Yıl: 2017 Cilt: 12 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 143 - 162 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAMIN ANLAMI İLE PSİKOLOJİK ESNEKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Öz:
Bu araştırmanın amacı genel olarak üniversite öğrencilerinde yaşamın anlamı ve psikolojik esneklik arasındaki ilişkinin incelenmesi ve üniversite öğrencilerinin psikolojik esneklik düzeylerinin algıladıkları mutluluk durumuna ve yaşamlarında bir amaca sahip olma düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya koyulmasıdır. İlişkisel tarama modeli ile yapılan araştırmanın denencelerini test etmek için 723 üniversite öğrencisinden oluşan örneklemden 'Kişisel Bilgi Formu'', ''Yaşamın Anlamı Envanteri'' ve ''Kabul ve Eylem Formu'' kullanılarak elde edilen veriler analiz edilmiştir. Verilerin analizi SPSS 20 istatistik paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan istatistiksel analiz sonrası verilerin normal dağılım göstermediği tespit edildiğinden non-parametrik testlerden Kruskal Wallis Ki Kare Testi kullanılmıştır. Ayrıca verilerin analizinde korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda anlam arayışı, anlamın varlığı, yaşamın anlamı ve psikolojik esneklik arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Yaşamın anlamı düzeyi öğrencilerin kendilerini algıladıkları mutluluk durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Ayrıca psikolojik esneklik düzeyinin, kendilerini algıladıkları mutluluk durumuna ve yaşamda belirgin bir amaca sahip olma düzeylerine göre de anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Sonuçlar ilgili literatür eşliğinde tartışılmış ve bu doğrultuda diğer araştırmacılara yardımcı olabilecek öneriler sunulmuştur
Anahtar Kelime:

THE RELATIONSHIP BETWEEN MEANING IN LIFE AND PSYCHOLOGICAL FLEXIBILITY OF UNIVERSITY STUDENTS

Öz:
The purpose of this study is to examine the relation between the meaning in life and psychological flexibility of university students and also psychological flexibility levels of university students differ significantly by their perceived happiness and having a goal in their lives. To test the hypothesis of the research implemented by the correlational comparative survey method, the samples acquired from 723 of university students were analyzed by using the Personal Information Form, the Meaning in Life, and the Acceptance Action Questionnaire- II . SPSS Statistics 20.0 software was used for the data analysis. As the data did not show a normal distribution in the statistical analysis Kruskal Wallis Chi square test that is nonparametric tests were utilized for the research findings. Also correlation analysis were used in the analysis of the data. It has been found that there is a significicant relation between the search for meaning, the presence of meaning and the psychological flexibility. The level of the meaning in life showed meaningful differences according to the perceived happiness students. Additionaly, the level of psyhological flexibility also showed meaningful differences according to the perceived happiness themselves and having a specific goal in life. The results were discussed in the relevant literature perspective and the suggestions could be helpful for the other researchers were submitted
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adler, A. (2014). Yaşamın anlamı ve amacı. Kamuran Şipal (çev.) Ankara: Say Yayınları.
 • Battista, J., & Almond, R. (1973). The development of meaning in life. Psychiatry, 36(4), 409-427.
 • Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K., ... & Zettle, R. D. (2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire–II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior Therapy, 42(4), 676-688.
 • Boyraz, G., Lightsey, O. R., & Can, A. (2013). The Turkish Version of the Meaning in Life Questionnaire: Assessing the Measurement Invariance Across Turkish and American Adult Samples. Journal Of Personality Assessment, 95(4), 423-431.
 • Çıkrıkçı, Ö., Çiftçi, M., & Gençdoğan, B. (2015). Pozitiflik Ölçeği Türkçe Formu’ nun psikometrik özellikleri. The Journal of Happiness &Well-Being, 3(1), 57-76. doi:10.1080/00223891.2013.765882
 • Das, A. K. (1998). Frankl and the Realm of Meaning. Journal Of Humanistic Education And Development, 36(4), 199-211.
