ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINI ÖLÇEN GEÇERLİ VE GÜVENİRLİ ÖLÇEK GELİŞTİRME

Yıl: 2014 Cilt: 9 Sayı: 12 Sayfa Aralığı: 381 - 398 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 14-03-2023

ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINI ÖLÇEN GEÇERLİ VE GÜVENİRLİ ÖLÇEK GELİŞTİRME

Öz:
Bu çalışma birer yükseköğretim adayı olarak kabul edilen ortaöğretim öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarını ölçen geçerli ve güvenirli bir ölçek geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini; 2013-2014 Eğitim ve öğretim yılı yaz döneminde Diyarbakır, Mardin, Batman illerinde merkez ortaöğretim okullarına devam eden 920 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde korelâsyon t testi, varyans analizi ve çok değişkenli teknikler kullanılmıştır. 46 maddeden oluşan taslak ölçekten 25 maddelik Likert tipi ölçek geliştirildi. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin olarak, iç tutarlılık katsayıları, test tekrar test ve paralel formlar güvenirliği hesaplanmıştır. Tüm Ölçek için Cronbach Alf katsayısı 0.942 olarak bulunmuştur. Ölçeğin geçerliğine ilişkin, olarak, yapı geçerliliği, faktör analizi ve benzer ölçek geçerliliği hesaplanmıştır Ortaöğretim öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarını belirlemek için örneklem grubu olarak liselerinin son sınıflarına devam ve anketleri değerlendirmeye alınan 920 öğrenci alınmıştır. Matematik tutum puan ortalamalarının orta düzeyde (x=3,320; ss=0,729) bulunmuştur. Erkek öğrencilerin tutum puanlarının ( x=83,05 ± 18,57) Kız öğrencileri (x=82,12 ± 17,53 ) tutum puanlarından daha yüksek bulunmuş ancak bu farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir (t=0,258; p>0.05). Ölçeğin tüm alt faktörlerine göre de anlamlı fark bulunmamıştır. MTÖ ile geometri tutum ölçeği arasındaki yüksek ilişki ve faktör analizi sonuçları ölçeğin yapı geçerliğini desteklemektedir. Araştırmanın bulgularına göre MTÖ, geçerliği ve güvenirliği yüksek bir ölçme aracı olarak değerlendirilebilir
Anahtar Kelime:

DEVELOPING A VALID AND RELIABLE SCALE FOR MEASURING SECONDARY EDUCATION STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS

