Yıl: 2016 Cilt: 11 Sayı: 14 Sayfa Aralığı: 631 - 664 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİ VE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Öz:
Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri ve uygulamalarına yönelik görüşlerini incelemek amacıyla yapılan bu araştırma karma yöntem araştırmasıdır. Araştırmanın nicel boyutuna Adana il merkezindeki 80 okul öncesi eğitim kurumundan 145, nitel boyutuna ise sekiz öğretmen gönüllü olarak katılmıştır. Okul öncesinde Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği (OSYBÖ) ile toplanan nicel veriler t-testi ve ANOVA, görüşme verileri ise içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetim beceri düzeyleri çok yüksek düzeydedir. Açık öğretim ve ön lisans mezunu olan öğretmenler ile deneyimi 10 yılın üzerinde olan öğretmenlerin sınıf yönetim becerilerine yönelik görüşleri daha olumludur. Sınıfta yardımcı personel ve kaynaştırma uygulaması olma durumu yaratmamıştır. Öğrenme çevresini düzenli ve ilgi çekici bulan öğretmenler, sınıfların kalabalık olması nedeniyle sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Genellikle hazır planlar kullanan öğretmenler, uygulamada esnek olduklarını belirtmişlerdir. Sınıf kuralları ilk hafta çocukların katılımıyla belirlenmekte, açıklama yapma, tartışma ve model olma yoluyla öğretilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre sınıfta küçük grup çalışmaları yapılmamakta, sınıf dışı etkinlikler nadiren uygulanmaktadır. Öğretmenlerin en sık kullandığı ödüller sözel övgü ve olumlu yüz ifadeleri olurken uygun olmayan davranışlarla çoğunlukla sözel müdahaleler (uyarma, kuralı hatırlatma) ve ceza verme yoluyla baş edilmektedir. Duygu kontrolü ve iletişimde kendilerini daha yeterli algılayan öğretmenler, sınıf yönetim anlayışlarını müdahaleden uzak ve etkileşimci olarak tanımlamışlardır
Anahtar Kelime:

INVESTIGATING THE VIEWS OF PRE-SCHOOL TEACHERS ABOUT CLASSROOM MANAGEMENT SKILLS AND PRACTICES

Öz:
This is a mixed method research study aiming to investigate the views of pre-school teachers about classroom management skills and practices. 145 teachers from 80 pre-school institutions located in the center of the province of Adana participated at the quantitative aspect of the research study while eight teachers got involved in the qualitative part on a voluntary basis. The quantitative data gained through the Classroom Management Skills Scale (CMSS) was analyzed using the ttest and ANOVA while the interview data was analyzed by using the content analysis technique. The results showed that the classroom management skills of pre-school teachers are on a high level. The views of teachers who graduated from open-universities or short-cycle programs and the views of teachers with more than 10 years of experience were found to be more positive. The availability of staff to assist in the classroom as well as inclusive practices created differences with regard to the teachers’ classroom management skills. The teachers who experienced an organized and interesting learning environment stated that they have problems because of crowded classrooms. The teachers who usually employ pre-made-plans stated that they are flexible with regard to the practices. The classroom rules are established together with the students in the first week and conciliated through explanations, discussions and modifications. According to the results of the study, small working groups are formed in the class and out-of-classroom activities are practiced very rarely. The most common rewards used by the teachers are verbal praises and positive facial expressions while misbehaviors results in verbal interventions (warnings, reminding the rules) and punishment. The teachers who perceive themselves as more efficient in controlling their emotions and communication described their views about classroom management as non-interventionist and interactionalist
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ada, S., Baysal, Z. N., & Korucu, S. (2005). Sınıf öğretmenlerinin sınıf içi olumsuz davranışlara gösterdikleri tepkilerin karakter eğitimi ve 2005 ilköğretim programı açısından değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 3(10), 7-18.
