Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 649 - 674 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Örgütsel Demokrasinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması

Öz:
Örgütsel demokrasi bireyin işi, çalışma arkadaşları ve işyeri koşullarına ilişkin düşüncelerinde değişimler yoluyla iş tatminini olumlu etkileyebilir. Örgütsel demokrasi algısının iş tatminine etkisini inceleyen çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı hastane çalışanlarının örgütsel demokrasi algılarının iş tatmini düzeyine etkisinin incelenmesidir. Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın örneklemi bir üniversite hastanesinde çalışan 405 kişiden oluşmuştur. Veriler, Örgütsel Demokrasi Ölçeği, İş Tatmini Ölçeği ve demografik bilgi formu ile toplanmıştır. Veriler, bilgisayarda korelasyon, regresyon, bağımsız gruplarda t testi ve One Way ANOVA ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda Örgütsel demokrasi algısı arttıkça iş tatmininin artabileceği ve çalışanların iş tatmin düzeylerinin arttırılmasında örgütsel demokrasinin bir araç olarak kullanılabileceği şeklinde bazı önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Örgütsel demokrasi algısı ile iş tatmini arasında pozitif yönde önemli bir ilişki bulunmuştur (r=.622;p<0.001). Örgütsel Demokrasi algısı iş tatmini düzeyini olumlu yönde etkilemektedir (Düzeltilmiş R2 =.388)
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Davranış Bilimleri

The Effect of Organizational Democracy on Job Satisfaction: A Field Study

Öz:
Organizational democracy can have a positive impact on job satisfaction through changes in the individuals’ opinions on their job, colleagues and workplace conditions. The number of studies examining the effect of organizational democracy perception on job satisfaction is limited. The aim of this study is to examine the effect of organization democracy perceptions of hospital staff members on their job satisfaction levels. The sample of this descriptive study comprises of 405 participants working in a university hospital. Data were collected via Organizational Democracy Scale, Job Satisfaction Scale and a demographic data form. Data were analysed on computer using correlation, regression, independent samples t test and One Way ANOVA. As a result of the analyses, it has been concluded that job satisfaction increases as organizational democracy perception increases and that organizational democracy can be used as a tool in increasing employees’ job satisfaction levels. A positive and significant relationship was found between perceptions towards organizational democracy and job satisfaction (r=.622;p<0.001). Organizational democracy perception affects job satisfaction level positively (Adjusted R2 =.388)
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akpınar, A.T., Torun,E., Okur, M.E., Akpınar,O.,(2013). “The effect of organizational communication and job satisfaction on organizational commitment in small businesses”. Interdisciplinary Journal of Research in Business, Vol.3, no.4, 27-32.
 • Akpınar, A.T., Taş, Y.,Okur, M.E., (2013). “The effect of job satisfaction and emotional exhaustion on affective commitment of emergency services employees”. British Journal of Economics, Finance and Management Sciences, Vol. 7, No. 2, 169- 176.
 • Akpınar, A.T., Taş, Y., (2013). “Effect of distributive justice, procedural justice and organizational trust on affectıve commıtment”. Interdisciplinary Journal of Research in Business, Vol. 2, No. 8, 61- 66.
 • Bakan, İ., Kara, E., ve Güler, B., (2017). “Örgütsel demokrasi algısının çalışanların iç girişimcilik performansına etkileri: Marmaris’teki otel işletmelerinde bir alan araştırması”. Emek ve Toplum. Vol. 6, No. 14, 115-138.
 • Baycan, F.A., (1985). Farklı Gruplarda Çalışan Kişilerde İş Doyumunun Bazı Yönlerinin Analizi. Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi. Boğaziçi Üniversitesi. İstanbul.
 • Bozkurt, T., (2011). Çalışma İlişkilerinin Evrimi. Beta yayıncılık. İstanbul.
 • Can, H., Azizoğlu, Ö.A., Aydın, E.M., (2015). Örgütsel Davranış. 2. Baskı. Siyasal Kitabevi. Ankara.
 • Cheney, G., (1995). “Democracy in the workplace: theory and practice from the perspective of communication”. Journal of Applied Communication Research, Vol. 23, 167-200. doi: 10.1080/00909889509365424
 • Collins, D., (1997). “The ethical superiority and inevitability of participatory management as an organizational system”. Organization Science. Vol.8, No.5, 489-509.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., Büyüköztürk, Ş., (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve Lisrel Uygulamaları. 2. Baskı. Pegem Akademi. Ankara.
