Yıl: 2016 Cilt: 11 Sayı: 9 Sayfa Aralığı: 947 - 964 Metin Dili: Türkçe

TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE YURTSEVERLİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Öz:
Küreselleşmenin hızla artan etkisiyle birlikte dünyanın değişik kültürlerinin, insanlığın ortak sermayesi haline gelmesi, aynı toplum içerisindeki kültürel hak talepleriyle birlikte kültürel farklılıkların belirginleşmesi ve çokkültürlü eğitim yaklaşımının ortaya koyduğu yeni perspektifler karşısında öğretmenlerden beklentiler de önemli ölçüde değişim göstermiştir. Öğretmenler, farklılıkları desteklemek ve toplumsal birlikteliği sağlamak gibi farklı ve kimi zaman birbiriyle çelişen beklentilerin meydan okuması ile artık daha sık karşı karşıya gelmektedir. çokkültürlülük amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılında Gaziosmanpaşa, Marmara ve Giresun Üniversitelerinde pedagojik formasyon eğitimi alan 210 tarih öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu çalışma grubundan veri toplamak amacıyla Yazıcı (2013) tarafından geliştirilen Çokkültürlülük Tutum Ölçeği ve Yurtseverlik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, Anova ve t-testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan tarih öğretmen adaylarının çokkültürlü tutum puan ortalamaları Çokkültürlülük tutumları cinsiyet, öğrenim görülen üniversite değişkenlerine etnik/kültürel gruplardan öğretmen adaylarının çokkültürlü tutumları, diğer katılımcılara göre daha olumludur. Bununla birlikte öğretmen adaylarının farklı etnik gruplardan arkadaşlarının sayısı arttıkça çokkültürlüğe karşı olumlu tutumları da artmaktadır. Öğretmen adaylarının yurtseverlik tutum puanı ortalamaları ise 4,49 olarak hesaplanmıştır. Yurtseverlik tutumları cinsiyet değişkenine göre farklılaşmazken, farklılaşmaktadır. karşılaştırıldığında her iki değişken arasında negatif bir korelasyon bulunduğu görülmüştür
Anahtar Kelime:

TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE YURTSEVERLİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Öz:
With the increasing effect of globalization, different cultures of the World has become the joint capital of humanity; cultural differences in the same society has become apparent; and multicultural education approach has revealed novel perspectives. Therefore, the expectations from teachers has varied. Today, teachers face with the challenges sourcing from different and sometimes conflicting expectations such as supporting differences, helping with the social unity. The purpose of this study is to evaluate perceptions of pre-services history teachers about multiculturalism and patriotism. The research scope was consisted of 210 graduated students had pedagogical formation subjects in 2015-2016 years at Gaziosmanpaşa, Marmara and Giresun University. Survey method was used in this study. The Multiculturalism Attitude Scale and Patriotism Scale, developed by Yazıcı (2013) were used. In analyzing date, Anova, t- test, arithmetic mean and standard deviation were used. The average score of the responses given to Multiculturalism Attitude Scale was calculated to be 3,62. Attitudes towards multiculturalism didn’t differ significantly in terms of gender and university they study at while the attitudes towards multiculturalism of teacher candidates from different cultural/ethnic groups differed positively and significantly in terms of cultural/ethnic group variable. Also, attitudes towards multiculturalism of teacher candidates increased as the number of the friends from different cultures they had increased. History teacher candidates who participated in the study obtained such a high score as 4,49 to the Patriotism Scale, developed according to 5 point likert type. While the patriotism attitudes didn’t differ in terms of gender, it differed in terms of university they study at
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Yazıcı F, PAMUK A, YILDIRIM T (2016). TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE YURTSEVERLİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Turkish Studies (Elektronik), 11(9), 947 - 964.
Chicago Yazıcı Fatih,PAMUK AKİF,YILDIRIM TERCAN TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE YURTSEVERLİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Turkish Studies (Elektronik) 11, no.9 (2016): 947 - 964.
MLA Yazıcı Fatih,PAMUK AKİF,YILDIRIM TERCAN TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE YURTSEVERLİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.11, no.9, 2016, ss.947 - 964.
AMA Yazıcı F,PAMUK A,YILDIRIM T TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE YURTSEVERLİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Turkish Studies (Elektronik). 2016; 11(9): 947 - 964.
Vancouver Yazıcı F,PAMUK A,YILDIRIM T TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE YURTSEVERLİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Turkish Studies (Elektronik). 2016; 11(9): 947 - 964.
IEEE Yazıcı F,PAMUK A,YILDIRIM T "TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE YURTSEVERLİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ." Turkish Studies (Elektronik), 11, ss.947 - 964, 2016.
ISNAD Yazıcı, Fatih vd. "TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE YURTSEVERLİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Turkish Studies (Elektronik) 11/9 (2016), 947-964.