 • Akar, H., Tor, D., Tantekin-Erden, F., ve Şahin, İ.T. (2010). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve Deneyimlerinin İncelenmesi, İlköğretim Online, 9 (2), 792-806.
 • Akgün, E., Yarar, M., & Dinçer, Ç. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içi etkinliklerde kullandıkları sınıf yönetimi stratejilerinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 1-9.
 • Akın, U., & Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 353-370.
 • Akman, B., Baydemir, G. ve Akyol, T. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları sorun davranışlara ilişkin düşünceleri. Education Sciences, 6(2), 1715-1731.
 • Alisinaoğlu, F.,& Kesicioğlu, O. S. (2010). Okul öncesi dönem çocuklarının davranış sorunların çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Giresun ili örneği). Kuramsal Eğitimbilim, 3(1), 93-110.
 • Aral, N. (2011). Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Bal, S. (1993). Anaokullarında fen çalışmaları. 9. Ya-Pa Okul öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. İstanbul: Ya-Pa yayınları.
 • Balaban, M., Yılmaz, Ö. ve Yıldızbaş, F. (2009). Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale. www.oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/568.pdf (Erişim: 20.10.2015).
 • Baş, Z., & Şimay, H. (2013). Okul öncesi kurumlarında karşılaşılan problem davranışlar ve öğretmenlerin baş etme yolları. Eğitişim dergisi, 38 (p.7) Retrieved from 27 April 2016 http://www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/80-38/752-okul-oncesinde-problemdavranislar.html
 • Başal, H. (2005). Okul öncesi eğitim. İstanbul: MORPA Kültür Yayınları.
 • Bilgin, N. H. (2003). Çocuk ruh sağlığı. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Birch, S.H., & Ladd, G.W. (1997). The teacher-child relationship and children's early school adjustment. Journal of School Psychology, 35 (1), 61-79.
 • Brophy, J. E. (1988). Educating teachers about managing classrooms and students. Teaching and Teacher Education, 4(1), 1–18.
 • Bulut, M. S. ve İflazoğlu, A. (2007). Anasınıfı öğretmenleri ile öğretmen adaylarının sınıfta karşılaştıkları problem davranışlar ve bu davranışlara yönelik geliştirdikleri stratejiler: nitel bir çalışma örneği. (Ed. N. Aral ve B. Tuğrul). Avrupa Birliği sürecinde okul öncesi eğitimin bugünü ve geleceği sempozyum kitabı. Ya-Pa Yayınları.
 • Burç, D. E. (2006) lkögretim okulu ögretmenlerinin sınıf yönetimi yeterlilikleri (Hatay ili örnegi). Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Burden, P. R. (1995). Classroom management and discipline. White Plains, NY: Longman.
 • Cemaloğlu, N., & Kayabaşı, Y. (2007). Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyi ile sınıf yönetiminde kullandıkları disiplin modelleri arasındaki ilişki. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 123-155.
 • Cevher, N. (2004). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarının öğretmen algısına göre akademik benlik saygısı düzeyinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Cheng, Y.C. (1994). Classroom environment and student affective performance: An effective profile. Journal of Experimental Education, 62(3), 221-239.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (1996). A guide to teaching practice. NY: Routledge.
 • Colker, L. J. (2008). Twelve Characteristics of Effective Early Childhood Teachers. National Association for the Education of Young Children, 3, 1-6.
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (3rd Ed.). USA: Sage Publications, Inc.
 • Çankaya, Ö. ve Korkmaz, İ. (2013).İlköğretim birinci kademede kaynaştırma eğtimi uygulamalarının sınıf öğretmenlerinin görüşlerine gore incelenmesi. Ahi Evren Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(1), 1-16.
 • Çankaya, İ. ve Çanakçı, H. (2011). Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlarla başa çıkma yolları. Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic- Volume 6/2, Spring 2011, p.307-316. ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: 10.7827/TurkishStudies.2188, Ankara-Turkey.
