ZORUNLU-KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİNDE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLMALARI GEREKEN YETERLİLİKLERİN SINIF ÖĞRETMENLERİ VE VELİLERİN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl: 2014 Cilt: 9 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 307 - 322 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ZORUNLU-KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİNDE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLMALARI GEREKEN YETERLİLİKLERİN SINIF ÖĞRETMENLERİ VE VELİLERİN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
Bu araştırmada, zorunlu-kademeli eğitim sisteminde okula başlayacak çocukların; okula hazır olma durumları ve çocuklarda bulunması gereken becerilerin ve yeterliklerin neler olması gerektiği konusuna sınıf öğretmenlerinin ve ailelerin görüşleri ışığında farklı bir bakış açısıyla bakabilmek ve okula başlama kriterlerine ilişkin öneriler getirmek amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın nicel boyutunda çalışma grubu oluşturulmuş olup, çalışma grubu 44 sınıf öğretmeni ve 372 ebeveynden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen Öğrenci Okula Hazır Oluş Değerlendirme Ölçeği (Öğretmen-veli) kullanılarak toplanmıştır. "Öğrenci Okula Hazır Oluş Değerlendirme Ölçeği" oransız küme örnekleme yöntemi ile uygulanmıştır. Verilerin analizinde faktör analizi uygulanmıştır. Araştırmanın alt amaçları doğrultusunda velilerden ve öğretmenlerden alınan demografik verilere t-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve LSD Çoklu Karşılaştırma Testi gibi istatistiki teknikler de uygulanmıştır. Bunların yanı sıra ölçeğin güvenirlik düzeyini belirlemek için iç tutarlılık katsayısı belirlenmiş ayrıca test tekrar test yöntemi ile ilk ve ikinci uygulama arasındaki korelasyon katsayısına bakılmıştır. İki uygulama arasındaki korelasyon katsayısı ",998" olarak bulgulanmıştır. Her iki uygulama arasında pozitif yönde ve "+1" yakın bir değer bulgulanmıştır. Öğrenci Okula Hazır Oluş Değerlendirme Ölçeği (Öğretmen - Veli)" araştırmacı tarafından 3 farklı kategoride değerlendirilmiştir. Ölçekten 40 ve altı puan alan öğretmen veya veliye göre öğrenci az yeterlilikte okula hazır oluş düzeyinde, 40 - 80 arası puan alan öğretmen veya veliye göre öğrenci orta yeterlilikte okula hazır oluş düzeyinde, 80 ve üstü puan alan öğretmen veya veliye göre öğrenci yüksek yeterlilikte okula hazır oluş düzeyindedir. Araştırma sonuçlarına göre, ebeveynlerin öğrenim durumlarının(özellikle anneler) ve eğitime bakış açılarının çocukların okula hazır olmalarında ve okula başlama için hangi yeterliliklere sahip olmaları gerektiği konusunda farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Cinsiyetin, Ailedeki Birey Sayısının, Ailede Okula Devam Eden Çocuk Sayısının okula hazır olma ve sahip olunması gereken yeterlilikler üzerinde anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelime:

1. GRADE STUDENTS IN OBLIGATORY, GRADED EDUCATION SYSTEM AND EVALUATION OF PROFICIENCIES THEY NEED TO HAVE IN FRAME OFCLASSROOM TEACHERS’ AND PARENTS’ OPINIONS

Öz:
In this study, looking at the subject, for children about to start school in obligatory-graded education system, which abilities and proficiencies children should have and offering suggestions about criteria for starting school are aimed in the light of classroom teachers’ and families’ opinions. The research method of the descriptive, and used survey model. The quantitative dimension of the working group is created and working group 44 class teacher, 372 parent. Study of data rating scale developed by researcher Student ready for school was collected using. “Evaluation Scale for School Readiness of Student” (Teacher – Student’s Parent) developed by the researcher was applied to classroom teachers and students’ parents taking part in sample group through the method disproportionate cluster sampling. Factor analysis was applied in order to determine factor structure of the scale. For the purposes of the study received from parents and teachers to demographic data taken from the t-Test, One-Way ANOVA and LSD multiple comparison test, as well as statistical techniques were applied. They, as well as to determine the level of internal consistency, the reliability rating is also determined by the method of test-retest correlation coefficient between the first and second applications were analyzed.The correlation coefficient between the two applications ", 998" are detected as. Each of the two applications in the positive direction and "+1" has a value close to detected. “Evaluation Scale for School Readiness of Student” (Teacher – Student’s Parent) was evaluated in three different categories by the researcher. Scale of 40 points or less, the teachers or parents according to the students less competent in school readiness level, 40 - 80 scores between teachers or parents of students by mid-proficiency to school readiness level 80 and higher ratings teachers or parents according to the students of high proficiency in the school readiness level. Research results, parents educational level (especially mothers) to overcome the children ready for school and school starting perspectives to which should be present in children with differences in qualifications have been identified. Gender, the number of family members, the number of children attending school and be ready for school on competencies required to have the results showed no significant difference has been reached
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AYKAÇ N., KABARAN H., ATAR E., BİLGİN H. (2014). “İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin 4+4+4 Uygulaması Sonucunda Yaşadıkları Sorunların Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi (Muğla İli Örneği)/ An Evaluation Of The Teachers’ Opinions About The Problems 1st Grade Students Encountered As A Result Of 4+4+4 Application (The Province Of Mugla Sample)”, TURKISH STUDIES - International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, ISSN: 1308-2140, Volume 9/2 Winter 2014, www.turkishstudies.net, Doi Number:http://dx.doi.org/10.7827 /TurkishStudies.6439, p. 335-348.
