AİLELERİN ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ

Yıl: 2017 Cilt: 16 Sayı: 60 Sayfa Aralığı: 46 - 59 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

AİLELERİN ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ

Öz:
Araştırma kapsamında, orta ve ağır derecede zihin yetersizliği olan çocuğa sahip ebeveynlerin çocuklarının yetersizliklerine ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesine yönelik geçerli ve güvenilir çoktan seçmeli bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında bilişsel düzeyde bir ölçme aracı geliştirilebilmesi için tarama modelinde bir araştırma desenlenmiştir. Çalışma iki temel aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada orta ve ağır derecede zihin yetersizliği olan çocuğa sahip ebeveynlerin eğitim ihtiyaçlarına yönelik konulara ilişkinsoru madde havuzu oluşturulmuş ve bu soruların kapsam geçerliği çalışması yapılmıştır. İkinci aşamada ise gönüllü aile grubu ile uygulanarak maddelerin güçlük ve ayırt edicilik analizleri ile güvenirlik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda sekiz konu alanından oluşan 70 soruluk çoktan seçmeli bir test geliştirilmiştir. Test içerisinde yer alan maddeler ayırt edici, kolay-orta-zor soru maddeleri olarak her konu alanı altında birbirine yakın sayıda dağılmışlardır
Anahtar Kelime:

ACHIEVEMENT TESTS FOR THE EVALUATION OF INFORMATION AND SUPPORT NEEDS OF PARENTS TO CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