 • Çelikkaleli, Ö. ve İnandı, Y. (2012). İlköğretim öğretmenlerinde disiplin anlayışı ve kişiler arası ilişkiye yönelik yetkinlik inancının incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim dergisi, 2(2), 15- 28.
 • Çetin, B. (2013). Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Ahi Evren Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 255-269.
 • Çubukçu, Z., Girmen, P. (2008). Öğretmenlerin sınıf yönetim becerilerine ilişkin görüşleri. Bilig, 44, 123-142.
 • Dağdelen, Ö. (1999). İlköğretim öğrencilerinin sınıf içi olumsuz davranışlarının öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Dağlı, A. ve Baysal, N. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları disiplin sorunlarının nedenlerinde ilişkin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 259-271.
 • Denizel-Güven, E. ve Cevher, F.N. (2005). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(18), 1-22.
 • DeVries, R., & Zan, B. (1995). Creating a constructivist classroom atmosphere. Young Children, 11, 4-13.
 • Dikici Sığırtmaç., A., Hoş, G. ve Abbak, B. S. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitiminde yaşanan sorunlara yönelik kullandıkları çözüm yolları ve önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 12(4), 205-223.
 • Dinçer, Ç. ve Akgün, E. (2015). Okul öncesi öğretmenleri için sınıf yönetim becerileri ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmenlerin sınıf yönetim becerilerinin çeşitli değişkenlerle ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 40(177), 187-201.
 • Dobbs, J, Arnold, D. H. & Doctoroff, G. L. (2004). Attention in the preschool classroom: The relationships among child gender, child misbehavior, and types of teacher attention. Early Child Development and Care, 174(3), 281–295.
 • Doğan, B. ve Tatık, R. Ş. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. International Journal of Social Science, 27, 521-539.
 • Doyle, W. (2006). Ecological approaches to classroom management. In C.M. Evertson, C.S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management. Research, practice and contemporary issues (pp.97-125). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Durmuşoğlu-Saltalı, N. ve Aslan, E. (2013). okul öncesi öğretmenlerin sınıflarında koydukları kurallar ve uygulayışları. İlköğretim Online, 12(4), 1032‐1040.
 • Ekici, G. (2008). Sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının sınıf yönetimine yönelik tutum ve inanç kazanma düzeyine etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3) 167-182.
 • Ekici, G. (2004). Öğretim yönetimi. In E. Karip (Ed.), Sınıf yönetimi (pp.63-86). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ekici, R. ve Ekici, A. (2014). Sınıf yönetiminde istenmeyen öğrenci davranışlarının ilkokul ve ortaokullarda karşılaştırmalı incelenmesi. Ekev Akademi Dergisi, 59, 107-118.
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Evertson, C. M. and Emmer, E. T. (2012). Classroom management for elemantary school teachers (9.th. Ed.), (Çev. Ed. A. Aypay). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Finn, J.D. ve Archilles, C.M. (1990). Answers and questions about class size: A statewide Experiment. American Educational Research Journal, 27(3), 557-577.
 • Fives, H. ve Buehl, M. M. (2010). Examining the factor structure of the teachers’ sense of efficacy scale. The Journal of Experimental Education, 78(1), 118-134.
 • Gençtürk, A. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ve iş doyumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.
 • Gettinger, M, & Kohler, KM. (2006). Processoutcome approaches to classroom management and effective teaching. In C.M. Evertson & C.S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues (pp. 73-95). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Girgin, G., Özyılmaz-Akamca, G., Ellez, A.M. ve Oğuz, E. (2010). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve mesleki benlik saygıları ve mesleki yeterlik inançları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2010), 1-15.
 • Girmen, P., Anılan, H., Şentürk, İ., & Öztürk, A. (2006). Sınıf öğretmenlerinin istenmeyen öğrenci davranışlarına gösterdikleri tepkiler. Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 235-244.
