İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimlerinde Bilgisayar Destekli Kelime Öğretim Materyali Kullanımının İncelenmesi

Yıl: 2018 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 29 - 53 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimlerinde Bilgisayar Destekli Kelime Öğretim Materyali Kullanımının İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmada, işitme yetersizliği olan öğrenciler için Mayer'in (2001) Türetimci Çoklu Ortam Öğrenme Kuramı'na dayalı bilgisayar destekli bir kelime öğretim materyalinin geliştirilmesi, uygulanması ve materyalin öğrencilere katkısının öğretmen görüşleriyle incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında öğretmenlerden alınan görüşlerle işitme engelli okullarında yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. Çalışma, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir İşitme Engelliler Ortaokulu'nda öğrenim gören 27 öğrenci ve okulda görev yapan 14 öğretmen ile yürütülmüştür. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) yöntemi kullanılmıştır. Geliştirilen kelime öğretim materyali sınıflarda akıllı tahta aracılığıyla ve öğretmen gözetiminde sekiz hafta boyunca haftada bir ders saati olarak öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, geliştirilen kelime öğretim materyalinin öğrencilerin kelime bilgisini ve derse katılımını arttırdığı, okuduğunu anlamasını ve bilgiye ulaşmasını kolaylaştırdığı gibi olumlu sonuçlar ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda, öğrencilerin kelime öğrenmede yaşadıkları güçlüklerin çözümüne yönelik olarak bilişim teknolojilerinden yararlanılarak hazırlanacak görsel yönden zengin ve etkileşimli materyallerin kullanımı önerilmektedir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel

-

Öz:
Bu çalışmada, işitme yetersizliği olan öğrenciler için Mayer’in (2001) Türetimci Çoklu Ortam Öğrenme Kuramı’na dayalı bilgisayar destekli bir kelime öğretim materyalinin geliştirilmesi, uygulanması ve materyalin öğrencilere katkısının öğretmen görüşleriyle incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında öğretmenlerden alınan görüşlerle işitme engelli okullarında yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. Çalışma, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir İşitme Engelliler Ortaokulu’nda öğrenim gören 27 öğrenci ve okulda görev yapan 14 öğretmen ile yürütülmüştür. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) yöntemi kullanılmıştır. Geliştirilen kelime öğretim materyali sınıflarda akıllı tahta aracılığıyla ve öğretmen gözetiminde sekiz hafta boyunca haftada bir ders saati olarak öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, geliştirilen kelime öğretim materyalinin öğrencilerin kelime bilgisini ve derse katılımını arttırdığı, okuduğunu anlamasını ve bilgiye ulaşmasını kolaylaştırdığı gibi olumlu sonuçlar ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda, öğrencilerin kelime öğrenmede yaşadıkları güçlüklerin çözümüne yönelik olarak bilişim teknolojilerinden yararlanılarak hazırlanacak görsel yönden zengin ve etkileşimli materyallerin kullanımı önerilmektedir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Avcıoğlu, H. (2011). Zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlamaya ilişkin görüşleri [Mental handicapped class teachers’ thoughts on preparing IEP (Individualized Education Program)]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 12(1), 39-53 . Baek, Y., & Layne, B. (1988). Color, garphics and animation in a computer assisted learning tutorial lesson. Journal of Computer Based Instruction, 15(4), 131-135.
 • Çiftçi, E. (2009). İşitme engelli öğrenciler için hazırlanan bilgisayar destekli yazılı anlatım becerisi geliştirme materyalinin tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi [Designing, ımplementation and evaluating material developed for ımproving deaf students’ writing skill] (Unpublished master’s thesis, Karadeniz
 • Teknik University, Institute of Natural Sciences, Trabzon, Turkey). Retrieved from http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi. (Thesis Number 238459)
 • Demirhan, T. (2008). Bilişim teknolojilerinin işitme engellilerin eğitimine etkisinin incelenmesi [The research of the effects of information technology on the education of people who have hearing disabilities]
 • (Unpublished master’s thesis, Trakya University, Institute of Sciences, Edirne, Turkey). Retrieved from http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi. (Thesis Number 179816)
 • Ditcharoen, N., Naruedomkul, K., & Cercone, N. (2010). SignMT: An alternative language learning tool. Computers & Education, 55(1), 118-130.
