Yıl: 2015 Cilt: 10 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 855 - 874 Metin Dili: Türkçe

SAKARYA’DA ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

Öz:
1990'lardan itibaren bireylerin yaşamlarına ve gündemlerine giren internet, gün geçtikçe kullanıcılarını kendine bağlayan bir araç konumuna geçmektedir. Bugün internet kullanımı, hem dünyada hem de Türkiye'de devasa boyutlara ulaşmıştır. Dünya'da ve Türkiye'de yapılan birçok araştırmada interneti en çok çocukların ve gençlerin kullandığı saptanmıştır. İnternet kullanım sürelerinin artmasıyla birlikte zamanla özellikle çocukların ve gençlerin internete bağımlı hale geldikleri son dönemlerin önemli konuları arasında yer almaktadır. Sakarya'da Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı adını taşıyan çalışmada, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin (çocuk ve gençlerin) internet kullanım alışkanlıkları ve internet bağımlılık düzeyleri konu edinmektedir. Bu kapsamda 2013 yılı Nisan ve Mayıs aylarında Sakarya'da 229 ortaokul ve 190 lise toplam 419 kız ve erkek öğrenciye, yüz yüze görüşme yoluyla İnternet Bağımlılığı Ölçeği de içeren soru formu uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı .95,8 olarak bulunmuştur. Alan taraması (Survey) yoluyla elde edilen verilerin analiz ve yorumlanmasıyla şu bulgulara ulaşılmıştır: Öğrencilerin yüzde 82'sinin evinde internet bağlantısı vardır. Öğrenciler, çoğunlukla internete evden ve cep telefonlarından bağlanmaktadırlar. Öğrencilerin yüzde 93,8'i interneti her gün kullandığı görülmektedir. Yüzde 69'u günlük 1 ile 3 saat arası internete bağlanmaktadır. Günde ortalama 3 06 saat internet kullanmakta; 2 45 saat Facebook, Twitter vb. sosyal medyaya bağlanmakta ve 2 16 saat çevrimdışı ve çevrimiçi oyun oynamaktadırlar. Sakarya'da ortaokul ve lise öğrencilerinin üçte ikilik kısmı, normal internet kullanıcısıdır. Öğrencilerin üçte biri ise internet bağımlısı (%4,1) ve internet bağımlılık risk (%28,5) sınırındadır. Erkekler (%38,2), kızlara (%27,2) göre daha fazla internet bağımlılığı riski taşımaktadırlar. Ortaokul öğrencileri (%36), lise (%28,5) öğrencilerinden hem daha fazla internet bağımlısıdır hem de daha fazla internet bağımlılığı riski taşımaktadır. İnternet bağımlılığını, internet kullanım süresi, çevrimiçiçevrimdışı interaktif oyun oynama süresi ve Facebook kullanımının etkilediği (artırdığı) tespit edilmiştir
Anahtar Kelime:

