Yıl: 2014 Cilt: 9 Sayı: 12 Sayfa Aralığı: 699 - 710 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SOSYAL ÖĞRENME MODELİ

Öz:
Bu çalışmada, yabancı dil öğretiminde sosyal öğrenme olgusu ele alınmış, sosyal öğrenmenin yabancı dil öğretimine sağladığı katkılar açıklanmış ve OMÜ YDE, ADE öğrencilerinin yabancı dil derslerinde sosyal öğrenme becerileri saptanmaya çalışılmıştır. Öğrencinin grup çalışmaları sayesinde sosyal öğrenme bilgi ve becerisini geliştirmesi ve aynı zamanda sosyal öğrenmenin bireysel öğrenmeye katkısı araştırılmıştır. Bu doğrultuda öncelikle öğretmenin sosyal öğrenme modeline uyup uymadığı, sınıf içi ve sınıf dışı yapılan etkinliklerin sosyal öğrenmeye uygunluğu gibi öğretmene dayalı sosyal öğrenme biçimi açıklanmış, daha sonra öğrenciye dayalı sosyal öğrenme süreci ele alınmış ve bu süreçte öğrenciye düşen roller; öğrencinin sosyal öğrenmeye yönelik sorumlulukları ve sürecin işleyişine etki eden psikososyal faktörler ortaya konmuştur. Öğretmen ve öğrencinin sosyal öğrenme değerlendirilmiştir. bağlamında karşılıklı görev ve sorumlulukları değerlendirilmiştir. Araştırmada, 2013-2014 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğrenim gören I. ve II. Öğretim I. sınıf öğrencilerinden 61 öğrenciye, sosyal öğrenme biçimine ilişkin hazırlanan anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre, sosyal öğrenmenin öğrencileri iletişim ve etkileşime sevk ettiği, sosyal gelişimi güçlendirdiği ve karşılıklı sorumluluk bilincini geliştirdiği görülmüştür. Öğrenciyi aktif bir şekilde derse yönlendiren sosyal öğrenme bu bakımdan öğrenci merkezli bir yöntemdir. Motivasyon ve öğrenme açısından bu derece yararlı olan sosyal öğrenme yönteminin, yabancı dil öğretiminde daha bilinçli ve yaygın biçimde yer alması ve uygulanması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

SOCIAL LEARNING MODEL IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Öz:
This study has analyzed social learning concept in foreign language teaching; it has explained the contributions of social learning system to foreign language teaching, and it has focused on social learning skills of the students in the Department of German Language Teaching at OMU in foreign language courses. It also examined the development of social learning information and skills and the contributions of social learning system to self-education by means of group works among students. Accordingly, this study has firstly investigated the application of social learning model by teachers and has explained teacher-oriented social learning form such as the conformity of extracurricular activities with social learning system; then, it has examined student-oriented social learning process; it has underlined the roles of students in this process and the responsibilities of students in social learning, and it has demonstrated psycho-social factors influencing the functioning of this process. The study has also evaluated mutual duties and responsibilities of students and teachers in terms of social learning model. In the study, a questionnaire based on social learning model has been applied to 61 first-year students in daytime and evening education in the Department of German Language Teaching of the Faculty of Education at Ondokuz Mayis University in 2013-2014 academic year. The results of the questionnaire has demonstrated that social learning model motivates students for communication and interaction, that it enforces social development, and that it improves the consciousness of mutual understanding. As a model motivating students for active participation in courses, social learning is a student-centered method in education. Since social learning method is quite useful in terms of motivation and learning, it is recommended that social learning model is applied more consciously and more prevalently in foreign language teaching
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ABAZAOĞLU, İ. , YILDIRIM, O. ve YILDIZHAN, Y. (2014). Türkiyenin Öğretmen Profili. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Sosyal Bilimler Sayısı) Volume 9/2, Winter 2014,www.turkiscstudies.net, Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6491, p. 1-20.
 • ABİSAMRA, N.S. (2009). Cooparative Learning. Teaching Englisch as a Foreign Language: Practicu Education 266 Dr. Ghazi Ghaith March 1998.
 • ACAT, M. B. (2002). Türkiye’de Yabancı Dil Öğreniminde Motivasyon Kaynakları ve Sorunları,Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 31, 312-329.
 • AKPINAR DELLAL, N. ve ÇINAR S. (2011). Yabancı Dil Eğitiminde İletişimsel Yararcı Yaklaşım,Öğretmen Rolleri, Davranışları ve Sınıf İçi İletişim, Dil Dergisi, 154, 21-36.
 • BATDI, V. (2013). İşbirlikli Öğrenmenin Yabancı Dil Öğretimindeki Önemine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1., 158-165.