 • Ebersole, P., & DePaola, S. (1987). Meaning in life categories of later life couples. The Journal Of Psychology, 121(2), 185-191.
 • Ersanlı, K.(2012). Düşündüklerim Paylaştıklarım, “Değerlerin Değeri” DH Basın Yayıncılık: Ankara
 • Frankl, V. E. (2013). İnsanın anlam arayışı. Selçuk Budak (çev.). İstanbul: Okuyan Us Yayınları.
 • Frankl, V. E. (2014). Hayatın anlamı ve psikoterapi. Veysel Atayman (çev.). İstanbul: Say Yayınları.
 • Frögéli, E., Djordjevic, A., Rudman, A., Livheim, F., & Gustavsson, P. (2015). A randomized controlled pilot trial of Acceptance and Commitment Training (ACT) for preventing stressrelated ill health among future nurses. Anxiety, Stress, & Coping, 1-17.
 • Geçtan, E. (2003). Varoluş ve psikiyatri. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Harris, R. (2016).ACT’i kolay öğrenmek: İlkeler ve ötesi için hızlı bir başlangıç. Hasan Karatepe & K. Fatih Yavuz (çev. ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Hayes, S. C. (2004). Acceptance and Commitment Therapy, Relational Frame Theory, and the Third Wave of Behavioral and Cognitive Therapies. Behavior Therapy, 35(4), 639-665.
 • Hayes, S. C., Wilson, K. G., Gifford, E. V., Follette, V. M., & Strosahl, K. (1996). Experiential avoidance and behavioral disorders: A functional dimensional approach to diagnosis and treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64(6), 1152-1168. doi:http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.64.6.1152
 • Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F.W., Masuda, A. & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behavior Research and Therapy, 44, 1–25.
 • Hayes, S. C., . Follette, V. M, Linehan, M. (2011). Mindfulness and Acceptance: Expanding the Cognitive-Behavioral Tradition. Guilford Press.
 • Hayes, S. C. & Smith, S. (2005). Get out of your mind and into your life: The new acceptance and commitment therapy. New Harbinger Publications.
 • Hayes, S. C., & Strosahl, K. D. (2004). A practical guide to acceptance and commitment therapy. Springer Science & Business Media.
 • İzgiman, S. (2014). Kabul ve Kararlılık Terapisi. İçinde A. N. Canel(Ed.), Terapide Yeni Ufuklar: Modern, Postmodern ve Kısa Terapiler.( (s. 97-117). İstanbul: Pinhan.
 • Leontiev, D. A. (2005). Three Facets of Meaning. Journal Of Russian & East European Psychology, 43(6), 45-72.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kashdan, T. B., Barrios, V., Forsyth, J. P., & Steger, M. F. (2006). Experiential avoidance as a generalized psychological vulnerability: Comparisons with coping and emotion regulation strategies. Behaviour research and therapy, 44(9), 1301-1320.
 • King, L.A., Hicks, J.A. (2009). Detecting and Constructing Meaning in Life Events. The Journal of Positive Psychology, 4 (5), 317–330.
 • Klinger, E.(1998).The Search for Meaning in Evolutionary Perspective and Its Clinical Implication. Poul T. P. Wong ve Prem S. Fry (ed.), The human quest for meaning içinde(s.27-51). London: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Krause, N. (2009). Meaning in life and mortality. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 64(4), 517-527.
 • May, R. (2014).Varoluşun keşfi. Aysun Babacan (çev.) İstanbul: Okuyan Us Yayınları.
 • Mcgregor I., & Little B. R. (1998). Personal projects, happiness, and meaning: On doing well and being yourself. Journal of Personality and Social Psychology, 74 (2), 494-512.