 • Türkiye Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (2002). Türkiye özürlüler araştırması [Turkey
 • disability survey]. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Yayın Numarası,2913. file:///C:/Users/oct27kulo/Desktop/-6261527856356122229..pdf adresinden elde edilmiştir. Fajardo, I., Parra, E., & Cañas, J. J. (2010). Do sign language videos improve web navigation for deaf signer users?
 • Journal of deaf studies and deaf education,15(3), 242-262.
 • Görhan, M. F., & Öncü, S. (2015). Öğretmen ve idareci gözünde etkileşimli tahta: kullanım kolaylığı ve yarar algısı üzerine bir durum çalışması [Interactive whiteboard in the eyes of teacher and principal: A case study on perceived ease of use and usefulness]. Journal of Teacher Education and Educators, 4(1), 53- 77.
 • Karal, H., & Çiftçi, E. (2008). İşitme engelli bireylerin eğitim sürecinde bilgisayar destekli animasyonlardan yararlanma [Use of computer aided animation in the training of hearing impaired]. Retrieved from: http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/86.doc.
 • Kargın, T., & Akçamete, G. (1991). Bireyselleştirilmiş eğitim programı: İşitme engelliler ve okuma [Individualized education program: Hearing impairments and reading]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24(1), 151-160.
 • Kargın, T., & Baydık, B. (2002). Kaynaştırma ortamındaki işiten öğrencilerin işitme engelli akranlarına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Investigation of the attitudes of hearing students towards hearing impaired peers in terms of various variables in inclusion environment]. Ankara
 • Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 3(2), 27-39.
 • Kuzu, A., Odabaşı, H. F., & Girgin, M. C. (2011). Mobil teknolojilerin işitme engelli öğrencileri desteklemek amacıyla kullanılması: Türkiye'den bir örnek [Use of mobile technologies to support students with hearing impairment: A case from Turkey]. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(2), 52-82.
 • Marschark, M., Leigh, G., Sapere, P., Burnham, D., Convertino, C., & Stinson, M., et al. (2006). Benefits of sign language interpreting and text alternatives for deaf students' classroom learning. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 11(4), 421-437. HACER KESER-OĞUZHAN ÖZDEMİR 2018, 19(1) 46
 • Mayer, R. E. (2001). Multimedia learning. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Menne, J. M. & Menne, J. W. (1972). The relative efficiency of bimodal presentation as an aid to learning. Audio Visual Communication Review, 20(2), 170-180. Milli Eğitim Bakanlığı (2016). Milli eğitim istatistikleri örgün eğitim 2015/’16 [National education statistics formulated education 2015 / '16].
 • http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_03/18024009_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2015_201
 • 6.pdf adresinden elde edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı (2015). İşitme engelliler için öğretmen kılavuz kitabı [Teacher's guidebook for hearing impaired].
 • https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_03/05113228_tmeengelllerretmenkilavuzktabi.pdf adresinden elde edilmiştir.
 • Özçelik, İ. (1987). Özel eğitim alanı ve özürlü olma durumu [Special education and disability status]. Ankara: Fon Matbaası.
 • Raupers, P. M. (1999). Effects of accommodating perceptual learning-style preferences on long-term retention and attitudes toward technology of elementary and secondary teachers in professional development training (Doctoral dissertation, St. John’s University). Retrieved from https://www.learntechlib.org/p/125116/
 • Reitsma, P. (2008). Computer-based exercises for learning to read and spell by deaf children. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 14(2), 178-189.
