Yıl: 2014 Cilt: 9 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 929 - 942 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMANIN ETKİSİ

Öz:
Çalışmanın amacı, geometri öğretiminde yaratıcı drama yönteminin uygulanabilirliğini belirlemektir. Çalışmada, ilköğretim 7.sınıf matematik dersi geometri öğrenme alanı eşlik ve benzerlik alt öğrenme alanına ait iki kazanıma yönelik yaratıcı drama uygulamaları yapılmıştır. Çalışmada özel durum yaklaşımı (case study) kullanılmıştır. Bu çalışmada, öğrencilerin matematik dersinde yaratıcı drama yönteminin kullanılmasına ilişkin görüşleri derinlemesine ve ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Uygulamalar, 2012-2013 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde Samsun İli İlkadım Gazi Ortaokulunda öğrenim gören 42 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Uygulama kapsamında 21 öğrenci yaratıcı drama uygulamaları ile konuyu işlerken, diğer 21 öğrenci ise geleneksel yöntem ile süreci tamamlamışlardır. Yaratıcı drama uygulamalarının yapıldığı sınıfta araştırmacı tarafından hazırlanan "Yaratıcı uygulanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen 3 adet açık uçlu sorudan oluşan bir değerlendirme formu ve "Yaratıcı Drama ile Matematik Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşme Formu" kullanılmıştır. Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Görüşler ise nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmış ve değerlendirilmiştir
Anahtar Kelime:

EFFECTS OF CREATIVE DRAMA IN GEOMETRY TEACHING

Öz:
The purpose of this study is to determine the applicability of the method of creative drama in geometry teaching. In the study, creative drama practices were carried out which are aimed at two acquisitions pertaining to elementary education 7th grade mathematics subject geometry learning field congruence and similarity sub-learning field. Case study approach was used in the study. In this study, students’s view regarding the use of creative drama method in mathematics subject were examined deeply and at full length. The applications were carried out on 42 students attending İlkadım Gazi Secondary in Samsun in the second period in the academic year of 2012-2013. Within the scope of implementation, 21 students treated the subject via creative drama practices, while the other 21 completed the process via traditional method. “Creative Drama Workshop Plan: Concomitant-Similarity Workshop Plan”, prepared by the researcher in the class where the creative drama practices were conducted was implemented. In the study, an assessment form composed of 3 openended questions and “Student Interview Form aiming at Learning mathematics via Creative Drama”, developed by the researcher. In the end of the study, it was apparent that the students in the creative drama group were able to explain the relationship between the identical and similar polygons, to tell whether the polygons are identical or similar by comparing them and to form similar polygons akin to a polygon The creative drama method implemented was effective on the students
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKAR VURAL, R. ve SOMERS, J.W. (2011). Hümanist İlköğretim Programları İçin İlköğretimde Drama: Kuram ve Uygulama. Pegem Akademi. Ankara.
 • BAYKUL, Y. (2009). İlköğretimde Matematik Öğretimi. 6-8. Sınıflar. Pegem Akademi. Ankara.
 • DEBRELİ, E. (2011). The Effecet of Creative Drama Based Instruction on Seventh Grade Students’ Achievement in Ratio and Proportion Concepts And Attitudes Toward Mathematics. In Partial Fulfillment Of The Requirements Fort He Degree Of Master Of Science İn The Department Of Elementary Science And Mathematics Education. A Thesis Submitted To The Graduate School Of Social Sciences Of Middle East Technical Universty. Ankara.
 • DUATEPE, A. & UBUZ, B. (2004).Drama Based İnstruction And Geometry. Paper Presented AtInternational Conference for Mathematics Education (ICME10)(p.1-5).
 • FULFORD, J., HUTCHİNGS, M., ROSS, A.& SCHİMİTZ, H. (2001). İlköğretimde Drama. (Çev. Leyla Küçükahmet, Hande Borçbakan, S. Sadi Karamanoğlu). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • GAY, L.R. ve AİRASİAN, P. (2000). Education Research. Competencies for Analysis and Application. Sixth Education. 942 Esen ERSOY Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/5 Spring 2014
 • GÖKBULUT, Y., YÜCEL YUMUŞAK, E. (2014). Oyun Destekli Matematik Öğretiminin 4.Sınıf Kesirler Konusundaki Erişi Ve Kalıcılığa Etkisi. Turkish Studies. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 9/2. P.673-689. Ankara. Turkey.
 • JONES, K., MOONEY, C. and HARRİES, T. (2002), Trainee Primary Teachers’ Knowledge of Geometry for Teaching, Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics, 22(2), 95-100.
 • JEONG WEE, S. (2009). A Case Study Of Drama Education Curriculum For Young Childrenin Early Childhood Programs. Journal Of Research İn Childhood Education, 23:4, 489-501.
 • KAYHAN, H.C. (2004). Yaratıcı Dramanın İlköğretim 3. Sınıf Matematik Dersinde Öğrenmeye, Bilgilerin Kalıcılığına Ve Matematiği Yönelik Tutumlara Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • KARAKELLE, S. (2009). Enhancing Fluent And Flexible Thinking Through The Creative Drama Process. Thinking Skills And Creativity 4. 124-129.
 • KARAPINARLI, R. (2007). İlköğretim 7. Sınıf Matematik Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Başarı Ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri-Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Muğla.
 • ÖZGEN, K. (2013). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel İlişkilendirmeye Yönelik Görüş ve Becerilerinin İncelenmesi. Turkish Studies. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 8/8. P.2001-2020. Ankara. Turkey.
 • SAAB, J.F. (1987). The Effecets Of Creative Drama Methods On Mathematics Achievemen, Attitudes And Creativity. Yayınlanmamış Doktora Tezi. University Of West Virginia, Morgantown.
 • SAN, İ. (1998). Yaratıcı Drama Çalışmalarının Dünü ve Bugünü. Ankara. 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri (Ed. Bekir Onur).
 • SHERARD, W.H. (1981). Why is Geometry a Basic Skill? Mathematics Teacher. 74(1), 19-21.
 • SWAFFORD, J.O., JONES, G.A. ve THORNTON, C.A. (1997). Increased Knowledge in Geometry and Instructional Practice. Journal for Research in Mathematics Education. Vol.28, No. 4, 467-483.
 • TÜRNÜKLÜ, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi.
 • ÜSTÜNDAĞ, T. (2009). Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü. 9. Baskı. Pegem Akademi. Ankara.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Ankara.
APA ERSOY A (2014). GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMANIN ETKİSİ. , 929 - 942.
Chicago ERSOY Assist. Prof. Dr. Esen GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMANIN ETKİSİ. (2014): 929 - 942.
MLA ERSOY Assist. Prof. Dr. Esen GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMANIN ETKİSİ. , 2014, ss.929 - 942.
AMA ERSOY A GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMANIN ETKİSİ. . 2014; 929 - 942.
Vancouver ERSOY A GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMANIN ETKİSİ. . 2014; 929 - 942.
IEEE ERSOY A "GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMANIN ETKİSİ." , ss.929 - 942, 2014.
ISNAD ERSOY, Assist. Prof. Dr. Esen. "GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMANIN ETKİSİ". (2014), 929-942.
APA ERSOY A (2014). GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMANIN ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik), 9(5), 929 - 942.
Chicago ERSOY Assist. Prof. Dr. Esen GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMANIN ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik) 9, no.5 (2014): 929 - 942.
MLA ERSOY Assist. Prof. Dr. Esen GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMANIN ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.9, no.5, 2014, ss.929 - 942.
AMA ERSOY A GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMANIN ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik). 2014; 9(5): 929 - 942.
Vancouver ERSOY A GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMANIN ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik). 2014; 9(5): 929 - 942.
IEEE ERSOY A "GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMANIN ETKİSİ." Turkish Studies (Elektronik), 9, ss.929 - 942, 2014.
ISNAD ERSOY, Assist. Prof. Dr. Esen. "GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMANIN ETKİSİ". Turkish Studies (Elektronik) 9/5 (2014), 929-942.