Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 297 - 311 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÖRGÜTSEL İLETİŞİM KURAMLARI

Öz:
Bu çalışmada örgütsel iletişim kuramları detaylı bir şekilde ele alınarak irdelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, örgütsel iletişim kuramları arasında nasıl bir korelasyon ilişkisinin olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma ele alınırken, örgütsel iletişimin kuramcılarının, örgütsel iletişim algısını nasıl ele eldıkları göz önüne alınarak çalışma bu kapsamda detaylandırılmıştır. Çalışmada, örgütsel iletişim kuramları birbirleriyle karşılaştırılarak, örgütsel iletişimin nasıl bir konsepte oturduğu ortaya konulmuştur. Çalışma nitel bir çalışma olup karşılaştırma yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda tüm kuramlar açısından ele alındığında örgütsel iletişimin bir halkla ilişkiler faaliyeti olduğu, kurumların örgüt içi hedef kitle ve örgüt dışı hedef kitleler üzerinde etkinliğini artırmak için bu bakış açısıyla faaliyetlerini devam ettirdikleri sürece başarılı olabilecekleri sonucuna varılmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: İş İletişim İşletme Kamu Yönetimi Halkla İlişkiler Davranış Bilimleri

THEORIES OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION

Öz:
In this study, theories of organizational communication are examined in detail. In the present study, it is intended to introduce what kind of a correlation exists among theories of organizational communication. While conducting the study, it is detailed by considering how organizational communication theorists approach to organizational communication perception. In the study, organizational communicationconcept is introduced by comparing the relevant theories. The study has a qualitative style and Comparison Method has been made use of. It was concluded that when approached in terms of all theories, organizational communication is an activity of human relations; and if organizations continue their activities with this perspective in order to increase efficiency in target groups both inside and outside the organizations, they can be successful.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İletişim İşletme Kamu Yönetimi Halkla İlişkiler Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aktan, E. (2007). Kurumsal İletişim Sürecinde Liderin Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, SBE, Konya.
 • Argenti, P. A. (1996). CorporateCommunication as a Discipline: Toward a Definition, Management CommunicationQuarterly, C. X, No: 1,73-97.
 • Aşkun, İ. C. (1981).Örgütsel İletişim ve Küçük Grup Boyutları, Kurgu Dergisi, 4: s. 1-39.
 • Aytürk, N. (2015). Örgütsel ve Yönetsel Davranış, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Aziz, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Belasen, A. T. (2008). TheTheoryandPractice of CorporateCommunication: A CompetingValuesPerspective, California, Sage Publications.
 • Bozkurt, Ö., Ergun, T. ve Sezen, S. (1998). Kamu Yönetim Sözlüğü, TODAİE Yayınları, Ankara.
 • Cornelissen, J. (2004). Corporate Communications: TheoryandPractice, Sage Publications, London.
 • Çetintaş, B. H. (2014). Kurumsal İletişim Stratejisi ve Kurumsal Bloglar, Eğitim Yayınevi, Konya.
 • Davis, A. (2006).Halkla İlişkilerin ABC’si, MediaCat Yayınları, İstanbul.
 • Dincer A. ve Hicran U. (2012).Örgütsel İletişim Açısından Örgüt Kültürü ve Bir Araştırma,
 • Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi SBE, Denizli, Türkiye.
 • Ertekin, İ. (2017). Halka İlişkiler Açısından Örgütsel İletişim Algısı, JOEEP | Journal Of EmergingEconomiesAndPolicy, Vol.2 (1). Ertekin, İ. (2017). Kamu ve Özel Sektör Sağlık Kuruluşlarında Örgütsel İletişim Çalışmalarının Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, SBE, İstanbul.
 • Eskiyörük, D. (2015). Örgütsel İletişim, Cinius Yayınları, İstanbul.
