Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı

Yıl: 2017 Cilt: 16 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1301 - 1315 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı

Öz:
Eğitim fakültelerinde uygulanan lisans programları ders içeriklerinde "eğitim programı" kavramının nasıl bir kapsamda ele alındığının belirlenmesi amacıyla yapılan bu nitel çalışmada doküman incelemesi yoluyla veri toplanmıştır. Çalışmanın temel veri kaynağı Yükseköğretim Kurulu (2007) tarafından hazırlanan "Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları" kılavuzudur. İlgili kılavuzda yer alan toplam 21 öğretmen yetiştirme lisans programından, ilkokul ve ortaokul kapsamında yer alan temel dersler çerçevesinde belirlenen 11 lisans programına [Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Resim-iş Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği] ait ders kur tanımları çalışma kapsamında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, eğitim programı kavramının genel olarak okullarda uygulanan öğretim programlarının farklı öğeleri (ağırlıklı olarak eğitim durumları) dikkate alınarak bir ya da iki yarıyıl süresine yayılmış kuramsal dersler kapsamında ele alındığı sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel

The Concept of Curriculum in the Pre-service Teacher Education Course Contents

Öz:
The purpose of the study was to analyze how the concept of curriculum taken into consideration in the pre-service teacher education course contents. As a qualitative study, data were collected through document analysis. The main data collection source of this study was the Pre-Service Teacher Education Curricula Guide published by the Council of Higher Education (2007). Among 21 pre-service teacher education program, 11 of them (Classroom Teaching; Elementary Mathematics Education; Elementary Science Education; Social Studies Teaching; Turkish Language Teaching; Computer Education and Instructional Technologies; English Language Teaching; Art Teaching; Music Teaching; Physical Education and Sports Teaching; and Elementary Religious Culture and Moral Education was reviewed. The results indicated that the courses related to the concept of curriculum usually focused on different aspects of the field-specific curriculum, in particular on the implementation process, and most of them were theory-based courses lasting for only one- or twosemester
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Arı, A. (2010). Öğretmen adaylarının ilköğretim programıyla ilgili eğitim fakültelerinde kazandıkları bilgi ve beceri düzeylerine ilişkin görüşleri. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 251-274.
 • Ayan, M. (2011). Eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü programlarının öğretmenlik mesleği genel yeterliklerini kazandırma düzeyi. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Atanur-Baskan, G. (2001). Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede yeniden yapılanma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 93-102.
 • Beşoluk, Ş. ve Horzum, M. B. (2011). Öğretmen adaylarının meslek bilgisi, alan bilgisi dersleri ve öğretmen olma isteğine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(1), 17-49
 • Borko, H., Liston, D. ve Whitcomb, J. A. (2006). A conversation of many voices: Critiques and visions of teacher education. Journal of Teacher Education, 57(3), 199-204.
 • Burkhardt, H., Fraser, R., & Ridgway, J. (1990). The dynamics of curriculum change. In I. Wirszup ve R. Streit (Eds.), Developments in school mathematics around the world (Vol. 2, 3-30). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Clements, D. H. (2002). Linking research and curriculum development. In L. D. English (Ed.), Handbook of international research in mathematics education (599-630). Mahwah, NJ: Erlbaum
 • Cochran-Smith, M. ve Fries, K. (2008). Research on teacher education: Changing times, changing paradigms. In M. Cochran-Smith, S. Feiman-Nemser, ve D.J. McIntyre (Eds.), Handbook of research on teacher education: Enduring questions in changing contexts, 1050-1093. New York: Routledge/Taylor Francis and the Association of Teacher Educators.
 • Cross, M., Mungadi, R., ve Rouhani, S. (2002). From policy to practice: curriculum reform in South African education. Comparative Education, 38(2), 171-187.
 • Cruickshank, D. R., Bainer, D., Cruz J., Giebelhaus, C., McCullough, J. D., Metcalf, K. K. ve Reynolds, R. (1996). Preparing America’s teachers. Bloomington, IN: The Phi Delta Kappa Educational Foundation
 • Darling-Hammond, L. (2006). Powerful teacher education: Lessons from exemplary programs. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Doğanay, A., Akbulut Taş M., Yeşilpınar, M., Yolcu, E., Turhan-Türkkan, B., Sarı, M., Karakuş, M., Aybek, B., Sadık, F., ve Akbulut, T. (2015). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde model arayışı. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 5(9), 1-21.
 • Duman, E. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının program geliştirme yeterlikleri hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi (Ankara Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi örnekleri). Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Eret, E. (2013). An assessment of pre-service teacher education in terms of preparing teacher candidates for teaching. Yayınlanmamış doktora tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Greenhill, V. (2010). 21st century knowledge and skills in educator preparation. . Washington, DC: AACTE Partnership for 21st Century Skills.
 • Hakan, A., Sağlam, M., Yaşar, Ş., Gültekin, M. ve Deveci, H. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri alanlarındaki hizmet-içi eğitim gereksinimleri. I.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=129893 adresinden 15.03.2017 tarihinde indirilmiştir.
 • Hjalmarson, M. A. (2008). Mathematics curriculum systems: Models for analysis of curricular innovation and development. Peabody Journal of Education, 83, 592-610.