 • Goldstein, S. (1995). Understanding and managing children’s classroom behavior. New York: Johm Wiley &Sons, Inc.
 • Gömleksiz, M. N., Serhatlıoğlu, B. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarına ilişkin görüşleri. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/7 Summer, 2013, p.201-221, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number:10.7827/ Turkish Studies.5336/ Ankara-Turkey.
 • Gülay- Ogelman, H. ve Ersan, C. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi stratejilerinin çocukların akran ilişkileri üzerindeki etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 63-84.
 • Günay, Y. (2005). İlköğretim birinci kademede görev yapan öğretmenlerin sınıf kurallarını oluşturmada ve uygulamada karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Güvenç, E. (2012). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim biçemleri ve denetim odakları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 64-80.
 • Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2001). Early teacher–child relationships and the trajectory of children's outcomes through eighth grade. Child Development, 72(2), 625–638.
 • Honig, A. S. (1997). Behavior guidance for infants and toddlers. Littlerock, AR: Southern EarlyChildhood Association.
 • Hoy, W. K., & Woolfolk, A. E. (1990). Socialization of student teachers. American Educational Research Journal, 27, 279-300.
 • Hoy, W. & Sabo, D.J. (1998). Quality middle schools: Open and healthy. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • İflazoğlu, A. ve Bulut, M. S. (2005). Anasınıfı Öğretmenleri İle Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimine Bakış Açıları: Nitel Bir Çalışma Örneği. I. Uluslararası Okul öncesi Eğitimi Kongresi. İstanbul. 251-269.
 • Jacobson, L. (2003). Early years. Education Week, 23(15), 6-11.
 • Johansen, A., Little, S. G., & Akin-Little, A. (2011). An examination of New Zealand teachers’ attributions and perceptions of behavior, classroom management, and the level of formal teacher training received in behavior management. KAIRARANGA, 12(2), 3-12.
 • Jolivette, K. & Steed, E. A. (2010). Classroom management strategies for young children with challenging behavior within early childhood settings. NHSA Dailog, 13(83), 198-213.
 • Jones, V. (2006). How do teachers learn to be effective classroom managers? In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds), Handbook of classroom management. Research, practice, and contemporary issues (pp. 887-908). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Jones, V. F., & Jones, L. S. (2007). Comprehensive classroom management, creating communities of support and solving problems (8th Ed.). USA: Allyn & Bacon Company.
 • Kagan, D. M. (1992). Implications of research on teacher belief. Educational Psychologist, 27, 65- 90.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2005). Yeni insan ve insanlar. İstanbul: Evrim Basım Yayım.
 • Kaliska, P. (2002). A comprehensive study identifying the most effective classroom management techniques and practices. Unpublished master theses, The Graduate School University of Wisconsin, USA.
 • Kandır, A., Özbey, S. ve İnal, G. (2010). Okul öncesi eğitimde program- kuramsal temeller. İstanbul: Morpa Yayınevi
 • Karslı, M. D. (2004). Sınıfta öğrenme zamanının yönetimi. In M. Şişman & S. Turan (Eds.), Sınıf yönetimi (pp.141-154). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Kaufman, D., & Moss, D. M. (2010). A new look at preservice teachers’ conceptions of classroom management and organization: Uncovering complexity and dissonance. The Teacher Educator, 45, 118-136.
 • Kazu, H. (2007). Öğretmenlerin sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve değiştirilmesine yönelik stratejileri uygulama durumları. Milli Eğitim, 175, 57-66.
 • Kıldan, O. ve Pektaş, M. (2009). Erken çocukluk döneminde fen ve doğa ile ilgili konuların öğretilmesinde okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 10(1), 113-127.