 • Davis, K., (1984). İşletmede İnsan Davranışı. (Çev. K. TOSUN vd.). İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını. İstanbul.
 • Desai, N., (2009). “Management by trust in a democratic enterprise: a law firm shapes organizational behavior to create competitive advantage”. Global Business and Organizational Excellence, Vol.28, No.6, 7-21. DOI: 10.1002/joe.20284
 • Duverger, M., (1993). Siyasi Rejimler. İkinci Baskı. Çev. Yaşar Gürbüz. Remzi Kitabevi. Ankara.
 • Geçkil, T., (2013). Örgütsel Demokrasi ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki:Trb1 Bölgesindeki Üniversite Hastanelerinde Bir Uygulama. Doktora Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Geçkil, T., Tikici, M., (2015). “Örgütsel demokrasi ölçeği geliştirme çalışması”. Amme İdaresi Dergisi. Cilt.48, No.4, 41-78.
 • Geçkil, T., Tikici. M., (2016a). “Hospital employees' organizational democracy perceptions and its effects on organizational citizenship behaviors”, Asian Pac. J. Health Sci. Vol.3, No.2, 123-136.
 • Geçkil, T., İleri, Y.Y., Kaya, Ş.D., Karadağ, Ş., (2016b). “The relationship between organizational democracy perceptions and organizational psychological capital levels of physicians and nurses”. International Journal of Recent Advances in Organizational Behaviour and Decision Sciences (IJRAOB). Vol. 2. No.3, 818- 835.
 • Gilliland, S.W., Chan, D., (2009). “Örgütlerde adalet: teori, yöntemler ve uygulamalar”. Çev. Damla Aslı Altan. (Eds. Neil Anderson, Deniz S. Öneş, Handan Kepir Sinangil ve Chockalingam Viswesvaran). Endüstri, İş ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı. 2. Cilt: Örgüt Psikolojisi. (Türkçe Ed. Handan Kepir Sinangil). Literatür Yay. Dağ. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul:167-193.
 • Gündüz Çekmecelioğlu, H., (2005). “Örgüt ikliminin iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: bir araştırma”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt.6,No.2, 23-39.
 • Harrison, J.S., Freeman, R.E., (2004). “Special topic: democracy and around organizations is organizational democracy worth the effort?”, Academy of Management Executive, Vol. 18, No.3. 49-53.
 • Hulin, C.L., Smith, P.C., (1964). “Sex differences in job satisfaction” Journal of Applied Psychology. Vol.48, No.2, 88-92.
 • Karababa, A. Kapıkıran, N.A., (2014). “Psikolojik danışmanlarda olumlu-olumsuz mükemmelliyetçilik düzeylerinin iş ve yaşam doyumunu yordamadaki rolü”. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Vol.5, No. 42, 138-147.
 • Kerr, J. L., (2004). “The limits of organizational democracy”. Academy of Management Executive. Vol.18, No.3, 81-97.
 • Kesen, M., (2015a). “Investigating the effects of organizational democracy and organizational identification on job satisfaction: a field study on retail industry”. International Refereed Academic Social Sciences Journal. Vol.19, No.3, 61-89. Doi: 10.17364/IIB.20151912613
 • Kesen, M., (2015b). “Örgütsel demokrasinin çalışan performansı üzerine etkileri: örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü”. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Vol. 6, No.2. 535-562.
 • Koçel, T., (2003). İşletme Yöneticiliği. 9. Bası. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul.
 • McGregor, N.L., (2005). “The Contribution of Workplace Democracy to Organizational Change”. Doctoral Dissertation. Walden University. ProQuest Information and Learning Co. (UMINo: 3182623).
 • Müller-Jentsch, W., (2008). “Industrial democracy: historical development and current challenges”. Management Revue. Vol.19, No.4, 260-273.
 • Özcan, K. Balyer, A., (2013). “Liderlik oryantasyon ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt.9, No.1, 136-150.
 • Robbins, S.P. Judge, T.A., (2014). Örgütsel Davranış. 14. Baskıdan çeviri. (Çev. İlknur Özalp Türetgen ve Gökçe Başbuğ). (Türkçe Ed. İnci Erdem). Nobel Yayıncılık. Ankara.
 • Sauser, W.I. York, C.M., (1978). “Sex differences in job satisfaction: a reexamination”. Personnel Psychology, Vol.31, No.3, 537-547.
