Yıl: 2018 Cilt: 17 Sayı: 65 Sayfa Aralığı: 356 - 365 Metin Dili: Türkçe

TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE’NİN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Öz:
Bu çalışmada örgütlerde çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Modeli test etmek amacıyla demografik değişkenler dışında 54 soruluk bir anket kullanılmıştır. Bu anketler Türkiye'nin Güneydoğu bölgesi illerinde dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan personele dağıtılmış ve analiz için 492 anket kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, araştırmanın amacı doğrultusunda çeşitli istatistik metot ve test teknikleri (frekans dağılımı, t-testi, Anova ve korelasyon) kullanılarak SPSS 18.0 istatistik paket programı yardımıyla değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda iş tatmininin, örgütsel bağlılık boyutları ile arasındaki ilişkiler incelenmiş, duygusal ve normatif bağlılığın çalışan tatminiyle pozitif doğrusal, devam bağlılığı ile negatif doğrusal bir ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışanların iş tatmin düzeylerinin demografik değişkenler açısından farklılaştığı tespit edilmiştir
Anahtar Kelime:

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION LEVELS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENTS OF TOURISM SECTOR EMPLOYEES: A RESEARCH IN THE SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION OF TURKEY

Öz:
In this study, it was aimed to determine the relationship between job satisfaction and organizational commitment perceptions of employees in organizations. A questionnaire with 54 questions was used apart from demographic variables to test the model. These questionnaires were distributed to employees working in four and five-star hotel businesses in the provinces in the Southeastern Anatolia region of Turkey, and 492 questionnaires were used for the analysis. The data obtained in the research were evaluated with the help of SPSS 18.0 statistical package program using various statistical methods and test techniques (frequency distribution, t-test, Anova and correlation) in accordance with the purpose of the research. The significance level was accepted as 0.05. As a result of the analyses performed, the relationships between job satisfaction and the dimensions of organizational commitment were examined, and it was determined that affective commitment and normative commitment had a positive linear relationship with employee satisfaction and a negative linear relationship with continuance commitment. In addition, it was also determined that job satisfaction levels of employees differed in terms of demographic variables
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bayrak Kök, S. (2006). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 20 Nisan 2006, 20, (1), s. 291-318.
 • Ceylan, A. and Şenyüz, P. B. (2003). Örgütsel Destek Algısı ve Dahil Olma-Dışlanma Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisi-Sigorta Sektöründe Bir Araştırma, Yönetim Dergisi, 14 (44).
 • Çelen, Ö., Teke, A., and Cihangiroğlu, N. (2013). Örgütsel Bağlılığın İş Tatmini Üzerine Etkisi: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 18 (3).
 • Çetinkanat, C. (2000). Örgütlerde Güdüleme ve İş Doyumu, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Dağdeviren Gözen, E. (2007) İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Sigorta Şirketleri Üzerine Bir Uygulama, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Greenberg, J. and Baron, R. A. (1995). Behavior in Organizations: Understanding and Managing the Human Side of Work. Fifth Edition. New Jersey: Prentice-Hall International Inc.
 • Güçlü, H. (2006). Turizm Sektöründe Durumsal Faktörlerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Erdil O. and Keskin H. (2013). Güçlendirmeyle İş Tatmini, İş Stresi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 32 (1).
 • Hoş, C. and Oksay, A. (2015). Hemşirelerde Örgütsel Bağlılık ile İş Tatmini İlişkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (4), s.1-24.
 • Kamer, M. (2001). Örgüte Güven, Örgüte Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: MÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Meyer, J. P. and Allen, N. J. (1991). A Three Component Conceptualization of Organizational Commitment, Human Resources Management Review, Vol.1, pp. 61-89.
 • Meyer, J. P. and Allen, N. J. (1997). Commitment in the Workplace: Theory, Research and Application, Sage, Tousand Ouks, Ca
 • Meyer, J. P., Allen, N. J. and Smith, C. (1993). Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three-component Conceptualization, Journal of Applied Psychology, Vol. 78, pp. 538-551.
 • O’Reilly, C. A. and Chatman, J., (1986). Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Effects of Compliance, Identification and Internalization on Prosocial Behaviour, Journal of Applied Psychology, No 71.
 • Örücü, E., Kılıç, R., Şimşir, S. (2010). Organizasyonlarda İş Tatmini Uygulamaları ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Y.2010, S.13, s.1-14.
 • Spector, P. E. (1985). Measurement of Human Service Staff Satisfaction: Development of the Job Satisfaction Survey. American Journal of Community Psychology, 13(6), 693-713.
 • Spector, P. E. (1997). Job Satisfaction: Application, Assessment, Cause and Consequences. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Varol, F. (2010). Örgütsel bağlılık ve İş Tatminin İşten Ayrılma Niyetine Olan Etkisi: Konya İli İlaç Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. SÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Varol, F. (2017). Çalışanların Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminlerinin İşten Ayrılma Niyetlerine Olan Etkisi: İlaç Sektörü Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (38), 200-208. Wasti, A. (2000). “Örgütsel Bağlılığı Belirleyen Evrensel ve Kültürel Etmenler: Türk
 • Kültürüne Bir Bakıs, Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları”, (Eds.)
 • Yelboğa, A. (2009). Validity and reliability of the Turkish version of the job satisfaction survey (JSS), World Applied Sciences Journal, 6 (8), 1066-1072.
 • Yenihan, B. (2014). Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Arasındaki İlişki, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (2), 2014, 170-178.
APA AKSOY C, ŞENGÜN H, YILMAZ Y (2018). TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE’NİN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 17(65), 356 - 365.
Chicago AKSOY Cenk,ŞENGÜN HALİL İBRAHİM,YILMAZ YUNUS TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE’NİN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 17, no.65 (2018): 356 - 365.
MLA AKSOY Cenk,ŞENGÜN HALİL İBRAHİM,YILMAZ YUNUS TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE’NİN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.17, no.65, 2018, ss.356 - 365.
AMA AKSOY C,ŞENGÜN H,YILMAZ Y TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE’NİN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2018; 17(65): 356 - 365.
Vancouver AKSOY C,ŞENGÜN H,YILMAZ Y TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE’NİN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2018; 17(65): 356 - 365.
IEEE AKSOY C,ŞENGÜN H,YILMAZ Y "TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE’NİN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 17, ss.356 - 365, 2018.
ISNAD AKSOY, Cenk vd. "TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE’NİN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 17/65 (2018), 356-365.