Yıl: 2017 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 523 - 538 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği- Yetişkin Formu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Öz:
Bu araştırmanın amacı, 18-60 yaş grubundaki yetişkinlerin sosyal medya bağımlılığını belirlemeye dönük bir ölçek geliştirmektir. Araştırmaya 527'si kadın ve 520'si erkek olmak üzere 1047 yetişkin katılmıştır. Gerçekleştirilen açımlayıcı ve doğrulayıcı analizler sonucunda SMBÖ-YF'nun beşli Likert tipi, 2 alt boyut (sanal tolerans ve sanal iletişim) ve 20 betimlemeden oluşan bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin faktör yükleri ,61 ile ,87 arasında sıralanmaktadır. Ölçeğin iki faktörlü yapısının doğrulanması amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizinde Ki-kare değerinin (?2=7051,32; sd=190, p=0,00) anlamlı olduğu görülmüştür. Uyum indeksi değerleri ise RMSA=,059; SRMR=,060; NFI=,59; CFI=,96; GFI=,90; AGFI=,88) olarak bulunmuştur. SMBÖ-YF'nun faktör yükleri ,61 ile ,87 arasında değerler almaktadır. Ölçeğin geneli için Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı ,94; alt boyutlardan sanal tolerans için ,92 ve sanal iletişim için ,91 bulunmuştur. Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayıları geneli için ,93; alt boyutlardan sanal tolerans için ,91 ve sanal iletişim için ,90 olarak belirlenmiştir. Analizler SMBÖYF'nun, yetişkinlerin sosyal medya bağımlılığını belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu ortaya koymuştur
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Social Media Addiction Scale - Adult Form: The Reliability and Validity Study

Öz:
The purpose of this research is to determine the social media addiction of adult aged 1860. The research was conducted on 1047 (527 females, 520 males) adults. SMAS-AF is a five point Likert type scale and includes 20 items that can be gathered under two factors (virtual tolerance and virtual communication). Confirmatory factor analysis showed that the two-factor model fitted the data (χ=7051,32; sd=190, p=0,00; RMSA=,059; SRMR=,060; NFI=,59; CFI=,96; GFI=,90; AGFI=,88). Internal consistency coefficients of subscales were, 92 for virtual tolerance subscales and 91 for virtual communication subscale. The total internal consistency coefficient of the scale was ,94. The test-retest reliability coefficients were found as ,93 for total scale; ,91 for virtual tolerance subscale and ,90 for virtual communication subscale. The analysis provided evidence that the SMAS_AF is a valid and reliable scale that can be used in order to determination os social media addiction of adults
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Allen, K. A., Ryan, T., Gray, D. L., Mclnerney, D. M., & Waters, L. (2014). Social media useand social connectedness in adolescents: The positives and the potential pitfalls. The Australian Educational and Developmental Psychologist, 31, 18–31.
  • Al-Menayes, J. (2015). Psychometric properties and validation of the arabic social media addiction scale. Journal of Addiction, 1-6. Andreassen, C.S., Torsheim, T., Brunborg, G.S. & Pallesen, S. (2012). Development of a facebook addiction scale 1, 2. Psychological Reports, 110(2), 501-517.
  • Andreassen, C.S., & Pallesen, S. (2014). Social network site addiction – An overview. Current Pharmaceutical Design, 20, 4053–61. Bacanlı, H. (2015). Eğitim Psikolojisi (22. bs.). Ankara: Pegem Akademi. Banyai, F., Zsila, A., Kiraly, O., Maraz, A., Elekes, Z., Griffiths, M.D., Cecilie, SA. & Demetrovics, Z. (2017). Problematic social media use: results from a large-scale nationally representative adolescent sample. PLoS ONE, 12(1), 1-13.
  • Boyd, D.M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13, 2010–30.
  • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum (22. bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
  • Ceyhan, E., Ceyhan, A.A. ve Gürcan, A. (2007). Problemli internet kullanımı ölçeği’nin geçerlik çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7 (1), 387- 416.
  • Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in Human Behavior, 17 (2), 187-195.
  • Fabrigar, L.R., Wegener, D.T., MacCallum, R.C. & Strahan, E.J. (1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological Methods, 4(3), 272-299.
  • Fidan, H. (2016). Mobil bağımlılık ölçeği'nin geliştirilmesi ve geçerliliği: Bileşenler modeli yaklaşımı. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 3, 433–469.
  • Griffiths, M.D. (1995). Technological addictions. Clinical Psychology Forum, 76, 14–19.
APA Sahin C, Yağcı M (2017). Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği- Yetişkin Formu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. , 523 - 538.
Chicago Sahin Cengiz,Yağcı Mustafa Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği- Yetişkin Formu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. (2017): 523 - 538.
MLA Sahin Cengiz,Yağcı Mustafa Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği- Yetişkin Formu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. , 2017, ss.523 - 538.
AMA Sahin C,Yağcı M Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği- Yetişkin Formu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. . 2017; 523 - 538.
Vancouver Sahin C,Yağcı M Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği- Yetişkin Formu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. . 2017; 523 - 538.
IEEE Sahin C,Yağcı M "Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği- Yetişkin Formu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması." , ss.523 - 538, 2017.
ISNAD Sahin, Cengiz - Yağcı, Mustafa. "Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği- Yetişkin Formu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması". (2017), 523-538.
APA Sahin C, Yağcı M (2017). Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği- Yetişkin Formu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 523 - 538.
Chicago Sahin Cengiz,Yağcı Mustafa Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği- Yetişkin Formu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18, no.1 (2017): 523 - 538.
MLA Sahin Cengiz,Yağcı Mustafa Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği- Yetişkin Formu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, 2017, ss.523 - 538.
AMA Sahin C,Yağcı M Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği- Yetişkin Formu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(1): 523 - 538.
Vancouver Sahin C,Yağcı M Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği- Yetişkin Formu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(1): 523 - 538.
IEEE Sahin C,Yağcı M "Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği- Yetişkin Formu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, ss.523 - 538, 2017.
ISNAD Sahin, Cengiz - Yağcı, Mustafa. "Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği- Yetişkin Formu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18/1 (2017), 523-538.