Yıl: 2017 Cilt: 6 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 40 - 64 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Aile Sistemlerinde Şiddetin Döngüsü

Öz:
Bu çalışmada, aile-birey etkileşimi sunularak toplumsal cinsiyet rolleri, aile içi şiddet ve kadının problem çözme becerileri incelenerek, bu durum ve tutumların kadınların ebeveynlik özyeterlik algılarına ve cezaya dayalı ebeveynlik davranışlarına olan etkisi araştırılmıştır. Türkiye genelinde, temsili bir örneklem ile rassal yöntemle seçilmiş, 2-8 yaş arası çocuğu olan, kentsel ve kırsal yerleşim bölgelerinden 810 kadın ile görüşülmüştür. Sonuçlar göstermiştir ki, kırsal bölgelerde yaşayan, sosyo-ekonomik ve eğitim düzeyleri düşük olan anneler hem daha geleneksel cinsiyetçi tutumlara sahipler hem de eşlerinden daha fazla şiddet görmekteler. Sosyo-ekonomik düzey kontrol edilerek yapılan yordayıcı analizlerin sonuçlarına göre de, daha geleneksel cinsiyetçi tutumlara sahip, eşinden fiziksel ve duygusal şiddet gören ve çaresiz hisseden anneler, çocuklarına karşı daha çok cezaya dayalı disiplin davranışlarını göstermektedirler
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Sosyoloji Psikoloji Aile Çalışmaları

The Cycle of Violence in Family Systems

Öz:
In the current study, the family and individual interaction was presented by examining the gender role attitudes, within family violence and problem solving abilities of women. In addition, the association of these attitudes with the parental self-efficacy and harsh parenting behaviors in women was examined. A representative sample with a probability proportional to size was composed of 810 women who had children aged 2-8, and the women were randomly recruited in the study. The results showed that, women who lived in rural areas and who had low education and socio-economic status had traditional gender role attitudes, experienced more violence from their husbands. The regression analyses indicated that mothers who had traditional gender role attitudes, experienced more physical and emotional violence from their husbands and felt desperate, displayed higher levels of harsh parenting behaviors towards their children
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Sosyoloji Psikoloji Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akar, T., Aksakal, F. N., Demirel, B., Durukan, E. ve Özkan, S. (2010). The prevalence of domestic violence against women among a group of women: Ankara, Turkey. Journal of Family Violence, 25(5), 449-460.
 • Almeida, D. M., Wethington, E. ve Chandler, A. L. (1999). Daily transmission of tensions between marital dyads and parent-child dyads. Journal of Marriage and the Family, 61(1), 49-61.
 • Aunola, K. ve Nurmi, J. E. (2005). The Role of Parenting Styles in Children's Problem Behavior. Child Development, 76, 1144-1159.
 • Aycan, Z. (2001). Human resource management in Turkey-Current issues and future challenges. International Journal of Manpower, 22(3), 252-260.
 • Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 32(2), 122–147.
 • Barut, Y., Özkamalı, E. ve Tıngır, S. (2010). Çalışan Kadınlarla Çalışmayan Kadınların Stresle Başa Çıkma Yolları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3,14, 120-130.
 • Baumrind, D. (1996). The Discipline Controversy Revisited. Family Relations, 4(4), 405–414.
 • Baydar, N., Akcinar, B. ve Imer, N. (2012). Çevre, Sosyoekonomik Bağlam ve Ebeveynlik. M. Sayıl ve B. Yagmurlu (Ed.), Ebeveynlik elkitabı: Kuram ve araştırma. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Baydar, N., Küntay, A. C., Yagmurlu, B., Aydemir, N., Cankaya, D., Göksen, F. ve Cemalcilar, Z. (2014). “It takes a village” to support the vocabulary development of children with multiple risk factors. Developmental Psychology, 50(4), 1014.
 • Baydar ve Yumbul (2004). Evlilikte Doyum Ölçeği, Basılmamış yayına hazır çalışma.
 • Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Bryant, A. N. (2003). Changes in attitudes toward women’s roles: Predicting gender-role traditionalism among college students. Sex Roles, 48, 131-142.
 • Conger, R. D. ve Elder, G. H., Jr. (1994). Families in troubled times: Adapting to change in rural America. Chicago: Aldine de Gruyter.
 • Cox, M. J. ve Paley, B. (1997). Families as systems. Annual Review of Psychology, 48, 243-267.
 • Deater- Deckard K. ve Dodge, K. A. (1997). Externalizing Behavior Problems and Discipline Revisited: Nonlinear Effects of Culture, Context, and Gender. Psychological Inquiry, 8, 161-175.
 • Dorahy, M. J., Lewis, C. ve Wolfe, F. A. (2007). Psychological distress associated with domestic violence in Northern Ireland. Current Psychology: Developmental, Learning, Personality, Social, 25(4), 295-305.