 • Meunier, Atmaca, Ayranci, Gökdemir, Uyar& Bastug, (2014). Psychometric Properties of the Turkish Version of the Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II). Journal of Evidence-Based Psychotherapies, 14(2), 179.
 • Ögel, K.(2012). Bilişsel Davranışçı Terapilerde Üçüncü Dalga: Farkındalık(Ayrışma) ve Kabullenme Temelli Terapiler. Ankara: HYB Yayıncılık.
 • Özdemir, Y., Koruklu, N., & Üniversitesi, A. M. (2011). Investigating relatinship between values and happiness among university students. Yüzüncü Yıl University Journal of the Faculty of Education, 8(1), 190-210.
 • Palladino, C. L., Ange, B., Richardson, D. S., Casillas, R., Decker, M., Gillies, R. A., ... & Zeidan, R. (2013). Measuring psychological flexibility in medical students and residents: a psychometric analysis. Medical education online, 18.
 • Prager, D.(1998). Mutluluk Ciddi Bir Sorundur. Orhan Tuncay(çev.), İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Pülschen, S., & Pülschen, D. (2015). Preparation for teacher collaboration in inclusive classrooms– stress reduction for special education students via acceptance and commitment training: A controlled study. Journal of Molecular Psychiatry, 3(1), 1
 • Räsänen, P., Lappalainen, P., Muotka, J., Tolvanen, A., & Lappalainen, R. (2016). An online guided ACT intervention for enhancing the psychological wellbeing of university students: A randomized controlled clinical trial. Behaviour research and therapy, 78, 30-42.
 • Reker, G. T. (2000). Theoretical perspective, dimensions, and measurement of existential meaning. Exploring existential meaning: Optimizing human development across the life span, 39-55.
 • Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069-1081. doi:http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069
 • Ryff, C. D., Singer, B. (1998). The contours of positive human health. Psychological Inquiry, 9, p. 1–28.
 • Soo, C., Tate, R. L., & Lane-Brown, A. (2011). A Systematic Review of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) for Managing Anxiety: Applicability for People With Acquired Brain Injury?. Brain Impairment, 12(1), 54-70. doi:10.1375/brim.12.1.54
 • Steger, M. F. , Fraizer, P. , Oishi, S. & Kaler, M. (2006). The meaning in life questionnaire: Assesing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53 (1), 80-93.
 • Steger, M.F., Kashdan, T.B., Sullivan, B.A. & Lorentz, D. (2008). Understanding the search for meaning in life: personality, cognitive style, and the dynamic between seeking and experiencing meaning. Journal o f Personality, 76( 2),199-225.
 • Steger, M. F., Oishi, S., & Kashdan, T. B. (2009). Meaning in life across the life span: Levels and correlates of meaning in life from emerging adulthood to older adulthood. Journal of Positive Psychology, 4(1), 43-52.
 • Steger, M. F. (2012). Making meaning in life. Psychological Inquiry, 23(4), 381-385.
 • Taş, İ. (2011). Öğretmenlerde yaşamın anlamı yaşam doyumu sosyal karşılaştırma ve iç-dış kontrol odağının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Terzi, Ş. & Ergüner-Tekinalp, B. (2013). Psikolojik danışmada güncel yaklaşımlar. Ankara: PegemAkademi.
 • Tirch, Schoendorff & Silbertstein (2014). The ACT Practitioner's Guide to the Science of Compassion: Tools for Fostering Psychological Flexibility. Canada: New Harbinger Publications
 • Türk Dil Kurumu (TDK) (1988). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Wong, P.T.P. (1997). Meaning-centered counselling: A cognitive-behavioral approach to logotherapy. The International Forum for Logotherapy, 20(2): 85-94
 • Wong, P. T. (1998). Implicit theories of meaningful life and development of the personal meaning profile. Poul T. P. Wong ve Prem S. Fry (ed.), The human quest for meaning içinde (s.110- 140). London: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Wong, P. T. (2015). Meaning Therapy: Assessments and Interventions. Existential Analysis: Journal of the Society for Existential Analysis, 26(1).