INTERNET ADDICTION AMONG SECONDARY SCHOOL AND HIGH SCHOOL STUDENTS IN SAKARYA

Öz:
Ever since internet entered into users’ lives it has been attractingthem. The number of its users has been increasing substantially. It hasbeen revealed through many studies that especially the children andyoung people use it. As a result of frequent using they become addictedto it.In this study secondary and high school students’ usage habitsand addiction levels are focused as the main topics.The main purpose of this article is find out internet usage habitsand internet addiction levels of secondary and high school students andfactors which affects that addictions. In this context, this study aims to:a) Investigate of internet usage habits which includes thefrequency and duration of internet usage,b) Reveal and profile of the internet addiction levels of students,also, comparison internet addiction levels of secondary and high schoolstudents,c) Investigation of socio-demographic variables which affectsaddiction levels of secondary and high school students.Since the second half of the 1990s, internet involved the lives ofthe individuals, day by day, internet offers a framework that connectsitself to users. Today usage of the Internet is reaching giganticproportions both in Turkey and in the world. According to a researchconducted in 2011; there are 2.110.765.810 (around 2 billion) internetusers in the world; and again according the same research there areabout 35 million Internet users in Turkey. In the year of 2014 thisnumbers has increased rapidly. According to the data of 2014, there areabout 2.8 billion Internet users in the world and there are about 37,7million internet users in Turkey. Internet is a tool which used by thenearly half of the Turkey's population and it is inevitable to investigatethis tool as a social phenomenon.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ALAÇAM, H. (2012), Denizli Bölgesi Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Görülme Sıklığı ve Yetişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İle İlişkisi, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uzmanlık Tezi, Denizli.
 • ANDERSON, KJ. (2001), Internet Use Among College Students: An Exploratory Study, Journal Of American College Health, 50 (1).
 • BAHK, C. M., SHEIL, A., ROHM JR., C.P. ve LIN, F. (2010), Digital Media Dependency, Relational Orientation and Social Networking Among College Students, Communication of the IIMA, Cilt 10, Sayı 3.
 • BALCI, Ş. ve GÜLNAR, B. (2009), Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığı ve İnternet Bağımlılarının Profili, Selçuk İletişim, 6 (1).
 • BALTA, Ö. Ç. ve HORZUM, M. B. (2008), Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41.
 • BATIGÜN, A. D., KILIÇ, N., AKÜN, E. ve ÖZGÜR, P. (2010), İnternet Bağımlılığı: Kişilik Özellikleri, Psikolojik Belirtiler, Sosyal Destek ve İlişkili Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından Bir İnceleme, TÜBİTAK Projesi.
 • BLOCK, JJ. (2007), Prevalence Underestimated in Problematic Internet Use Study [Letter], CNS Spectr., 12: 14.
 • CANAN, F. (2010), Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı, Disosiyatif Belirtiler ve Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişkiler, Tıpta Uzmanlık Tezi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Düzce.
 • CASTELLS, M. (2008), Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Cilt 1: Ağ Toplumunun Yükselişi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • CEYHAN, A.A. (2007), Comparison of Turkish Problematic and Non-Problematic Internet Users, 6th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology (EDU'07) Venice, Italy, November 21-23.
 • CEYHAN, A.A. ve CEYHAN, E., (2009), Ergenlerde Problemli İnternet Kullanım Ölçeği (PİKÖ- E) Geliştirme Çalışmaları, X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 21-23 Ekim 2009, Çukurova Üniversitesi, 42. (Özet).
 • CEYHAN, E., CEYHAN, A.A. ve GÜRCAN, A., (2007), Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları [The Validity and Reliability of the Problematic Internet Usage Scale] Educational Sciences: Theory & Practice [Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri-KUYEB Dergisi], 7 (1).
 • ÇAKIR BALTA, Ö. ve HORZUM M.B. (2008), Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 411.
 • ÇAKIR, Ö., AYAS, T. ve HORZUM, M.B. (2011), Ergenler için Bilgisayar Bağımlılığı Ölçeği, Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (2).
 • DOUGLAS, A.C vd. (2008), Internet Addiction: Meta-Synthesis of Qualitative Research for the Decade 1996–2006, Computers in Human Behavior, 24.
 • GOLDBERG, I. (1996/1998), Goldberg's Message, Erişim: 09.04.2015, http://users.rider.edu/~suler/psycyber/supportgp.html.
 • GREENFIELD, DN. (1999), Psychological Characteristics Of Compulsive Internet Use: A Preliminary Analysis, Cyberpsychol Behav., 2, 403-412.
 • http://wikipedia.org/, Erişim: 09.04.2015.
 • http://www.internetworldstats.com/stats.htm, Erişim: 09.04.2015.
 • IŞIK, U. (2007), Medya Bağımlılığı Teorisi Doğrultusunda İnternet Kullanımının Etkileri ve İnternet Bağımlılığı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • İNAN, A. (2010), İlköğretim II. Kademe ve Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • KILINÇ, M. ve DOĞAN, A. (2014), Ortaokul 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ile Biliş Üstü Farkındalıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Turkish Studies, Cilt 9/5 Bahar.
 • MAFÉ, C.R. ve BLAS, S. S. (2006), Explaining Internet Dependency, Internet Research, Cilt 16, Sayı 4.
 • MORAHAN-MARTIN, J. ve SCHUMACHER, P. (2000), Incidence And Correlates Of Pathological Internet Use Among College Students, Comp. Human Behav., 16, 13-29.
 • PRATARELLI, M.E., BROWNE, B.L. ve JONHSON, K. (1999), The Bits and Bytes of Computer/Internet Addiction: A Factor Analytic Approach, Behavior Research Methods, 31 (2).
 • SCHERER, K. (1997), College Life On-Line: Healthy And Unhealthy Internet Use, JCSD, 38, 655-665.
 • THADANI, D.R. ve CHEUNG, C.M.K. (2011), Online Social Network Dependency: Theorical Development and Testing of Competing Models, HICSS, 2011, 44th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii.
 • TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (2014), Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2014 Raporu, Ankara.
 • VALENZUELA, S., PARK, N. ve KEE, K. F. (2008), Is There Social Capital in a Social Network Site? Facebook Use and College Students’ Life Satisfaction, Trust and Participation, Journal of Computer-Mediated Communication, Cilt 14, Sayı 4.
 • WIDYANTO, L. ve GRIFFITHS, M. (2006), Internet Addiction: A Critical Review, International Journal of Mental Health and Addiction, Cilt 4, Sayı 1.
 • YALÇIN, C. (2003), Sosyolojik Bir Bakış Açısıyla İnternet, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27 (1).
 • YOON, H.J. (2006), A Study of Individual Internet Dependency As An Extension of Social Support. Unpublished Master’s Thesis, University of Missouri-Columbia.
 • YOUNG, K.S. (1996), Internet Addiction: The Emergence of A New Clinical Disorder. Paper presented at the 104th annual meeting of the American Psychological Association, August 11, 1996. Toronto, Canada.
 • YOUNG, K.S. (1998), Internet Addiction: The Emergence of New Clinical Disorder, CyberPsychology & Behavior, 1 (3).
 • YOUNG, K.S. (2004), Internet Addiction: A New Clinical Phenomenon and its Concequences, Behavior, 48.
APA TAYLAN H, IŞIK M (2015). SAKARYA’DA ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI. Turkish Studies (Elektronik), 10(6), 855 - 874.
Chicago TAYLAN HASAN HÜSEYİN,IŞIK METİN SAKARYA’DA ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI. Turkish Studies (Elektronik) 10, no.6 (2015): 855 - 874.
MLA TAYLAN HASAN HÜSEYİN,IŞIK METİN SAKARYA’DA ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI. Turkish Studies (Elektronik), vol.10, no.6, 2015, ss.855 - 874.
AMA TAYLAN H,IŞIK M SAKARYA’DA ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI. Turkish Studies (Elektronik). 2015; 10(6): 855 - 874.
Vancouver TAYLAN H,IŞIK M SAKARYA’DA ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI. Turkish Studies (Elektronik). 2015; 10(6): 855 - 874.
IEEE TAYLAN H,IŞIK M "SAKARYA’DA ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI." Turkish Studies (Elektronik), 10, ss.855 - 874, 2015.
ISNAD TAYLAN, HASAN HÜSEYİN - IŞIK, METİN. "SAKARYA’DA ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI". Turkish Studies (Elektronik) 10/6 (2015), 855-874.