 • Erel, O. ve Burman, B. (1995). Interrelatedness of marital relations and parentchild relations: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 118, 108-132.
 • Gender Equity Index (2012). Measuring Inequity: The 2012 Gender Equity Index, http://www. socialwatch.org/node/14366.
 • Güvenç, G. (2014). Construction of Wife and Mother Identities in Women’s Talk of Intrafamily Violence in Saraycık-Turkey. International perspectives in Psycholgy: Research, Practice, Consultation, 3(2), 76-92.
 • Hassall, R., Rose J. ve McDonald, J. (2005). Parenting stress in mothers of children with an intellectual disability: the effects of parental cognitions in relation to child characteristics and family support. Journal of Intellectual Disability Research, 49(6), 405-418.
 • Hilton, N. Z., Harris, G. T. ve Rice, M. E. (2003). Correspondence between self-report measures of interpersonal aggression. Journal of Interpersonal Violence, 18(3), 223-239.
 • Holloway, S. D., Suzuki, S., Yamamoto Y. ve Behrens, K. Y. (2005). Parenting self-efficacy among Japanese mothers. Journal of Comparative Family Studies, 36(1), 61-76.
 • Hortaçsu, N., Kalaycıoğlu, S. ve Rittersberger-Tılıç, H. (2003). Intrafamily aggression in Turkey: Frequency, instigation and acceptance. The Journal of Social Psychology, 143(2), 163-184.
 • HÜNEE, 2014. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye’de Kadına Yönelik Aile içi Şiddet Araştırması.
 • İmamoğlu, O. (1994). Değişim sürecinde aile: Evlilik ilişkileri, bireysel gelişim ve demoktratik değerler. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. Aile Kurultayı (33-51).
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). Family and human development across cultures: A view from the other side. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Kandiyoti, D. (1997). Gendering the modern: On missing dimensions in the study of Turkish modernity. Editör: S. Bozdoğan ve R. Kasaba, Rethinking modernity and national identity in Turkey. Seattle/London: University of Washington Press.
 • Kaner, S. (Proje Başkanı), Şekercioğlu, G. ve Yellice-Yüksel, B. (2007). Öğretmenlerin ve ana-babaların öz-yetkinlik inançları, tükenmişlik algıları ve çocukların problem davranışları. Yayınlanmamış Araştırma Projesi. Proje Numarası: 2006 09 04 009.
 • Kanoy, K., Ulku-Steiner, B., Cox, M. ve Burchinal, M. (2003). Marital relationship and individual psychological characteristics that predict physical punishment of children. Journal of Family Psychology, 17(1), 20-28.
 • Karakaş, A. C. (2016). Belediye çalışanlarında sabır tutumunun yaşam kalitesi üzerine etkisi (Sakarya İli Örneği). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 5, 8, 2742-2757.
 • Karney, B. R. ve Bradbury, T. N. (2005). Contextual influences on marriage: implications for policy and intervention. Current Directions in Psychological Science, 14, 171-74.
 • Knafo, A. ve Plomin, R. (2006). Parental discipline and affection and children's prosocial behavior: Genetic and environmental links. Journal of Personality and Social Psychology, 90, 147-164.
 • KYAIS. (2012). Kadına Yönelik Aile içi Şiddetin Önlenmesi Projesi. Kadına Yönelik Aile içi Şiddetin Nedenleri, Sonuçları, Alınacak Önlemler.
 • Landry, S. H. Smith, K. E. ve Miller-Loncar, C. L. ve Swank, P. R. (1997). Predicting cognitive-language and social growth curves from early maternal behaviors in children at varying degrees of biological risk. Developmental Psychology, 33, 6, 1040-1053.
 • Markowitz, F. E. (2001). Attitudes and family violence: Linking intergenerational and cultural theories. Journal of Family Violence, 16, 205-218.
 • McGovern, J. M. ve Meyers, S. A.(2002). Relationships between sex-role attitudes, division of household tasks, and marital adjustment. Contemporary Family Therapy, 24, 601-618.
 • Nacak, M., Yağmurlu, B., Durgel, E.S. ve Vijver, F.J.R. van de (2011). Metropol ve Anadolu’da Ebeveynlik: Biliş ve Davranışlarda Şehrin ve Eğitim Düzeyinin Rolü [The role of city and education on parenting beliefs and behaviors]. Türk Psikoloji Dergisi, 26(67), 85-100.
 • Paterson, G. ve Sanson, A. (1999). The association of behavioral adjustment to temperament, parenting and family characteristics among 5-year-old children. Social Development, 8(3), 293-309.