Öz:
The present study was carried out to develop a valid and reliable scale to measure the mathematics attitudes of secondary school students who are candidates for higher education. The research sample included 920 students attending secondary schools in such cities as Diyarbakir, Mardin and Batman in the Spring Term of the academic year of 2013-2014. For the analysis of the data, correlation t-test, ANOVA and multivariate techniques were conducted. From the draft scale including 46 items, a Likert-type 25-item scale was developed. Regarding the reliability of the scale, the internal consistency coefficients, test-retest and parallel forms reliability were calculated. For the whole scale, the Cronbach Alpha coefficient was found as 0.942. In order to determine whether the difference between the mean scores was statistically significant or not, independent t-test was applied. As a result, it was found out that the mathematics attitude scale had construct validity. In addition, for the discriminant validity of the scale, the relationship between the Self-Monitoring Scale and the Mathematics Attitude Scale was examined. The fact that the mathematics attitude scale did not have a significant relationship with different variables could be said to demonstrate that the scale had discriminant validity. Regarding the validity of the scale, the construct validity, factor analysis and the similar scale validity were found. The high level of relationship between the Mathematics Attitude Scale and the Geometry Attitude Scale as well as the factor analysis results supported the construct validity of the scale. According to the results obtained via the research findings, the Mathematics Attitude Scale could be considered as a measurement tool with its high level of validity and reliability
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AİKEN L.R. (1980) Attitudes toward mathematics. Review of Educational Research, 40, February
 • AŞKAR, P. (1986). Matematik Dersine Yönelik Tutumu Ölçen Likert Tipi Bir Ölçeğin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 11(62), 31 -36.
 • AŞKAR P. ve ERDEM M., Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, İstanbul: 1.Ulusal Eğitim Kongresi, Marmara Üniversitesi, 1986.
 • AKSU, M. 1991). A longitudinal study on attitudes toward mathematics by department and sex at the university level. School Science and Mathematics, 91 (5), 185-192.
 • BAYKUL, Y., (2000) Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması, ÖSYM Yayınları, Ankara
 • BAŞER, N. ve YAVUZ, G.,(2003) Öğretmen adaylarının matematik dersine yönelik tutumları. Matematikçiler Derneği. İndirilme tarihi, 09 Temmuz 2011, www.matder.org.tr., .
 • BACANLI, H., (1997) Kendini Ayarlamanın Psikolojisi Milli Eğitim Yayınları İstanbul
 • BAYKUL, Y. (2003) Matematik Öğretimi ve Bazı Sorunlar Matematikçiler derneği 2003 yersoy@metu.edu.
 • BETZ, E. N., (1978) prevalence, Distribution and Correlates of Math. Anxiety in College Students, Journal of Psycology, V 25, 441-448.
 • CAİNE, R.N. ve CAİNE, G. (1991). Making connections: Teaching and human brain, Alexandria, VA.: Association for Supervision and Currriculum Development.
 • DUATAPE, A. Ve ÇİLESİZ, Ş. (1999)” Matematik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16-17.45-52
 • KARASAR, N.,(1999) Blimsel Araştırma Yöntemi, 9. Basım Nobel Yayın Dağıtım Ankara
 • KAPTAN, S., (1998) Bilimsel Araştırmalar ve İstatistik Teknikleri Tekışık Yayınları Ankara
 • KÖSE M.R. (1999) Gender Based Expectations Perceptions and Attitudes of Turkish Teachers Toward Their Male and Female Students, Eğitim ve Bilim C:23, S:111, 20-30
 • LUDLOW, L.H. ve BELL, K.N. (1996). Psychometric characteristics of the attitudes toward mathematics and its teaching scale. Educational and Psychological Measurement, 56(5), 864-880.
 • NAZLIÇİÇEK, N.& ERKTİN (2000). “İlköğretim Matematik Öğretmenleri İçin Kısaltılmış MatematikTutum Ölçeği “www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek5/b_kitabi/pdf/matematik/.../t194.pdf
 • ÖZGÜR, F. N.,(1994) Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • ÖZGÜVEN, İ. E., (1999) Psikolojik Testler. PDREM Yayınları. Ankara
 • ÖNCÜL, R., (2000) Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Basım Evi, İstanbul
 • ROUNDS, J.B. ve HENDEL, D. 1980). Mathematics anxiety and attitudes toward mathematics. Measurement and Evaluation in Guidance, 13 (2), 83-8
 • SAKA, A. Z. ve KIYICI, F. B.,(2004) Öğrencilerin fen bilgisi dersine karşı tutumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 8, s. 376-397,
 • SARACALOĞLU, A.S.(2000), Öğretmen adaylarının yabancı dile yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki, Eğitim ve Bilim, Cilt: 25, Sayı 115, s. 65-72.
 • STODOLSKY, S.S., SALK, S. ve GLAESSNER, B. (1991). Student views about learning math and social sciences. American Educational Reserch Journal, 28 (1), 89-116.
 • SAYERS, R. (1994). Gender differences in mathematics education in Zambia. Educational Studies in Mathematics, 26, 389-403.
 • STEİNBACK, M. ve Gwizdala (1995). Gender differences in matematics attitudes of secondary students. School Science and Mathematics, 95 (1), 36-41.
 • TURANLI, TÜRKER ve KEÇELİ (2008) Developıng An Attıtude Scale For Courses In MathematıcsHacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 34: 254-262 (2008)
 • TAVŞACIL, E., (2002) Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Nobel Yayınları Ankara
 • TEZBAŞARAN, A.A.,(1997) Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu Türk Psikologlar Derneği Yayınları Ankara.
 • TOCCİ, C. M. (1991). Achievement, parental, support, and gender differences in attitudes toward mathematics. Journal of Educational Reserch, 84 (5), 280-286.
 • YENİLMEZ, K. Ve ÖZABACI N. (2003)” Yatılı Öğretmen Okulu Öğrencilerinin Matematikle ilgili Tutumları ve Matematik Kaygı Düzeyleri arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl: 2003
APA İNAN C (2014). ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINI ÖLÇEN GEÇERLİ VE GÜVENİRLİ ÖLÇEK GELİŞTİRME. , 381 - 398.
Chicago İNAN CEMİL ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINI ÖLÇEN GEÇERLİ VE GÜVENİRLİ ÖLÇEK GELİŞTİRME. (2014): 381 - 398.
MLA İNAN CEMİL ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINI ÖLÇEN GEÇERLİ VE GÜVENİRLİ ÖLÇEK GELİŞTİRME. , 2014, ss.381 - 398.
AMA İNAN C ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINI ÖLÇEN GEÇERLİ VE GÜVENİRLİ ÖLÇEK GELİŞTİRME. . 2014; 381 - 398.
Vancouver İNAN C ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINI ÖLÇEN GEÇERLİ VE GÜVENİRLİ ÖLÇEK GELİŞTİRME. . 2014; 381 - 398.
IEEE İNAN C "ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINI ÖLÇEN GEÇERLİ VE GÜVENİRLİ ÖLÇEK GELİŞTİRME." , ss.381 - 398, 2014.
ISNAD İNAN, CEMİL. "ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINI ÖLÇEN GEÇERLİ VE GÜVENİRLİ ÖLÇEK GELİŞTİRME". (2014), 381-398.
APA İNAN C (2014). ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINI ÖLÇEN GEÇERLİ VE GÜVENİRLİ ÖLÇEK GELİŞTİRME. Turkish Studies (Elektronik), 9(12), 381 - 398.
Chicago İNAN CEMİL ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINI ÖLÇEN GEÇERLİ VE GÜVENİRLİ ÖLÇEK GELİŞTİRME. Turkish Studies (Elektronik) 9, no.12 (2014): 381 - 398.
MLA İNAN CEMİL ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINI ÖLÇEN GEÇERLİ VE GÜVENİRLİ ÖLÇEK GELİŞTİRME. Turkish Studies (Elektronik), vol.9, no.12, 2014, ss.381 - 398.
AMA İNAN C ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINI ÖLÇEN GEÇERLİ VE GÜVENİRLİ ÖLÇEK GELİŞTİRME. Turkish Studies (Elektronik). 2014; 9(12): 381 - 398.
Vancouver İNAN C ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINI ÖLÇEN GEÇERLİ VE GÜVENİRLİ ÖLÇEK GELİŞTİRME. Turkish Studies (Elektronik). 2014; 9(12): 381 - 398.
IEEE İNAN C "ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINI ÖLÇEN GEÇERLİ VE GÜVENİRLİ ÖLÇEK GELİŞTİRME." Turkish Studies (Elektronik), 9, ss.381 - 398, 2014.
ISNAD İNAN, CEMİL. "ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINI ÖLÇEN GEÇERLİ VE GÜVENİRLİ ÖLÇEK GELİŞTİRME". Turkish Studies (Elektronik) 9/12 (2014), 381-398.