 • Kişi, P. (2003). İlköğretim birinci kademesinde sınıf kurallarının belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri (Adana il merkezi örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Keskin, E. (2006). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin öz-yeterlik düzeyleri ile problem çözme yaklaşımlarını kullanma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelemesi (Denizli ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Kohen, L. (2006). Etkili sınıf yönetimi için uygun sınıf ortamının yaratılmasında öğrenci ve öğretmen beklentileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Koçyiğit, S. (2015). Ana sınıflarında kaynaştırma eğitimi uygulamalarına ilişkin öğretmen-rehber öğretmen ve ebeveyn görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1), 391-415.
 • Koyuncu-Şahin, M. (2015).Okul öncesi öğretmenlerinin öz güvenleri ve mesleki tutumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Kök, M., Küçükoğlu, A., Tuğluk, M.N. ve Koçyiğit, S. (2007). Okul öncesi eğitimin sorunlarına ilişkin öğretmen görüşleri (Erzurum ili örneği). Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (KKEFD), 16, 160-171.
 • Kurt, H., Ekici, G. (2013). Sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının öğrenci başarısından sorumluluk algısına etkisinin analizi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(8), 901-939.
 • Laut, J. (1999). Classroom management: Beliefs of preservice teachers and classroom teachers concerning classroom management styles. Fall Teachers Education Conference, Charleston, SC, October, Database: ERIC.
 • Lemlech, J. K. (1999). Classroom management, methods and techniques for elemantary and secondary teachers (3th Ed.). USA: Waveland Press, Illiniois.
 • Mc. Nmara, S., Moreton, G. (1995). Changing behaviour- teaching children with emotional and behavioral difficulties ın primary and secondary classrooms. London: David Fulton Publishers.
 • Martin, N. K., Yin, Z., & Baldwin, B. (1998). Construct validation of the attitudes and beliefs on classroom control inventory. Journal of Classroom Interaction, 33(2), 6-15.
 • Martin, N.K., & Baldwin, B. (1993). An examination of the construct validity of the Inventory of classroom management style. Paper presented at the Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association. New Orleans, LA, November 1993.
 • Martin, A., Linfoot, K. & Stephenson J. (1999). How teachers respond to concerns about misbehavior in their classroom. Psychology in the Schools, 36(4), 347–358.
 • Marzano, R. J., & Marzano, J. S. (2003). The key to classroom management. Educational Leadership, 61(1), 6-13.
 • Marzano, R.J., Marzano, J.S., & Pickering, D.J. (2003). Classroom management that works. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Meehan, M., L., Cowley, K., S, Schumacher, D., Hauser,B. & Croom, N, D. (2003). Classroom environment, instructional resources and teaching tifferences in high performing Kentucky Schools with achievement gaps. Retrieved from 27 April http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db=Eric&an=ED478672 12.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.B. (1994). Qualitative data analysis (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Miller, A. (2003). Teachers, parents and classroom behavior-A psychosocial approach. London: Open University Press.
 • Norris, J.A. (2003). Looking at classroom management through a social and emotional learning lens. Theory and Practice, 42(4), 313-318.
 • Oktay, A. (2002). Yasamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem (3. Baskı). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • O’Leary, S. G. ; Sanderson, W. ; Rosen, L. A. ; Taylor, S. A. (1990), “A survey of classroom management practices”, Journal of School Psychology, c. 28, S. 3, ss. 257-269.
 • Oliver, R. & Reschly, D. (2007). Effective classroom management: Teacher preparation and professional development. Washington. National Comprehensive Center for Teacher Quality, Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED543769.pdf
 • Oliver, R. M., Wehby, J.H., & Reschly, D.J. (2011). Teacher classroom management practices: effects on disruptive or aggressive student behavior. Campbell Systematic Reviews, 2011:4. Retrieved from http://dx.doi.org/10.4073/csr.2011.4
 • Oroszko, L. (1995). An analysis of classroom management practices employed by experienced preschool teachers: skills, context, and thoughts. Unpublished Doctora’ s thesis, University Of Massachusetts Lowell.
 • Özgan, H., Yiğit, C., Aydın, Z., Küllük, M.C. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin algılarının incelenmesi ve karşılaştırılması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 617-635.
