Yıl: 2016 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1 - 8 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamalarının Hastane Hizmetleri Üzerindeki Değişim Etkisi: Sağlık Çalışanlarının Görüşleri

Öz:
Amaç: Bu çalışma Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamalarının hastane hizmetleri üzerine değişim etkisi noktasında sağlık çalışanlarının görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.Materyal-Metod: Araştırmanın alan uygulaması Türkiye genelinde 284 hastanede 774 sağlık çalışanına uygulanmıştır. Araştırma grubunu doktor, hemşire, eczacı, biyolog/kimyager ve sağlık teknisyeni/teknikerleri oluşturmaktadır.Bulgular: Araştırma sonucunda sağlık çalışanları, hastanelerin kalite belgesi alma çalışmalarının teşvik edilmesi, hastanelerde her uzman hekim için ayrı hasta muayene odasının (poliklinik) yapılması, hastaların hastanede çalışan aynı uzmanlık alanındaki hekimlerden dilediğini seçmesine imkan verilmesi ve hasta kayıt ve evrak işlemlerinin sadeleştirilmesi ve otomasyonunun düzenlenmesine yönelik çalışmalarını olumlu buldukları belirlendi. Genel Sağlık Sigortası yasasının öngördüğü sağlık hizmetleriyle ilgili düzenlemelerin uygulanmasının ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinin yönetiminin, Yerel Hastane Birliklerine devri ve hastanelerin özerkleştirilmesini öngören düzenlemelerinin uygulanmasını sağlık çalışanları açısından iyi olmayacağı saptandı.Sonuç: Sağlık çalışanları program uygulamalarını kendileri açısından yeterince pozitif bulmamaktadır. Sağlık hizmetlerinin mevcut personelle yürütüleceği düşünüldüğünde sürdürülebilirlik için sağlık çalışanlarının dönüşümün sonuçlarını kendileri içinde olumlu algılamalarını sağlayacak düzenleme ve uygulamalara ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Acil Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

The Changing Effect Of Health Transformation Project On Hospital Services View Of Healt Professionals

