Measuring the Involvement Construct”, Journal of Consumer Research, 12(3), 341-352.
APA AKIN M, BALOĞLU S, Okumuş A, ÖZTÜRK S (2017). Tüketici Etnosentrizmi, Kozmopolitlik, Satın Alma Tarzı, İlgilenim ve Algılanan Riskin Yerli Giyim Ürünü Satın Alma Niyetine Etkisi. , 257 - 295.
Chicago AKIN M Selami,BALOĞLU SEVİ,Okumuş Abdullah,ÖZTÜRK SELEN Tüketici Etnosentrizmi, Kozmopolitlik, Satın Alma Tarzı, İlgilenim ve Algılanan Riskin Yerli Giyim Ürünü Satın Alma Niyetine Etkisi. (2017): 257 - 295.
MLA AKIN M Selami,BALOĞLU SEVİ,Okumuş Abdullah,ÖZTÜRK SELEN Tüketici Etnosentrizmi, Kozmopolitlik, Satın Alma Tarzı, İlgilenim ve Algılanan Riskin Yerli Giyim Ürünü Satın Alma Niyetine Etkisi. , 2017, ss.257 - 295.
AMA AKIN M,BALOĞLU S,Okumuş A,ÖZTÜRK S Tüketici Etnosentrizmi, Kozmopolitlik, Satın Alma Tarzı, İlgilenim ve Algılanan Riskin Yerli Giyim Ürünü Satın Alma Niyetine Etkisi. . 2017; 257 - 295.
Vancouver AKIN M,BALOĞLU S,Okumuş A,ÖZTÜRK S Tüketici Etnosentrizmi, Kozmopolitlik, Satın Alma Tarzı, İlgilenim ve Algılanan Riskin Yerli Giyim Ürünü Satın Alma Niyetine Etkisi. . 2017; 257 - 295.
IEEE AKIN M,BALOĞLU S,Okumuş A,ÖZTÜRK S "Tüketici Etnosentrizmi, Kozmopolitlik, Satın Alma Tarzı, İlgilenim ve Algılanan Riskin Yerli Giyim Ürünü Satın Alma Niyetine Etkisi." , ss.257 - 295, 2017.
ISNAD AKIN, M Selami vd. "Tüketici Etnosentrizmi, Kozmopolitlik, Satın Alma Tarzı, İlgilenim ve Algılanan Riskin Yerli Giyim Ürünü Satın Alma Niyetine Etkisi". (2017), 257-295.
APA AKIN M, BALOĞLU S, Okumuş A, ÖZTÜRK S (2017). Tüketici Etnosentrizmi, Kozmopolitlik, Satın Alma Tarzı, İlgilenim ve Algılanan Riskin Yerli Giyim Ürünü Satın Alma Niyetine Etkisi. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 9(2), 257 - 295.
Chicago AKIN M Selami,BALOĞLU SEVİ,Okumuş Abdullah,ÖZTÜRK SELEN Tüketici Etnosentrizmi, Kozmopolitlik, Satın Alma Tarzı, İlgilenim ve Algılanan Riskin Yerli Giyim Ürünü Satın Alma Niyetine Etkisi. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi 9, no.2 (2017): 257 - 295.
MLA AKIN M Selami,BALOĞLU SEVİ,Okumuş Abdullah,ÖZTÜRK SELEN Tüketici Etnosentrizmi, Kozmopolitlik, Satın Alma Tarzı, İlgilenim ve Algılanan Riskin Yerli Giyim Ürünü Satın Alma Niyetine Etkisi. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.2, 2017, ss.257 - 295.
AMA AKIN M,BALOĞLU S,Okumuş A,ÖZTÜRK S Tüketici Etnosentrizmi, Kozmopolitlik, Satın Alma Tarzı, İlgilenim ve Algılanan Riskin Yerli Giyim Ürünü Satın Alma Niyetine Etkisi. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi. 2017; 9(2): 257 - 295.
Vancouver AKIN M,BALOĞLU S,Okumuş A,ÖZTÜRK S Tüketici Etnosentrizmi, Kozmopolitlik, Satın Alma Tarzı, İlgilenim ve Algılanan Riskin Yerli Giyim Ürünü Satın Alma Niyetine Etkisi. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi. 2017; 9(2): 257 - 295.
IEEE AKIN M,BALOĞLU S,Okumuş A,ÖZTÜRK S "Tüketici Etnosentrizmi, Kozmopolitlik, Satın Alma Tarzı, İlgilenim ve Algılanan Riskin Yerli Giyim Ürünü Satın Alma Niyetine Etkisi." Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 9, ss.257 - 295, 2017.
ISNAD AKIN, M Selami vd. "Tüketici Etnosentrizmi, Kozmopolitlik, Satın Alma Tarzı, İlgilenim ve Algılanan Riskin Yerli Giyim Ürünü Satın Alma Niyetine Etkisi". Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi 9/2 (2017), 257-295.