 • Özpolat, V., & Bayındır, N. (2007). Yeni müfredatla birlikte değişen sınıf yönetiminin öğretmen davranışlarına yansıması. Milli Eğitim, 174, 8-17.
 • Öztürk, Y. ve Gangal, M. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin disiplin, sınıf yönetimi ve istenmeyen davranışlar hakkındaki inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (p.1-16), Retrived from 27 April http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/upload/files/3232okuloncesiogretmenlerinanclar.pdf
 • Öztürk, Y., Gangal, M., Beşken Erişi, M. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının eğitimlerinin sınıf yönetimi ve stratejileri üzerindeki etkisine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 224-238.
 • Paliç, G. ve Keleş, E. (2011). Sınıf yönetimine ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 199-220.
 • Patton, M. Q. (1990). How to use qualitative methods in evaluation (2nd Ed.). Newbury Park, CA: Sage Publications Ltd.
 • Pianta, R.C. (1997). Adult-child relationship processes and early schooling. Early Education and Development, 8, 11-26.
 • Putman, S. M. (2009). Grappling with classroom management: The orientations of preservice teachers and impact of student teaching. The Teacher Educator, 44(4), 232-247.
 • Rodgers, C. (2002). Defining reflection: Another look at John Dewey and reflective thinking, http://www.jcu.edu/education, Erişim Tarihi 30.03.2016.
 • Sadık, F. (2008). İstenmeyen davranışlarla baş etme stratejilerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. İlköğretim-Online, 7(2), 232-251.
 • Sadık, F. (2004). Okul öncesi sınıflarda gözlenen problem davranışlar ve bu davranışlarla baş etmede öğretmenlerin kullandıkları yöntemler. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(13), 88-97.
 • Sadık, F. (2002). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içinde karşılaştıkları problem davranışlar. Öğretmen Dünyası, 23 (272), 31–34.
 • Sadık, F., Akbulut, T. (2015). An Evaluation of Classroom Management Skills of Teachers at High Schools (Sample from the City of Adana). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191/2, 208-213.
 • Sadık, F., Aslan, S. (2015). İlkokul sınıf öğretmenlerinin disiplin problemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/3 Winter 2015, p.115-138, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: 10.7827/ Turkish Studies.7585/Ankara-Turkey.
 • Sadık, S. ve Sadık, F. (2014). Investigating classroom management profiles of pre-service teachers (Çukurova University sample). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 2369-2374,
 • Saracho, O., Spodek, B. (2003). Improving teacher quality. In O.N.Saracho, B.Spodek (Eds.), Studying teachers in early childhood settings (pp. 209-222). Information Age Publishing.
 • Smith, J. (2009). Blending effective behavior management and literacy strategies for preschoolers exhibiting negative behavior. Early Childhood Education Journal, 37, 147-151.
 • Soodak, L.C. (2003). Classroom management and inclusive settings. Theorry and Practice, 42(4), 327-333.
 • Şahin, İ. T. (2009). A qualitative study on the perceptions of early childhood teachers towards physical design for classroom management. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Taggart, G. L., ve Willson, A. P. (2005). .Promoting Reflective Thinking In Teachers In 50 Action Strategies. , USA, Corwin Press.
 • Tuncel, İ. (2008). Duyuşsal özelliklerin gelişimi açısından fiziki ortamdan kaynaklanan örtük programın incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(20), 26- 38.
 • Turla, A., Şahin, T. F. ve Avcı, N. (2001). Okul öncesi öğretmenlerinin fiziksel şartlar, program, yöntem, teknik, sınıf ve davranış yöntemi sorunlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 151, 95-101.
 • Wang, M., Haertel, G. ve Walberg, H. (1993). Toward a knowledge base for school learning, Review of Educational Research, 63(3), 249-294.