 • BALCI, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler (4. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş.(2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (5. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • DURMUŞÇELEBİ M. ve BİLGİLİ A. (2014). “Yeni (12 Yıllık) Eğitim Sistemi, Karşılaşılan Sorunlar ve Dünyadaki Uygulamalardan Bazıları /The New (12 Year) Education System, Encountered Problems and Its Applications in the World”, TURKISH STUDIES - International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, ISSN: 1308-2140, Volume 9/2 Winter 2014, www.turkishstudies.net, Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/ Turkish Studies. 6122 , p. 603-621.
 • GÖRMEZ, E. (2007). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Olgunluğu ve Matematik Hazır Bulunuşluk Düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • GÜNDÜZ F. ve ÇALIŞKAN M. (2013). “60-66, 66-72, 72-84 Aylık Çocukların Okul Olgunluk Ve Okuma Yazma Becerilerini Kazanma Düzeylerinin İncelenmesi / Investigating The Level Of 60-66, 66-72, 72-84 Month-Old Children’s School Readiness And Acquisition Of Literacy Skills “,TURKISH STUDIES - International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, ISSN: 1308-2140, Volume 8/8 Summer 2013, www.turkishstudies.net, Doi Numberhttp: //dx.doi.org /10.7827/ TurkishStudies.5390 p. 379-398.
 • ss In Terms Of Chronological Age”, TURKISH STUDIES - International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, ISSN: 1308- 2140, Volume 8/8 Summer 2013, www.turkishstudies.net, Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5241, p. 1041-1054.
 • PİRPİR A.D., Çiçekler, .Y.C, BÜYÜKBAYRAKTAR, Çağla, KONUK ER, Rukiye, (27-29 Nisan 2011). 2 nd International conference on new trends in education and their implications. Antalya.
 • RESMİ GAZETE (2012). Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/07/20120721-9.htm adresinden 29.07.2012 tarihinde alınmıştır.
 • RESMİ GAZETE (2013). Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik.www.resmigazete.gov.tr./main/2013/08/20130814 htm adresinden 20.08.2014 tarihinde alınmıştır.
 • SARITAŞ, R. (2010). MEB Okul Öncesi Eğitim Programına Uyarlanmış Gems Matematik ve Fen Programının Anaokuluna Devam Eden Altı Yaş Grubu Çocukların Kavram Edinimleri Ve Okula Hazır Bulunuşluk Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • SENEMOĞLU, N. (2005). Gelişim Öğrenme Ve Öğretim-Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • TABACHNİCK, B. G. and FİDELL, L. S. (1996). Using Multivariate Statistics (3rd Ed.). New York: Harper Collins.
 • TAVŞANCIL, E. ve ASLAN, E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • TEKE, H. (2010). Anasınıfı Öğretim Programının İlköğretim 1. Kademe 1.Sınıf Öğrencilerinin Hazır Bulunuşluk Düzeylerine Etkisinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi, Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • ÜLKÜ, Ü. B. (2007). Anasınıfı ve İlköğretim 1.Sınıfa Devam Eden Çocukların Velileri Ve Öğretmenlerinin, Çocukların Okul Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi, Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • YAPICI, Mehmet (2004). İlköğretim 1. sınıfa başlayan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1),1-8.