 • Spector, P., Judge, T.A., Parker, S., Colbert, A.E., Heller, D., Ilies, R., (2009). “İş tatmini:kültürlerarası bir İnceleme”. Endüstri İş ve Örgüt psikolojisi El Kitabı. 2. Cilt Örgüt Psikolojisi. (Çev. Zafer Ganioğlu). (Eds. Neil Anderson. Deniz S. Öneş. Handan Kepir Sinangil ve Chockalingam Viswesvaran). (Türkçe Ed. Handan Kepir Sinangil). İstanbul: Literatür Yay. Dağ. Paz. San. Tic. Ltd. şti. :29- 60.
 • Stohl, C. Cheney, G., (2001). “Participatory processes/paradoxical practices communication and the dilemmas of organizational democracy”. Management Communication Quarterly. Vol.14, 349-407. doi: 10.1177/0893318901143001
 • Şerif, Ş., Akgemci, T., Çelik, A., (2011). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. 7. Baskı. Gazi kitabevi. Ankara.
 • Telman, N., Ünsal, P., (2004). Çalışan Memnuniyeti. Epsilon. İstanbul.
 • Tezbaşaran, A., (1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Psikologlar Derneği Yayınları. Anakara.
 • Toker, B., (2007). “Demografik değişkenlerin iş tatminine etkileri: İzmir’deki beş ve dört yıldızlı otellere yönelik bir uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi. Cilt.8, No.1, 92-107
 • Uçkun, G., Pelit, E.,(2003) “Hizmet işletmelerinde işgören motivasyonunun önemi ve verimliliğe etkisi”, Standard, Vol.42, No.493, 49-54.
 • Verdorfer, A.P., Weber, G.W., Unterrainer, C., Seyr, S., (2012). “The relationship between organizational democracy and socio-moral climate: exploring effects of the ethical context in organizations”. Economic and Industrial Democracy. Vol.34, No.3, 423-449.
 • Weber, W.G., Unterrainer, C., Höge, T., (2008). “Socio-moral atmosphere and prosocial and democratic value orientations in enterprises with different levels of structurally anchored participation”. Zeitschriftfür Personal foschung. Vol.22, 71- 194.
 • Yazdani, N., (2010). “organizational democracy and organization structure link: role of strategic leadership & environmental uncertainty”. Business Review. Vol.5, No.2,51-73.
APA GEÇKİL T, AKPINAR A, TAŞ Y (2017). Örgütsel Demokrasinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması. , 649 - 674.
Chicago GEÇKİL Tahsin,AKPINAR ALİ TALİP,TAŞ YUNUS Örgütsel Demokrasinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması. (2017): 649 - 674.
MLA GEÇKİL Tahsin,AKPINAR ALİ TALİP,TAŞ YUNUS Örgütsel Demokrasinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması. , 2017, ss.649 - 674.
AMA GEÇKİL T,AKPINAR A,TAŞ Y Örgütsel Demokrasinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması. . 2017; 649 - 674.
Vancouver GEÇKİL T,AKPINAR A,TAŞ Y Örgütsel Demokrasinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması. . 2017; 649 - 674.
IEEE GEÇKİL T,AKPINAR A,TAŞ Y "Örgütsel Demokrasinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması." , ss.649 - 674, 2017.
ISNAD GEÇKİL, Tahsin vd. "Örgütsel Demokrasinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması". (2017), 649-674.
APA GEÇKİL T, AKPINAR A, TAŞ Y (2017). Örgütsel Demokrasinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 649 - 674.
Chicago GEÇKİL Tahsin,AKPINAR ALİ TALİP,TAŞ YUNUS Örgütsel Demokrasinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması. İşletme Araştırmaları Dergisi 9, no.4 (2017): 649 - 674.
MLA GEÇKİL Tahsin,AKPINAR ALİ TALİP,TAŞ YUNUS Örgütsel Demokrasinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması. İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.4, 2017, ss.649 - 674.
AMA GEÇKİL T,AKPINAR A,TAŞ Y Örgütsel Demokrasinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2017; 9(4): 649 - 674.
Vancouver GEÇKİL T,AKPINAR A,TAŞ Y Örgütsel Demokrasinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2017; 9(4): 649 - 674.
IEEE GEÇKİL T,AKPINAR A,TAŞ Y "Örgütsel Demokrasinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması." İşletme Araştırmaları Dergisi, 9, ss.649 - 674, 2017.
ISNAD GEÇKİL, Tahsin vd. "Örgütsel Demokrasinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması". İşletme Araştırmaları Dergisi 9/4 (2017), 649-674.