 • Waxman, H.C, & Huang, S. (1997). Classroom intruvtion and learning-environment differences between effective and ineffective urban elementary-schools for African- American students. Urban Education, 32, 7-44.
 • Weber, W. A. (2003). Classroom management. In J. M. Cooper (Ed.), Classroom teaching skills (6th Ed.), (pp. 222–265). New York: Houghton Mifflin Company.
 • Weinstein, C. S. (1996). Secondary classroom management: Lessons from research and practice. New York: McGraw Hill.
 • Wilks, R. (1996). Classroom management in primary schools: A review of the literature. Behavior Change, 13(1).
 • Uğurlu, C.T., Doğan, S., Şöförtakımcı, G., Ay, D. ve Zorlu, H. (2014). Öğretmenlerin sınıf ortamında karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri. Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic- Volume 9/2, p. 577-602, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: 10.7827/ Turkish Studies.6175/Ankara-Turkey.
 • Uşun ,S., Cömert, R. (2003). Okul öncesi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 125-138.
 • Uysal, H., Akbaba Altun, S., & Akgün, E. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin çocukların istenmeyen davranışları karısında uyguladıkları stratejiler. İlköğretim Online, 9(3), 971-979.
 • Uysal, H., & Dinçer, Ç. (2013). Okul öncesi dönemde karşılaşılan fiziksel ve ilişkisel saldırganlığın bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 38(169). 328-345.
 • Varlıer, G. (2004). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldızlar, M., Kargi, E. (2010). Preschool teachers’ expectations and evaluations on the effects of in-service teacher education in the Turkish Republic of Northern Cyprus. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2010) 1951–1954
 • Yıldırım, C. (2012). Sınıf öğretmenlerinin sınıflarında sergiledikleri davranışlar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 4(7), 119-140
 • Yılmaz, N. (2008). Dersin akışını bozan istenmeyen davranışları yönetme stratejilerinin incelenmesi. Erzincan
APA SADIK F, DİKİCİ SIĞIRTMAÇ A (2016). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİ VE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. , 631 - 664.
Chicago SADIK FATMA,DİKİCİ SIĞIRTMAÇ Ayperi OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİ VE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. (2016): 631 - 664.
MLA SADIK FATMA,DİKİCİ SIĞIRTMAÇ Ayperi OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİ VE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. , 2016, ss.631 - 664.
AMA SADIK F,DİKİCİ SIĞIRTMAÇ A OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİ VE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. . 2016; 631 - 664.
Vancouver SADIK F,DİKİCİ SIĞIRTMAÇ A OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİ VE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. . 2016; 631 - 664.
IEEE SADIK F,DİKİCİ SIĞIRTMAÇ A "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİ VE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ." , ss.631 - 664, 2016.
ISNAD SADIK, FATMA - DİKİCİ SIĞIRTMAÇ, Ayperi. "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİ VE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". (2016), 631-664.
APA SADIK F, DİKİCİ SIĞIRTMAÇ A (2016). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİ VE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), 11(14), 631 - 664.
Chicago SADIK FATMA,DİKİCİ SIĞIRTMAÇ Ayperi OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİ VE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik) 11, no.14 (2016): 631 - 664.
MLA SADIK FATMA,DİKİCİ SIĞIRTMAÇ Ayperi OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİ VE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.11, no.14, 2016, ss.631 - 664.
AMA SADIK F,DİKİCİ SIĞIRTMAÇ A OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİ VE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2016; 11(14): 631 - 664.
Vancouver SADIK F,DİKİCİ SIĞIRTMAÇ A OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİ VE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2016; 11(14): 631 - 664.
IEEE SADIK F,DİKİCİ SIĞIRTMAÇ A "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİ VE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ." Turkish Studies (Elektronik), 11, ss.631 - 664, 2016.
ISNAD SADIK, FATMA - DİKİCİ SIĞIRTMAÇ, Ayperi. "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİ VE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". Turkish Studies (Elektronik) 11/14 (2016), 631-664.