 • BAYRAKCI, M. (2007). Sosyal Öğrenme Kuramı ve Eğitimde Uygulanması, SAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 198-210.
 • BOZAVLI, E. (2012). İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemiyle Yabancı Dil Öğretimi (Psikolinguistik Model), Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 31-40.
 • COŞKUN, M. (2004). Coğrafya Öğretiminde Kubaşık (İşbirliğiyle) Öğrenme, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 1, 235-244.
 • DUXBURY, J.G. ve TSAİ, L. (2010). The effects of cooparative learning on foreignlanguage anxiety: A comparative study of Taiwanese and American universities. International Journal of Instruction, 3 (1), 3-8.
 • ERGÜR OKTAR, D. (2010). Öğrenen Özerkliğinin Kazandırılmasında Öğretmenin Rolü, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 November, Antalya.
 • GÖK, Ö., DOĞAN, A., DOYMUŞ, K. &ATAMAN, K. (2009) İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fene Olan Tutumlarına Etkileri GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1)193-209.
 • JOHNSON, D. W. , JOHNSON, R.T. ve SMİTH K.A. (1992). Cooparative Learning: Increasing College Faculty Instructional Productivity. ERIC Clearinghouse on Higher Education
 • KORKMAZER, G. ve YAPRAK İ.H. (2014). Almanca Öğretmen Adaylarının Temel Dil Beceri ve Alanlarına Yönelik İnternet Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (İsmail Yıldırım Armağanı), Volume 9/6, Spring 2014, www.turkischstudies.net, Doi Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6620, p. 731-744.
 • KÖSTERELİOĞLU, İ. , BAYAR, A. ve KÖSTERELİOĞLU M.A. (2014). Öğretmen Eğitiminde Etkinlik Temelli Öğrenme Süreci: Bir Durum Araştırması. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308- 2140, (Sosyal Bilimler Sayısı), Volume 9/2 Winter 2014, www. Turkisstudies.net, Doi Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6406, p.1035-1047. LİANG, T. (2002). Implementing Cooparative Learning In EFL Teaching: Process andEffects. A Thesis fort he Degree of Doctor of Phlosophy, National Taiwan Normal University. http://www.asian-efl-journal.com/Thesis Liang Tsailing.pdf (10.06.2014)
 • MORGAN, B.M. (2011). Cooparative learning: Teacheruse and integration. Unpublished manuscript. http://www.nationalforum.com/Electronic%20Journal%20Volumes/Morgan.pdf (29.05.2014)
 • YILDIZ, V. (1999). İşbirlikli Öğrenme İle Geleneksel Öğrenme Grupları Arasındaki Farklar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, 155-163.
APA Yalçın C (2014). YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SOSYAL ÖĞRENME MODELİ. , 699 - 710.
Chicago Yalçın Ceyda YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SOSYAL ÖĞRENME MODELİ. (2014): 699 - 710.
MLA Yalçın Ceyda YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SOSYAL ÖĞRENME MODELİ. , 2014, ss.699 - 710.
AMA Yalçın C YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SOSYAL ÖĞRENME MODELİ. . 2014; 699 - 710.
Vancouver Yalçın C YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SOSYAL ÖĞRENME MODELİ. . 2014; 699 - 710.
IEEE Yalçın C "YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SOSYAL ÖĞRENME MODELİ." , ss.699 - 710, 2014.
ISNAD Yalçın, Ceyda. "YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SOSYAL ÖĞRENME MODELİ". (2014), 699-710.
APA Yalçın C (2014). YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SOSYAL ÖĞRENME MODELİ. Turkish Studies (Elektronik), 9(12), 699 - 710.
Chicago Yalçın Ceyda YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SOSYAL ÖĞRENME MODELİ. Turkish Studies (Elektronik) 9, no.12 (2014): 699 - 710.
MLA Yalçın Ceyda YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SOSYAL ÖĞRENME MODELİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.9, no.12, 2014, ss.699 - 710.
AMA Yalçın C YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SOSYAL ÖĞRENME MODELİ. Turkish Studies (Elektronik). 2014; 9(12): 699 - 710.
Vancouver Yalçın C YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SOSYAL ÖĞRENME MODELİ. Turkish Studies (Elektronik). 2014; 9(12): 699 - 710.
IEEE Yalçın C "YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SOSYAL ÖĞRENME MODELİ." Turkish Studies (Elektronik), 9, ss.699 - 710, 2014.
ISNAD Yalçın, Ceyda. "YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE SOSYAL ÖĞRENME MODELİ". Turkish Studies (Elektronik) 9/12 (2014), 699-710.