 • Zika, S., & Chamberlain K. (1992). On the relation between meaning in life and psychological wellbeing. British Journal of Psychology, 83, p. 133-145.
 • Yalom, I.(2001).Varoluşçu terapi. Zeliha İyidoğan Babayiğit(çev.). İstanbul: Kabalcı yayınevi
 • Yalom, I. (2002).Bağışlanan terapi. Zeliha İyidoğan Babayiğit(çev.). İstanbul: Kabalcı yayınevi
 • Yavuz, K. F., Iskin, M., Ulusoy, S. , Esen, F. B. & Burhan, H. S. (2014, Haziran). Turkish version of AAQ-II: Preliminary analysis of reliability and validity. ACBS Word Conferans 12,Minneapolis.
 • Yavuz, F. K. (2015).Kabul ve kararlılık terapisi: Genel bir bakış. Türkiye Klinikleri Psikatri Özel, 8(2), 21-28
 • Yüksel, R. (2013). Genç yetişkinlerde aşk tutumları ve yaşamın anlamı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
APA Demirci Seyrek Ö, ersanlı K (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAMIN ANLAMI İLE PSİKOLOJİK ESNEKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ. , 143 - 162.
Chicago Demirci Seyrek Özgür,ersanlı Kurtman ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAMIN ANLAMI İLE PSİKOLOJİK ESNEKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ. (2017): 143 - 162.
MLA Demirci Seyrek Özgür,ersanlı Kurtman ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAMIN ANLAMI İLE PSİKOLOJİK ESNEKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ. , 2017, ss.143 - 162.
AMA Demirci Seyrek Ö,ersanlı K ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAMIN ANLAMI İLE PSİKOLOJİK ESNEKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ. . 2017; 143 - 162.
Vancouver Demirci Seyrek Ö,ersanlı K ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAMIN ANLAMI İLE PSİKOLOJİK ESNEKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ. . 2017; 143 - 162.
IEEE Demirci Seyrek Ö,ersanlı K "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAMIN ANLAMI İLE PSİKOLOJİK ESNEKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ." , ss.143 - 162, 2017.
ISNAD Demirci Seyrek, Özgür - ersanlı, Kurtman. "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAMIN ANLAMI İLE PSİKOLOJİK ESNEKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ". (2017), 143-162.
APA Demirci Seyrek Ö, ersanlı K (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAMIN ANLAMI İLE PSİKOLOJİK ESNEKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ. Turkish Studies (Elektronik), 12(4), 143 - 162.
Chicago Demirci Seyrek Özgür,ersanlı Kurtman ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAMIN ANLAMI İLE PSİKOLOJİK ESNEKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ. Turkish Studies (Elektronik) 12, no.4 (2017): 143 - 162.
MLA Demirci Seyrek Özgür,ersanlı Kurtman ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAMIN ANLAMI İLE PSİKOLOJİK ESNEKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.12, no.4, 2017, ss.143 - 162.
AMA Demirci Seyrek Ö,ersanlı K ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAMIN ANLAMI İLE PSİKOLOJİK ESNEKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ. Turkish Studies (Elektronik). 2017; 12(4): 143 - 162.
Vancouver Demirci Seyrek Ö,ersanlı K ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAMIN ANLAMI İLE PSİKOLOJİK ESNEKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ. Turkish Studies (Elektronik). 2017; 12(4): 143 - 162.
IEEE Demirci Seyrek Ö,ersanlı K "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAMIN ANLAMI İLE PSİKOLOJİK ESNEKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ." Turkish Studies (Elektronik), 12, ss.143 - 162, 2017.
ISNAD Demirci Seyrek, Özgür - ersanlı, Kurtman. "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAMIN ANLAMI İLE PSİKOLOJİK ESNEKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ". Turkish Studies (Elektronik) 12/4 (2017), 143-162.