 • Kılıç, A. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirme programında yer alan derslerin öğrenilme düzeyleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(19), 136-145.
 • Korkmaz, Ö., Usta, E. ve Güzeller, C. (2009) Öğretmen adaylarının doğru eğitim yazılımı seçmeye yönelik değerlendirme yeterlikleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 135-142.
 • Küçükahmet, L. (2007). 2006–2007 öğretim yılında uygulanmaya başlayan öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 203–218.
 • MacNab, D. (2000). Raising standards in mathematics education: Values, vision, and TIMSS. Educational Studies in Mathematics, 42(1), 61-80
 • McMillan, J. H. (2000). Educational research: Fundamentals for the consumer (3rd edition). New York: Longman.
 • Merseth, K. K. ve Koppich, J. E. (2000). University of Virginia In L. Darling-Hammond, (Ed.). Studies of excellence in teacher education: Preparation in a five year program. Washington: AACTE Publication.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2008). Milli Eğitim Temel Kanunu. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun_0/temelkanun_0.html adresinden 18.12.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (1973). Öğretmen yeterlikleri. Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html adresinden 15.05.2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. California: Sage.
 • Oliva, P. F. ve Gordon, W. (2013). Developing the curriculum (8th ed.). Boston: Pearson.
 • Ornstein, A. C. ve Hunkins, F. P. (2004). Curriculum: Foundations, principles and issues. US: Pearson.
 • Özcan, M. (2012). Okulda üniversite modelinde kavramsal çerçeve: Eylemdeki vizyon. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 1(1), 107-132.
 • Posner, G. J. (1995). Analyzing the curriculum. (2nd ed). New York: McGraw-Hill.
 • Safran, M. (2014). Eğitim fakülteleri, öğretmen yetiştirme süreci ve yeni arayışlar. 4. Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, s. 2-3. http://www.egitim.hacettepe.edu.tr/belge/ispite_2014.pdf adresinden 18.06.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Sağlam, M. ve Kürüm, D. (2005). Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde öğretmen eğitiminde yapısal düzenlemeler ve öğretmen adaylarının seçimi. Milli Eğitim Dergisi, 33(167), 53-70.
 • Sılay, İ. ve Gök, T. (2004). Öğretmen adaylarının uygulama okullarında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunları gidermek amacıyla hazırlanan öneriler üzerine bir çalışma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/217.pdf adresinden 20.02.2017 tarihinde indirilmiştir.
 • Taylor, M. W. (2013). Replacing the ‘teacher-proof’ curriculum with the ‘curriculum-proof’ teacher: Toward more effective interactions with mathematics textbooks. Journal of Curriculum Studies, 45(3), 295-321.
 • Türk Eğitim Derneği [TED], (2009). Öğretmen yeterlikleri. Ankara: Türk Eğitim Derneği
 • TEDMEM, (2014). 2014 Eğitim değerlendirme raporu. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Uluçınar-Sağır, Ş. ve Karamustafaoğlu, O. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının program geliştirme sürecine ilişkin bilgi düzeyleri. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 109-123.
 • United States Department of Education (2011). Our future, our teachers: The Obama administration’s plan for teacher education reform and improvement. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED524556.pdf adresinden 05.03.2017 tarihinde indirilmiştir.
 • Varış, F. (1969). Eğitimde program araştırmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(1), 23-32. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/483/5668.pdf adresinden 05.09.2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Yeşilyurt, E. (2013). Program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının program geliştirmeye ilişkin bilişsel farkındalık düzeyine etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(3), 316-342
 • Yıldırım, A. (2011). Öğretmen eğitiminde çatışma alanları ve yeniden yapılanma. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Dergisi, 1(1), 1-17.
 • Yıldırım, A. (2013). Türkiye’de öğretmen eğitimi araştırmaları: Yönelimler, sorunlar ve öncelikli alanlar. Eğitim ve Bilim, 38, 175-191.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yükseköğretim Kurulu [YÖK], (2007). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik//journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/498 75 adresinden 15.06.2016 tarihinde indirilmiştir.
APA Tan Sisman G (2017). Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı. , 1301 - 1315.
Chicago Tan Sisman Gulcin Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı. (2017): 1301 - 1315.
MLA Tan Sisman Gulcin Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı. , 2017, ss.1301 - 1315.
AMA Tan Sisman G Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı. . 2017; 1301 - 1315.
Vancouver Tan Sisman G Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı. . 2017; 1301 - 1315.
IEEE Tan Sisman G "Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı." , ss.1301 - 1315, 2017.
ISNAD Tan Sisman, Gulcin. "Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı". (2017), 1301-1315.
APA Tan Sisman G (2017). Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı. İlköğretim Online (elektronik), 16(3), 1301 - 1315.
Chicago Tan Sisman Gulcin Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı. İlköğretim Online (elektronik) 16, no.3 (2017): 1301 - 1315.
MLA Tan Sisman Gulcin Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı. İlköğretim Online (elektronik), vol.16, no.3, 2017, ss.1301 - 1315.
AMA Tan Sisman G Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı. İlköğretim Online (elektronik). 2017; 16(3): 1301 - 1315.
Vancouver Tan Sisman G Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı. İlköğretim Online (elektronik). 2017; 16(3): 1301 - 1315.
IEEE Tan Sisman G "Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı." İlköğretim Online (elektronik), 16, ss.1301 - 1315, 2017.
ISNAD Tan Sisman, Gulcin. "Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı". İlköğretim Online (elektronik) 16/3 (2017), 1301-1315.