Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 351 - 369 Metin Dili: Türkçe

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Öz:
Araştırma, bir kamu üniversitesinin farklı fakültelerinde eğitim gören öğrencilerine yönelik olarak yapılmıştır. Araştırma, öğrencilerin girişimcilik eğilim düzeylerinin ölçülmesi ve kullanılan ölçeğin geçerlilik, güvenilirlik ve faktör yapısının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma 11 fakülteden 2301 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, SPSS programı aracılığıyla faktör analizi, frekans analizi ve tanımlayıcı istatistikler yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin yüksek düzeyde girişimcilik özellikleri taşıdığı bulgulanmıştır. Araştırmada ayrıca ele alınan faktör analizi sonuçlarının önceki araştırmaları doğrulayıcı sonuçlar ortaya koyduğu tespit edilmiştir
Anahtar Kelime:

A Research on Entrepreneurial Tendencies of University Students

Öz:
The research was conducted for students in different faculties of a public university. The research is carried out to measure the entrepreneurial tendencies of the students and to examine the validity, reliability and factor structure of the being used scale. The research was conducted with the participation of 2301 university students from 11 faculties. Factor analysis, frequency analysis and descriptive statisticals method were used by SPSS program in the research. At the end of the research, it is found that the students who participated in the research had a high level of entrepreneurship properties. It is also found that the results of the factor analysis, which were also included in the study, confirm previous results.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ahmed, S. U. (1985). nAch, Risk-Taking Propensity, Locus of Control and Entrepreneurship, Personality and Individual Differences, 6 (6), p. 781-782.
 • Akçakanat, T., Mücevher, M. H. ve Çarıkçı, İ. H. (2014). Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: SDÜ Örneği.
 • Arslan, K. (2011). Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 3 (2), 1-11.
 • Atherton, A. (2004). Unbundling Enterprise and Entrepreneurship: From Perceptions and Preconceptions to Concept and Practice, Entrepreneurship and Innovation, 5 (2), p.121-128.
 • Avşar, M. (2007). Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması, Çukurova Üniversitesinde Bir Uygulama, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Bilge, H. ve Bal, V. (2012). Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 16 (2).
 • Cansız, E. (2007). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri üzerine bir çalışma (Doctoral dissertation, Sosyal Bilimler).
 • Chen, C. C., Grene, G. P. ve Crick, A. (1998). Does Entrepreneurial Self-Efficacy Distingush Entrepreneurs From Managers?. Journal of Business Venturing, 13, pp. 295-316.
 • Çalışkan, İ., Uzman, E., ve Işık, H. (2012). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Farklı Kaynaklardan Algıladıkları Sosyal Desteğin Yordaması, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 7 (1).
 • Çarıkçı, İ. H. ve Koyuncu, O. (2010). Bireyci-Toplumcu Kültür ve Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (3), 1-18.
 • Dees, J. G. (1998). The Meaning of Social Entrepreneurship. Working Paper, Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership.
 • Doğaner, M. ve Altunoğlu, A. E. (2010). Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2).
 • Drucker, P. (2014). Innovation and Entrepreneurship. Routledge, New York.
 • Drucker, P. F. (1986). The Frantiers of Management: Where Tomoırow‟s Decisions Are Being Shajoed Today, Harper&Row, New York
 • Dündar S. ve Ağca V. (2007). Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Apririk Bir Çalışma, H.Ü. İİBF Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, s. 121-142.
 • Gürdoğan, N. (2010). Girişim ve Girişimcilik Kültürü, İgiad Yayınları, İstanbul.
 • Hinterhuber, Hans H. ve Wolfgang Popp. (1992). Are You A Strategist or Just A Manager? Harward Business Review, January-February 1992, s.105-113.
 • Hisrich, R. D. ve Peters M. P. (2002). Entrepreneurship, (5th ed.) New-York: McGrawHill/Irwin. s.10. Ho, T.S. and Koh, H.C. (1992). Differences in Psychological Characteristics Between Entrepreneurially Inclined and Non-Entrepreneurially Inclined Accounting Graduates in Singapore, Entrepreneurship, Innovation and Change: An International Journal, Vol. 1, pp. 243-54.