 • Popenoe, D. (2007). What Is Happening to the Family in Developed Nations? Loveless. The Family in the New Millennium: World Voices Supporting the ‘Natural’ Clan, Volume 1: The Place of Family in Human Society. Editör: A. Scott and Thomas B. Holman. Westport, CT: Praeger.
 • Powell, G. N. ve Greenhaus, J. H. (2010). Sex, gender, and the work-to-family interface: Exploring negative and positive interdependencies. Academy of Management Journal, 53(3), 513-534.
 • Shumow, L., Vandell, D. L. ve Posner, J. K. (1998). Harsh, firm, and permissive parenting in low-income families: Relations to children’s academic achievement and behavioral adjustment. Journal of Family Issues, 19(5):483– 507.
 • Sirman, N. (2000). Writing the usual love story: The fashioning of conjugal and national subjects in Turkey, Sayfa 250-272. Gender, agency and change. Editör: Goddard, V. A. London: Routledge.
 • Smith, J.R. ve Brooks-Gunn, J. (1997) . Correlates and consequences of harsh discipline for young children. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 151(8):777–786.
 • Stocker, C. M. ve Youngblade, L. (1999). Marital conflict and parental hostility: Links with children’s sibling and peer relationships. Journal of Family Psychology, 13, 598-609.
 • Straus, M. A. ve Douglas, E. M. (2004). A short form of the Revised Conflict Tactics Scales, and typologies for severity and mutuality. Violence and victims, 19(5), 507-520.
 • Şenol, D. ve Yıldız, S. (2011). Bir Kentleşme Sorunu Olarak Gecekondularda Yaşanan Aile İçi Şiddet ve Kadın –Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yıldız Örneği, 38. (ICANAS) Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. Çevre, Kentleşme Sorunları ve Çözümleri Bildiriler Kitabı, Cilt II. ss.841-851.
 • Teti, D. M. ve Gelfand, D. M. (1991). Behavioral competence among mothers of infants in the first year: the meditational role of maternal self-efficacy. Child Development, 62, 918- 929.
 • TUIK (Turkish Statistical Institute) (2014). Temel İstatistikler. Erişim: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, 12 Mayıs 2017.
 • Webster-Stratton, C. ve Hammond, M. (1999). Marital Conflict Management Skills, Parenting Style, and Early-onset Conduct Problems: Processes and Pathways. The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 40, 917-927.
 • WHO, (2002). World report on violence and health. Geneva: p. 1-46.
 • Worden, A. P. ve Carlson, B. E. (2005). Attitudes and beliefs about domestic violence: results of a public opinion survey II. Beliefs about causes. Journal of interpersonal violence, 20(10), 1219-1243.
 • Yağmurlu, B. ve Sanson, A. (2009). The role of child temperament, parenting and culture in the development of prosocial behaviors. Australian Journal of Psychology, 61(2), 77-88.
 • Zeyneloğlu, S. ve Terzioğlu, F. (2011). Development and psychometric properties gender roles attitude scale. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40).
APA AKÇİNAR B (2017). Aile Sistemlerinde Şiddetin Döngüsü. , 40 - 64.
Chicago AKÇİNAR Berna Aile Sistemlerinde Şiddetin Döngüsü. (2017): 40 - 64.
MLA AKÇİNAR Berna Aile Sistemlerinde Şiddetin Döngüsü. , 2017, ss.40 - 64.
AMA AKÇİNAR B Aile Sistemlerinde Şiddetin Döngüsü. . 2017; 40 - 64.
Vancouver AKÇİNAR B Aile Sistemlerinde Şiddetin Döngüsü. . 2017; 40 - 64.
IEEE AKÇİNAR B "Aile Sistemlerinde Şiddetin Döngüsü." , ss.40 - 64, 2017.
ISNAD AKÇİNAR, Berna. "Aile Sistemlerinde Şiddetin Döngüsü". (2017), 40-64.
APA AKÇİNAR B (2017). Aile Sistemlerinde Şiddetin Döngüsü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(4), 40 - 64.
Chicago AKÇİNAR Berna Aile Sistemlerinde Şiddetin Döngüsü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6, no.4 (2017): 40 - 64.
MLA AKÇİNAR Berna Aile Sistemlerinde Şiddetin Döngüsü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.4, 2017, ss.40 - 64.
AMA AKÇİNAR B Aile Sistemlerinde Şiddetin Döngüsü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2017; 6(4): 40 - 64.
Vancouver AKÇİNAR B Aile Sistemlerinde Şiddetin Döngüsü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2017; 6(4): 40 - 64.
IEEE AKÇİNAR B "Aile Sistemlerinde Şiddetin Döngüsü." İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6, ss.40 - 64, 2017.
ISNAD AKÇİNAR, Berna. "Aile Sistemlerinde Şiddetin Döngüsü". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6/4 (2017), 40-64.