 • Goodman, M.B. (2010). Introductiontothe Special Issue, CorporateCommunication: TheWayForward, On theOccasion of CCI-CorporateCommunicationInternational’s 10th Anniversary, Corporate Communications, An International Journal, C. XV, No: 2,133-142.
 • Görkem, Ş. (2013). Kuramda ve Uygulamada Kurumsal İletişim, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Grunig, J. E. (2005). Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, Rota Yayınları, İstanbul.
 • Grunig, J. E.,Grunig, L. A. ve Dozier, D. M. (2006). TheExcellenceTheory. In C. H. Botan & V. Hazleton (Eds.) Publicrelationstheory II (pp. 21-55). Mahwah, NJ: Lawrence ErlbaumAssociates.
 • Gürgen, H. (1997). Örgütlerde İletişim Kalitesi, Der Yayınları, İstanbul, 1997.
 • Massie, L. ve Christina L. Anderson. (2003). Integrating Communications: Is theIdealAchievable?,Corporate Communications, An International Journal, C. VIII, No: 4,223-228.
 • MEB. (2012).Örgüt İletişim, MEB Yayınları, Ankara.
 • Okay, A. (2005). Kurumsal İletişim ve Kurum Kimliği, Kurumsal İletişim Yönetimi, Ed. Rüveyde Akyürek, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Peltekoğlu, Filiz Balta, (2012). Halkla İlişkiler Nedir?, İstanbul, Beta Yayıncılık.
 • Riel Cees, B. M. ve Van andFombrun, C. J. (2007). Essential of CorporateCommunication, New York: RoudledghePub.
 • Sezgin, F. (2005).Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Kavramsal Bir Çözümleme ve Okul Açısından Bazı Çıkarımlar, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25,(1) 317-339., Ankara.
 • Solmaz, B. (2007). Kurumsal İletişim Yönetimi, Tablet Yayınları, Konya.
 • Tunçel, H. (2011). Kurumsal İletişimin Kavramsal Çerçevesi Hakkında Bir Yorum, Marmara Üniversitesi İletişim Dergisi, Sayı 18,s. 252-267. İstanbul.
 • Tutar, H. (2008). Örgütsel Algılama Yönetimi, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Tutar, H. ve Yılmaz K. M. (2013).İletişim, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Yengin, Deniz. (2012). “Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum”, DERİN Yayınları, 1.Baskı, İstanbul.
 • Yengin, Deniz. (2017). “İletişim Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları”, DERİN Yayınları, 1.Baskı, İstanbul.
 • Yengin, Deniz. (2018). “Sanal Gerçeklik”, DERİN Yayınları, 1.Baskı, İstanbul.
 • Yengin, Deniz. (2015). “Yeni Medyanın Olanakları: Semantik Web”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication–TOJDAC, 5(1), 44-53.
APA ERTEKİN İ, ILGIN H, YENGİN D (2018). ÖRGÜTSEL İLETİŞİM KURAMLARI. , 297 - 311.
Chicago ERTEKİN İRFAN,ILGIN HİCRAN ÖZLEM,YENGİN Didem ATAMAN ÖRGÜTSEL İLETİŞİM KURAMLARI. (2018): 297 - 311.
MLA ERTEKİN İRFAN,ILGIN HİCRAN ÖZLEM,YENGİN Didem ATAMAN ÖRGÜTSEL İLETİŞİM KURAMLARI. , 2018, ss.297 - 311.
AMA ERTEKİN İ,ILGIN H,YENGİN D ÖRGÜTSEL İLETİŞİM KURAMLARI. . 2018; 297 - 311.
Vancouver ERTEKİN İ,ILGIN H,YENGİN D ÖRGÜTSEL İLETİŞİM KURAMLARI. . 2018; 297 - 311.
IEEE ERTEKİN İ,ILGIN H,YENGİN D "ÖRGÜTSEL İLETİŞİM KURAMLARI." , ss.297 - 311, 2018.
ISNAD ERTEKİN, İRFAN vd. "ÖRGÜTSEL İLETİŞİM KURAMLARI". (2018), 297-311.
APA ERTEKİN İ, ILGIN H, YENGİN D (2018). ÖRGÜTSEL İLETİŞİM KURAMLARI. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 8(2), 297 - 311.
Chicago ERTEKİN İRFAN,ILGIN HİCRAN ÖZLEM,YENGİN Didem ATAMAN ÖRGÜTSEL İLETİŞİM KURAMLARI. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 8, no.2 (2018): 297 - 311.
MLA ERTEKİN İRFAN,ILGIN HİCRAN ÖZLEM,YENGİN Didem ATAMAN ÖRGÜTSEL İLETİŞİM KURAMLARI. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, vol.8, no.2, 2018, ss.297 - 311.
AMA ERTEKİN İ,ILGIN H,YENGİN D ÖRGÜTSEL İLETİŞİM KURAMLARI. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2018; 8(2): 297 - 311.
Vancouver ERTEKİN İ,ILGIN H,YENGİN D ÖRGÜTSEL İLETİŞİM KURAMLARI. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2018; 8(2): 297 - 311.
IEEE ERTEKİN İ,ILGIN H,YENGİN D "ÖRGÜTSEL İLETİŞİM KURAMLARI." The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 8, ss.297 - 311, 2018.
ISNAD ERTEKİN, İRFAN vd. "ÖRGÜTSEL İLETİŞİM KURAMLARI". The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 8/2 (2018), 297-311.