Öz:
Objective: This study has been conducted to determine the changing effect of healty transformation programme hospital services view of health care workers.Material-Method: Using the questionaire given to health workers in 284hospitals,774 healty workers in 81 cities. Research groups constitute doctors, nurses, pharmacists, biologists / chemists and health technicians / technicians.Results: As a result, quality of hospitals receive certification work, encouraging hospitals each specialist doctor separate patient examination room (outpatient) to be done, patients working at the hospital the same expertise in the field from doctors whom he will choose facilities and patient records and paperwork simplification and automation of regulating the work of It was determined that positive from healty workers. General Health Insurance Law as prescribed by health care regulations related to the implementation of the Ministry of Health and hospital management of Local Hospital Unions transfer and hospital autonomy envisaging organizing the implementation of the health workers in terms of not good is thought to. Conclusion: Health workers are not find positive enough for themselves in terms of program implementation .Given the existing personnel of health services will be conducted for sustainability of the results of the transformation of health care workers in their own regulations and practices that ensure positive perceptions needed to be said.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Acil Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Çalış S,Türkiye'de Sosyal Güvenlik Reformu Kapsamında Genel Sağlık Sigortasının İncelenmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi; 2006.
 • Bahçe S. ve Köktas A. ve Abukan D.Sağlık Hizmetleri Reformu ve Hane Halkı Refahı: Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Programı.International Conference On Eurasian Economıes; : 299-307
 • Saltman RB and Figueras J. Analyzing the evidence on European health care reforms. Health Aff (Millwood), 1998; (2): 85-108.
 • Saltman RB and von Otter C. 'Introduction', in Saltman RB and von Otter C. (eds), Implemented Planned Markets in Health Care. Open University Press: 1995.
 • Yıldırım HH, Avrupa Birliği Yolunda Türkiye: Aile Hekimliği Açısından Değerlendirmeler. Sağlık-Sen Dergisi, Aralık 2010: 30-41.
 • Yıldırım HH ve Yıldırım T. Türkiye Sağlık Reformları ve Politikaları: Politika Analizi Çerçevesinde Bir Değerlendirme. İçinde: Yıldız M ve Sobacı MZ. (editörler). Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Ankara:Adres Yayınları 2003; (16): 397.
 • Sağlık Bakanlığı. 21. Hedefte Türkiye, Sağlıkta Gelecek, T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi, Hıfzısıhha Mektebi, Ankara, 2007; 1-2.
 • SağlıkBakanlığı.SDP(1.Faz),http://www.pydb.sağlik.gov. tr, (Erişim tarihi: 10.07.2014).
 • Saraçoğlu B. Sülkü SN. Açıkgöz Ş. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Finansal Durumu Üzerinde Sağlıkta Dönüşüm Programının Etkileri, Ekonomik Yaklaşım, 2012; (23): 269
 • Akdağ R. Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu (2003-2010), Ankara, 2011: 174.
 • Akdağ R. Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu (2003-2011), Sağlık Bakanlığı, 2012: 439.
 • Feyzibeyoğlu İ. Sosyal Güvenlik Reformu ve Sağlıkta Dönüşüm Programı, http://www.bilayvakfi.org.tr/raporlar/ donusum.htm, ( Erişim Tarihi:15.07.2014).
 • Kerman U,Eke E.Sosyal Devletten Neoliberal Devlete Türk Sağlık Sektöründeki Paydaşların Sağlıkta Dönüşüm Algısı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2014; (1): 65-80.
 • Eracar R,Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Programının Hastalar Tarafından Değerlendirilmesi: Ankara İli Özel İki Hastane Uygulaması. Ankara:Atılım Üniversitesi; 2013.
 • Seren A.Sağlık Çalışanlarının Sağlıkta Dönüşüm Projesine İlişkin Görüşleri.Hemşirelik ve Yönetim Dergisi 2014: (1).
 • Bostan S, Kılıç T, Acuner T.Sağlıkta Dönüşüm Programının Hastaneler Üzerindeki Değişim Etkisi: Hastane Yöneticilerinin Görüşleri.Tisk Akademi 2011; (2): 109-123.
APA Bostan S, ÇİFTÇİ KIRAÇ F (2016). Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamalarının Hastane Hizmetleri Üzerindeki Değişim Etkisi: Sağlık Çalışanlarının Görüşleri. , 1 - 8.
Chicago Bostan Sedat,ÇİFTÇİ KIRAÇ FATMA Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamalarının Hastane Hizmetleri Üzerindeki Değişim Etkisi: Sağlık Çalışanlarının Görüşleri. (2016): 1 - 8.
MLA Bostan Sedat,ÇİFTÇİ KIRAÇ FATMA Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamalarının Hastane Hizmetleri Üzerindeki Değişim Etkisi: Sağlık Çalışanlarının Görüşleri. , 2016, ss.1 - 8.
AMA Bostan S,ÇİFTÇİ KIRAÇ F Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamalarının Hastane Hizmetleri Üzerindeki Değişim Etkisi: Sağlık Çalışanlarının Görüşleri. . 2016; 1 - 8.
Vancouver Bostan S,ÇİFTÇİ KIRAÇ F Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamalarının Hastane Hizmetleri Üzerindeki Değişim Etkisi: Sağlık Çalışanlarının Görüşleri. . 2016; 1 - 8.
IEEE Bostan S,ÇİFTÇİ KIRAÇ F "Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamalarının Hastane Hizmetleri Üzerindeki Değişim Etkisi: Sağlık Çalışanlarının Görüşleri." , ss.1 - 8, 2016.
ISNAD Bostan, Sedat - ÇİFTÇİ KIRAÇ, FATMA. "Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamalarının Hastane Hizmetleri Üzerindeki Değişim Etkisi: Sağlık Çalışanlarının Görüşleri". (2016), 1-8.
APA Bostan S, ÇİFTÇİ KIRAÇ F (2016). Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamalarının Hastane Hizmetleri Üzerindeki Değişim Etkisi: Sağlık Çalışanlarının Görüşleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2), 1 - 8.
Chicago Bostan Sedat,ÇİFTÇİ KIRAÇ FATMA Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamalarının Hastane Hizmetleri Üzerindeki Değişim Etkisi: Sağlık Çalışanlarının Görüşleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7, no.2 (2016): 1 - 8.
MLA Bostan Sedat,ÇİFTÇİ KIRAÇ FATMA Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamalarının Hastane Hizmetleri Üzerindeki Değişim Etkisi: Sağlık Çalışanlarının Görüşleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, 2016, ss.1 - 8.
AMA Bostan S,ÇİFTÇİ KIRAÇ F Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamalarının Hastane Hizmetleri Üzerindeki Değişim Etkisi: Sağlık Çalışanlarının Görüşleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 7(2): 1 - 8.
Vancouver Bostan S,ÇİFTÇİ KIRAÇ F Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamalarının Hastane Hizmetleri Üzerindeki Değişim Etkisi: Sağlık Çalışanlarının Görüşleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 7(2): 1 - 8.
IEEE Bostan S,ÇİFTÇİ KIRAÇ F "Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamalarının Hastane Hizmetleri Üzerindeki Değişim Etkisi: Sağlık Çalışanlarının Görüşleri." Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7, ss.1 - 8, 2016.
ISNAD Bostan, Sedat - ÇİFTÇİ KIRAÇ, FATMA. "Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamalarının Hastane Hizmetleri Üzerindeki Değişim Etkisi: Sağlık Çalışanlarının Görüşleri". Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7/2 (2016), 1-8.