 • Sezgin, M. E. (2002). İkili kodlama kuramına dayalı olarak hazırlanan multimedia ders yazılımının fen bilgisi öğretimindeki akademik başarıya, öğrenme düzeyine ve kalıcılığa etkisi [The effects of multimedia courseware designed based on dual coding theory in science teaching on academic achievement, performance level and retention of learning]. (Unpublished master’s thesis, Çukurova University, Institute of Social Sciences, Adana, Turkey). Retrieved from http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi. (Thesis Number 125269)
 • Shepherdson, E. (2001). Teaching concepts utilizing active learning computer environments (Doctoral dissertation, Department of Civil and Environmental Engineering, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from: https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/84215/48067985- MIT.pdf?sequence=2
 • Stinson, M. S., Elliot, L. B., & Easton, D. (2014). Deaf/hard-of-hearing and other postsecondary learners’ retention of STEM content with tablet computer-based notes. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 19(2),
 • 251-269. Trezek, B. J., & Wang, Y. (2006). Implications of utilizing a phonics-based reading curriculum with children who are deaf or hard of hearing. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 11(2), 202-213.
 • Yaman, F., Dönmez, O., Avcı, E., & Yurdakul, I. K. (2016). İşitme engelli öğrencilerin okuma-yazma eğitiminde mobil uygulama kullanımı [Integrating mobile applications into hearing impaired children's literacy instuction]. Eğitim ve Bilim, 41(188), 153-174.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences]. Ankara: Seçkin Yayınları. Yin, R. K. (2013). Case study research design and methods (3nd ed.). London, UK: Sage Publication
APA KESER H, Ozdemir O (2018). İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimlerinde Bilgisayar Destekli Kelime Öğretim Materyali Kullanımının İncelenmesi. , 29 - 53.
Chicago KESER Hacer,Ozdemir Oguzhan İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimlerinde Bilgisayar Destekli Kelime Öğretim Materyali Kullanımının İncelenmesi. (2018): 29 - 53.
MLA KESER Hacer,Ozdemir Oguzhan İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimlerinde Bilgisayar Destekli Kelime Öğretim Materyali Kullanımının İncelenmesi. , 2018, ss.29 - 53.
AMA KESER H,Ozdemir O İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimlerinde Bilgisayar Destekli Kelime Öğretim Materyali Kullanımının İncelenmesi. . 2018; 29 - 53.
Vancouver KESER H,Ozdemir O İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimlerinde Bilgisayar Destekli Kelime Öğretim Materyali Kullanımının İncelenmesi. . 2018; 29 - 53.
IEEE KESER H,Ozdemir O "İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimlerinde Bilgisayar Destekli Kelime Öğretim Materyali Kullanımının İncelenmesi." , ss.29 - 53, 2018.
ISNAD KESER, Hacer - Ozdemir, Oguzhan. "İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimlerinde Bilgisayar Destekli Kelime Öğretim Materyali Kullanımının İncelenmesi". (2018), 29-53.
APA KESER H, Ozdemir O (2018). İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimlerinde Bilgisayar Destekli Kelime Öğretim Materyali Kullanımının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(1), 29 - 53.
Chicago KESER Hacer,Ozdemir Oguzhan İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimlerinde Bilgisayar Destekli Kelime Öğretim Materyali Kullanımının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 19, no.1 (2018): 29 - 53.
MLA KESER Hacer,Ozdemir Oguzhan İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimlerinde Bilgisayar Destekli Kelime Öğretim Materyali Kullanımının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.19, no.1, 2018, ss.29 - 53.
AMA KESER H,Ozdemir O İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimlerinde Bilgisayar Destekli Kelime Öğretim Materyali Kullanımının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2018; 19(1): 29 - 53.
Vancouver KESER H,Ozdemir O İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimlerinde Bilgisayar Destekli Kelime Öğretim Materyali Kullanımının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2018; 19(1): 29 - 53.
IEEE KESER H,Ozdemir O "İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimlerinde Bilgisayar Destekli Kelime Öğretim Materyali Kullanımının İncelenmesi." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19, ss.29 - 53, 2018.
ISNAD KESER, Hacer - Ozdemir, Oguzhan. "İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimlerinde Bilgisayar Destekli Kelime Öğretim Materyali Kullanımının İncelenmesi". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 19/1 (2018), 29-53.