 • Hutcheson, G. ve Sofroniou, N. (1999). The Multivariate Social Scientist: Introductory Statistic Using Generalized Linear Models. Sage Publications, London.
 • Iversen, J., Jørgensen, R. ve Malchow-Møller, N. (2008). Defining and Measuring Entrepreneurship. Now Publishers Inc.
 • İşcan, Ö. ve Kaygın, F. (2011). Potansiyel Girişimciler Olarak Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, s.275-286.
 • Karagöz Y., Çatı K. ve Koçoğlu, C. M. (2010). Cep Telefonu ve Operatör Tercihinde Etkili Olabilecek Faktörlerin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İrdelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt Sayı 23, s.7-24
 • Keskin H. A. ve Zehir, L. (2002). Girişimcilik Hisleriyle Girişimcilik Potansiyeli Arasındaki İlişki: Gebze ve Civarındaki Girişimciler Üzerine Bir Saha Araştırması, Doğu Akdeniz Üniversitesi 21.Yüzyılda Kobiler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyum Bildirileri, Ocak 2002, s.120
 • Kılıç, R., Keklik, B., ve Çalış, N. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2).
 • Koh, H. C. (1995). Factor Associated with Entrepreneurial Inclination: An Emprical Study of Business Undergraduates in Hong Kong, Journal of Small Business Entrepreneurship, 12 (2), p. 29-41.
 • Koh, H. C. (1996). Testing Hypotheses of Entrepreneurial Characteristics: A Study of Hong Kong MBA Students, Journal of Managerial Psychology, p. 12-25.
 • Korunka, C. Frank, H., Lueger, M. ve Mugler, J. (2003). The Entrepreneurial Personality in the Contex of Resources, Environment, and the Startup Process- A Configurational Approach’, Entrepreneurship Theory and Practice, 28(1), p. 23- 42.
 • Mueller, S. L. ve Thomas, A. S. (2000). Culture and Entrepreneurial Potential: a Nine Country Study of Locus of Control and Innovativeness, Journal of Business Venturing, Vol. 16 pp.51-75.
 • Müftüoğlu, T. (2000). Kobi ve Girişimcilik, KOSGEB Sanayicinin Sesi, Aralık 2000, Sayı 1, s.10-11.
 • Özdemir, L. (2015). Kırgızistan-Türkiye manas üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin sosyo-demografik özellikler açısından değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (1).
 • Robinson, P. B., Huefner, J. C. ve Hunt, H. K. (1991). Entrepreneurial research on student subjects does not generalize to real world entrepreneurs, Journal of Small Business Management Vol. 29, pp. 42-50.
 • Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
 • Seyitoğulları, O. ve Yalçınsoy, A. (2016). Günümüz Gençliğinin İnovasyon ve Teknoloji Algılarına Yönelik Ampirik Bir Araştırma. International Journal of Social Academia, 1 (1), ss. 13-23.
 • Shane, S. ve Venkatraman, S. (2000). The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. Academy of Management Review, 25, 217–226.
 • Tiftik, H. ve Zincirkiran, M. (2014). A Survey of Entrepreneurial Tendencies Candidate Young Entrepreneurs: Foundation University Sample. Journal of Management Research, 6 (2), 177-200.
 • Tonta, Y. (2008). Faktör Analizi Sunusu, http://yunus.hacettepe. edu.tr/~tonta /courses/spring2008/bby208-12-faktör-analizi.ppt (Son erişim tarihi:20.07.2009)
 • Türkmen, M. ve İşbilir, U. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo-Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9 (2), 18-28.
 • Uluyol, O. (2013). Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15).
 • Yıldız, S. ve Kapu, H. (2012). Üniversite öğrencilerinin bireysel değerleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişki: Kafkas Üniversitesi’nde bir araştırma. KAÜ-İİBF Dergisi, 3(3), 39-66.
 • Yılmaz, E. ve Sünbül, A. M. (2009). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), ss. 195-203
APA YALÇINSOY A, AKSOY C (2017). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 351 - 369.
Chicago YALÇINSOY Ayhan,AKSOY Cenk Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi 9, no.4 (2017): 351 - 369.
MLA YALÇINSOY Ayhan,AKSOY Cenk Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.4, 2017, ss.351 - 369.
AMA YALÇINSOY A,AKSOY C Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2017; 9(4): 351 - 369.
Vancouver YALÇINSOY A,AKSOY C Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2017; 9(4): 351 - 369.
IEEE YALÇINSOY A,AKSOY C "Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma." İşletme Araştırmaları Dergisi, 9, ss.351 - 369, 2017.
ISNAD YALÇINSOY, Ayhan - AKSOY, Cenk. "Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma". İşletme Araştırmaları Dergisi 9/4 (2017), 351-369.