Öz:
The purpose of the study was to develop a valid and reliable achievement test for needs evaluation of parents who have children with intellectual disabilities. A descriptive research design was used. The number of items was determined by taking language and domain experts' opinions to examine the content validity of the draft achievement test which was prepared after literature review and pre-interviews with families. Discrimination index and difficulty index of the items was calculated after the achievement test was administered to the families. An achievement test consisting of 70 questions from eight units was developed and were spread into the 8 units under easy-medium and difficult questions
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adıgüzel, O.C. (2016). Eğitim Programlarının Geliştirilmesinde Đhtiyaç Analizi El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Adıgüzel, O. C., ve Özdoğru, F. (2013). Üniversitelerde Ortak Zorunlu Yabancı Dil I Dersine Yönelik Bir Akademik Başarı Testinin Geliştirilmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2).
 • Akçamete, G., Kargın, T., (1996). Đşitme Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Gereksinimlerinin Belirlenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2(2), 7-24.
 • Akköse, M. C., (2008). Gelişimsel yetersizlik gösteren çocuklara mutfak araç isimlerinin öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği: çoklu örnekler yaklaşımı uygulaması. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Akıncı, G., (2007). Engelli Çocuğa Sahip Olan Ve Olmayan Babaların Aile Đşlevlerini Algılamaları Đle Sosyal Uyum Düzeylerinin Đncelenmesi, (Yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Arslantürk, T. C., (2009). Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Kendi Ebeveynlerinden Algıladıkları Destek Đle Ailenin Fonksiyonelliği Arasındaki Đlişki, (Yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Đstanbul.
 • Altunel, M. (2007). Otistik özellik gösteren öğrencilere soru cevaplama becerilerinin öğretiminde küçük grup düzenlemesi ile sunulan eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD). (2010). Intellectual Disability: Definition, Classification, and Systems of Supports. (11th ed.). Washington, DC: Author.
 • Ardıç, A. (2008). Uyarlanmış yoğun tuvalet eğitimi yönteminin otistik özellikler gösteren çocuklara tuvalet becerilerinin öğretiminde etkililiği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Bailey, B.D., Simeonsson, J.R., (1988). Family Assessment in Early Intervention, Merrill Publishing, United States of America,
 • Batu, E. S. (2008). Care-Giver Provided Home-Based Instruction Using Simultaneous Prompting For Teaching Home Skills To Individuals With Developmental Disabilities, Education And Training in Developmental Disabilities, 43, 541-555.
 • Batu, E. S., Özel Eğitim ve Ek Hizmetler, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Geliştirilmesi, ed: Gürsel, O., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, (2003).
 • Baykul, Y. (2010). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: Pegem Akademi.
 • Berger, E. H., ve Riojas-Cortez, M. (2004). Parents as partners in education: Families and schools working together. Merrill.
 • Bernstein, M. E., ve Barta, L. (1988). What do parents want in parent education?. American Annals of the Deaf, 133(3), 235-246.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Cavkaytar, A. (2013). Örnek aile eğitimi programları. (Ed. Atilla Cavkaytar). Özel Eğitimde Aile Eğitimi ve Rehberliği. Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Cavkaytar, A., Ardıç, A. ve Aksoy, V. (2014). Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracının Geçerlik ve Güvenirliğinin Güncellenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 15(2) 1-12.
 • Cavkaytar, A., Ceyhan, E. Adıgüzel, O. C., Uysal, H. Garan, O. (2012). Investigating education and support needs of families who have children with intellectual disabilities. The Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 3(4), 83-103.
 • Çetinkaya, Z. (1997). Serebral Pasili Çocuğu Olan Annelerin Çocuklarının Özrü Konusundaki Bilgi Gereksinimlerine Planlı Bilgi Vermenin Etkisi, (Bilim Uzmanlığı Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Çetinkaya, Z., ve Öz, F. (2000). Serebral Palsili Çocuğu Olan Olan Annelerin Bilgi Gereksinimlerinin Karşılanmasına Planlı Bilgi Vermenin Etkisi, C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 4, 40-51.
 • Çuhadar, S. (2008). Resimli etkinlik çizelgeleri ile sunulan öğretim sürecinin otistik özellikler gösteren çocukların serbest zaman becerilerini öğrenmeleri üzerindeki etkililiği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Evcimen, E., (1996). Zihin Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Gereksinimlerinin Belirlenmesi, (Yüksek lisans tezi), Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Günsel, A. G., (2010). Zihin Engelli Tanısı Almış Çocuğa Sahip Ailelerin Aile Đşlevlerinin Bazı Değişkenler Açısından Đncelenmesi, (Yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Hunfeld, J. A., Tempels, A., Passchier, J., Hazebroek, F. W., ve Tibboel, D. (1999). Brief report: parental burden and grief one year after the birth of a child with a congenital anomaly. Journal of Pediatric Psychology, 24(6), 515-520.
 • Kararname, Ö. E. H. K. H. (1997). Karar Sayısı: KHK/573, 06.06. 1997. 23911 Sayılı Resmi Gazete.
 • Kendall, J. (1998). Outlasting disruption: The process of reinvestment in families with ADHD children. Qualitative Health Research, 8(6), 839-857.
 • Kohler, P. D. (1992). Best Practices Đn Transition: Substantiated Or Đmplied?.Document Resume, 158, 39.
 • Odluyurt, S. (2007), Okul Öncesi Dönemde Gelişimsel Yetersizlik Gösteren Çocuklar Đçin Gerekli Kaynaştırmaya Hazırlık Becerilerinin Ve Bu Becerilerden Bazılarının Etkinlikler Đçine Gömülen Eşzamanlı Ipucuyla Öğretiminin Etkilerinin Belirlenmesi, (Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özçelik, D.A. (1992). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: ÖSYM.
 • Özçelik, D.A. (2013). Okullarda ölçme ve değerlendirme: Öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özçelik, D.A. (2013). Okullarda ölçme ve değerlendirme: Öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özen, A., Çolak, A., ve Acar, Ç. (2002). Zihin Özürlü Çocuğa Sahip Annelerin Günlük Yaşamda Karşılaştıkları Problem Davranışlarla Đlgili Görüşleri, Özel Eğitim Dergisi, 3, 2,1-13.
 • Özen, A., Kırcaali-Đftar, G., (2000) Ailelere Uzmanlarla Çalışırken Sahip Olmaları Gereken Etkili Đletişim Becerilerinin Öğretimi, Özel Eğitim Dergisi, 2, 4, 59-72.
 • Pelchat, D., Bisson, J., Ricard, N., Perreault, M., ve Bouchard, J. M. (1999). Longitudinal effects of an early family intervention programme on the adaptation of parents of children with a disability. International journal of nursing studies, 36(6), 465-477.
 • Schulz J. B. (1987). Parents and Professionals in Special Education. Allyn and Bacon Inc. Massachuscets, U.S.A.
 • Sucuoğlu, B., (1995). Özürlü çocuğu olan anne babaların gereksinimlerinin belirlenmesi, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2(1), 10-18.
 • Tekin, H. (2000). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Turgut, M.F. ve Baykul, Y. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Turnbull, A., Turnbull, R., Erwin, E. J., Soodak, L. C., ve Shogren, K. A. (2011). Families, professionalism, and exceptionality: Positive outcomes through partnerships and trust (6th ed.). Boston: Pearson.
 • Turnbull, A.P., Turnbull, H.R., Wehmeyer, M.L., (2007). Exceptional Lives: Special Education in Today’s Schools (5th ed.), Merrill/Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ,
APA CAVKAYTAR A, Adiguzel O, CEYHAN E (2017). AİLELERİN ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ. , 46 - 59.
Chicago CAVKAYTAR Atilla,Adiguzel Oktay Cem,CEYHAN ESRA AİLELERİN ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ. (2017): 46 - 59.
MLA CAVKAYTAR Atilla,Adiguzel Oktay Cem,CEYHAN ESRA AİLELERİN ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ. , 2017, ss.46 - 59.
AMA CAVKAYTAR A,Adiguzel O,CEYHAN E AİLELERİN ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ. . 2017; 46 - 59.
Vancouver CAVKAYTAR A,Adiguzel O,CEYHAN E AİLELERİN ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ. . 2017; 46 - 59.
IEEE CAVKAYTAR A,Adiguzel O,CEYHAN E "AİLELERİN ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ." , ss.46 - 59, 2017.
ISNAD CAVKAYTAR, Atilla vd. "AİLELERİN ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ". (2017), 46-59.
APA CAVKAYTAR A, Adiguzel O, CEYHAN E (2017). AİLELERİN ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 16(60), 46 - 59.
Chicago CAVKAYTAR Atilla,Adiguzel Oktay Cem,CEYHAN ESRA AİLELERİN ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 16, no.60 (2017): 46 - 59.
MLA CAVKAYTAR Atilla,Adiguzel Oktay Cem,CEYHAN ESRA AİLELERİN ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.16, no.60, 2017, ss.46 - 59.
AMA CAVKAYTAR A,Adiguzel O,CEYHAN E AİLELERİN ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2017; 16(60): 46 - 59.
Vancouver CAVKAYTAR A,Adiguzel O,CEYHAN E AİLELERİN ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2017; 16(60): 46 - 59.
IEEE CAVKAYTAR A,Adiguzel O,CEYHAN E "AİLELERİN ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 16, ss.46 - 59, 2017.
ISNAD CAVKAYTAR, Atilla vd. "AİLELERİN ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 16/60 (2017), 46-59.