 • YAVUZER, H. (2000). Bedensel, Zihinsel ve Sosyal Gelişimiyle Çocuğunuzun İlk 6 Yılı (11. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • YAZICI, Z. (2002). Okul öncesi eğitiminin okul olgunluğu üzerine etkisinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 155.
 • YEŞİLDAĞLI, Ü. (2012). Çocukları okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden velilerin ilkokula hazır bulunuşluk ile ilgili görüşleri. EKEV Akademi Dergisi, 52, 231-243.
APA SÖNMEZ EKTEM I, AYTEN M (2014). ZORUNLU-KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİNDE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLMALARI GEREKEN YETERLİLİKLERİN SINIF ÖĞRETMENLERİ VE VELİLERİN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. , 307 - 322.
Chicago SÖNMEZ EKTEM IŞIL,AYTEN Mustafa ZORUNLU-KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİNDE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLMALARI GEREKEN YETERLİLİKLERİN SINIF ÖĞRETMENLERİ VE VELİLERİN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. (2014): 307 - 322.
MLA SÖNMEZ EKTEM IŞIL,AYTEN Mustafa ZORUNLU-KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİNDE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLMALARI GEREKEN YETERLİLİKLERİN SINIF ÖĞRETMENLERİ VE VELİLERİN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2014, ss.307 - 322.
AMA SÖNMEZ EKTEM I,AYTEN M ZORUNLU-KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİNDE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLMALARI GEREKEN YETERLİLİKLERİN SINIF ÖĞRETMENLERİ VE VELİLERİN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2014; 307 - 322.
Vancouver SÖNMEZ EKTEM I,AYTEN M ZORUNLU-KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİNDE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLMALARI GEREKEN YETERLİLİKLERİN SINIF ÖĞRETMENLERİ VE VELİLERİN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2014; 307 - 322.
IEEE SÖNMEZ EKTEM I,AYTEN M "ZORUNLU-KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİNDE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLMALARI GEREKEN YETERLİLİKLERİN SINIF ÖĞRETMENLERİ VE VELİLERİN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.307 - 322, 2014.
ISNAD SÖNMEZ EKTEM, IŞIL - AYTEN, Mustafa. "ZORUNLU-KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİNDE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLMALARI GEREKEN YETERLİLİKLERİN SINIF ÖĞRETMENLERİ VE VELİLERİN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ". (2014), 307-322.
APA SÖNMEZ EKTEM I, AYTEN M (2014). ZORUNLU-KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİNDE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLMALARI GEREKEN YETERLİLİKLERİN SINIF ÖĞRETMENLERİ VE VELİLERİN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. Turkish Studies (Elektronik), 9(5), 307 - 322.
Chicago SÖNMEZ EKTEM IŞIL,AYTEN Mustafa ZORUNLU-KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİNDE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLMALARI GEREKEN YETERLİLİKLERİN SINIF ÖĞRETMENLERİ VE VELİLERİN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. Turkish Studies (Elektronik) 9, no.5 (2014): 307 - 322.
MLA SÖNMEZ EKTEM IŞIL,AYTEN Mustafa ZORUNLU-KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİNDE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLMALARI GEREKEN YETERLİLİKLERİN SINIF ÖĞRETMENLERİ VE VELİLERİN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.9, no.5, 2014, ss.307 - 322.
AMA SÖNMEZ EKTEM I,AYTEN M ZORUNLU-KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİNDE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLMALARI GEREKEN YETERLİLİKLERİN SINIF ÖĞRETMENLERİ VE VELİLERİN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2014; 9(5): 307 - 322.
Vancouver SÖNMEZ EKTEM I,AYTEN M ZORUNLU-KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİNDE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLMALARI GEREKEN YETERLİLİKLERİN SINIF ÖĞRETMENLERİ VE VELİLERİN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2014; 9(5): 307 - 322.
IEEE SÖNMEZ EKTEM I,AYTEN M "ZORUNLU-KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİNDE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLMALARI GEREKEN YETERLİLİKLERİN SINIF ÖĞRETMENLERİ VE VELİLERİN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ." Turkish Studies (Elektronik), 9, ss.307 - 322, 2014.
ISNAD SÖNMEZ EKTEM, IŞIL - AYTEN, Mustafa. "ZORUNLU-KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİNDE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLMALARI GEREKEN YETERLİLİKLERİN SINIF ÖĞRETMENLERİ VE VELİLERİN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ". Turkish Studies (Elektronik) 9/5 (2014), 307-322.